Goudsche Courant, donderdag 3 november 1892

a h t unwianen Tau tedeu en hiervan opgaveu te doen aan het provinciaal comité voorzitter i het regelen der te houden inzamelingen e t verstrekken van inUohtlogeu omtrent de in uire gemeente aanwezige oud strijdera aan deu secretiris d het uitreiken der beschikbaar te stellen uitkeeringen door uwe tussohenkomst wogoua het provinciaal comité toegezonden d De algomeene collecte zal in den loop dezer maand plaau hebben De Morgemter het maandblad van den Belgische achoolbond tegen alcoholisme onder redactie van dr Bobyns geeft een treurig beeld van do vordering van het alcoholisme in België Terwijl Duitschianrt op Ï15 Kngeland op 190 Nederland op 173 ingezetenen een drankhuis heeft bezit België er ééa op elke 37 inwoners Terwijl de Ëngelscbmau per hoofd 2Vj liter sterkeu drank drinkt in Frankrijk 4 en in Daitschland per hoofd ongeveer 8 liter gutlronken wordt is het verbruik in België gestegen tot 12 liter per hoofd De toeneming van het aantal gevangenen kranktinnigen zelfmoürden en bedelaars is dientengevolge groot en op Belgic rust volgens di Robijns de schandvlek dat de Belgen de grootste alcoholdrinkers van geheel Europa z n £ en der meest verwoestende branden die in jaren is voorgekomen heeft zooals kort gemeld werd e Milwaukee gewoed De Drand brak uit des avonds te zes uur in de groote Ukeurstokerij dor beeren Blade in East Waterstreet In een oogenblik stoüd bet geheele gebouw van den grond tot de nok in lichterlaaie NauweIqks kwamen de vlammen door hot dak of zij sloegen over naar den hoek van Broadway en Buffalostreet De wind was vrij sterk en strooide vonken in alle richtingen Do vuurzee breidde zich uit naar bet oosten en sloeg naar de andere zijde van Broadway over Hier scheen het een oogenblik dat de uiters e grens bereikt was maar weldra stond ook Milwaukeestreet in brand en verspreidde zich het vuur langs een halve mijl in de richtiug van het meer leder huis langs dien weg verdween in de vuurpoel Er stonden honderden houten woningen der arme e klassen maar er waren ook groote pakhuizen Woningen en pakhuizen leverden beide voedsel aan een vlam die niet meer te blusschen scheen L e goedereuwagens van de Chicago en Nortb Western Railroad werden met goederen en al een prooi der vlammen Er werden door de brandweer bovenmenschelijke pogingen aangewend de verspreiding van het vuur tegen te gaan Van blusscheu kon geen sprake zijn Er werd alleen naar gestreeft bet voortwoeden der vlammen te stuiten De brandweermannen haalden verscheidene buizen omver en lieten eenige gebouwen gelegen tusschen de vuurzee en het meer in de lucht springen Dringende telegrammen om hulp gingen naar Chicago Racine Kenosha en Sheboygan eu aan die roepstem werd met groote bereidwilligheid onmiddellijk gehoor gegeven De vlammen gingen nog teeds ïoorivaarts De ijzarsmclteryen van George Koepper verdwenen in de vuurzee en insgelyks de azijnfabriek van Eeideberg Vele gebouwen van de Gasmpij verden eeu prooi dor vlammen Op vele plaatsen der stad ging bet gaslicht uit De groote oliebassius werden gelukkig niet aangetast een geso nenk vau ons dan zal bet hem gemakkelij ker vallen ons in gedachtenis te honden waartoe hij anders geen tijd zou hebbeu als zijnde hem vriend schappelijk gezind Ik geloof dat u gelijk heeft moeder En tocl i het lijkt mij zóó kluchtig vindt u eigenlijk niet £ n wat zouden wij hem kunnen sturen O daar heb ik al over gedacht riep juf rouw Gedge uit Wij kunnen Olly Clongh vragen even aau te loopen bij zijn vriend in Mercer en eeu album voor ons te koopen een blauw öuweelen album gelijk dat van Sally Goodrich met die stalen ornementen en sloten Amanda was zeer ingenomen metjdit voorstel maar eensklaps betrok haar gezicht Moeder dat kost 9 95 sprak zij Juffrouw Gedge schrikte vMisschieu behoeven wij niet zoo n kostbaar te nemen Neen als wij er een nemen dan moet het een heel mooi zijn zeide Amanda terneergeslagen Kom moeder u kunt alvast bogiuneu met het brood te roosteren bij de thee dan ga ik onderwijl naar het kantoor om te zien of wij het geld hebben te missen Iu dien tusschentijd was juffrouw Gedge heelemaal opgemonteerd en bobbelde zij vroolijk den ganscben avond door uver mijnheer Hunter en ovjir diens verwondering on blijdschap van zóó vriendschappelijk bedacht te worden door nederige beambten van het Gouvernoinent waaraan hij zelf veel gewichtiger maar niet getrouwer diensten bewees Twee brandweertnanneu kwamen in de vlftminen om Vele kooplieden die hun pakhuizen voor txn oogen zageu verbrauien werden slechts met moeite teruggehoudeu zich te midden van deu vuurzee te begeven met de beop nog iets te kunnen redden Overal zag men mannen of vrouwen met kinderen op deu arm de brandende huizeu ontvluchten Omstreeks 3000 personou zgn zonder dak vele eziiiueu hebben alles verloren wat tij bezaten De tentoanstellingsgebouwen schalen eu vele particuliere woningen ziju te huuneu dieusle opengesteld Dadelgk werd omstreeks 50 000 dollars bijeengebracht om de ongelukkigen schadeloos te stellen In groote haast werden eenige meubelen en goederen op wagens eu karren gelaüen De schade wordt geschat op 7 tot 10 millioen dollar Sommige firm s hebbeu oen schade van SUO OOU dollors di Jyan Bubb eu Kipp Boundy en Peokham Sommige personen beweren dat de brand begon door het outploifeu van eeu olievat in een pakhuis van de ünioa OU Compart Op hetzelfde oogenblik braken op drie andere plaatsen der stad braudeu uit Doordat de brandspuiten lang op tich lieten waohteu kreeg de brand snel een grooteu omvang Het u as deze maand juist een eu twintig jaar geleden dat Milwaukee i venzeet door eeu grooteu brand werd geteisterd Honderden woningen verbrandden toeu en de schade bedroeg msgelgks millioenen dollars De Indische Mercuur meldt dat de Tentoonstelling te 1 Batavia is uitgesteld tot de maand Augustus en verder gehouden zul worden lu de msandeu September en October 1893 De volgende inzendingen zullen io de eerste plaats iu aanmerking komen gas stoom en peiroleummotoren waterwiel eu turbines machinerieën voor rijst thee koffie suiker houtbewerking tin kina rameh katoen toestellen voor gas eu electrische verlichting eu verdtr alle andere artikelen geschikt voor een tropische kolonie luiendiugen moeten geleverd worden lu de haven te Batavia vóór 30 Juni waar zij in ontvangst zullen genomen worden door het bestuur der sectie waartoe de inzendingen behuoren Zooals reeds gemeld zal voor de plaatsi uimte op de teutooustelling mets berekend worden Machines en wat er onder gerekend kau worden zgn vrg van invoerrechtun De goederen zullen te Tadjo i l riok ia ontvangst geiiomeu worden on op kosten van het bestuut der tentoonstelling naar het tentoonstellingsterrein vervoerd en daar upgesleld worden Uuuden zilveren en brouzau medailles zullen uilgereikt worden aan die inzendingen welke de jury daarvoor waardig keurt Voor verdere byuiaderfaeden gelieve men lioh te wenden tot den heer J D Mijer tgdolijk te süravunhago of tot den correspondent den heer J H De Bassy Bokin 60 Amsterdam De Haagsche kroniekschrijver van de N 6ro Ct schrijft dat men er op rekenen kan dat dit jaar op t kantje af zal gaan met de vaststelling der staatsbegrooting iu de Tweede Kamer vóór 31 December Immers komt de Kamer 8 November terug om dan allereerst de bedrjjfsbelastiug en t kiesrecht in de afdeelingen te onderzoeken Als men het er ernstig mee meent en iets anders is toch van onze patre J Zeg kind zoo begon juffrouw Gedge onverwachts midden in baar theedrinken terwgl zg het kopj nederzette dat juist aan haar lippen bracht Zeg Maudy hoe zou je het vinden als ik eens een vers maakte eu dat er bij stuurde Sedert den dood van Willie Boyce had juffrouw Gedge altijd plan gehad weer een vers te dichten maar nooit had zich weer een gelegenheid voorgedaan gewichtig genoeg om haar te inspireeren Wel dat is een goed idee antwoordde Amanda trotsch liet jou beusch boel aardig wezen om een vers te zenden by het present En voor het overige van den maaltijd beproefde juffrouw Gedge in haar opgewondenheid over dit plan om woorden te vinden die rijmden op Hunter maar die woorden waren zoo scbaarsch dat zg haor toevlucht nam tot album wat iets beter lukte j Doch bij nader inzien zooals zij tot baar dochter zeide kon zy hoewel dumb en come goed rijm I den toch geen geschikt woord vinden om tusschen I dien regel in te krijgen Amanda trachtte haar moeder hierin bij te staan doch al zuchtende bij het I hooreu van deu regen op het keukendak en denkende aan de beeltenis onder het nfit geregende stuk glas wilde t niet vlotten Olly kreeg den volgenden dag de boodschap rai e Olly moest zgn vriend die volgens zijn zeggen een reizend koopman was doen beloven om bij de eerstvolgeude gelegenheiil dat hij van Mercer naar Peiiuiville ging een blauw album mee te brengen conoripti niet aan te nemen dan zal men daarmee toch wel tot 18 November bezig zijn en dan wordt het 22 November voordat men in openbare verwdoring bijeenkomt om Indische en staatsbegrooting en pera quatieJ i otwerp ie behandelen het laatste zal wel dienen ïoi raf lu gaan omdat zal het doel bereikt worden ook de Eerste Kamer die quoestie nog vóór Nieuwjaar zal dienen af te doen Ken paar dagen zijn zeker met dit ontwerp gemoeiil de Indische begrootiog zal dus 24 of 25 Nov in beraadslaging komen eu dit jaar is er heel wat aan vast Het zal meevallen als do Kamer er in 4 of B dagen doorheen komt Dan staat men voor 1 Drcoraber met de siaatsbegrooiiug en in een stevige drie weken zal het gansche budget dus moeten worden afgehamerd Waarlgk de Kamerleden mogen zich de vaoantiu ten nutte maken om zich te oefenen in buitengewone kortheid en zelfbeheerscbing en de verloochening van de voor kiezers vrienden zoo heerlijke waarheid dat t nationaal belang de som is vnii allerlei kleine lokale belangen zal meer dan ooit ditmaal plicht zijn Ue strijil zal zich voornamelijk bepalen tot de marineen oorlogsbugrootingen Wat men daaromtrent evenwel van sommige zijden heeft verteld is volkomen ongegrond van pogingen die aangewend zullen worden om de beeren Jansen en Seijtfardt ook met de hulp vau liberalen den voet Ie lichteo is geen schgn of schaduw Wel verwacht men nog al eenige oppositie tegen beiden en een poging die naar ik h Wr zelfs door den heer Land bg een nota tot de begrooting an marine is voorbereid om bet plan tot versterking van onze zeemaoht uit die begrooting te lichten eii in een geheel afzonderlgl wetsontwerp te doen voordragen teneinde het meer iii bgzonderlieden lu kunnen bestudoeren en ook de eerste kamer een geheel vrije beslissing te verzekeren j maar als de minister van marine zich op die w ie luat wegzenden met een kluitje in het riet dan bestaat er voor bem evenmin als voor zgn ambtgenoot voor oorlog gevaar van omverwerping En ik heb nu al vernomen dat de minister werkelijk voor zulk een modus vivendi t woord is hier zeer van pas wel te vinden is In zgne gisteren voor den Hoogen Baad genomen conclusie betreffende hot cassatieberoep van de twee Amsterdamsche letterzatters tegen hunne veroordeelio tot 3 maanden gevangenisstraf wegens het verspreiden van geschriften waarin voor H M de KoninginRegentes met betrekking tot Harer Majesteits gift voor de noodlijdenden te Beets beleedigeude woorden voorkwamen met bet oogmerk om aan dien beleedigenden inhoud ruchtbaarheid te geven was advocaatgeneraal Gregory van meeniug dat de namens de rcquirnnton gevoerde bewering alsof er geen verschil zou beslaan tusschen de vereischten voor beleediging van leden van het Koninklgke Huis en van partictliere personen in strijd is met de geschiedenis v de wet Evenmin kou advocaat generaal zich voreenigen met het aangevoerde dat waar van de regentes werd gezegd dnt zij onder het masker van medelijden zich keeft vertoond terwijl zg geen werkelgk medelqden had van geen beleediging sprake kea zijn Advocaatgeneraal qualificeerde duarenteg de bedoelde uitdrukkingen wel degelijk als beleedigend omdat daarin aan U M wordt verweten dit zij huichelt zich aan veinzerij schuldig maakt lioli onder een masker vertoonon onderstelt geveinsdhoid Kon hn er een vinden met twee rUggen kniisslings over het slot woals dat van Sally dan moeithg dat bepaald nemen al kostte het ook meer Hj moett eveni zgn best doen er een te vindon n S minder fraai dan dat van Sally maar voor een d ar minder Olly was zoo overtuigd d vriend wel viel af te dingen dat juffrouw Gedgehem daarin weerhield Men moet niet op het geld n O y uitkiezen van een cadeau voor een ff = bum daar is het mg om to doen en dat moet en puik beste zqn het moet evengoed wezen als dat Na t e opdracht werden er vele i Xt ge spanning doorgebracht want geen niensch W zeggen wanneer Olly s vriend zou komen met h veriangde Reeds was de beweegreden voor hrt geschenk in juffrouw Gedge s gedachte J Verflauwd in hare opgewondenheid over h g zelf Te gemakkelijker viel het die beweegreden vergeten omdat mijnheer Hamilton nog met w r tehuis gekomen was Inderdaad toen den Wee dag volgende op den tweeden Dinsdag in November John het postkantoor binnenliep om de couranMo halen gaf hij huu de informatie ten beste dat n alle waarschijnlijkheid Juf r 0 sluiten Z1U on zich bij haar broer in Washington zou begeven i ordt venol d en huichelarij bedrog door een ware gedaante te r bedekken Wat de hoofdzaak betreft uchtie ailv gen dus hot cossotieberoep ongegrond Doch bij was het mot den raailsninn der requirunten eens dat uit het vonnis der recntbank niet blijkt dat de rechter hoeft onderzocht naar hot oogmerk van de beklaagden om aan den beleedigendeu inhoud van hol verspreide geschrift ruchtbaarheid te geven Er is niet uiigeraaaln dat bet d jol der beklnagdeu was om juist aoii bel beleeiUgemle ruchtbaarheid te geven Mitsdien concludeerde Z E H A lot vernietiging van het ArastorJnmsche arrest en verwgziug der zaak naar oen aangrenzend Hof om opnieuw te wordm behandeld Uitspraak 28 November Vnn de Indianen ean de Niagara waor nog een Indiiinenroserve bestaat vertelt een medewerker aan de Kdnmhe Zeittihij hut volgende Kr zgn tamme Indiaueu dal zgn die welke lol een kalm leven gedwongen hun onderhoud vinden als landbouwers en bot reeds lang opiiegeven hebben met den tomahawk en de buks in de band jagende de wouden te doorkruisen en hun v andeu te scalpoeren De wreservo omvat ongeveer 6000 akkers of 2400 hectaren van den besten en vruchtbaarsten grond Sedert 1780 heeft zich hier een overblgfsol van de vroeger zoo beroemde TascaroraIndianen neergezel en leeft iu het uitsluitend bezit van hel land beschermd door s lanils wetten onder eigen bostuur zijn aangelegenheden zelf in urde brengend zondei den Staat belasting Ie betalen moar ook zonder stemrecht Opmerkelijk genoeg is deze kleine slaiu in die lioudenl jaar noch vermeerderd noch verminderd zijn aantal blijft op ongeveer 450 zielen staan Met de naburige slamnien komen zij uog geregeld bijeen om eukeie stamaangelegenbeden vooral de keus der opperhoofden te regelen I De helft vnn ben gelooft nog aan Manitoe en aanbidt nog den Grooteu Geest De andere helft bestaat uit Ohristenen maar in twee kerken verdeeld een presbyteriaansobe on een baplistische Deschrgvor reed met een vrieud tot op ongeveer 12 kilometer van Niagara City op goed gedraineerde land wegen tot hem zijn metgezel opmerkzaam maakte en moeiido dat de ndianenboeven toch wel te onderscheiden waren als veel minder goed onderhouden Ik moot bekennen zogi hij at ik niet geloofde reeds in het Indianeuterritoriura te zyn De boerenplaatsen verschilden nauwelijks de velden en boomgaarden waren niet slechter de weinige meusoben die van af den straatweg zichtbaar waren zakten in I hun Europeesche kleercn er net uit als andore meiischen en ik moest mij meer dan eenmaal afvragen zijn dat dan werkelijk Indianen In zeker opzicht was ik teleurgosteld ik hadmg onze roode broeders hun leven en hun ge iwoonten heel anders vooigest ld Ik verzoenrle meechter spoedig met de gedachte toen ik zag watvoor rlgtige vreedzame brave landbouwers vooreen deel uit de wilde zonen van bet oerwoudvoortgekomen waren Zeker waren er nok goedeen slechte boeren arme en rgke ofschoon de geheele stam als een groote familie beschouwd wordt Ellendige blokbuizen met slecht onderlioudeu grond en kinderen in lompen wisselen af met welvarendeboerenploatsen voor welke mooie bloembedden onderhouden werden wier schuren vol waren van koren on op wier erf zaai en mo iiraaehinen goedepipegen en wagens aanduidileii dal hunne bezitters ie ds lang de voordeolen van de modeïue landbouwkunst begregen hadden Onder het voorwendsel ons paard te willen latendrinken gingen wg iu een van de onaanzienlijkeblokhuizen Een jong Indiaansch meisje in een eet licht katoenen kleedje met lang afhangend zwart a la Mozart en donkere schuw kijkende oogen een 1 ongeveer ze rig doohteitje naast zich trad ons vregêud tegemoet gaf nijt etgezel op zijn verzoekzwijgend een emmer eu wees op den put Toen ikhaar daarap raija wmseh kennen gaf als vroemdeKng die wSoH Inrfiauen gezfen had maar veel goeds i van lien gehoord er gelezen liad het binnenste van jhet hui te zien veraocbt zij ons vriendelgk binnen jte kones n Imik nit e a slaapkamer daarnaastkindergesdhr kUink liep zy snel weg en kwam meteen lief klein iwaitoogig wezentje van vijf weken weer terug dat zeer netjes op een soort van kussen gebonden was on dat zg my met een gelukkig gezicht in de armen legde omdat ik zeker nog nooiteen Indian baby gedragen had j Do woonkamer waarin men dadelgk van buiten j inkwam was groot en zindelijk oen groote yzoreu kookkachel van de nieuwste soort stond in bet midden goede gewreven stoelen en tafel waren sinaasvol geplaatst In de slaapkamer wilden wij niet kij Ken oen bijzondere kamer diende nog voor vertrek voor den knecht Het wns blijkbaar een jong echtpaar dat hier woonde de plaats was niet groot 30 akkers zoo beweerde de jonge vrouw maar alles maakte een zeer goeden indruk in kleine boerenwoningen in Duitschland zou het er nauwelyks beter uitzien dan hier Later hielden wij nog eens halt bg een groote boerderij Een Indiaan ongeveer 60 jaren oud met witten baard gaf een jong mooi paard te drinken en gaf ons bereidwillig op al onze vragen inlichtingen Hij had door zijn mxk langzamerhand een groote boerderg verkregen voor een deel gekocht voor een deel door rooien in het bosch gewonnen Hij rekende met trots uit dat zij in eigendom 160 akkers bevatte ongeveer 65 heklaren hij had 14 paarden en een van die liet hij in een naburige stad voor de wedrennen Iraineoren er was hem reeds meer dan 1000 dollars voor geboden Koeien hield hij alleen voor eigen gebruik niet voor business zooals hij er bij voegde Zijn huis was een groot gebouw met twee verdiepingen heldere witte gordqnen versierden de vensters en op de open veronda was de koffietafel gedekt met glanzend wit damast en goed porselein Mooie wijd uitgestrekte boomgaarden en vette weiden grensden aan den tuin en menige Duitsche heereboer had dezen roodhuid om zijn behagelijk bestaan kunnen bevrijden Op hot kerkhof waarop uit het welige gras talrijke obeliskvormige marmeren gedenksteeneu te voorsobgn staken kon ik de verzoeking niet weerslaan over het hek te klauteren om de opschriften te bostudeeren Zij waren alle in bet Engelsob en droegen meest oen wijzing naar bijbelplaatsen benevens het geboorteen sterfjaar van de hier rustende Een verbazend groote gedenksteen was voor oen opperhoofd gezet W Crew Grand Sachem ot the Tuscarora Nation of lbo Indians who died 1857 62 j years old enz Een lang opschrift vertelt al zijn verdiensten en prgst in hem dat hij vele jaren opperhoofd een rechtschapen man een goed burger een braaf echtgenoot een goed vader voor zgn kinderen enz enz geweest is Zouden zich de voorouders van dit opperhoofd van de f uscarora Nation niet in hun graf omdraaien als men hun den inhoud van het grafschrift vertolkte Tot slot zagefti wij nog een tooneeltje von bet wilde Indianenlevon want plotseling stormde met een luid gehuil een troep met veeren opgetooide Indianenjocgens voorbij groepeerde zich om een snel geïmproviseerd legervuiir en begon zijn krijgsdans daarbij lichte geweren in de lucht afvurend en vreeselijk schreeuwend Eerst toen wy hen door middel vau een ouden Indiaan verzoeken lieten nader bg te komeu en bun een quarter 1 mark beloofd hadden kwamen zij nader en tooadfn hun met roet zwart gemaakte gezichten en hun deels nog echten vedertooi Zij speelden Indiaantje zooals onze schooljongens na de opwindende lectuur van Vrijkogel ook wel doen Ook voor hen zyn de groots daden van hun voorvaderen zeker nog slechts spookjesacbtige berinneringen misschien scheppen zij reeds uit dezelf bron als onze kinderen want de Indianenlek tuur Mayne Reid Cooper en Aimard moet juist in deze Indianendorpen grooteu aftrek vinden Sic transit gloria mundi I Baiteolandscb Overzicbt Op raad van zyn geneesheer heeft do heet Gladstone besloten bet feestmaal van den lord mayor dat den 9en Nov a s op Öuildhall zal gegeven worden niet bij te wonen De beweging der werklooien te Londen houdt aan Maandag bad op Towerhill een groote vergadering in de open lucht plaats waar een zonderlinge verdeeldheid bleek Door de socialisttn waren bezoldigde leiders der beweging aangesteld maar eeu doel der werkloozen was daarvan niet gediend Nog vóór de eersten het door ben opgericht spreekgestoelte bezet hadden was hot beklommen door een der woordvoerders van de deputatie welke den vorigen dag bg dr Parker wns geweest Hij deelde mede dat Zoterdags op een andera vergadering oen motie was aangenomen waarin werd aangedrongen op het aftreden der betaalde leiders De spreker zelf meende dat zg voor het geld dat zij kregen niet genoeg deden Hij had niet het doel den socioaal democratischen bond aan te vallen zoo zeide hy maar hij vond bet noodig dat de beweging geheel langs den wettigen weg werd geleid Na afloop trok men weder in geregelde orde door de straten Later had er echter een standje plaats daar het volk in zgn midden een poliliespion meende te ontdekken De man vluchtte maar werd achtervolgd Hij zou het bard Ie verantwoorden hebben gehad als niet een 20 tal agenten waren gekomen die bem onder hun bescherming namen De werkstaking te Carmaux is ten einde In eene door de mijnarbeiders gehouden vergadering is daartoe met bijna eenparige stemmen besloten De arbeid zal Donderdag hervat worden Vóórdat het besluit gevallen was heeft Clémenceau eene uitvoerige rede in de vergadering gehouden waarin hij de werklieden op het gewicht der te nemen beslissing gewezen heeft Op den Hervormingsdag deu 31ste October klonk te Wittenberg reeds des morgens te 7 uur van alle kerktorens der stad het lied van Luther Ein feste Brug ist unser Gott De straten van Wittenberg waren versierd en bij het Lutherhui stond een triomfboog Duizenden menschen waren op de been Even over 11 uur kwam do keizerlgke trein hel station binnen en in een met vier paarden bespannen rijtuig reed de keizer naar het stadhuis De keizerin ging met ile andere vorstelijke personen onmiddellijk naar de slotkerk Op hel plein voor het raadhuis hield de burgemeester van Wittenberg dr Schild een rede waarinhij herinnerde hoe keizer Karel V bijna 350 jaar geleden onder geheel andere omstandigheden de stad binnenkwam Hij verheugde zich ar over dat dekerk waarin hel gebeente van Luther rust na hernieuwd te ziju geworden weder zou worden ingewijden daardoor tevens een hulde aan den grooten hervormer werd gebracht Nadat de keizer kort geantwoord en zgn vreugde uitgesproken had dat nu het werk voltooid waa dat door keizer Wilhelm I met zooveel belangstelling en liefde begonnen was werd de optocht gehouden Van de torens der kerken klonk steeds het feestelgk klokkengelui Bij de Thesenthnr aer kerk de deur waartegen Luther zijn stollingen aansloeg beklom de keizer eene estrade opgeslagen onder een mot keizerlijke adelaren rgk versierd scherm Hier had de overnaVo van den sleutel der Kerk aan den keizer plaats en hield de minister van eeredienst Bosse een toespraak Hel feest werd ook bijgewoond door vier afstammelingen van Luther een predikant Luther een Sanitdtsrath Lnlher een majoor Wegern en een Landrath Wegern De veruieuwde kerk is iu renaisssnce stijl gebouwd met eenen 88 meter hoogen toren In den hoofdgang tegenover don kansel zijn de graven van Luther en Melaiiohton aangewezen door kleine sarkophagen van zandsteen waarop bronzen platen liggen roet opschriften Zij waren thans door Luther s afstammelingen rael kransen gelooid Do oorspronkelgke oude kerk was in do tweede helft der 15e eeuw gebouwd doch tweemaal verwoest in 1760 door de Oostenrijkers en in 1813 door de Kranschen Beide koeren werden echter do graven van Luther en Molanchthon alsmede de andere kostbare historische voorwerpen gelukkig uit den brand gered Ter herinnering aan de inwijding zal een bronzen gedenkpenning geslagen worden met de beeltenis des keizers en eene afbeelding van de slotkerk Men gelooft dat van de 167 radicalen die zieh bij de verkiezingen iu Italië candidaat stellen slechts 60 gekozen zullen worden Waarschynlijk zullen d voornaamste radicalen als Canzio Ëttori Ferraris en Colocci niet heekozen worden en ook de verkiezing van Carvallotti loopt gevaar Naar algemeene beeekening zal de kamer van Afgevaardigden zijn samengesteld uit 298 Piemonteezen Cnapinianen en Zanardellisten benevens een dertigtal toogetredenen Deze samen zullen de regeoringsgroep vormen De overige 210 afgevaardigden zullen de rechterzijde en de twee uiterste linkerzijde uitmaken De Belgische Patriots meldt dat de rechterzijde heeft besloten roet het oog op de onwil der liberalen zoo snel mogelgk de Grondwetsherziening te behandelen In de Kamer zou zij stemmen voor elk voor stel waarvan de Regeoring rekening houdende met de kansen van overeenstemming de vaste formula indient INGEZONDEN I Vooral in den laatsten tijd hoort men vele klachten over het springen van lampe glazen niettogenstaande de oorzicbtige behandeling in het eerst klein stel en van de vlam ook springt het glas meermalen eerst langen tijd na het uitdraaien van de vlam Ook het sterk beslaan der Cilinders van gas en petroleumlampen geeft veel reden tot klagen Volgens de algemeene ervaring zijn de van een sterk beslag gezuiverde en voornamelijk de met water afgewasscben cilinders 3eer aan springen onderhevig Professor Weber nam proeven aan de gasfabriek te Charlottenburg die de volgende resultateu gaven Vier lampeuglazen werden behoorlgk schoongemaakt en 8 maal 24 uren met dezelfde branders en hetzelfde glas in gebruik genomen en bleek het dat deze zeer sterk en een zeer weinig was beslagen De cilinder die het laatst opgezet was had het sterkste beslag Daar voor allen hetzelfde gas gebruikt was moest de oorzaak dus liggen in de samenstelling van het glas Wat de physische eigenschappon van het glas betreft zoo is slecht afgekoeld glas broos en onbo