Goudsche Courant, vrijdag 4 november 1892

1802 VrUdag 4 Novefaber N 4084 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken Oe unending ran advertentita kan gesctaieaen tot eén uur des namiddags van den dag der uitgave ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandfiche Couranten worden dadelijk opgezonden door bet Advertentie Bureau van A BKINKMAN en ZOüt te Gouda Gouda Snelporsdruk vaa A Bsijjkman Sr Zoon trouwbaar n geeft men tioh aan de glasfabrieken niet reel mooita voor de goedkoope cilinderglazen Het chemisch onderzoek voor een aterk beslagen apoedig gesprongen cilinder gaf onderstaand resultaat Kiozelzuur TS ST o Pgpaarde 0 65 Kalkaarde 6 70 Kali 1 69 Natrium 17 09 100 00 Het gehalte van 6 7 o aan kalk was dus te gering Toor de vorming van een weerstand biedend glas Sit gehalte moet zijn 9 o Sb bedoeling van de glaafabriekanten is de grondstoffen voor het glaa goedkooper eo gemakkelijker te doen smelten om brandstof en tgd te besparen De verhouding der atomen kiezelzuur tot kalk en alkali was Kiezelzuur Kalk Alkali 10 S I tA Bq goede cilinders moet dit zgn 6 a 7 1 1 5 De oorzaak voor het springen en aanslaan van gas cUinderglazen is dus de slechte kwaliteit van het glas en kunnen schoone namen en stempels patent enz alleen dienon ora slechu waar duur te verkoopen Zooals niet genoeg bekend is kunnen cilinders van Mica niet springen J J PKINS Dir Sted Gasfab Gouda Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 2 NOVEMBER 1892 Bouwmanswoning Schuur Hooiberg en Erf Kama melkaloot K No 497 3000 Kr K Jonker Boomgaard daarnaast groot 11 A 84 oA 700 Kr S Lafeber Een perceel Weiland daarachter groot circa 3 HA 7300 K A J van Vliet en C Scheer Z percaelon Weiland in de Middelwtllens groot 1 HA 64 A 50 cA 8800 Kr J Matze De Cholera kan meestal voorkomen worden door bij de EERSTE dunne Ontlasting GENKESKONDIOE HULP In te roepen Oebruik toch alles gekookt ADVERTENTIfiN Heden overleed ten hnize ran haar Zoon onze geliefde Moeder Belinwd en Grootmoeder WILHELMINA SOPHIA HELLEMANS Wed van H Onx in den onderdom van 86 jarenen zes maanden Uit aller naam H W OTTO Gouda l November 1892 Verzoeke van rouwbeklag versciwond te blijven Sociëteit Ons G enoegen Commissarissen der Sociëteit tOm Gbvobgen brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Keglpment dat bjj gelegenheid van de Ie Abonnements Tooneelvoorstelling op DONDERUAG den 3 NOVEMBER 1892 de SOCIËTEIT van des avonds ZES UVR af ml GESLOTEN zijn Namens het Bestuur F HERMAN Pz Secrècarü Gouda 2 November 1892 OpenlDare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FOBTÜIJN DROOGLEEVER op WOENSDAG 9 NOVEMBER 1892 des morgens te 10 nreo aande BonwmaAswoning Wyk R No 497 aan de Karnemelksloot van mm EALFEora eeue VAARKOE twee PINKEN en een KALF Voorts MELKen BOUWGEREEDSCHAPPEN een Breede en een Smalle SCHOUW 16000 Kilo s best gewonnen HIOOI eenige MEUBILAIRE GOEDEREN KLEE DEKEN en eenig Gewerkt GOUD en ZILVER Des morgens vóór de verkooping te zien DIJKGRAAF km HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND brengen bg deze ter kennis van Ingelanden 1 dat de begrooting voor het dienstjaar 1893 gedurende veertien dagen van 4 November tot en met 18 November aanstaande op eiken werkdag van des morgens 10 tot des namiddags 4 ore op de Secretarie van bet Hoogheemraadschap voor een ieder ter inzage zal liggen en aldaar verkrggbaar is tegen be taling van 25 Cents voor elk exemplaar 2 dat de Ingelanden hnnne bezwaren tegen deze begrooting binnen acht dagen nadat die ter visie hééft gelegen en dna voor 26 November aanstaande aan de Vereenigde Vergadering moeten inzenden 3 dat de V réènigde Vergadering op Dinsdag 29 November 1892 des namiddags te twee uren in eene openbare zitting zal overgaan tot behandelhig van de bovenbedoelde begrooting Dgkgraaf en Hoogheemraden van Rgnland VAN DER BREGGEN Dgkgraaf Mr EGBERT Dï VRIES SecreUri Leidkm 12 October 1892 Terstond gfevraag d EEN FAT80ENLUKE JONGEN voor Restauratiewerk Adres bg den Restaurateur W F KöHLER op het Station Aan allen wier oogen door ingespannen zien of lezen beginnen te steken of waaruit bg harden of konden wind vocht loopt wordt met vertrouwen aanbevolen Dr Ghantomelanus ed N Sanders Leiden W Ligthelm Voorburg A Bos Berkel Na een korte proefneming zal men de uitmnntende werking kunnen waarnemen Prgs per flacon met gebruiksaanwijzing 60 cent Verkrggbaar in de onderstaande depots Wed Bosman Konda A Prins Zevenhuizen Wed G Wilhelmus Woerd E Overbosch Bgksveearts Gouda is verlx ij isd NAAR Hoek BOELEKADE CD BLEEKEBKiSl bg de Kleiwegshrug Heden heeft de Opzichter van s Rgks W terstaat J B J LOEFF voorloopig adra Korte Tiendeweg boven D 5 de dienst ovar de Kgkswerken in en om Gouda tot Kraliagen Rotterdam HoU IJssel enz aanvaard TE HUUR voor een klein gezin eene oetit BOVE WOKI G il 1 25 per week adres onder No 22308m het Bureau dezer Courant Vraag vg normaal ondergoederen het beste voorbe jP hoedmiddel tegen T j J mZ verkoudheden en tegen onvoldoende huidiütwaseming Alleen echtwanneer met nevenstaand waarhorgmerk gestempeld met het opschrift W BengerSShne pn onder de baudteekeBlng Tegen kuunaak wordt drin jMHl gewaarschuwd Depot by I Hoogenbooni Cz Wgdstraat te Govda NB De prgien zgn niet hooger dan vn het nagemaakte Wie zeker zijn wii de Ëclite Eikel Cacao te ontvangeen tesamengesteld en na vele proefnemingen in den I handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr MicbaeliB vervaardigd op de beste ouichineg in het wereldbe 1 roemde étabblisBonent van ebi £ Stollwerck te Kenlen eitcbe Eikel acao in vierkanten bossen Deze Eikul Cacao is met melk gekookt 1 eene aangename gezonde drank voor dagel ijksch gebruik een ft 2 theelepels van I t poeder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij gevtd van diarrhee slechte met water te gebrnikea Verkrijgbaar by de roomaamste H H Apothekers enz p V Ko V4 Ko prcefbnsjes 1 f 1 80 c 0 90 c 0 35 eii oraalvertegenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt Ar isterdam Kalveistraat 103 De uitgave dez t Courant gaioMedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen De pqjs per drie maanden ia 1 25 franco per poit 1 70 Alsoaderlöke Nommers VIJK CENTEN BINNENLAND GOUDA 8 Novmbar 1898 Oetlaagd voor het examen in VT j n ordeoefeoingen Hej J F Burgersdyk rsn Gouda Dinsdsf 8 November ui in eene openbare vergadering van de kM Gouda der Haataekappjj tot Nut van t algemean als spreker optreden da heer W van Leer vau Amsterdam Als eene bizonderheid kunnen wq vermelden dat bij eene veiling van aotiqiteiten en andere goederen een maasa tefeltjea voorstellende 4 beelden welke voor ƒ 10 waren ingekocht door een antiquair te s Hage 150 is besteed Zaterdag II werd te Moordraoht in het Koffiehuis Si Joris eene veigadering gehouden van den Nad Bond van Alg Kies eu Stemrecht Als spreker trad op de hear v i Zonerra te Amsterdam Het onderwerp lÜBer behandeling was Waartegen strgdeu de Socialisten De heer Heestermans wasraofauwde in eene korte doch kraohtige toespraak de tegenwoordige gemeentenaren zich niet bij de tegenpartij aan te sluiten daar men wel langs een anderen weg dan die der revolutie verandering in verkeerde toestanden kan brengen 8pr staafde zjjne bewering door eenige voorbeelden uit het dagelijksoh leven Een daverend applaus viel hem ten deel ackomh Ot Gisteren middag is te Zevenhuizen een kind van drie jaren te water gevallen en korten tijd daarna levenloos opgehaald FEVILLETOni UIT HST LSVBH Uit iet framoi III 7 ir Wij zullen daar van den winter zqn sprak John met een air van gewiobtigheid ofschoon wg natuurlijk niet znllen gaan oppakken róót den 4den Maart Het nieuwtje dat mijnheer Hamilton wellioht niet zou terugkomen was een uitkomst voor juffrouw Gedge maar nog meer voor Amanda Zg scheen luchtiger adem te halen want sinds het oogenblik dat John een staaltje opgehangen had van zijn meesters humeur was zg altijd voor een scène met mijnheer Hamilton op het postkantoor beducht geweest Ik zou hem met mijne eigene handen de deur uitzetten had zij gedacht liever dan te zien dat hij moeder kwelde Doch het gevaar was afgewend on in haar dankbaarheid daarover verzoende Amanda zich met wat zij begon te houden voor een zeer onnoodige geld verkwisting want Olly vriend zou vermoedelijk niet bij machte wezen iets terug te geven van de ƒ 9 96 die men hem toevertrouwd z Gisterenavond is in eano ge llige bjjeenjcomst der ledan van bet departement Hafstreoht van de Maatsohappü tot Nut van t Algemeéi hel 60 jarig bestaan van het departement heidaohl iOi Van der Ueulen hield eene toeapraak terwijl alivrl voordrachten de daeitvrengde verhoogden Da heer C deu Baars die Beer dan 30 jaar seorataria is geweest en thans oft iqn hoogen leeftyd aftreedt werd tot eore lid b Boemd waarvan hem een diploBia werd uitgereikt a bode Verkerk ontving een stoel ter gedachteaiti Hoogst voldaan over dan w4ge iaagden feeatavond keerde elk huiawaarts De openbare school te Hiaatmht ia wegens da mailen gesloten Zondagavond hield Ds H W deboer in de Uerv kerk te Oudewator naar aanltidl g van Hebr 13 8 zijne afscheidsrede Na het uitspreken dezer rede werd den scheidenden bq vele geliefden leeraar door de gemeente en daarna ook nog afzonderlijk door de ladeit der ChriateHijke Ztagveieeiiiging tmm zegenbede toegezongen £ ene groote schare woonde deze plechtigheid bij De leerlingen der Ie openbare school te BergAmbacht vierden op Maandagavond 81 October een feest hun bereid door de heer T B v Dam die op 1 November 25 jaren als onderwijzer aan die school verbanden zou zqn Het sohoollokaal was netjes versierd de vertooning eener tooverlantaam het onthaal de feestliederen alles stemde de jeugd prettig Op 1 Nov werd de jubilaris vereerd met talrijke blijken van toegenegenheid Het gemeentebestuur schonk eene som in couvert de schooljeugd eene mahoniehouten tafel met praohtalbum de onderswyzers een mahoniehouten penanttafel terwql had Niet eerder dan in December zou die vriend lijn intocht doen in Fenniville Het was eenfeestdag voor het postkantoor toen hjj kwam Hgkwam s middags met de ddigence ep bracht eengroot pakket mede Olly reikte togelijkertijd de brievenmaat over maar niemand kon daaraan denken eer het pak opengemaakt waa en het album vanprachtig blauw pluche heel zacht en wollig metoxydé sloten uitgespreid op tafe lag en bewonderdwas Een ieder die om eeu brief kwam was bereideen half uurtje te wachten totdat du opgetogens beambten van het Gouvernement in staat waren hare plichten te vervullen Deze bereidwilligheid pleitte voor de goedhartigheid van het publiek evenzeer alsvoor hun geduld want noch juffrouw Gedge noch Amanda gaf hun een uitlegging van het doel datmen met dat album beoogde Hot was een geschenk zoo vertelden zij en hiermede was het bewonderende publiek indien al niet op de hoogtegesteld gedwongen teviedeo te wezen I Waar het hare offioieole omstandigheden gold was het merkwaardig de toraghoudendheid te zien dier twoe eenvoudige zielen die wat haar eigen leven betrof geen enkel geheim nadden Haar achterhoudendheid was wellicht het treffendste bewgs van haar irotschheid op haar landsbetrekking Zg die geen brief met de post on inngen bleven het langst ilralen terwgl zij hun dampende laarzen j afklopton tegen het kleine traliewerk rondom de kachel on wachten in de hoop dat door een in ADVEBTENTIBN wonten gepiMM van 1 5 regels 50 Centen iedeie re meer 10 Centen GROOTE LETTSQ worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gr at if opgenomen in het ADVEBTENTIBBLAO t welk des Maandags verschgnt ook talrijkein geietenen den jubilaris met gsohaenkaa vereerden Moge de heer van Dam nog lang aan de sobool zgne krachten blijven wijden Twee persouen D en v H die eenigen tyd geleden zich aan het koloniaal werfdepSt hadden verbonden hun handgeld in ontvangst amen en raa het han verleende verlof gebruik maakten tot het ondernemen van een uitstapje naar Noord Amerika twee reisgezellinnen medenemende hebben naar hunne vroegere woonplaats Haarlemmermeer bericht gezonden van hunne behouden aankomst Omtrent de werkstaking in de Turkaoh roodververft van de firma J A Carp te Helmond vernemen w nader Op deze fabriek wordt al sedert eenigen tijd slechit vier dagen per week gewerkt Nu was besloten om wegens aanhoudende slapte in het bedrijf den werktyd met één dag per week t verminderen De arbeiden waren hiermede niet tevredea en weigerdau dianleagevolge te werken Een melkslijter op t Sapenburg t Amsterdam eatwaarde gister in zgo winkeUiQis een vraemdevisite On der de toonbank namelijk zat een hem vreemd man dia kousen en schoenen had uitgetrokken en een pgp had opgeatoken De vreemdeling had zich alzoo dood op zijn gemak ingericht Toen de heer dea huizes wat naderbq kwam bemerkte hy dat hetzjjn eigen pijp was die de vreemde man gebruikte Da gast ontstelde niet in het minste en bleef bedaard rocken Toen de melkslgter hem vroeg wie hij was kreeg hij antwoord in een taal dis onverstaanbaar wa9 W ildia daagde een politieagent op Ook deze kon met de vreemdeling niet praten maar beduidde hem mee naar het bureau tegaan vallende gedachte gedreven de postdirectrice uit louter toegevendheid een brief zou kunnen acheppan Maar toen de laatst wachteode eindelgk teleurgesteld naar buiten door de sneeuw giug klotsen toen eerat gaven moeder en dochter zich mot hart eu ziel over aan de beschouwing van hare schat Zg namen bet album mede in de keuken plaataten het met nagenoeg eerbiedige zorg op hot kunstig bewerkte tafelkleedje en durfden ternauwernood hel pluche mat den vinger aanraken om te voelen hoe zacht het waa zg bestudeerden de geteekeiide takjes op de sloten en telden de bladzgden Het was een veel bewogen hoogst afmattende middag Tegen de schemering kwam Sally lioedrich even aanloopan om het album te bekgken In het esnt was zij een beetje nederbuigend in haar manier van bewonderen maar de pracht van het ding overmeeaterde haar zoodat zij eerlgk bekende dat het veel mooier was dan het hare En zg sprak ook haar meening uit dat stellig degene voor wie het bestemd was er ten zeerste mede ingenomen zou zg n Maar haar vleiende bewering kon noch moeder noch dochter overhalen haar de gewenschte inlichting t gaven Zij verlangde om alleen te zgn opdat zg den brief konden opstelten die het geschenk begeleiden moest Zij konden er niet mede beginnen dan na theetijd en toon 7g begonnen viel het jutfrouw Gedge moeielijk weerstand te bieden aan het verlangen van te