Goudsche Courant, dinsdag 1 november 1892

It het meisje eindelijk tegen 3 uren t morgens dronken ter ruste ging Debavülaere ging mee oaar boven bleef eenigen tgd bg haar en keerde toen terug om met Schmidt te blgven drinken tot 7 uren s morgens Tegen dan middag werd Lucie dood te bed gevonden Ëeu onderzoek werd ingesteld en men vond niets verdachts Doch men herinnerde zioh het contract van levensverzekering Men herinnerde zich ook dat Oubavelaere na den lijkdienst dien de beide Trieuden hadden bygewocnd naar Antwerpen gereisd en van daar naar Engeland vertrokken was waar men zijn spoor verloor Schmidt bleef in België en eischte de verzekeringspremie Er werd eene opgraving gedaan gevolgd T n eene lijkschouwing on het baarde verwondering dat bet lijk zoo goed bewaard was gebleven Hot bloed vloeide zelfs nog en do huid had oen roodachtigen schijn Dit deed het vermoeden ontstaan van eene vergiftiging door kooloxyde Het leed geen twijfel meer of de verplaatsbare kachel had den dood veroorzaakt Schmidt verdedigt zich met veel gemak en groote behendigheid Hij beweert dat de dood van Lucie aan eene natuurlijke oorzaak of wel aan hare dronkenschap moet toegaschreveii worden llecft er een ongeluk plaats gehad dan is hg daar niet verant woordelijk voor Kr moeten 40 getuigen gehoord worden o t Is raar zei een armo slokker zich in z n van alle kanten bijeeugescharrolde plunje met een stukje spiegelglas Bekijkende vuu draag ik de laarzen van een bankier de broek van een grondbazitter de jas en het vest van een baron en zelfs de hoed van een graaf en toch zie ik er uit als een schooier t l Als ja val koken spreekt zei een reiziger dat kon mgn schoonmoeder uitstekend Zij besteedde er de grootste zorg aan lËu leeft zij niet meer Helaas neen De Kannibalen in Afrika hebben haar opgegeten Wat je legt t Ia maar al te waar En toen de Kannibalen haar in den ketel gestopt hadden en zij bagon te koken warpn hare aatste woorden nog met een zwakke stem Vergeet er geen zout en peper bij te doen Uit bet dagolijksch leven van de drie oudste zonen van den keizer van Duitachland wordt aan den Hamb Korr van een vertrouwbare zijde o a bericht lederen dag s zomers zoowel als s winters staan ig om 7 uur op en gebruiken om kwart voor achten het eerste ontbijt dat alleen uit thee en gebak bestaat en nooit langer dan een kwartier duurt Precies om 8 uur beginnen de leasen zoowel da kroonprins als prins Frits en Adalbert hebben over i het algemeen ieder afzooderlgke lessen Sommige uren echter ontvangen da kroonprins en prins Frita gemeenschappelijk onderwijs De pauzen en vrge oren tusschen de voormiddaglessen worden door bezigheid in den speeltuin ingenomen naast denrechtervlengol van het nieuwe paleis er worden gymnaa 1 tische oefeningen gahoudan met den bal gespeeld gegraven en dergelijke dingen meer Om kwart voor tienen wordt het tweede ontbgt gebruikt dat uit en dan de schoenlapper die soldaat geworden was wiens graf nimmer bezocht wordt door vrouw of dochter maar die ergens in het Zuiden gekenmerkt stond als onbekend Zg konden praten over hun verlies kort na den krijg over juffrou Badge s 4300 pond sterling en d reden waarom Amanda het beter oordeelde dat haar moeder geen aanvrage deed om pensioen Het gouvernement schonk oos deze ooze benoeming en wg b hooren tevreden te wezen JoSronw Gedge stemde dit toe eo zeide dat een pensioen haar in zekeren zin het gevoel zou geven Tan een bedelares maar nu zij het ontberen kon 4 r zg een landsbetrekking bekleedde zou het haar het gevoel geven als ware zij eene dievegge Dan hadden zij nog de geraniums om over te pralen hpe ze er uitzagen vergeleken bij die van verleden jaar of het jaar te voren of onderscheidene jaren te voren en over de vorst en hoe lang of het botervat nog strekken kon Ja ja bet leven was toch wel belangwekkend Den volgenden morgen regende het en was het te vochtig voor juffrouw Gedge om door de schuur to gaan zoodat zg voor het keukenraam bleef zitten met het vooruitzicht vaiufliuk aan haar breiwerk te vorderen Zij zag da liligenoe komen aanrijden hotsende en rammelende dan heuvel af de vier paarden glimmend an dampend van den regen voor de deur van het postkantoor staan trappelen en met bet tuig rinkelen eu da jonge koetsier met zijn vuurrood broodjes met vleesoh rooden wjjn en mineraalwater bestaat Na dit tweede ontbgt beginnen de lessen weder voor een korten tijd waarop onmiddellijk de rijlessen beginnen die bg slecht weder in de daarvoor opgerichte rgbaan bg goed weder in da open lucht gehouden worden De kroonprins bargdt sedert kort zgn schimmel Abdul dien hij op zijn verjaardag van den Keizer cadeau gekregen heeft Menigmaal volgt op de rgles een wandalrit in da omstreken van het nieuwe paleis onder begeleiding van den militairen gouverneur De prinsen Frits en Adalbert vergezellen hierbg den kroonprins op hunne ponies In plaats van dazeu wandelrit wordt er ook manigmail eau toertje met de pony oart ondernomen waarbg da kroonprins de leisels houdt De pocy cart een panier wordt door een pony aohiramel gehsel met zilveren schellen behangen Zeehond genaamd getrokken Het middagmaal gebruiken do prinsen om kwart over édneu of met den militairen of met don ciïielen gouverneur Het boslaat uit soep viscb éia vleesch groenten aardappelen een zoeta schotel boter kaas en vruchten Daarbg wordt weder roode wgn en mineraalwater godronkun Tegen half drie begeven de prinsen zich naar bet park om te spelen Bgna dagelijks kan men don kroonprins tegen dezen tijd op zijn driewiül zien rijden dat bij eveneens op zgn verjaardag van den keizer cadeau gakrogan heeft Tot speelkameraad hebben de prinsen een jongo ree die zij nog zeer jong iu het kreupelhout van den Dracheuberg ook bg het nieuwe paleis gevangen hebben Het diertje dat thans ongeveer een half jaar oud is en met da melkflesch groot gebracht werd volgt hen op den roep Hans als een bond en eet uu de hand het liefst suiker Zoolang de Keizer en de Keizerin in bet marmeren paleis woonden reden of wandelden de prinsen tegen 4 uur van het nieuwe paleis daarheen om de ouders en do jongere broeders te bezoeken Nadat zg daar wat melk on gebak gebruikt hadden reden ze tegen 6 uur naar het nieuwe paleis terug om het avondeten dat beurtelings uit warme on kou e spijzen bestaat te gebruiken Tot half aoht stoeien de prinsen nog wat met elkander nemen een bad en begeven zich dan om 8 uur naar bed Een en twintig sakken Op den Leipziger Platz te Berlgn sprong een heer op het achterbaicon van een tramwagen Hij was gekleed in eoo paletot eu droeg een hoo en hoed Het was bijzonder guur weer eu de handeo van den onbekende waren ofschoon hg zeer dikke handschoenen aan had stijf van koude Tot het eind van de Charlotteotstrassa zeide de heer tot den bobducteur die bam een kaartje overhandigde en mat een vragenden blik op het tienpfennigstukja wachtte Dadelijk dadelijk riep da heer die eeuigszins gejaagd was en de gewoonte had hardop te denken Hier heb ik mgn portemonnaie zeide hij terwgl hg in zijn rechter broekzak tastte De hand kwam echter zonder portemounaie uit den zak terug Daarop betastte hg de linker eu rechter broekzakken Daar is mgn huissleutel bromde de heer en daar mijn mes Nu begon hij in de vestzakken te zoeken Link beneden hot zakje voor bat horloge links boven een zakje voor het lorgnet links in du voering een zak vopr baukbüjetteu reohta beneden een zakje voor het nagelmetje Altijd nog niets De heer en de oonductour werden hoe langer boe ongeduldiger Met die verd gericht met de zweep op het wiel kloppen terwgl hij riep Goeden morgen Mandy De brieveomaal klaar Een oogenblik later zag juffrouw Gedge hoe Amanda schielijk oaar buiten kwam loopen met do nog dunne taach in haar armen en die aan Olly overhandigde om op bet bankje ondir zijne voeten te leggen Olly klapte met de zweep knikte reed holder de bolder over de brug eo verdween achter den lieavul Juffrouw Gedge kon niet begrijpen waarom Amanda daar zoo blootshoofds bleef staan haar smalle schouders bedekt met slechts een vierkant blauw gestreept katoenen doekje en blijkbaar geheel ongevoelig voor den regen Zg krabbelde met haar breinaald tegen de vensterruit om da aandacht van haar dochter te trekken maar Amanda scheen baar niet to hooren hoewel zg zich langzaam omkeerde en weer het kantoor binnentrad Het was zeker wel tien minuten later voor dat zg de schuur doorging en de keuken inkwam Wel kind waarom bleef je zoo lang buiten staan vroeg juffrouw Gedge wier nieuwsgierigheid aangaande kleine voorvallen niet licht bezweek Zij begon haar vraag alaer de deur nog goed an wel open was eo zij verhief baar stam on t Amanda wat bardhoorig was zelfs al bevond zij zich met de persoon die sprak in dezelfde kamer Moeder zeide Amanda kijk dit eons I Zoo sprekende hield zij een brief omhoog Juffrouw Gedga slak begeerig haar hand er naar zakken hab je nooit iets bg je vloekte de onbekende Da conducteur help onderwijl andere passagiers maar hield toch den naar zgc portemonnaia zoekenden beer in het oog Deze echter zette de jacht naar da tien pfennig in de zakken van zgn jas voort Eerst de zgzak bo ven links waar de zakdoek zat Daarop de kleioe zgzak beneden rechts voor de tramkaurtjes Dan dg binnenzak boven rechts voor het iiotitieboakje en de sigareukoker de binnenzak boven links voor de portefeuille eu de sigarenpijp de binnenzak benedeu rechts voor de handschoenen on de binnenzak benedan links voor de courant Alles echter te vergeefs da portemonnaie was nergeus to vinden Nu vroeg do conducteur scherp Zg moet in elk geval iu de paletot zitten riep de passagier thans boos wordende Wat is dat voor een vervloekt haasten De palatot gaf een herhaling te zien van het zukken systeem vau de jas alloen waren hier de zakken minder diep dan in da overjas Boven links een zak voor aen tweeden zakdoek benaden rechts een zuk voor tram of spoorkaartjes boven rechts en links weer eens zakken voor uotitieboak an portefeuille eu in do beide diepe achterzakken was ruimte genoog om er groote pakketten in te bergen Beneden iu de paletol nog aan beide zijden zakken om handschoenen en handen in te steken Telkens tastten de handen van dan ongelukkigeu passagier tot in da diepste diepten der zakken maar telkens werden ze leeg weer teruggetrokken Gij hebt zeker in het geheel geen geld bij u meende da conducteur stap dan af Beeds had de tram d Jorusalemmerstrasse gepasseerd maar do barduekkige passagier bleef stsu En op nieuw begon hij het onderzoek van zijn zakken Om Qodswil schei toch uit riep een dame die evrneens op bet balcou stond en die docr bet zoeken van den heer zenuwachtig was geworden Zg had haar portemonnaie in de haad Hier is een tienpfennig tukje Op hetzelfde oogenblik echter klaarde het gezicht van den passagier op Nu hab ik haar riep hg zegevierend eu uil dun rechter broekzak waar h het eerste had gezocht kwam de portemonnaie te Toorsohgn Ze was te veel naar benaden geschoven Een zucht van verlichting ontsnapte aan de dame zg had de zakken van den heer meegeteld Een en twintig zakken het is ongeloofelgk hoe goed da mannen het hebben Ik moet mgn portemonnaie ia de hand dragen De tram was up de Spittelmarkt aangekomen toen de beer den conducteur het geld overhandigde van den wagen sprong en haastig langs den weg dien hij gereden had terug liep r ¥ iii i r irr r 7 Baltenlanitscb Overzicht Hot werkatakingscomité te Carmaux heaft aan Pelletan Millerand en Clémenoeau oeno dépêche gezonden waarin zg worden uitgeooo Ugd oomiddellgk naar Carmaux Ic vertrekken Het zal zegt het comité voor da arbeidende klasse dier gemeente een ware vreugd zgc de drie mannen te begroeten di zich zoo verdienstelgk hebben gemaakt bg de verdediging van het algemeen stemrecht en van de republiek fiovandien is hel van groot belang dat dis uit maar wachtte even om eerst haar bril op te letten opdat zij den brief van zich afhoudende het adres zau kunnen lezen Den heer Arthur Hamilton lat zg Penniville Ponniylvania üé asA hoe kon die brief op dezen tgd van den dag komen Wat zat die toch gisteren in de tasch Amanda was zoo bleek als een doek zij streek een haarlok van baar hoog gewelfd voorhoofd naar achteren Moeder weet u wol dat die brief eergisteren is gekomen P Dat was de brief waaroaar hg liet vragen Die is ia een van de benedenste loketjes big ven vastateken Groote goedheid moeder Deze uitbarsting van ontsteltenis deed juffrouw Gedge wezenlijk schrikken Och kjnd je moetje niet zoo van streek maken Hij is niet in de stad En ik weet het niet maar ik geloof dat het beter is in elk geval dien brief niet naar zijn huis te zenden Krggt hij uien als hg thuis komt dan zal hg zien dat er vertraging geweest is en dan zal hij I er leven over maken Ik geloof uiet dat ik hem sturen zou Mandy 1 O moeder ik kan niet gelooven dat dit goed 1 zou alloopen zeide Amanda U kent het gouvernement Jawel ik onderstal het maar sprak juffrouw Gedge Ik zou bet ook niet doen als het iemand anders betrof Worrfi vervoli d heeren zioh in pertoon van den toestand overtuigen Het werkstakingsoomité was den geheelen dag bgoen en gaat voort met bat nemon vao maatregelen om weerstand ta bieden In eene bgeenkomsl is mat algemeene stemmen tot hot voonzatten iler werkstaking bosloten Da Duitsohe joug socialistan die reeds langen tgd ontevreden waren over de oud sooialistisohe laidars hebben zioh thona geheel afgescheiden en zioh één vorkloard met de nnorchiston In hun programma staal hot voruvaran van do middelen dor productie do ufschaffiug vnn do tegenwoordige maHlsobappij ilie op kapilaal gegrondvest is de opliefliiig van den staat in hot algemeen De Pamkche Zdtung zegt omtrent dit programma Voortaan worden dus de worklioden aangespoord zich door opstanden door boycotten door do eigering aangegane overoenkorastoii na te loven enz da productiemiddelen to veraoliaffor Aan allo tegenwoordige inïtollingen bobben da joug sooialistcn thans den oorlog verklaard Kerk sc iool lagar administratie wütgevondo macht wordtu alle to golijk aaogovnllen en er is gaeu sprake van dat er mot een der klassen van de tegenwoordige maatschappij vrede goslotaii zou kunnen wordeu Om dezuu strijd met good gevolg ta kaïiiion vooroii verklaren de onafhankelgke socialisten zioh solidair met do anarchisten in allo landen Zg streven naar eene maalschsppij geschoeid op demucratischen grondslag waarin alle voortbrongsuleii hal eigendom der gemeenschap zijn en alle leden ouversobillig van welke lekse gelgka rechten bobben Dat het Franseba ministerie door do Oarmauxquaostia zou vullen was niet waarschgnlijk wol echter dat bet oon vrg erustigon aanval te verduren zal hebben bg de buhaudoling van hot FrtuscbZwitsersche handelsverdrag Zooals lelegraphisch borioht werd liep gisteren het gerucht dat indien deze overeenkomst wordt verworpen de rageoring de quaestio van vertrouwen zal stallen Men herinnert zioh dat bij de handolsovereankoinst met Turkije de minister Tirnril zijn gezag genoegzaam bg de zaak betrokken achtte om zijn ontslag ta nemen De overeenkomst met Zwitserland beschouwt de rageoring vnn bijzondor belang omdat indien een geschil met Zwitserland ontstond zoo kort nadat de strijd op handelsgebied mat Spanje begon dit voor Frankrijk ernstige politieke gevolgen zou hebben Het uur naden dat aan gene zgde van den Oceaan da beslissende slag over bot ultra protectionisma zal geleverd worden Binnen weinige dagen in de eurste week der volgende maand moet de verkiezing plaats vinden van een nieuwen president Nieltagenatoaiide eon gewichtig beginsel bg deze verkiezing in het spel is de vraag of de Veraenigde Staten in de eerstvolgende jaren dank zij Mc Kiuley s wat den tarievenoorlog met Europa willen voortzetten kenmerkt zich deze voorafgaande tijd door een ongewone kalmte Tot dusver verneemt men nog niets van da bartstochtelijke tafreelen welke met elke prasidantsvarkiezing in Amerika anders gepaard gaan Is dit da stilte die don storm voorafgaat Is bet alleen aan de oppervlakte rustig terwgl hot beneden kookt en woelt Het is waar dat het verlies waardoor president Harrison is getroffen en dat hem sedert weken boven het hoofd hing een donkere schaduw werpt op deze worsteling om het presidentschap maar men zou bij de Yankees eene ongewone mate van sentimentaliteit veronderstellen wanneer men wilde aannemen dat zij uit eerbied voor de persooolijke smart van dan tegen woord igen president bun bijzondere on politieke belangen uit het oog zoudan varliazen Omtrent de kansen der beide candidaton laat zich nog niets voorspellen Wel loverdon enkele verkiezingen in de staten een gunstig resultaat op voor de democraten doch hieruit reeds een gevolgtrekking te willen maken is voorbarig te meer wgl andere feiten de schaal woder ten gunste der republikeinen doen overslaan Zoo hebben de Bidders van den Arbeid den democraten bun steun ontzegd Ben zeer onverwachte versterking heeft de candi datuurHarrison nog ter elfder ure ontvangen door een nieuwe verrassende evolutie van Blaine Men heriuiiort zich onder welke buitengewone omstandigheden de ex staatssecretaris van buitenlandsohe zaken zijn ontslag nam on zich tegenover zijn chef candidaal steldo door de republikeinen gewogen doch te licht bevonden werd Na zich eonigon tgd rustig te hebben gebonden is de beer Blaine thans opnieuw op het stnatkundiir toonoel verschenen om krachtig Harrison s caudidatuur te steunen ooala hg zegt uit trouw aao de republikainsche beginselen Voor don togenwoordigaii president zgn hierdoor plotseling kansen verbeterd boewei hat de vraag blgft of ilo Bhiine s partggenootan bereid zijn diens nieuwe volte faces modo te maken Gerust schijnen oiidartvijl gaon dar beida partgan over den afloop der verkiezing op 8 No ombor n 3 Zoowel onder Clavelands als onder Harrison s aanhangers oponbaart zich aen onmiskenbare malaise Konschotsend voor de geringe belangstelling in den verkiezingsstrijd is hal feit dat zelfs de maast verwoede speculanten die anders wedocnscbappen om duizenden dollars oangnan zich lot dusverre van deze sport onthoudi C zeer weinig Anjerikaansch laat zich alzoo tol boden de verkiezingscampagne aanzien INGEZONDEN IBen T o loile ULzrcx Woensdag ö Novumber a s zal een onzer oudste en raoost geachte Stadgeuooton een zeldzaam feest vieren Op dion datum bordenkt Dr A Uomeijo dan dag waarop hij ztstig jaar geleden zijn loopbaan als geneesheer begon üp zijn voolbewogen levensreis is do Jubilaris op oen hoogte aaugokomen welke to bokliinmen slechts aim woiiiiuen gegeven is Daar bigveu wg met hom onwillekeurig stilstaan om onderzoekend op den al golegdon weg torug te zien Zestig volle jaren iloorgebracht te hebbeu in den dienst der Armen en der lijdoiido mensohheid 011 dan iiog ziJü frisoh en werkzaam van geest te zgn dut ullaau da ontzinkende physieke krachten dwingen hot arbeidsveld uan jougoro krachten over la laten welk een zeldzaam voorrecht Adrianus llomeiju werd don 3 Juai 1812 ta Zevenhuizen geboreb Nu een zonnige jeugd bezocht hij reeds op 16 jarigou leeflgd do Cliuische school te Rottordaiu alwaar vier jaar lutar da examens voor inwendige praktijk en Chirurgie cum lauda door hem warden afgelegd Den 9 November 1882 word hij beroepen als g neesheer te Haastrecht alwaar hij gedurende acht jaren langs ongebaande wegen een vormoeiande on moeilijke praktijk uitoefende Na den 20 Juni 1838 in bat huwelijk te zijn getreden vestigde hg zich in Februari 1840 te Gouda Daar ontwaakt bij onztc Juhiaris weer nieuwe lust tot studie Te midden van drukke bezigheden als medicus en nis vador vaak al sobommelend gozotan aan do kinderwieg weet de energieke man zioh da atijn8che on Griekscho taal eigen ta maken en den 8 December 1843 ziou wg hem te Utrecht publiek en summa cum laude promoveeren op een proefschrift do praeoipuis gravidarum morbis Dan 29 Augustus 1843 benoemd tot stadschirurgijn wordt bg den 9 Juni 1849 als stadsdokter aangesteld welke betrekking hij dezer dagen slechts noode om gezondheidsredenen liet varen Men moet dan in de praktijlt vergrijsden man zelf hooren spreken over zijne ervaring In ulla ricnting aan het ziekbed iu de woningen van rgk en arm opgedaan ovar de oproohte ja lil te groote dankbaarheid hem vaak betoond maar ook over den ondank en de miskenning waaraan bij nu en dan bloot stond Hoevalen iu en om onze goede stad zgn er door zgno vaardige hand niet in het leven gehouden hoevelen niet in bat leed door hem getroost genazen van folterend Igden En hoeveel nu met ham vergrijsde moeders hebben hem uiet in jongere dagen dankbaar de hand gedrukt wanneer hij troostend bemoedigend eu bolpend ben in smarlelgke uren had bijgestaan Maar niet alleen als geneesheer heeft Dr Romeijn velen aan zich vorplieht ook iu tal van andere betrekkingen besteedde bij zgn beste krachten in het belang van de stad zgner inwbuing Sedert 1843 is hg lid van don korkeraad der Remonstrantsche gemeente vnn 1846 tot aan de ontbinding lid van de Geneeskundige Commissie van 1848 tot op beden lid van het Burgorlgk Armbestuur In 1883 wordt bij lid van de üommissio van Administratie over de Gevangenis later theratttiur tot aan de opheffing In 18S6 helpt hg hat Bestedelingenhuis oprichteo waarvan hij Regent wordt In de eerste jaren der Opriohting is hij bestuurder van het Nut en Commissaris van ds leesbibliotheek en tot 1857 lid van de Oommieaie van Toezicht op het Lager Onderwijs Sedert da oprichting is hg Commissaris van da WerkiuriiShttng lot wering der Bedelarij eu sedert twaaf jaar Regent vau het Oudemannenhuis Wie mag dan met i ohlmatiger trots in met meer zelfvoldoening terugzien op den afgelegden levensweg dan dezo waardige grgsaard nog in het volle bezit zjfner geestesgaven Maar wie 9nzar die hem kennen zal dan ook op den 9 November aohtarblijvett om den Jubilaris de hulde te brengen dia ham zoo van rechtswege toekomt Dr P J A LEVE DAG LIJST au brieven gondrossaord aan onbekenden gedurende de Iste helft dar maand October 1892 J de Leeuw ta Dordrecht J Weiling dan Haag M Batlerman Kampen J Blom Mioderberg J L van Duureu Rotterdam P Groenland Rotterdam J Roelofs F Brondes Brussel Van HAASTRECHT J de Bidder te Schiedam Van REEUWIJK F V d Heidan ta Botendasl De Directeur van het Postkantoor VOKSTEB Gouda 29 Oct 1892 De Cholera kan meestal voorkomeu worden door bij de EERSTE dunne Ontlasting GENEESKUNDIGE HULP in te roepen Gebruik toch alles gekookt ADVERTEWTI N Voor de bewjjzen an deelneming by het oreriyden van mvjnea Echtgenoot breng ik ook namens mijne kinderen mgnea hartelyken dank A M MICHAËL SlLTESTBR Gouda 31 Oct 92 TË HU DR voor een klein gezin eene nette a ƒ 1 25 per week adres onder No 2230 aan het Bureau dezer Courant EEN FLINKE LOOFJONQEN QE7mSD Wisbrun Liffmann Il f M I M I ll II M Voor Afbraak te Koop SET HEIIISE SEBOÜW van de Stoomtram Maatschappy Gouda te Gouden Aanbiedingen aan den Heer G J C ROGGEVEEN Crabethstraat Gouda Groote Afslag IS o xi d TT 1 e e s c la Alles eerste kwaliteit en nette bediening BIEFSTUK ƒ l iO p K RÜNDERRIBen ROLLADB zonder been 90 et Met been 75 ot ROASTBEEP 90 et LAPPEN en GEHAK 80 et KLAPSTUK met been 70 et Mjauge TienOewegi Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbëwabiixg HoUandsche uitgave met 27 aib Prjjs 2 galden Ieder die aan de verschrikkelyke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bjj hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland