Goudsche Courant, dinsdag 1 november 1892

1893 Woensdag 2 November N 4982 GOUDSCHE COURANT fSieuv H en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken lin iBzeadlng vaa advertentiöa kan gesolüecleQ tot een uur des namiddags van den dag der uitgave De Hearen HOFFMAN Co te Gouda berichten dat de 10 jarige 5 o i Ie Eypotlieek Fandbrieven der Lombard Inveattnent Company iei grootte van 1000 dl 2500 500 dl 1250 400 dl 1000 en 200 dl 500 met half i jaarlgksche Mjapoiis a pari b hen Terkrgg I baar z n t ADVERTENTIES in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advert ntie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Oouda Snelpersdruk vn i A Hrtnkmak 8t Zoon OPENING l overaberl892 KLEIWEaE lTo 50 Men biede bet geluk de band 500 000 Mark als hoofdprijs in het gelukkigst geval bie U de nieuwste groote ieldverlotiilf die door da Uooge Regeering van UamborK goedgekeurd 6D gewaarborgd is l e Toonieelige inrichtiuf van het nieuwe plan bestaai daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 veilotingen van 100 000 loten 30 300 prijzen bedragende 9 553 005 J aik ter volledige beslissing zullen komen daaronder lijn ïapitala prijaea van eventueel 500 000 ark l prijs 1 prijs 1 prijs 1 prijs 1 prijs 1 prijs bij uitnemendheid echter a M 300 000 8 prijzen a M 15000 a M 200 000 26 prijzen a M 10000a M 100 000 66 prijzen a M 5000 aM 75 000 106 prgzen a M 3000 aM 70 000 203 prijzen a M 2000 aM 65 000 6 prgzen a M löOO 2 prijzen a M 60 000 606 prgzen a M 1000 1 prijs M 56 000 1060 prgzen a M 500 1 prijs a M 50 000 30930 prijzen a M 148 Ipnjs aM 40 0OT 17188prijzennM300 200 Iprijs aM 30 000 150 127 100 94 67 40 20 De prijstrekkingen zijn volgens plan van ambtswege vastgeat ld Voor de aanstaande eerste prijstrekking dezer groote doof den Staat gewaarborgde Geldverloting kosw 1 geheel origineel lot slechts M 8 of 3 601 half 3 1 80 0 90 1 1 kwart tegen inzending van bet bedrag in bankpapier of per postwisscl Alle commissies worden onmiddellijk mat de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Orif ineeie Loten zelf in handen Bij ledere bestelling wordt hebvereiscbte officieele plan waaruit de vordeeling der prijzen op dè verschillende klaasen alsook de betreCfande inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en leudes wij aan onze Begunstigers oaaangevraagd na elke trekking de officieele Igsten Do uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd warden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens ofhcieele ben ijzen de eerste Hoofdtreffors verkregen en onze Begunstigers zelt uitbetaald o a n rk 350 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het ia te voorzien dat bij deze op den hechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om alle ommissies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelgk in elk geval voor den 15 NOVEMBKR k te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisseiaars in Uamburi P S Hiermede danken wij voor Het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook voor bet vervolg bemoeid zijn door een stipte en reëele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven BROOD KOEKBAKKERS en MELKSLIJTERS die nqgf niet aan de Waterleiding zijn aangresloten wordt in hun IBen belangf aangperaden dit alsnog te doen g escniedeii daar in het belangf van het publiek over veertien dagen een opgave zal volgen van de namen diergenen die alsdan nog geen aansluiting hebben aan de waterleiding Gouda 29 October 92 De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt Maiareala aawkaana aa tear kM Vabllik laaaaaaaa aakar warkaaA as aaaakadtllik ïlddeL rmir T Frerleha Bwdjn ti a I ▼ Seanzonl vtonbmt C Witt OopanhagOT I s Zdekaner st Pitonburg Soedent dt l4Unbl Waraelwu Fortter Blmlnghi Onderbulks organen MdHt M J r B o r rnt m fm tf gm f Mt m aubarolaa al 6enee Mlr R Virebow s T Oletl MOnohM tv Reelam t ip ie ft ▼ NuMbanm Heru T KorezyniU Brandt bU storingen In de kaUaa tracaa ataalcaas raaitriU ▼ rtKVMsad oBfiiUldItekaM kaaaaweii karta a Dfi Zwtltmtk PlUcB TM dM Apotb lMr lH ad a a ilja to tmUmm b VM kw l êmt l T r test vaa aam li kMHMa ala h d a ea ItteM sabrak aaa aatlaal aa Bl kArd Bnadt ordaa hai smMs Hidar éMV i i i a ga ai d h ry w rk Bd Zoatoa B W I w ilii Dioppak HmmmI as 9 igF On Bleta by de MiBko p te beaehenneB M Mem Baffeaiaakta pr p MtoB i f mtm la da apathakaa t iada aaar da allaaa eakte Karttaaracke FUIam vaB dea Apatkeker Klekard Braadt I a r daaa wM cabiaik aaawijiiat To Canuj CB Irtta Bauwkearlff er op da kal klartMwaa affadrakta door da at baaakamda kaadalaaark af éllfcot kat witte krala ap kat raada TeM aa 4a kaadtaekaalaB Bckd Braadt liek op ladar daeij btriada 0f Haafddapatt V B raa Baataa Kaur ta Battardaat VS Stedelijke Qasfaliriek GOUDA De prijzen der COKES zgn per H L onneklopt af fabriek 45 ets kopmaat ODgeklopt thaia bezorgd 50 Stollwei k s Hart Cacao Hooftte eiwit t beoftte the broBia ekalte geklopt f fabriek 50 et gestreken maatgeklopt thnis bezorgd 55 Bg groote partgen miti aameezig 5 cti reductie per H L scheeprgden 2 ets per H L Bestellingen die voor 12 uur zgn aangeflC men knnnen desrerlangd denzelfden dag nog worden nitgevoerd De Dirietevr g Z j j PRims t I Sociëte it Ons Geno egen I Ie Jlbonnement WoorflelUng Donderdag 3 November 1892 Voordeeligl Hart Oaoao is fljute Poeder acao in hart vorm gepersd Spoedige oplosbaarheid fijne genr deUciense smaak steeds gelijkmatigheid des dranks la blikken buteen k 25 Caeae hartee = 45 cent 1 Catio liirt = 1 8 Bt = 1 kop Caeao Verkrijgbaar hij H H ConflseDn Banketbakkers enz Engros Expeditie JuUus Mattenklodt Amsterdam Ealventraat lOb Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten Directie I k Geas en Haspkls Blgspel in 3 bedrgven gevolgd door blgspel in 1 bedrgf Aanvang half 8 uur Gewone bepalingen en prgzen De uitgave dezer Ooarsut geschiedt dagelgka met nitzondering van Zon en Feestdagen Oe prga per drie maanden ia 1 25 franco per poet 1 70 Mzoiiderlijke Nommers VIJF CKJSTEN BINNENLAND GOUDA 1 November 1892 De bh K I loos en 1 van der Wal en de dames L D van Scbouwenbarg en H G Burgersdyk alhier leden gisteren met goeden uitslag examen in de vrije on orde oefeningen gymnastiek Onlaijgs werd te dezer stede opgericht oone Bedorijkerskaraer genaamd Onderlinge Vriendscbap welke a s Zaterdag haar eerste uitvoering mi geven op de bovenzaal van den heer A I am aan de Kleiweg Zij zal dan opvoeren Hel offer der Verleiditig OU geeft als nastukje Loontje komt om zyn bomdjt Het bestuur hooft besloten deze uitvoering alleen voor leden en genoodigdeu loegankelijk te stellen Heden had ton bureele van deu GarnizoensKummandant de nanbestediug plaala van het beuoodigde vleescb spek en de steenkolen ten dienste van het garnizoen alhier Voor vleescb en vet werd ingeschreven door W deJeu voor 64 et en de Wed Dongelmans voor63 j cent por kg Voor spek werd Ingeschrevuii door Bannenberg te Amsterdam voor ƒ 69 per 100 kg wed J Dongelmans te Gouda voor 58 et per kg Dungelmann te Rotterdam voor 57 99 per 100 kg Kruismau te Hoorn voor 66 ii et per kg Mantz Lo Amsterdam voor 56 io et por kg van Keeteren te Gorinohem voor 64V et per kg en Lansdorp te Amsterdam voor ƒ 53 50 per 100 kg Voor steenkolen en turf werd ingeschreven de steenkolen voor ƒ 0 68 per 100 kg en turf voor ƒ 0 30 per 100 stuks FEUILLETON mi HIT LIWIM Uit het i ramci l 5 Maar die man en nu is hg toch weg en heeft waarschijnlp reeds op dit oogenblik uitgevonden wat er in dien brief stond dus heeft dien niet bepaald meer uoodig Daarbij je weet hij beeft geen ondervinding gehad hg begrgpt niet hoe licht een vergissing kan plaats grijpen Wel ik begrijp zelve met Mandy hoe je dien briet in een van de loketjes hebt kunnen schuiven Kom het is niets van belang kindlief Zend hem den brief met de middagpost Neen ik moet dien brief zolt brengen zeide Amanda vastbesloten Ik zal u terdege moeten toestoppen mooder en u naar het kantoor kruien Het heenen terugloopen aal mij een uur kosten en hot postkantoor kan niet il dien tijd gesloten olgven Juffrouw Gedgo vond het maar half goed zoide 0 hot strookte niet met de wnardighcid dor regeenng om mijnheer Hamilton te bedinnen door hem Het onderzoek van bet water der Waterleiding had gedurende October bet volgende resultaat 1 Oct 6 9 Mg perraanganas kalicus per 1000 co 8 w 8 1 II II n II II 19 14 8 II II ff 1 26 ff 11 7 II II I I ff II II Aan het postkantoor Gouds en de daaronder ressorteereode hulpkantoren werd gedurende de maand October1892 Ingelegd ƒ 3671 29 Terugbetaald ƒ 4790 80 Het laatste door dat kantoor uilgegeven boekje draagt het nummer 3241 Be minister van binnenlandache zaken brengt ter algemeene kennis dat volgeus de bij hem ingekomen ambtsberichten in de afgeloopen week als aan Aziatischo cholera overleden zijn aangegeven in Gelderland te Biakel 1 persoou in Zuid Holland te Gouda 1 persoon te Koudekerk 2 personen in Noord Holland te Amsterdam 1 persoon in Utrecht te Jutfaas 1 fsttM te Haarseveen 1 persoop te Utrecht 3 personen te IJselstein 2 personen St ct De kerkelijke geschillen te Waddingsveen zijn in zooverre geëindigd dat ds Do Groot die zich niet met de doleerenden wilde verbinden de pastorie beeft verlaten en in een hulpgebouw op den Kerkweg zijne godsdienstoefeningen voortzet In de jaren 1860 92 zgn voor den aanleg van Staatsspdorwegon 7448 hectaren grond gekocht waarvan 722 hectaren door gerechtelijke onteigening voor tezamen ongeveer 36 millioen De hoogste prys werd betaald voor de sectie Dor drechtRotterdam gemiddeld ƒ 17 174 per hectare voor een stukje van 65 vierk meters benoodigd voor het kanaal door Zoid Bevoland waarvoor de zjjne brieven na te dragen hot was moeite genoeg naar haar meening om ze te sorteeren doch niettemin liet zij Amanda begaan toon deze haar rolstoel door do schuur reed en nam zij haar plaats in aan de oflioieeio zijde van de loketjes binnen het gemakkelijk bereiK van de lade met postzegels en brieven weger Indien iemand gommetjes of postpapier kwam koopen moest men zich zelf hiervan voorzien en haar hot verschuldigde brengen Amanda trok haar overschoenen uin die zij evenals de andere inwoners van Ponniville gums noemde en trok haar shawl stijf om baar schouders de punten onder haar armen doorhalende on die van achteren vastbindende Daar deed zij een rossigen zwarten mantel over heen die een gutta p rcba regeumantel placht te wezen maar die nu dun en afgesleten was en meer regen inzoog dan er langs viel Zg droeg een hoed met een blauw barège voile om zijn ingedoukten bol gewonden Haar breed vlekkerig gelaat was nog doodsbleek baar oogen keken onrustig road en haar voorhoofd was doorploegd van diepe rimpels Mijnboor Hamilton s brief hield zij stgf geklemd in de baud die met beleid haar rokken omhoog hield uit do modder In de vroegte bad bet geregend en de takken van do platanen en liudeboomen baddou bijna al de golo bladoren verloren die zij nog tot do laatste vorst behouden hadden Do grond op de voetpaden or onder was er mede bestrooid en do luchtstroom voorde het aroma van den herfst mede De wagonsporon stonden vol ADVBBTENTIEN worden geplaatet van 1 5 regels a 50 Centen ieder regd meer 10 Centen GROOTE LETTERS woiueu berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt rechter den piijs van ƒ 752 bepaalde dus 115 666 p hectare en voor een stukje van 50 centiaren te Eindhoven vereischt voor de stationsuitbreiding dat ƒ 9900 kostte wat overeenkomt met bijna 2 millioen p hectare Van de 7448 hectaren worden er 645 weder verkocht z g overboeken voor te zamen ƒ 1 200 000 d i ongeveer 2 millioen minder dan de enjiddelde koopprijs Te Rotterdam intusscben werd een stuk van 1674 vierk moters dat ƒ 46 377 had gekost weder van de hand gozet voor ƒ 296 193 on té Amsterdam waar de gemiddelde koopprgs ƒ 63 000 p hectare boliep brachten de overboeken door elkaar ƒ 196 000 p hectare op jammer dat deze samen slechts 1600 vierk meters besloegen In verscheiden plattelandsgemeenten bloek de grond ten gevolge van den aanleg van dfU spoorweg veel meer waard te zijn geworden Er werd soms tot tienmaal do oorspronkelijke prijs betaald bij t weder verkoopen van overhoekeu In De Tabakaplant leest men Wg hebben er reeds herhaalde malen op gewezen dat de tabak goan draagster is der bosmettmgskiemen bij het heerschen der cholera en dat het rooken ih zekeren zin als een middel tegen besmetting kan dienen Dit oordeel is geheel en al bevestigd geworden door eene verklaring van dr Wernicke assistent aan hethygienisoh instituut der universiteit te Berlijn op verlangen van de Voreeniging van sigarenfabiikanteu te Hamburg opgericht in 1890 welke Vereeniging aan genoemd instituut verzocht had haar het resultaat der onderzoekingen mede te deolen betreffende de mogelijke verspreiding der cbolerakiem door sigaren en tabak Ziehier hoe het oordeel luidt Op grond van talrijke in het werk gestelde onderzoekingen door bet bygiènisch instituut dor hoogescbool te Berlijn betreffende de mogelgke vorspreidin mot stroomend geel water Amanda liep zoo omzichtig mogelijk over den weg toch ivaren haar balfsloetscho slobkousen doorweekt tot boven haar overschoenen en zelfs de witte kousen om haar magere enkels waren bemoddord Zij was big zeide zij bij zichzelve dat het gisteren niet geregend had en zij dacht aan den immortelleukruns en hoopte dat de kleuren niet doorgeloopen waren Zg zuchtte als zij bedacht hoe onduidelijk het portret onder het bewasemde thans zoó bespatto glas zou zijn dat de jonge soldaat in zijn uniform niet zichtbaar moest wezeo Wat zou het toch mooi zijn om dat portret in zwart en wit crayon te hebben Amanda wist al bg voorbaat waar zij het zou hangen lau den wand in hot salon en zij maakte een plannetje om or een kruis van roodo immortellen boven te plaatsen Tegen den tijd dat zij mijnheer llnmiltou s huis in het gezicht kroeg bad Amanda eer e burekonmg gemaakt van den tijd dien zij nog zou noodig hebbon iudien zij elke ween vijf cents bespaarde om de drie dollars on tachtig cents bijeen te garen die nog aan de verlangde som ontbraken mits althans niols anders haar schat kwam opeischen Deze berekening schoen baar het crayon portret nader to brengen en wekte baar op ondanks den regen en ondanks haar bezwaard gemoed Zg liep den rijweg op naar de voordeur die door John in eigen persoon opengedaan werd 0 John sprak do post lireclrice buiten adem