Goudsche Courant, woensdag 2 november 1892

1898 Donderdag 3 fVövember N 4983 GOUDSGHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe liuending van advertentlön kan gescbieden tot o nor des namiddags van den dag der uitgave BROOD KOEKBAKKERS en MELKSLIJTERS die nog niet aan de Waterleiding zijn aangfesloten wordt in hun eigpen belangd aanjyeraden dit alsnog te doen g eschieden daar in het belangd van het publiek over veertien dagen een opgave zal volgen van de namen diergenen die alsdan nog geen aansluiting hebben aan de waterleiding Gouda 20 October 92 Gouda Snelpersdruk vaa A Bsinkhan ie Zoon van de legervoorstellen waarvoor de rijkskanselier het centrum uoodig heeft is wel beweerd maar moeielijk te bewijzen Over eene veratandhoudinjs tusschen Rusland en het Vatioaan weet een correspondent dar Standard eenige outtvijfelbaar authentieke byzouderhedeu mede te deelen Hoewel de maatregelen dor Russische regeering tegen de katholieke kerk m Polen aan Leo XIII allesbehalve aangenaam zijn is de l aus staatsman genoeg om dergelijke bezwaren over het hoofd te zien waar zgn groot doel de wereldlijke macht du noodig maakt Eenige dagen geleden nu heeft zegt de correspuudeot do nuntius te Parijrf kardinaal RampoUa schriftelijk opmerkzaam gemaakt op een gunstige gelegenheid oia de goede verstandhouding tusschen het Vatioaan en Uusland te herstellen nl door een bezoek dut de grootvorst en grootvorstin Sergius hy hun beioek aau Italië op bet Vaticann zullen brtjngcn Karilinaal RampuUa heeft op dit schrijven uit uaam van den Paus geantwoord dat veel er van zal afhangen of de grootvorst al dan niet uit uaam van den cz r komt Er wordt Ihnus eene briefwisseling over deze zaak gevoerd maar tot dusver ia niets beslist Het ideaal dor wereldlijke macht wijkt steeds vorder naar het onbt reikb iro In italic beschouwt men blijkens eene zinspeling van den grootzegelbewaarder iu zijn heden geseinde rede dat streven niet eeus meer als der belangrijke vraagstukken van kerkelijke politiek Er was zoo verklaarde hij geen enkele groote quaestie en de rogeering vond geen aanleiding zi h met kleine te bemoeien Mocht de geestelijkheid die kleine quaesties toch als wapen gebruiken dan was de rogeering sterk genoeg om haar die wapenen uit de hand te slaan Volgens de Spaanscho iaceta gelooft men te Madrid niet aan de mogelijkheid van een met Frankrijk te sluiten handelsverdrag omdat Sagasta het eens is met het hoofd der protoctionisteo Verschillende Spaansche bladen die den tegeowoordigen handelsen financieolen toestand als zeer ongunstig afschilderen maken melding vau een onderhoud dat een der verslaggevers met Sagasta had Deze verklaarde dat de liberalen zullen aandringen op de onmiddellijke bijeenroeping der Cortes dat in de wetgevende vergadering de spoorwegtarieven met nauwgezetheid zullen onderzocht worden en dat de liberalen zich zuUea verklaren tegen het aangaan eener nieuwe leeoing Het is onmogelijk zou Sagasta er bijgevoegd hebben het tegenwoordige stelsel voort te zetten men mag tot geen nieuwe leeningen de toevlucht nemen ter wille van de fouten door slechte bestuurders bedreven GEyONDEN VOORWERPEN In de maanden September en October 1892 zijn de volgende voorwerpen als gevonden gmleponeerd aan het bureau van politie 2 kaasboren in étui i binnenzakje inh 1 zakdoekje 1 portemounaie waarin 1 cent en een griflfel 1 bankbiljet van ƒ 25 1 handleiding tot het opmaken van procesverb 1 witte zakdoek l dames parapluie 1 knipje inh een koralen kettinkje 1 kleerklopper I paar bruin katoenen handschoenen 1 portemonnaie inh ƒ 0 81 1 defect bloedkoralen armbandje 1 zilveren armband 1 linden manchet 1 bankbiljet van ƒ 25 1 gouden manchetknoop 1 linnen handdoek 1 schroefsleutel 1 kleermakersmaat 1 zijden dasje 1 gouden ring l fautaisie broche 1 gouden oorbelletje 1 gouden oorbelletje 1 gekortwiekte kraai 1 ring van een parapluie stok 1 zakmesje 1 lederen ceintuur 1 gedeelte van een gouden sluiting van een armband 1 dekkleed l oorbel 1 bonden halsband l kinderb jezelaar I stalen tabaksdoos eenig breiwerk een grilfelkoki r met liniaal I parapluie 1 pen en potloodhouder 1 kwartje eenige pennen potlooden stukjes gomélastiek krijt en griffels 1 zilveren pijpen wroeter 1 handvat van een parapluie Do gevonden voorwerpen in de maanden Maart 1892 en April 1892 en niet door de verliezers afgehaald zijn ter dispositie van de respectieve vinders met in achtneming van art 2014 Burgerlijk Wetboek Bureau voor gevonden voorwerpen zooveel mogelijk geopend van 11 1 s morgens De Commissaris van Politie te Gouda W N VAN GARDEREN Burgerlijke Stand GEBOREN 29 October Wilhelmus ouders W de Vroom en M C Tuiloo Jaantje ouders T J Luïtliart en J Dekker Bartha ouders J van der KleiJD en M Olt 30 Adriana Cathanna Antonia ouders J H Faaij tn A van Leeuwen Cent ouders A van dor Kuij en J Leeuwenhoek Anna Accolina ouders J Osinga en B Brouwer Corni lis ouders A Noteboora en J K Vergoed 31 Jan Martinus ouders A Kel eren M E Danens OVERLEDEN 28 Oct W Vergeer wed A van Maaren 82 j 30 J Bijland 3 j C Bugs huisvr van C van der Laan 45 j J A Moeweezen 44 j A W van Leest huisvr van O van Gooh 38 j 10 m H Uitenbrock 17 j A W Straver 4 m 31 F Rodenbach 7 m Besmettelijke Ziekte De Burgemeester van jouda maakt bekend dat heden bij hem een geval van Cholera met doodelijken afloop is aangegeven Gouda 81 October 1892 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJÜEN DOORN De Cholera kan meestal voorkomen worden door bij de EBRSTE dunne Ontlasting GENEESKUNDIGE HULP in te roepen Gebruik tooh alles gekookt ADVERTENTISN Heden overleed n een kort maar geduldig lijden m ne geliefde Echtgenoot COUNELIS MANSVELDEH in den ouderdom TSn 64 jaren Wed C MANSVELDKB KkUI8H EK Rotterdam 28 October 1892 Voor de vele bigken van belangstelling by de geboorte onzer dochter ondervonden betaigen wg onzen hartelgken dank C ü LANGEHAAR C J LANGERAAR Uuvutrr Gouda 1 November 1892 ToUerL Tricot Ondergoederen voor Mannen Vroavren en Kinderen Zeer voordeelige en sterke soorten LIKDOORNS Eeltknobbels Hoomvliea Huideelt Wratten enz worden in 7 a 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pgn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste hnid Prija per flacon met penseel 50 ets Alléén eclu Vq B SCHOLTEN Coiffenr Eisch de handteekening vso A v TUIJLL EERSTE KWALITEIT RÜNDVLI ESCH RÜNDERLAPPEN 40 cents per B oni ROL LA DE RIB en ROASTBEEP 45 cents per 5 om Th Binnendijk ijttuge liroeuendaaL DE IIIEUWE LOFDOIf de beste van alle bestaande HAARKLEURMIDDELEN is zeer gemakkelgk in t gebruik wordt verkocht in flacons van 85 en 160 cents en is te Gouda verkrggbaar alleen bg I A CATS TE HUUR voor een klein gezin eene nette t WOi a 1 25 per week adres onder No 2230 itn bet Bureau dezer Courant PEANSCHE STOOMVEEVERÜ Chemische en Zwitsersche Was$cher j Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbeimer Rotterdam Specialiteit voor het stoouen en verven van alle Heerenen Uameskleediugstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trijpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Gamitoren Neteldoek Talles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgvenen worden oDscbadelyk voor de gezondheid biewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Sociëte it Ons Geno egen Me MhonnemenUWoorateUivg Donderdag 3 November 1892 Vereenigde Rotterdamsehe Tooneelisten Directie Lb Gras en Haspkls E7AAIILIJEEUIDBELE8 Blyspel in 3 bedrjjven gevolgd door blgspel in 1 bedrgf Aanvang half 8 uur Gewone bepalingen en prgzen De oitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 tranco per post 1 70 AisoaderlQke Nommer VIJK CENTEN BINNENLAND GOUDA 2 November 1892 In de gisteren gelioudeu vergadering dor Pror Stoten van Zuid Holland stelde de Voorzitter voor het voorstel omtrent du sohadeloosstelling aan Oouda voor verlies vegens de vaartverbeteriug tusschen Amsterdam en Rotterdam in de eerstvolgende vergadering d i Dinsdag 15 November tot bohaiideüng over te gaan De beer Boontajer stelde voor het rapport d r commissie on Oed Staten in de afdeelingeo te doen ondenoeken met het oog op nieuwe geiiohlspuntan in bet rapport van God Staten geopend Dit voorstel werd bestreden door den heer Bugs rapporteur der commissie op grond dat de voorgestelde wijze van behandeling abnormaal zou zyn de zaak voldoende geïnstrueerd en ten volle toegelicht is en almede dat de leden der oommissie over alle sfdaelwgsn verdeeld z jn waardoor zg eveutueele bedenkiiigea iet koodeo beantwsoidao Hierop verklaarde de heer Boonzajer zqu voorstel tot verzending van de zaak naar de afdeelingen in te trekken onder opmerking dat er antecedenten bestaan vso een ranvooi en rapporten eener oommissie naar de afdeelingen door hoedanige huiselijke bespreking bij de behandeling der aangelegenheid in openbare ver aderiug niet anders dan winnen kon De vergadering is verdaagd tot Dinsdag 15 November s m 11 uur Alsdan zyn aan de orde alle stukken niet aan de comaissiën verzonden de inmiddels ingekomen rapporten van commissiën in de zaak betreffende de sohadeloosstelling aan Gouda Met l November zgn alhier in garnizoen gekomen de 2e Luitenaut der infanterie H Dijkstra en FEViLLETOni mr HST LBVSH Uit het TrantcA III Maar na het eten wal dikwijls door het uitzoeken van de middagpost laat soms zelfs wel één uur werd kon Amanda niet nalaten te zeggen dat zij van harte wenschte dat die brief voor ieder ander ware gewo st dan voor dou heer Hamilton Och kind je trekt het je veel te sterk aan zoo stelde juffrouw Gedge haar gerust Hoe nu Mandy hg komt alleen maar s zomers hg gaat weer heen en wij zuUeu niets meer van hem zien of hooren tot den volgeuden zomer en van zijn zuster evenmin Hot zijn eeu paar oude teuten zeide juftrouw Gedge zich vorknuHerende en haar heidore zwarte oogje blinkende van eene gomoeilelijke pla gerij Laat dit misschien zoo zijn hernam Amanda weifelend maar John van den heer Hamilton nam den brief aan en scheen te denken dat mijnhoor Hamilton vroeselijk boos was Hij zeide dat hij j schopte van woede Ik denk dat hij meende dat èi de Ze Luiteiiunt kwartiermaotter A F J Dijkgraaf laatstgenoemde in de plaats Van den Ie Luitenantkwartiermrester C W F Doorman die naar Delft is overgeplaatst De heer J van der Putte alhier deed gisteren met goeden uitslag te Amsterdam het examen vrije eo ordeoefeningen gymnastiek Mevrouw von Osten Saokeu wier optreden hier ter stede wij reeds aankondigden zal Donderdag 17 November e k aan haar voornemen gevolg geven en wel in de zaal Nut en Termaak In de zitting der Uotterdamsche Arr Rechtbank van gisteren werd veroordeeld C S baas op eon buggermoleu te Moordrecht wegens mishandeling tot 8 dagen ger Voorts stonden terecht de 49jarixe pijpenmaker Th J U on W K oud 48 jaar sjouwer beiden uit Gouda die op 18 Aug twee kuikens wegnamen ten jiadeele m J GrMWaEtwI Klssh dagM ger voor ieder Uitspraak Dinsdag e k Het Prov Comité voor Zuid Holland van de vereeniging IVouw aan Koning en Vaderland tot het vormen van een ondersteuningafonds voor behoeftigen gerechtigd tot het dragen van het Metalen Kruis of Citadelmedaille heeft aan alle burgemeesters in dit gewest een rondsohrijveo gericht van den volgenden inhoud Bil verschillende gelegenheden deden wij een beroep op uwe medewerking Met oprechte erkentelijkheid getuigen wij dat wg dit tot dusver uiet vergeeft deden Wij verklaren gaarne dat zonder de niet genoeg te roemen medewerking der burgemeesters het ous niet mogelijk geweest zon zyn te doen hij stampte met den voet Verbeeld u moeiler dat hg stampvoette Juffrouw jedge gaf een ruk aau de keelbanden van haar muts Én wat zou dat Het bewijst alleen dat hg een zeer opvliegend humeur he dat is al Ja maar hij is in Washington moeder Voor een oogenblik scheen juffrouw Gedge haardochters bedoeling niet te vatten eensklaps echter keek zij zeer bezorgd i Maar Amanda hoe kon je toch ook dien brief over het hoofd zien Mijn hemel kind ik kan mij niet begriipan hoe je daartoe kwam Wel als hij in Waaliington is dan zou hij wel iets tot de Regeering kunnen zeggen Ik verklaar je Amanda dat zon mg niets aanstaan Amanda zuchtte en schudile het hoofd Ware er een verontschuldiging aafi te voeren sprak zij maar dal is er niet Het was het was de 28ste October moeder u weet de ditg vóór d n 29ston en ik was niet opgedekt gestemd Maar ik verbeeld inij dat ik zoo ict toch met naar Washington kon schrijven Het is een zeer gegronde veroutschuldiging riep juffrouw Gedge ik zou juist willen dal zij het wisten welke vorontsohuldigiiia wij hebbeu indien hij iets zeggen zou niimr ik geloof niet dat hij het iloeu zal Mandy ik zou willen dat zij hel wisten dat wij uiet wiUons en wetens achteloos waren ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels i 50 Centen iedere regal meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versohjnt wat wij deden in het belang der oud strüders van 1830 31 De tot uu toe ondervonden bereidwilligheid doet ons vrijmoedig u wederom verzoeken door uwe tuasohenkomst eene algomeene collecte te houden in uwe gemeente 1 Op het daartoe tot H M de KoninginRegentes gericht verzoek om die algemeene collecte te mogen houden werd eeneu gunstige beschikking ontvangen Beleefd verzoeken wij u de opbrengst der ooileeta te willen overmaken aau den laaUt ondergetcekende Daar wij intusschen niet gaarne onbescheiden willen zijn door voortdurend aan de burgemeesters die toch al door zoovelen worden lastig gevallen verzoeken te richten om aan onze zaak telkens nieowe diensten te bewijzen zouden wg wensohen dit te voorkomen door zooals ouze statuten medebrengen in elke gemeente een plaatselijk comité te vestigen of een plaatselgken correspondent aan te stellen Wy nemen daarom de vrijheid UEd Aohlb beleefd te verzoeken ons wel te willen opgeven of in uwe gemeente oen of meer personen gevonden worden met wie w j ons te dier zake in betrekking zouden kannen stellen Mocht UEd Aohto bereid zijn hetzij persoonlijk hetzij in verband met anderen met ons in het belang der oudstrgders in uwe gemeente blgvend werkzaam te willen zijn dau zouden wij dat op hoogen prijs stellen en zoude UEA daarmede de aanspraken die u nu reeds op ouze erkenlelijkheid en op die der oud strüders heeft nog meer verhoogpu Vertrouwende dat het u aangenaam zal zijn bg de overweging van dit schrijven ons doel eo onzen werkkring goed te kennen zijn wij zoo vrij oen afdruk van da statuten der Vereonigiag hieraan toe te voegen Tevens hebben wg de eer onder de aandacht van UEA te brengen dat da werkzaamheden van hel plaatselijk comité of de plaatselijke corres denten hoofdzakelgk bestaan in De keuken was donker geworden door den regen en de vroegtijdig invallende duisternis en daar was iets kils lu de atmosfeer gekomen ondanks de brandende kachel Misschien was het slechts een onbestemde vrees die Amanda Gedge bekroop on haar deed riUeu hoe het zij zg hield op met praten om nog wal meer hout iu de kachel te werpen zeggende dat zij het koud vond Kyk eens hier Mandy ik zal je zeggen wat het best zou wezen om e doen beter dsn te schrijven meende juffrouw Gedge Stuur oen present Aan mijnheer Hunter vroeg Amanda De beer Hunter was do persoon die de dieuslbrie en uit Washington onderleekonde en aau wien zij hunne drieinanndelijfcsche afrekeningen ter hand stelden Ik bedoelde aau den President zeide juffrouw Gedge in twijfel gebracht maar ik weet uiet of hot misschun uiet beter zou zijn aan mijnheer Hunter Wanneer alsdan mijnheer Hamilton aanmerking wilde maken dan zou mijnheer Hunter welen dat wij er mets kwaads mede lu den zin hadden gehad O raueder ik weet met antwoordde Amanda Misschien was het nog beter als wij niets deden Het kan zijn dat hij niet klaagt Doch juffrouw Gedge was niet van haar moening af te brengen Noen een present is een bewgs vau vriendsch ip en naar allo wa irschijnlijkheid is bij iemand dm voel om handen heeft want hij is werkz inin op Oen groot postkantoor Krijgt hg derhalve