Goudsche Courant, woensdag 2 november 1892

Tan oholerakiemen door sigaren en tabak wordt aan de Vereeniging van sigarenfabrikanten opgericht in 1890 te Hamburg het volgende medegedeeld De kommabacitlen der cholera asiatica sterven by het indrogen van droge tabitksbiaderon nog sneller dan bij het indrogen op glas en zijn in zulk eentoestand gemiddeld binnen oen uur uitgestorven üp vochtige tabaksbladeren vermeerderen dekommabacillen zich niet en gaan na verloop vankorten tijd verloren Op en iu de gedurende het heersohen derepidemie als proeven gebruikte sigaren i a geenkommabacillen annwtzig Bij het gistings en drogingsprooes hetwelkde sigaren ondergaan moeten voor zg gereed zijnom verzonden te worden gaan de cholerabaciUonzelfs al worden zij op stukjes linnen in de sigarenb j het verkoopen mede verpakt na korten tyd verloren De tabaksrook belemmert aan de chobrabacillen do verdere ontwikkeling en werkt er sneldoodelijk op Eeue overbrenging van de choleradoor sigaren en tabak nog bg geen enkele epidemiegeconstateerd schijnt volgeus hot bovenstaande geheel gnwaarschgnlijk In de dezer dagen gehouden Vergadering van den Proteatantrnboni trad o a de heer J Bruiuwold Riedel op om als lid der commissie voor maatschappelijke belangen een en ander mede te deelen overde werkzaamheid der commissie I Zij is zegt bij de Benjamin van den Bond maar niet eon zeer geliefde een stiefkind bijna Het is haast het best naar het vaderschap maar geen onderzoek te doen In 1887 werd te Utrecht de geboorte aangekondigd het volgende jaar te Veendam bleek het kind werkelijk te loven in 1890 werd het bestaan wettelijk erkend te Bolsward en de commissie gemachtigd om zelfstandig op te treden om adviezen te geven eene som zelfs werd Ier harer beschikking gesteld waarmee zij hulp kor verleenen in afdeelingen welke op dit gebied wenschen werkzaam te zijn Zij gaf adviezen in zake overmatigen arbeid en werkstaking Haar getuigenis echter vond nog weinig sympathie Xiet wat zij zeide werd weerlegd maar dat zij sprak werd euvel opgenomen Toch voelt zij dat zij tot daden geroepen is dat zij den mannelijken le ftijd is ingetreden Zij moet getuigen tegen hen die het zwakke onderdrukken tegen het wonen in ongezonde woningt n tegen zooveel dat de maatschappij ontsiert en voor het in toepassing brengen van het christelijk beginsel heb God lief bovenal en den naaste als u zelven zij moet licht verspreiden lij moet redden Zij zegt met Bunyan de ziel van den godsdienst is practijk Wij moeten zelve de band aan den ploeg slaan De Roomschen hebben hnn gezoUenvereenigingen de orthodoien hun Doreassen wij moeten meedoen De armvenorging het Toynbeewerk zooveel wacht op ons Is het bedenkelijk dat de Bond dien weg opgaat Ganschelijk nipt als het maar in den goeden geest geschiedt De commissie moet helpen steunen licht verzamelen en verspreiden Er moet een centraalbareau voor inlichting zijq Tot heden zijn wij niet voldaan de toewijding ontbreekt Amsterdam en Haarlem zijn op den goeden weg Rotterdam dat zelfstandig handelt evenzoo Te Franeker gaat men voor goede woningoa zorgen te Meppel ia een volkszail opgericht Leiden staat bovenaan met de zorg voor fabrieks en verlegen doch trotsch haar gestalte oprichtende en geheel onbewust van de wijze waarop haar haren slap hingen van den regen en in haar oogen gewaaid waren John deze brief was over hot hoofd gezien Je kunt dien aan mijuheer Hamilton geven John nam den briet nieuwsgierig aan Wel zoo Wanneer is die gekomen Hij zweeg om den brief nauwkeurig te onderzoeken Ja het postmerk is uit Washington Wel juffrouw Oedge dit is de brief waar hij al twee dagen geleden naar uitgezien heeft Zij hebben hem moeten telegrapheerea om over te komen Koere I wat giug hij aan zoo sprak hij en voegde er bij Verplicht voor uw brengen juffrouw Amanda gaf geen antwoord sij nam haar rokken weer op onder haar regenmantel en schudde hoar parapluie open iiij had u zelve deze moeite kunnen besparen betuigde John beleefdelijk hij is nu in Washington ontboden dus de briefis eigenlyk niet meer noodig zou men kunnen zeggen Amanda knikte en klodderde weer door den rijweg haar lange gestalte worstelend tegen den wind in die den regenmantel om haar enkels deed fladderen en ter zijde tegen haar parapluie aansloeg de blauwe barège Toile hing nat en rechtstandig over éénen schouder Een onhe lspellend voorgevoel deed haar huiveren En mijnheer Hamilton was die in Washington Onderstel dat hij eens aanmerking maakte onderstel meisjes voor godsdienstonderwijs mot don bezielende 1 arbeid van mejuffrouw Knappert Mot miss Browning moeten wy de aarde tot standpunt bobben om de zielen omhoog te hebben Aan den arbeid dan me toewijdende liefde Voorts trad mejuffrouw Knappert op het levende toonbeeld van dien arbeid mot toewijdende liefde Het publiek juichte haar toe Zy trad op waardig en kalm Zy sprak mot innige overtuiging het hart trilde in haar stem zij trof door hetsieon zy zeide Zij zou sproken over de werkzaamheid van d vrouw in dun Nedorlandtchon Protestantenbond en zij verhaalde wat zij bij velen bekend achtte maar hier wel mocht gehoord wordon dat er door de vrouw sinds 25 jaren godsdienstonderwijs gegoveu wordt aan kinderen en jongelieden dat ruim 660 dames hiermede bezig zijn in 72 plaatsen en 25 000 kinderen onderwezen worden dat in 25 plaatsen huisbezoek gedaan wordt bibliotheken opgericht wor den liederen verspreid en gezongen en dat er voor de dames zelve uitstekende gelegenheid is om onderricht te ontvangen waarbij te Leiden vooral dr Hagen zich zeer verdienstelijk maakt lerwyl daar zes gods dienstonderwyzeressen werkzaam rijn Meesleepend vooral was zij toen zij vol bezieling sprak over wat de vrouw doet bij de fabrieksmoifjes het moeilijke maar ook het zegenrijke van dien arbeid schetste Treffend het voorbeeld van zoo n meisje dat haar drink dat zijn haar koHieccnten spaarde om een liederenbundel te koopeu Naar de Friesche veenderijen richtto zij leu blik op he platteland vestigde zij het oog Er zijn denkende vrouwen die gereed staan als de Bond maar steunt Heerlijk is haar taak haar moed Hot zwaartepunt ia verplaatsl in plaats van de leer der helsche straf fen is de leer der christelijke liefde gekomen Wy moeten het wagen met het volk de vrhto beginselen der liefde door Jezus gepredikt vermogen daar veel Negeer maar wat ons scheidt on het waarachtig vrome komt boven bij Protestant en Koomsohe Met hoeveel warmte schetste zy den arbeid de wijkzusters voor zoovelen een vraagbaak der ver pleegsters van kranken voor hen lichamelijk ei geestelyk ten zegen door liefderyke verpleging door troostwoord en verkwikkende voorlezing Gewis ieder di haar hoorde moet hebben gevoeld eu gedacht Vrouwen als gij zijn goede engelen in de zoo kranke maatschappij haar werk moet gezocht en gesteund worden want er rust groote zegen op Velen schijnt het onbekend te zijn dat het aanhechten van posifcrgels op aangeteokende brieven dikwerf met oordeol geschiedt wanneer men name lyk eenige postzegels aaneengesloten op het oouver plakt ontstaat hierdoor de gelegenheid om behendig eene opening in den briefomslag te maken en papie van waarde te ontvreemden zonder dat het tijdig ontdekt wordt Daarom moet men tusschen de post zegels onderling eene open ruimte minstens ter halve breedte daarvan laten Dit is noodig gebleken en de postadministratie verlangt het terecht Uit Menado wordt aan het MaitdeUbl gemeld Volgens nadere berichten van Sangir hebben de weldadige regens veel goed gedaan en is de bevol king bezig zich met alle krachten aan het planten Tan voeilingsgowassen te wijden voornamelijk van pisang aardvrucbtcn en miloe mais Op sommige dat dit het Gouvernement ter ooren kwam Niet dat zij zich niet gemakkelijk vrij konden pleiten dank zij haar intieme betrekking met het Gouvernement maar toch het was niet pleizierig te moeten denken dat mijnheer Hamilton op onvriendelijke wijze over haar moeder tot Jen President zou kunorn spreken Zy wenschte dat de President eens te weten mocht komen hoezeer zij bolden hem vereerden Zy had nooit baar vader en Willie Boyce aan haar land benijd zij hoopte slechts dat aU mijnheer I Hamilton mocht klagen de President dit alles toch 1 goed begrijpen zou maar dat kon hij natuurlijk niet Waarschijnlijk zou mijnheer Hamilton er niet aan denken deze verzachtende omstandigheden aan te voeren zelfs al kende hij ze en Amanda wilde rechtvaardig wezen in haar oordeel ook waar het den heer Hamilton betrof het was duidelijk merkbaar dat hij er niets van wist daar hij zoo onredelijk was en zoo vitterig wat hij niet wezen zou als hij de zaak begreep Amanda voelde dat het baar christelijke plicht was zich liefderijk te betoonen jegens mijuheer Hamilton De wind keerde plotseling haar parapluie om en haar gezicht werd nat van den regen toen voelde zy iets warms langs haar wangen vloeien Zy had niet geweien dat zij schreide S III Zoodra Amanda droge kleedcen aangetrokken had plaatsen bestaat echter groot gebrek ann goede bouwgronden laar die nog met asch en lava zijn bedekt eu voor ontginning ongeschikt zijn Door het Sangir comitë moet daarom nog voortgegaan worden mot hut verstrekken van rijst dtór waar gebrek heerscht totdat de menschen in bun eigen onderhoud kunnen voorzien De president on de secretaris van botcomit d6 heeren mr W L Borel en D H de Vries hebben onlangs de verschilluude plaatsen op Sangir bezooht Van tal van plaatsen in Indié zijn reeds ruime bijdragen ingekomen doch met het oog op de voleen groote behoeften is nu de iioop gevestigd op de bijdragen uit het moederland om met het goede werk te kunnon doorgaan Verder is er nog groot gebrek aan bouwmaterialen zooals bamboe ntap enz daar de voorraad daarvan grootendeela verwoest is zoodst alles uit do Miiwhassa aangevoerd moet worden Ook worden patjoU en andere landbouwgereedsohappsii aan de bevolking waar zij die verloren heeft verstrekt benevens zanipadi en zaaimiloe om hare tuinea zoo spoedig mogelijk in orde te doen brengen Ziekea en gewonden wortlen met hot noodige bijgestaau terwijl daar waar du nood groot is ook het hoogit uoodige huisraad klcuderen enz verstrekt worden Hoofdgedelegeerde van het comité op Sangir ii de controleur dor afdeeling dio daarbij wordt tet zijde gestaan Te Tabookan door den aspirantcontroleur en den zendeling te Ngalipain door den aspirant controleur te Taroena door den agent der Moluksche Handelsvennootschap Onder hunne leiding en toezicht zyu in de belaiif rykste kampongs der geteisterde strekeif uitdeeliDgsoommissies werkzaam uit de voornaamste inlandaclie uevolking samengesteld Hierbij is zorg gedragen do verschillende elementen daarin te vertegenwoordigen zij bestaan gewoonlijk uit het inlandsch hoofd der negorij den goiiverneraents of genootschsp onderwijzer en eenigo oudsten der chrittengemoente penatoewa s of ouderlingen De copra aanmaak i nog onlieteekenend en het kan nog geruimen tijd duren vóór de klapperhoonen zich vso de ondervonden schade hebben hersteld Op het oogenblik is er in Amerika een wedstrijd ontstaan om in het bezit te komen van zekere exemplaren van den gedenkpenning van de woieldteotoonstelling te Chicaito De waarde dezer peiiniugsa is eeu halve dollar Op den oorsten on laattfn der penningen werd hoog geboden meer dan IIM dollars De penningmeester der tentoonstelling vu echter slim genoeg geen enkel bod san te oemsa en thans ziet bij zich schitterend beloond voor zjjc tmarttuM De KentiiigUm T pexrUer Compani heeft natuurlijk uit reclame eene som van 10 000 dollsn geboden voor den oeraten gedonkpenniag Ook n heeft do teutoonstellingdirectio geen ja gezegd Md wil den eersten penning als hy geslagen is in liet openbaar verkoopen Daar zeer vele zaken veel voor reclame over hebben is het zeer goed mogelijk dit de eerste gedenkpinning 20 a 30 000 dollars opbrengt Men zegt dat 5 millioen dezer penningen zuil wordfn geslagen en voor den prijs van 1 dollar p stuk in omloop zullen worden gebracht De eente penningen zullen in December worden verkoeht In den rerzekerifigibode van 28 Oct wordt d aandacht gevestigd op den ongelyken druk dien He spoedde zij zich naar bet kantoor want daar wb nog veel te doen voor de aankomst van de midilsgpost Druk in Je weer met haar werkzaamheden en luisterend naar juffrouw Gedge s omstandig reis van wat er voorgevallen was gedurende haar f ezigheid vond zij geen tyd om voor dat de diligewM aankwam haar moedor deelgecoote te maken snhare bekommernissen Het was verwonderlijk zooveel als er viel aan te hoeren en Amanda luisterilemet do grootste belangstelling naar elk woord Sally Goodrich was er geweest om twee postzegels en h r stuiver was weggerold in die spleet btj de knoliei maar zg juffrouw Gedge had gezegd Hetkomt er niets op aan Sally je zult ze toch iiettoen want het regende zooals Amanda wist en zy toch Sally Goodrich op haar leeftijd zy was nen vijftig niet weerom laten gaan in den rep en dat enkel om vier oenten Buitendien de tmver lag toch in werkelijkheid in het postkantoor e als ooit de vloer opgenomen werd dan zou men geldstuk vinden i Aangezien Juffrouw Gedge een heel J moeten zwijgen praatte zij nu aldoor lidenden opgewekten stroom van woorden en dan afgebroken door Amanda s kleine nitroepe van verbazing en belangstelling Hordt vervoli i bedrijfa en beroepsbulasling zal uitoefenen op de binuenlandsohe en op de vreemde verzekeringsmaatsohappijen hier to lande werkende Voor de binnenlandsche maaischappijen tocli wordt de belasting evenals tot dusver in het patontrecht naar hot bedrag der uitdoelingon geheven ra n w gis er geen winst wordt behaald na aftrek der kapitnalsronte zal geen bedrijfsbelasting verschuldigd zijn Voor de buitenlandsche maatschappijen echter wordt aangenomen Ini er 10 pCt winsl wordt beoyferd ong aoht onkosten on schaden dus ook dan wannoor over het betrokken tijdvak met verlies is gewerkt In do Memorie van toelichting zegt de Venekerüuiütode ia voor dit groot verscliil in heffing geen verklaring te vindon het blad hoopt daarom dat hy du behandeling van het wetsontwerp in do Tweede Kamer de noodige inlichtingeu ter zake alsnog worden verstrekt Het zal me zoo zegt de heer Sprenger van Eijk in zijn weekblad Nederland in 1893 een leventje zijn in Rotterdam Drie nieuwe belastingen in één jaar ingevoerd Gemeentelijke inkomstenbelasting Verraogousbolasling Bedrijfs on beroepsbelasting Mfnigeen zal haast goon tijd hebben voor al de bemoeiingen en aanrakingen met de in belasting aonalaande autoriteiten Als een tweede Figaro zal hij zich beklagen overal te gelijk geroepen te worden niet om te schoren maar om geschoren te worden en om vóór het scheren te worden uitgohoord en uitgeschud als een zak vol nuttige renselgnementen Controleurs inspecteurs coUegien van zetters commissién van aanslag twee soorten van raden van beroep boven eu behalve de gemeentelijke autoriteiten en misschien de strafrechter naast den burgerlijken rechter Al die autoriteiten collegiëii commissién raden enz zullen hem vervolgen mot hunne nasporingen en onderzoekingen De Roiterdamsche beschreven vaderen wisten hot kunstwerk te volbrengen te gelijk te vroeg en te laat te komen Te laat omdat zij met eene inkomstenbelasting komen juist nu het beate motief nl onthouding van den Staat komt te vervallen Te vroig omdat men door invoering in 1893 zich eiodeiooze verschrikkelijke moeilijkheden op den hals haalt waaraan men een jaar later kan ontkomen met behulp van do inlusschen ingevoerde bedrijfsen beroepsbelasting Want in 1894 ki n men door den burgemeester veel weten wat men in 1SS8 niet weet en niet weten kan In 1893 gaat men werken in volslagen duisternis tasten in den blinde met de kans één jaar later zelf aan t licht te brengen hoe dwaze stukjes men uithaalde in onwetendheid Hebbeu do vurige ijveraars voor de stedelijke inkomstenbelasting er vóór de eindstemming er niet eens even aan gedacht hoeveel leed moeite zorg en belaoholijkheid kan worden bespaard door één jaar te wachten Hebben zij er niet aan gedacht het zou vermakolijk zijn maar treurig voor de slachtoffers I Bezoekers van Londen zullen btlinenkort eer een groote nieuwigheid kunnen zien eleotrische omnibussen De Electrical Foicer Storage Company de eerste bus zonder paarden zuPen binnen 14 dagen rijden Reeds gedurende drie of vier jaïen heeft er in het WestEnd van Londen een goederenkar geloopeo welke door eleotrioiteit verzameld in accumulatoren bewogen werd Op dezelfile wijze nu zal de beweegkracht in de nieuwe omnibussen worden verschaft Onder en vóór in de omnibus worden drie stellen accumlatoren geschoven die beweegkraoht leveren voor meer dan 14 Eng mijlen zijnde oen afstand als b v van Hammersmith naar Liverpool street d i nagenoeg van hot eene eind van Londen naar het andere Bij aankomst aan een der eindstations heeft men slechts de accumulatoren te verwisselen hetgeen het werk is van twee of drie minuten De omnibussen zullen betzelfde aantal plaatsen hebben als de gewone maar elke plaats zal ruimer zijn daar de wagens breeder wordon De electriteit znl ook worden gebezigd ter verlichting Men heeft uitgerekend dat men wanneer men de gebruikelijke vrachtprijzen handhaaft de kosten vooi de maatschappij nog 200 p st por jaar minder zullen zijn dan zulks met de gewone bussen het geval is Een bezwaar zal misschien daarin bestaan dat raon bij mistig weer wanneer het asphalt en het hout glibberig zijn wellicht niet goed ial kunnen aanzetten maar dit zou in allen geval te verhel pen ziJQ wanneer melt zooals in de ongensphalteerde straten van Glaagow geschiedt caouiclioucb inden om de wielen legde Bovendien vorocrzakoii de gladde straten altijd het verliea van vele paarden Nog ée n voordeel zou de nieuwe uitvinding opleveren de breedere wielen eu het ontbreken van sta npende paardenhoeven zouden do bestratin veel langer in gooden toestand doen blijven En wat de koetsiers en conduoteurs betreft voor hun zal eene hervorming in dezen geest geen nadeel opleveren daar zij natuurlyk ook dan noodig blijven Ook ten aanzien van den slinger blijkt het dat er geen nieuws onder de zon f ia Ae Horloijemaker Tot heden toch nam men algemeen aan dat Galilci de uitvinder vnn den slinger was althans om dio te bezigen tot meting van den tijd doob wij vonden dezer dagen ergens vermeld dat do Arabieren ten tijde dat Jon Junis to Kaïro zijno waarnemingen deed omstreeks het jaar 1000 onzer jaartelling gewoon waren de schommelingen van deu slinger bij hunne sterrenkundige waarnemingen als maat voor den tijd te bezigen Dat meu 12 jaren vóór de geboorte van Galilei reeds aan een Zwitser genaamd Justus Byrge het gebruik van den slinger tot afmeting van den tijd meende te mogen lookennon is van meerdere bekendheid doch de juistheid van het bericht word door prof Petit in twijfel getrokken omdat Justus Byrge niets heeft in het licht gegeven dat daarvan tot bewijs strekt en zoo t al waar mocht zijn dat hij werkelijk het gebruik van oen zoo onschatbaar werktuig heeft gekend dan mag men nog vragen op wolken grond de nakomelingschap hem orkeutenis zou schuldig zyn voor eene ontdekking waarvan hij hot geheim fn zijn graf heeft meegenomen Dit zien wij met in Was het geheim werkelijk in het graf medegenomen dan mag men op zijn best vragen Hoo kon men er dan melding van maken Het schijnt bij uitvindingen echter rege dat men er van den een kennis van wil nemen en van den ander niet of dat meu in een latere eeuw eeuo ontdekking bolangryk genoeg vindt om er de aandacht aan te wijdeu doch er te voren geen waarde aan hechtte Ook om uitvindingen tot haar recht te laten komen leert de ervaring dat er wat men noemt kruiwagens voor noodig zijn Te Laeken zag iu den nacht van Vrijdag II een politie agent iemand over eeu muur klimmen en volgde hem De ander di bemerkende koos denzelfden weg terug steeds door den agent nagezet Ongelukkig bleef deze naar boneden springende met zijn brook aan een ijzeren puut haken zoodat hij tot groot vermaak des inbrekers tusschen hemel en aarde bleef zweven Toen andereu hem verlosten was de dief ver te ioekeu Omtrent deu schrikkelijkeu brand te Milwaukee wordt nog gemeld dat daarbij twee brandweermannen en twee vrouwen ééne naar meu zegt van schrik ziju omgekomen Verscheidooe personen werden gekwetst Donderdagavond is bij de landtong vnn Peninarcho in Finiaterre de Louvre vergaan varende tusschen Parijs en Bayoniie van de opvarenden zijn zeventien verdronken Een dame te Amsterdam overleden heeft aan de dierenbeaohermvereeniging aldaar 12 000 nagelaten Wat moet zulk een vrouw geleefd hebben buiten de wereld waarin zij geplaatst was om in onzen tijd 12 000 voor zulk een doel te bestemmen a ct Zaterdagavond gaf de hoer Heemskerk uit den Haag in de benedenzaal van het h6iel de Doelen te Zwolle een schaakséauce en peelde hij 20 partijen tegelijk De séanoe duurde van 7 tot U s uur achter elkander van de 20 partyen vorioor de heer H er drie en wel ann de heeren van Eelden president van de Zwolsche schaakclub D v Heemskeak Van Beest secretaris van de Zwolache schaakclub eu B Roijer terwyl 17 partijen door hem werden gewonnen Gisterenmiddag speelde de heer H in den blinde tegen 6 partijen gelijk waarvan 3 door hem werden gewonnen en 3 verloren Te Alfeu heeft eene kraamvrouw in een onbewaakt oogenblik haar dochtertje van 20 dagen door verworging van het leven beroofd Het lykje is naar Leiden vervoerd om aldaar te worden geschouwd Te Avignon is een zeventig jarig badelaar Mar celin genaamd in zijne woning dood gevonden I Hij had effecten bij zich tot een bedrag van ettelijke j honderd duizend frcs De overledene heeft een re j mogenden broeder in het buitenland Onder zijne papieren vond men deu wensch opgeteekend dat de nalatenschap voor de helft aan de stad voor de helft aan het bureau van weldadigheid zou komen Een jaar geleden ia zijne zuster als eene arme ia het hospitaal gestorven Botteolandsclt Overzicht De Duilsche keizer heeft het Lutherfeest te Wittenberg bijgewoond ter gelegenheid fan de voltooiing der gerestaureerde slotkerk Bij den maaltijd in het Lutherhuis nam keizer Wilhelm het woord Ik hef zoo zeide hij den bokaal op dien de Wittenberger hervormer Luthor in 1525 bij zijn huwelijk hierheen heeft gebracht Daarna gaf de keiler een overzicht van wat Wilhelm I en keizer Frederik deden om de slotkerk te Wittenberg te herstellen en ging toen aldus voort De hernieuwde slotkerk is ons eeu sprekend getuigenis lan Gods zegen door de Hervormde kerk versprijd Hot ia onze taak dien zegen niet verloren te doen gaan Wij bobben heden de belijdenia van ons geloot opnieuw afgelegd Vergeten wij niet dat do belijdenis ons heden mot de ganscbeChristeuheiJ verbindt Daarin ligt de vredesband welke tot over het graf reikt In geloofszaken kan geen dwang bestaan wü Hervormden bestrijden niemand om zijn geloof maar toch willen wij tot in oen dood vasthouden aan de bekentenis van ons geloof De geest dezer feestvergadoring versterkt mij daarin De kei er eindigde als volgt Deze bokaal welke eens door Luther s lippen is sangeroerd dient thans om het weizijn mijner doorluchtige gapten te drinken De hervormde Duitsche vorsten en do regeeringen der Duitsche vrije steden zij leven De keizer woonde des namiddags in de ryschool der cafaleriekazerne de opvoering bij van het op het feest betrekking hebbende Festspiel door Herrigeu vervaardigd Des avonds te half zeven keerde de keizer naar Potsdam terug De souvereine vorst van den Congostaat heeft een besluit genomen waarbij voor den particulieren handel zeer vrijzinnige bepalingen worden vastgesteld met betrekking tot de exploitatie en den oogst van caoutchouc gomelastiek langs de Congo rivier en de voornaamste bijrivieren De streek van Kassaii bekend wegens den overvloed van kostbare slingerplanten is begrepen iu het uitgestrekte gebied dat door dit besluit voor da particuliere ontginning Mor lt opengesteld Aan den Congostaat zal daanvoor 4 pCl van do waarde der producten moeten afgestaan worden Deze maatregel maakt een einde aan het geschil dat tusschen den Congosiaat en de Opper Congocompagnie bestond Do afgevaardigden Clémenceau Pelletan en Millerand hebben opnieuw eene bijeenkomst met den miniater van openbare werken gehad ter zake van do werkstaking to Carmaux De minister moet hun de verzekering hebben gegeven dat er na de hervatting van den arbeid gratie aan de veroordeelden zal worden gegeven met uitzondering van drie hunner die reeds vroeger waren veroordeeld wegens misdaden van het nemeene recht en dus tot recidive vervallen waren De drie afgevaardigden hebben zich daarop weder naar Carmaux begeven waar zy met gejuich door do werklieden ingehaald zijn en eene vergadering gehouden is waarin iiruk geredevoerd werd De telegraaf meldt nu dat het werkstakingacomilé besloten zou hebben den arbeid te hervatten Indien zich dit bevestigt dan zal het wel toegeschreven moeten worden aan de tusschenkomst van de drie afgevaardigden wien het duidelijk moet geworden zyn dat het daartot toch moet komen en aan wie de minister de toezegging betreffende de gratie heeft gegeven Zooals gewoonlijk wordt het bericht van s Pausen ziekte alweer tegengesproken door het oflicieele orgaan van het Vaticaan de Ossorvalore Romano dat mededeoft dat de Paus Vrijdagavond nog don Spaanschen gezant bij het Grieksche hof bü zich ontvangen heeft Dat Leo XIII volkomen wel is zou men trouwens kunnen opmaken uil de actieve wgze waarop tegenwoordig do propaganda voor de katholieke kerk wordt voortgezet uit de besluiten van het katholiekencouïros te Sevilla waarbij o a overeengekomen werd alle dagbladen die den katholieken godsdienst aanvallen te vervolgen en een zegelbelasting van 5 cent te heffen van alle quitanties van kerkelijke vereenigingen ten bate van den Paus en uit de byiondere onderscheiding ilio de Paus aan den Spaaaschen minister president verleend heeft voor do ontbinding van het vrijdenkerscongres In de staatkunde zgn het allereerst Rusland en Frankrijk waar de paus invloed tracht te oefenen Dat do Roomsohegeestelgkheid ook met het Duitsche ceutrum onderhandelingen zou voereu ton opzichte