Goudsche Courant, dinsdag 1 november 1892

Dinsdag 1 November 189S N 4981 BLOOKER CACAO t fijnste merk niet los per ons verkrijgbaar maar uitsluitend in gesloten bussen De verkoop neemt dagelijks toe want de prijzen zijn slechts 1 60 ƒ 0 85 ƒ 0 45 pr V kilo bns pr ki o bus pr s k lo ns Daarvoor wordt het beste en oplosbaarste geleverd wat te maken is Een boogeren prijs voor CACAO betalen is dus onnoodig BLOOKER s CACAO t fijnste merk ONZE Natiiur Wollen GOUDSGHE COURANT Sieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Byiteem Prof Dl O JABOBB drft n Toortaan naven tund SdaponMid mwk An atlquat f i £Z£NV£m De ineending van advertentiftn kan gesoMeden tot eön uur dea namiddags van dan dag der uitgave TeatoonstsUis eOUDEH MEDAZXiIiS Gouda Zend postwissel groot 1 Gulden en U ontvangt daarvoor jranco 8LIJTEB8 FLINK RABAT C V T0NÜER1 00 Korte Groenendaal Gouda W P Jaulus MAEKT A 68 GOÖDA gelieve vooral te letten op het jniste adres De grootste kenze in DASSEN opnieuw ontvangen een zeer groote sorteering DAMES en BËEBEN Glacé Zijde en WoUenHANDSCeOENBl Specialiteit in het leveren van OVERHEMDEN BOORDEN MANCHETTEN en FRONTS Op maat Katoenen en Jager Ondergoederen FOULARDS ZAKDOEKEN BRETELLES PARAPLUIBS en RE18DEKBNS W P JAULÜS Marchand Tailleur COVPM GABANIIE UltslaiteDd Ëngelscbe Stoffen MARKT A 68 GOÜDA gelieve vooral te letten op het juiste adres ery Vraag normaal ondergoederen 1 het beste voorbe l hoedmiddel tegen I verkoudheden en 1 tegen onvoldoende I hnidnitwaseming Alleen echtwanneei t met nevenstaandwaarborgmerk ge1 stempeld met het 1 opschrift I W BengerSahnej pn onder de liandteekéiilng Tegen namaak wordt dringend gewaarschuwd Depot b7 ö Hoogenboom C Wgdstraat te Govda x NB De pröieu zfln niet hooget dan van het nagemaakte SnelperB4jr fc van A B niKKAN zooK fill wuTTMc v vsk 1 1 gwume da namen dn TWkooper gpa JANBBN A TILANÜS yriwiiTean BOLFENS IN T m bU J W BilAKËL GOUWE C 41 TTT PUIKE OUDE f ST SCHIEDAMMER GENEVEE Merk t NIGHTCAP Verkrijnbaar by PEETERS il Alt be r ja van echtheid i cachet en kurk ateeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE Aanbesteding REGENTEN van het BE8TBDELINGENHUIS alhier zullen op Dintdag 1 November a des avonds ten 7 uur in het Lokaal van het Gesticht aanbeëtedent De levering der benoodigde LEVENSlttlDDELEN en STEENKOLEN voor bet jaar 1893 De Voorwaarden van aanbesteding liggen vanaf 24 October a s voer gegadigden ter leiÜDg in het Gesticht Namenn Regenten F HERMAN Fz Secretarie Wie zeker zijn wii de Echte I Elkel CaeaO te ontvangen tesamen1 gesteld en na vele projfnemingen in den 1 handel gekomen onder den naam des 1 uitvinders Dr MichaeliB vervaardigd I op de beste machines in het wereldbe1 rcemde étabblissement van Gebra Stoll 1 werck te Keulen elsche I J rTI2ie 2 eü l Eikel eacao in vierkanten bossw I Deze Eikel Cacao is met melk gekookt 1 eene aangename gezonde drank voor da I gelijksch gebruik een 2 theelepels van t pceder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank by geval van diarrhee slechts met water te gebruiken Yerkrijgbaai bij de voomiamste H H Apothekers enz Vi Ko V Ko pwBfbnsjes f 1 80 ft 0 90 c 0 35 Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt Amsterdam Ealveistraat 103 De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prjs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Uzonderlöke Nommers VIJF CENTEN BINN ENLA ND GOUDA SI October 1898 Heden nacht is een geval ran Cholera aaiatica met doodelijken afloop voorgekomen op de Vest iisteren middag is in de Winterdgk verdronken hel 8jarig kind van A B De Rotterdamsche rechtbank dued Zaterdag uitspraak in de zaak van Anton Wilhelm Ookeloen horlogemaker wonende te K ralingen beklaagd van in den avond van en 20en Augusius 1882 in het bierhuis VoomaarU aan de üelftschestraat den agent van politie Reitze van den Berg met een revolverschot van het loven te bobben beroofd Zij verklaarde k m sohuUlig aan doodslag eo veroordeelde hem tot tion jaar gevaugenisstraf Omtrent het optet aan bekl ten laste gelegd overiroog zg dat hoewel bekl èn in de instructie èn t r toreohtzitting heeft beweerd niet te béMien gehad het oogmerk om een der agenten van politie van het leven te berooven uj evenwel uit de gebleken feiten en omstandigheden zooals die uit hot vonnis zgn gebleken aanneemt dat dit oogmerk bij bekl wèl aanwezig was ilat toch dit oogmerk bigkt uit het lossen van het schot lo op z5ó korten afstand als in het verhoor èn door beklaagde èn door de getuigen is verklaard 2o uit een revolver met een kogel van de grootte als die waarvan het vervormd overblijfsel in bet lijk van Beitze van den Berg is geronaen en als die welke ter terechtzitting aanwezig zijn 3o in de riohting van het bovengedeelte van het iirhaam van den getroffen persoon 4o gedaan met het oogmerk om een der agenten in wier richting beklaagde schoot FEViLLETOni ÜIT HST LB¥S Uit het Frame l 4 William Boyce zoo luidde het opschrift stierf voor zgn land dan volgde de datum en dan het vers dat juffrouw Gedge gedicht had O reiziger wie gij zij Laat u raden door hü Die hier onder deze zerk rust Hg trok len strijde en stierf voor zgn land Nu is hg zalig in het Hemelsch Vaderland BeTBEÜB door zijne VRIEhDEN Door zgn vrienden betreurd herhaalde Amanda toen kwam er een zonderlinge blos op hare kaken zü bukte zich en kuste zijn naam Daarna stond zij op en ging naar huis Zij was heel stil dien avond en haar moeder verzon van allerlei om haar wat op te beuren Zij verleide haar ook dat Jan van mijnheer Hamilton er geweest was om te vragen of ook te treffen 5o in verband met beklaagdo s uitlating nadat hg wg wist dat de door hem getroffen agent Tan politie door het schot gtklood was aan getuige Demmers dat hij een wrok had togen de politie in het algemeen Van 1887 tot 1890 was het aantal toeriston die in het Zwitsersche gebergte dw dood hebben gevonden 20 in 1887 14 in 18$8 26 in 1889 en 33 in 1890 dus gemiddeld 23 of 21 in een jaar Behalve de bergbeklimmers bedraagt het aantal reizigers door Zwitserland ongeveer een millioen elk jaar en men schat dat er ruim ƒ TO per hoofd verteerd wordt op een totaal van rnlm zeventig millioen Ëen bewgs van den voorspoed dien zulk oen toevloed van bezoekers aanbrengfis dat er 1008 logementen in verschillende plaatsen gebouwd zgn die 153 600 000 kosten en logiBli opleveren voor 58 167 personen 283 van die hotel zijn meer dan 3400 Toet en 14 op een hoogt V n 6500 voet boven het zeevlak geplaatst Zg gdven werkzaamheid aan 16 000 personen en de jaarlijtoohe winst der hotelkonden bedraagt ƒ 6 3a6 0aibi 5 Het geheim van Xhienen Eene reeds indertijd kortelijk vermelde zaak die thaus voor de jury van Brabant behandeld wordt is waarlijk wel geschikt om als roman bewerkt te worden Op eenen avond van het jaar 1891 werden twee jonge meifjes zuster Jeanne en Lncie Van Bossum in de stralen van Brussel gevolgd door tweeheeren die haar aanspraken uitnoodigden om hen naar een I koffiehuis te volgen en eindelijk een ernstig grsprek met de meisjes aanknoopten I Zij zeiden te zijn Ames Schmidt en Debavelaere beweerden uit Frankrijk te komen voornemens zich in België te vestigen te trouwen en eene levens I verzekering aan te gaan bij geval een brief dien deze met de middagpost verwacht had over het hoofd was gezien Hij zei dat mijnheer Hamilton dien brief gisteren al verwacht had Ik antwoordde hem natuurlijk van neon dat die niet over het hoofd gezien was Zoo n drukte over een br el I Wel mgnheer Hamilton is weggegaan dat is hg Het verwondert mij dat hü niet gebleven is tot morgen om op zijn brief te wachten Juffrouw Gedge had geen spijt van haar bittere spotterng zoo Mandy maar een beetje vroolijker wilde kijken Lieve tijd en haar beau was nu al bijna vijf en twintig jaar dood Ja ging zij voort hij kreeg een telegram een man te paard bracht het hem en toen zag ik bem als een razende wegrijden Dat zomorvolk ontziet zijn dieren in het minst niet hü liet die paarden letterlijk vliegen Amanda was niet op haar gemak Ik denk toch niet dat ik zijn brief verloren heb sprak zij maar mij dunkt ik moest even naar binnen gaan en de taaoh nakijken Weet u nog wel hoe de brief van mevrouw Ainu in den zak was blijven stoken Zij nam de lamp op met haar knokkige hand de heldere vlam beschuttende terwgl zij de tochtige schuur doorging naar het postkantoor De brieven 1 zak hing dun en leeg aan twee krammen in af waohting van de ochtendbrieven Amanda stopte j haar hand er in en betastte deu zak rondom Na i iUurlijk is or geen brief in zoide zij in zichzilve ADVERT ENTIEN worden geplaabit van 1 5 regels ü 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GEOOTB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschjnt Schmidt was rijk vrij in zijne keus en indien Jeanne wilda zou hg haar tot vrouw nemen maar zij moest Brussel met hem verlaten Jeanne was slechts 18 jaren oud Zg weigerde Toen deed Schmidt hetzelfde voorstel aan Luoie eo deze welke 22 jaren telde on zijne voorstellen voor ernstig aanzag stemde toe üaaga na dit voorstel volgde zij den rgken toekomenden echtgenoot naar Thienen waar zij met Debavelaere haren intrek nam in het Hêtel de Plandre Daarna vertrok Schmidt naar Luik Daar Kocht hij eeuo verplaatsbare kachel huurde een kwartier in een afgelegen straatje en plaatste er tusscheu andere meubelen ook de kachel Benige dagen later kwamen Lucie en Debavelaere wiens echte naam is Laboutrie den toekomenden echtgenoot opzoeken Zij beschouwde hAn reeds als haren man en men sprak over de quaestie der leveusverzekoring De premie moest 100 000 fr zgn uit te betalen aan de overledene madame Schmidt wanneer zij den bepaalden ouderdom zou bereikt hebben of wel aan haren man wanneer zij zou overlijden Uaar Schmidt die reeds voor den man van I iuaa doorging wililé niet dat zgn naam in ds verzekeringspolis voorkwam De zaak ging niet door Nu vertrok het drietal weer naar Thienen en bewoonde in hooger genoemd hotel drie nevens elkaar liggende kamers Zg brachten de kachel mee Er werden met eene andere Verzekeringsmastsohappg onderhandelingen aangeknoopt en ditmaal bedroeg de som 40 000 frcs De eerste premie 1340 tres werd den 7den Januari betaald Den i3den werd Schmidt ziek Hg leed aan de maag maar toch gaf hij een feest voor den verjaardag van Lucie Men kroeg twist naar aanleiding van het gedrag van Schmidt die haar reden tot jaloezie gaf en Lucie girg naar hare kamer Schmidt volgde haar en bracht haar terug totdat ten hoogste verontwaardigd Het is zooals moeder zegt zg maken over alles zooveel beweging Zü bleef staan om na te zien of het vuur in de kachel uitgedoofd was en toen met dien koddigen ernstigen glimlach waarmede zü steeds elke luchthartigheid trachtte te bedwingen als zgnde dit eene ougepastheid op deze plaats maakte zg een der glazen fiesschen open en haalde er twee gomdropjes uit Kom mü dnnkt moeder en ik kunnen er wel één nemen ze beginnen zód hard te worden Kn aangezien ze in Juni aangeschaft waren nam juffrouw Gedge die verkwisting en versnapering met weinig tegenstribbelen aan Als Amanda Gedge later soma weer aan dien avond terug dacht leek die haar heel gezellig geweest te zgn Zg dekte de tafel roosterde het brood zette thee en kreeg van haar moeder de vergunning een schaaltje bessengelei uit do kast te nemen voor een tractatie Toen de bonlen en schotels omgewasscheo waren gingen zg bg de kachel zitten en onHerwgl Amanda de kousen maasde babbelde juffrouw Gedge aanhou lend door Die twee rustige vrouwen vondea haar leven hoogst belangwekkenil In de eerste plaats speelde het bewustzijn van haar eigen gewichtigheid daarin een vooninme rol en gaf natuurlgk ruimschoots aanleiding tot conversatie Dan hadden zg ook nog het verledeno om over te praten dat ivaarlgk ook zgn leed had gekend De kleine Charles die stierf toeu Amanda tien jaar oud was Willie Boyce hoewol juffrouw Gedge alleen over hem sprak