Goudsche Courant, vrijdag 4 november 1892

spaarbank door den ministér ran Waterstaat handel en ngverheid uitgebracht over den dienst over 1891 blijkt wederom de toenemende bloei dezer nuttige instelling bg welker tienjarig bestaan da ijverige directeur de heer Arraand Sassen ton vorigen jare het bekende gedenkboek heeft uitgegeven Wg zien uit het laatst verslag dal sedert de opening van dien gelegenheid tot sparen 1 A iril 1881 tot 31 Dec 1891 ruim 76 j millioen bij die spaarbank zijn ingebracht en dat daarvan bg hot begin van dit jaar nog 24 millioen belegd is gebleven waarvan de hoogste bedragen in Noord Holland 5 a millioen Zuid Holland 6 millioen Noord Bialinni 3 Gelderland 2 en Limburg 2 millioen ruim De rijks apaarbank keert oan de inleggers iooals mcu weet 2 64 pCt sjaara uil Hare bezittingen waren op 31 Dec jl aldus belegd Ned Staatsschuld ƒ 10 843 736 Obligaties van provinoién gomeeutou eu hypotheekbanken 9 884 054 Prolongatie 8 788 200 Totaal ƒ 24 516 990 Aan rente is in 1891 gemiddeld gekiveekt van de Ned Staatsfojidsou 3 29 pCt van do andere effecten 3 63 pCt vai deproloiigatieposteu 3 14 pGl iu het geheel gemiddeld 3 35 pCt tegen 3 33 in 1890 Dat gemiddelde ia aanmerkelijk lager geworden dan in de eerste jaren toen de rentevoet hooger was Zoo wierpen in 1884 de Ned fondsen 3 87 pCt af de andere effecten gaven iu 1883 en 84 4 07 pCt de prolongation in ls82 zelfs 4 59 pCt l n heugelijke uitkomst vau het jaar 891 is nog geweest dat de Postspaatbank haar schuld aan het Rijk wegens kosten van oprichtiug eu vuo bestuur geheel heeft aangezuiverd en dus een eerste bedrag voorloopig op ƒ 27 648 bepaald kon worden bestemd voor de vorming van een reeervefouds In De Gidi van November komt het rcrsto gedeelte voor van een opstel door prof Buys gewijd aan den staatkundigen toestand van het oogeublik en getiteld Jan gene zijde van hei algemeen stemrecht Na lo hebben gewezen op de groote werkkracht thans door onze vertegenwoordiging ontwikkeld en deu steun door de liberale meerderheid aau de regeering verleend komt bij tot de moest belaugrgke der ingediende ontwerpen de kicsrecbthervorming Hij is van oordeel dat de minister Tak door zoo ver te gaan als h volgens de Grondwet gaan kan een sterke positie he ft ingenomen Zgn autecedonten leidden hem in de richting maar ook andere motieven van zuiver politiek overleg voerden hem naar dit radicale stelsel H t stelsel is logisch al zijn de praemissen bestrijdbaar eii zulk een stelsel heeft in onze dagen de meeste kans door de meerderheid te worden aanvaard Het middel zal velen wolltcbt te kras zijn het is uoodig tot een heroïek middel zgn toevlucht te nemen om aau deu tegenwoordigeu toestand die niemand voldoet te ontkomen Maar blijkt dus prof Buys geen principieole bezwaren te koesteren tegen bel voorgedragen stelsel wel acht hij het noodig dat de wet tevens de middelen aan de band doe om erentueele nadeelen uit het stelsel voortvloeiende te keeren Hij gaat daartoe na hoe de toestaud is in andere landen bij wrlko beschouwing vooral de aandacht up Amerika eu Het viel har met de middagpost van bet albusa te moeten scheiden maar het moest weg en de brief vol v n de eerbiedigste betuigingen van onderdanigheid word mede verzonden Ën de zelfvoldane geefsters volgden het met baro gedachten slap voor stap op zijne reis I JuUrouw Geilge maakte zich ongerust over het weSr eu gaf de hoop te kennen dat de sneeuw niet al te dik op den weg langs de heuvels zou liggen Amanda herinnerde zich immers Wel hoe eens de diligence ten tijde toon Olly s vader reed was omgevallen op dien weg toen het geweldig stormde Bij een dergelijk ongeval zou zoo o pakje allicht vergeten kunnen worden zeide zij beangst Zij en Amanda berekenden het juiste tijdstip van aankomst in Washington en de allervroegsie datum dat men naar een bedankje zou kunnen uitzien Inmiddels bet was nu halt December had juffrouw Geilgo boel eu al mijnheer Hamilton vergeten Haar leven bevatte te voel prettige en belangrijke zaken om baar den tijd te gunnen aan een slecht gebumeurden man te denken die ten slotte niemand anders was dau een zomergast Amanda slaagde er niet in zoo 8 ioedig haar angstige vermoedens van zich af te zetten daarbg hot met glas bedekte af beoldsül op deu grafheuvol en du loege plek aan den waud in het kleine salon waren even zooveel herinneringen voor baar dat hot noodukelijk was de grootste omzichtigheid in acht te nemen Juffrouw Gedge wilde dit geen oogenblik toegeven Hier blaek bet dat de man een zeeman was bekoorende tot de bemanniug van het Noortoh i barkiohip jiime Hoe hjj onder die toonbank kwaaa i boe aan de pqp hg verklaarde het niet te weten men heeft hem voorloopig achter alot gehouden Gisteren kwam te Dordrecht eone commissie tot itand die zich ten doel stelt het versohatfen vau kleederen aan leerlingen der drie openbare kostolooze obolen aldaar Zg bestaat uit 6 leden van elke school het hoofd en een onderwijzer De werkzaambedeu dezer commissie zullen zijn het verzamelen van geld en goederen en het verdeelen van het op ezamelde over de drie genoemde scholen De subeommistie voor elke school zal zich belaston met het onderzoek naar de behoeften der leerlingen iu zake kleeding en het zooveel mogelijk voorzien iu dia behoeften Beeds ten vorigen jare is door eeuige onder Ijiiera in dien geest gewerkt thans is de zaak beter georganiseerd en mag men verwachten dat ie uitkomsten nog betfr zullen zijn Moge do mildheid dor ingezetenen zich ook ten aanzien van deze zaak niet onbetuigd laten Het kleeding en schoeiselvraagstuk te doen oplossen door staats of gemeenlehulp ontmoet bij menigeen tegenstand omdat men oordeelt dat juist in dezen het particulier initiatief zulk een ruim veld vindt om te ontginnen Moge waar het particulier initiatief genomen is de steun van bet riubliek nu ook niet uitblijven De behoefte is bij de in vorige gaar genomen proeven zeer groot gebleken Wat de cholera epidemie te Hamburg zoo al gekost heeft daarvan krggt men eenig dfnkbeeld als men het overzicht nagaat dat door den Senaat van Hamburg bij den gemeenteraad is ingediend Voor barakken is uitgegeven een som van 612 400 mark voor de inrichting daarvan 1 195 OO mark voor lijkenhuipjes 67 700 mark voor zieken en linkentransporten 294 000 mark voor ontsmetting 660 600 mark voor wateruitderlmg 240 600 mark Toor de voorloopige huisvesting van verschillende personen en weezen 97 500 mark en voor andere doeleinden als doklershonoraria begrafenissen enz 2g8 900 mark Iu het geheel is ruim 2 386 S0U mark uitgegeven ongerekend nog het bedrag dat voortaan jaar op jaar zal noodig zijn voor de versorgiiig der weezen en leniging der armoede Naar aanleiding van de iaslelling der Centrale commissie voor de statistiek hebben de heeren Quack Van Vsrschuer mr N P Van den Berg Van Assendelft de Coningh en Verrgn Stuart aan de alg vergadering der Vereeniging voor de statistiek voorgesteld in de plaats daarvan te slichten een Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en do Statistiek welke zich ten doel zal tellen de bevordering van economische en statistische kennis inzonderheid betreffende het koninkrijk der Nederlanden en zijn koloniën en bezittingen in andere werelddeelen en wel door het bevorderen of doen instellen van wetenichappelgke onderzoekingen op staathuishoudknndig of statistisch gebied en door het uitgeven der publicatién die zij daartoe geschikt zal oordeelen Uit een uittreksel van het verslag van de Poat dichten doch Hunter was geen naam die der Muze welgevallig kon wezen O reiziger zoo hief juffrouw Gedge asn wie gij ook zij I tot zoover kon ik Willie s vers best gebritiken Maddy Och ik kan uiet velen mij door een naam van mijn stuk te laten brengen Mij dunkt ik behoef het woord niet aan het eind van een regel te zetten maar het echijttt altgd zoo in mijne gedachten op to komen Hum hum hum Mijnheer Hunter Met geduldige volharding zaten zij sameu zich hierover af te tobben eer zij haar toevlucht namen tot hot bescheidener proza van een brief eu toen zij eindelijk omstreeks half tien daarmede klaar gekomen waren ging juffrouw Gedge doodmoe en zeer voldaan naar bed maar ten hoogste verschrikt over het late nur en Amanda op het hart drukkende om toch vooral voorzichtig te wezen met het kostbare album Amanda borg bet pronkjuweel tusschen een vel krijtwit papier heel gedwee onder in de doos met eene leedere behoedzaamheid als ware hot een zuigeling die zij in het wiegje stopte Het lag naast juffrouw Gedge s bed op een tafeltje en toen Amanda den volgenden morgen om half zes opstond om het vuur aan te mak vond zij baar moeder wakker in overeind met de oogen schitterend van ongeduld van onder uil het dikke plooisel der nacbtmuts hunkerend naar een kijkje van het mooie boek alvorens zg het bed verliet Ik kan niet wachten totdat ik op ben kindlief I Zwitserland dient te worden gevestigd Het tweed deel van dit opstel zal ons de conclusie brengen en daarin zal prof Buys ook het ontwerp kiesreoht zelf nader in oogenschouw nemen Zaterdag avond was de Korte Nieuwendijk bij dt Martelaarsgracht te Amsterdam in rep en roer Ësa aldaar wonend hoibaas kon zgn volk niet uilbetalsa eu het volk wilde niet wachten De man wer ouder groeten toeloop van nieuwsgierige letterlijk in zgn eigen huis belegerd Toen een tairgke politiemacht aanrukte kon de man zijn woning verlaten geld halen en de woede van zijn vervolgers tot bedaren brengeu De menigte ging daarna langzaam uiteen Voor het landsgerechtshof te Moskou werd onlangs een proces behandeld dat op den geestelijken toestaud van de boeren in Busland een karakteristiek licht werpt De Uagdehmger Zeitung geeft hierover de volgende modedeelingen Op de bank der besohuldigdeu zaten 11 personen uit den boerenstand 8 mannen waaronder de oudsten van het dorp waren en ilrie ouile vrouwen Zij kwamen uit een dorp in de nabijheid der tweede hoofdstad van het liuislsehe rijk yan welke het groote dorp Snamenskoje slechts dertig mijlen verwgderd ligt Allen waren beschuldigd den dood der 73 jarige boerin Daijs te hebben veroorzaakt Ken der boerinnen van het dorp gevoelde zioli eenigen tijd geleden onwel eu zjj gaf daarvan da schuld aan een oude vrouw Darja genaamd die in t dorp voor een heks gehouden werd Darja hsd haar naar de zieke zeide met haar boozon blik betooverd Op aanraden der oudsten van het dotp werd do arme vrouw op straat aangegrepen en allei sloegen haar met hetgeen zij in de hand hadden met stokken hooivorken en schoppen Toon de vroor bewusteloos ineen gezegen was vatten de vroawra haar aan soheurdeu haar de kloedoren van hot licliaui en beukten op haar los met bezems Zonder tot bewustzijn te komen stierf de vrouw den volgendn dag Bg onderzoek bleek dat zes ribben gebrokn waren eu dat zij talrijke kuujiziugen had Voor htl gerecht verklaarden al le aangeklaagden zioli schuldig Immers Darja was eene heks geweeita dus wareu g volkomen in hun recht toen zij onschadelijk maakten Tevergeefs traobtte ds pni dent vast te stellen waarom men haar voei tea heks hield maar bieromlrent was van de boeren dii volkomen overtuigd schenen niets te vernemnl Het geloof aan hare hekserq was zoo machtig dit do broeder en de zuster der vermoorde voor t gereoht hof zeiden dat t ganiche dorp hen nu vervolgdi in de gedachte dat de tooverij der gestorvene IhsM op hen was overgegaan De rechtbank veroordeeld 7 personen tot vieijarigen dwangarbeid in Siberië 3 tot gevangenisstraf en sprak er één vrg Een kanonier van de nationale garde van Pa trok met een aantal kameraden den 10 Augustas 1792 de bestormde Tuilerién niunen De vreeselgl verwoestingen waren op de inname van het slot volgd De artelerist betrad de muziekzaal toen juiit een gewapoude volkshoop daar alles kort en kina sloeg eu op het punt was den vleugel der koniagi in don tuin to werpen Kaods hadden zij hot ko bare instrument van het onderstel genomen en dwsil door een der vensters geschoven nog é n ruk en kit hun geschenk was eenvoudig eene aangename b leefdheid geweest jegens eeu haars gelgke wsnt wareu niet beiden beambten van hetzelfde groote N welwillende Gouvernement Dat het bedankje ia mgnheer Hunter lang acheen uit te blgven kon gee verandering teweeg brengen in het feit zelf V I moedolijk was hij van hui of mogolgk wa er M I zieke iu zgu familie zooals Amanda meer dan ee maal gegist had Maar zeker was het dat het lui uitbleef want don len Januari had mijnheer Hunt de verschuldigde beleefdheid niet in acht genomen Maar ofschoon het postkantoor te Penniville do heer Hamilton vergeten had de heer Hamilton val zgn kant had het postkantoor niet vergoten iiu d t de eerste opgewondenheid over den tweeden Din d in November over was Ik zeg je Philip zoo sprak hg toen hgopee avond mot een zgner vrienden na het middagmaU bij een glas wgn zijn sigaar zat te rooken ik itt je dat het Departement der Posterijen hier te land 1 dringend eene herzioning van noode heeft en een duchtig wakker geschud moet worden j daar zuUan hoofden moeten vallen Ik bezit een buitentje in het stadje Penniville je weet wel daar ginds m hrt gebergte en wil je wel gflooven dat daar geen behoorlijk postkantoor is dat beantwoordt aan de eiscbon van bet praktische leven f Verregaande achteloosbem en eindelooze last I ordi vervolf lag in duizend stukken op den grond toen de burgersoldaat met itentorstem riep Houdt op Loop naar den duivel I was bet antwoord die kast is niets beter dan het andere tuig de beelden eu de spiegels zg moet er ook uit I i Maar dat vergulde ding kan ons nog dienst doen In zijn lijf zit muziek al de nationale liederen zitten er in Kom zet hot weer op zn boenen en je zult eens wat huoren De kanonnier speelde de Carmagnole de Marseilliiise en Ca ira en de jubelende troep brulde ze na en dansto vau vreugde Mfn liet het instrument verder ongemoeid en het gelukte den kanonnier eindelijk de menigte de zaal te doen ontruimen Hij sloot de deur en wierp den sleutel in den tuin Ken evenwel was acbtcrsfebluvmi een zorgvuldig gekleed man die met voobtiïe oo uu bet lot van het instrument had gevoUd maar don moed uiet vond zgn voorspraak te zijn De kaiioni ier door zijn verschijning getrolFen vroox bom wat hij bier nog deed Aob mijn bestu berr ik ben Doublet de pianostemmer der Koninam Na de slachting der Zwitsersche garde ging ik raft den volksboop hierin om zoo mogelijk voor het liyboud van den vlougol to waken Daar bet u zoo volkomuii gelukt ia is mijn zorg voor het iiistruincnt gewokiMi en zal ik den terugtocht aannemen Denkt je er zoo gemakkelijk uit te komen Dat gaat zoo g iuiv niet ten minste als je geen lust hebt Uit dtx raam te springen kom maar met mij mede ik zal je den weg wijzen om te vluchten De kannont ier iiraclit Doublet door eindelooze gangen en langs verschilletido trappen buiten bi t slot en daar scheidden zij Na 41 j iar dineerde een muziekliofliebber bij den generaal des fChampoiinx iu het HStel des Invalides Na derr niaaltgil sloeg de gastheer voor een musicus ondor de verpleegden op te zoeken die den dilettant zeker interesseeren zou In een der zalon vonden zij een bejaard officier die op een vleiijfcl speelde die rijkelijk verlakt on verguld was De gast van den Güuvernoiir koek verwonderd op en riep pl jtseling uit Hoe is het mogelgk dat instrument ken ik het is do vleugel van de Koningin Maria Antoinette til het deksel aar op gij zult aan de ééae zijde een landschap zien l Waarlgk gij hebt gelijk sprak de sreneraal maar boe kent gij dien vleugel zoo goed Hoe hg hera kent riep de invalide terwijl bq opsprong van den muziekstoel bg heeft hom gofed wat ik wilde doen maar te kort schoot Hij was toen kanonnier van de Nationale Garde en de redder van den vleugel en van mijn leven Ik ben Doublet De herkenning was nu volkomen de voormalige kanonnier speelde de Marseillaise die hg nog niet vorgeten had Doublet was het kalfsvel gevolgd wgl er in de Seinestad meer dingen ontstemd waren dan pianos Hg maakte een vrg goede carrière als verdediger van het vaderland en trok zich in 1814 als esradronohef in het Hotel des Invalides terug Hel toeval deed hem de verkóoping van het meubilair van koningin Ilortense bijwonen en daar Tond hg de hem zoo dierbaren vleugel waarvan hg voor een geringe som eigenaar word De moedige kanonnier die dikwijls daarno aau den disob van Champeaui aanzat woa Alexis Singior een leerling van den beroemde komponist Méhul BalteolaiHlsch Overzlcbt De Belgische commissie der 21 Kamerleden belast met het onderzoek van de voorstellen tot herziening der Grondwet is heden tot stemming overgegaan Een voorstel van den Brusselsohen afgevaardigde Jansen tot invoering van het algemeen kiesrecht is met 17 tegen 4 stemmen verworpen Een voorstel van het Kamerlid Hanssens tol invoering van het algemeen kiesrecht beperkt door een census is met algemeone stammen verworpen Het voorstel van deu katholieken afgevaardigde Notbomb om het kiesrecht toe te kennen aan alle burgers die 25 jaar oud zgn en drie jaar iu dezelfde plaats hebben gewoond is verworpen met 20 stemmen en één onthouding Het voorstel Sebatier algemeen kiesrecht beperkt door tairgke uitsluitingen is verworpen met 18 tegen S stemmen Het voorslel Helleputte samenstelling der Kamer op den grondslag van vertegenwoordiging der verschillende belangen is verworpeu met 15 tegen 6 stemmen De stemming over hot voorstel van den beer De Bmedt de Naeyer tot aanneming van een wouingsensus is tot morgen verdaagd De Brasselsobe afgevaardigden Féron en Janson bobben oen voorstel ingediend dat tot doel heeft in de grondtret het algemeen kiesrecht niet uit te sluiten maar dit alleen iu de kieswet te doen Het koninklijk besluit tot benoeming van graaf de Mérode Westerloo tot minister van buitenlandsche zaken is inderdaad in den Belgischen Uoniteur van 1 November eindelgk verschenen Van eene vacature iu do Kamer wordt nog niets vernomen welke den minister gelegenheid zou moeten geven in het parlement terug te keeren hetwelk bij met Juni 11 beeft moeten vaarwel zoggen toon de liberale candidaten in bei arrondissement Brussel de meerderheid verwierven Noch de hoer ile Broqueville die voor Turnhout noch de heer de Looz Corswaren die voor Hasselt in de Kamer zitting iieeft is tot dusver genegen ondanks den aandrang van deu heer Beernaorl om voor den nieuwen minister plaats te maken Het Bngelsohe Parlement werd weder verdaogd tot 13 December Daarna zal bet nog eenmaal worden verdaagd tot in het laatst van Januari of iu bet begin van Februari 1893 Gladstone mag het groote lordmayor diaer niet bijwonen Ook moot de premier gezegd bobben dal hg slechts weinig in hel Lagerhuis zal kunnen komen met het oog op ziju gezoudheid of wel zijn boogen leeftgd Op ee bgeenkomst van pachters te Preston ip Lancashire gobouden werd geklaagd over bet weinige voordeel dat bet boerenbedrijf tegenwoordig oplevert Algomeeu was men van oordeel dat de pachten verminderd moesten worden Kesolutiea werden aangenomen om de noodzakelijkheid te betoogen der instelling van landbovon die de pachtsom zullen vaststellen on den pachters bun rechten van aanspraak op don grond zullen verzekeren De paèbters in Ierland betaalden eenvoudig niet en dan werd als een andere partij dan de regeerende aan hel bewind kwam een wet gemaakt waarbij de pacht werd verminderd Waarom zouden zij ook niet samenspannen en die voordeeleu verwerven vroeg een der belanghebbenden Dat deze meening onder de Engelscbe pachters al geruimen lijd ingang heeft gevonden blijkt ook van andere plaatsen Kerlang wenscht men een nationale landbouwers conferentie te houden om eischen te stollen aan de landheoren en de instelling van landboven ter bepaling der pachisoin te vorderen In Italië is de verkiezingscampagne in vollen gnug zonder dat zij tot heden nch door iets bijzonders kenmerkt Voor de eerste maal vinden de verkiezingen op den 6en November a s volgens de in April 1391 door de kamer aaugouomea ieuwe kieswet plaats Deze wet verving de verkiezingen bg scrutih de lute in 1882 onder Depretis tegelijk met het stelsel der vertegenwoordiging van de minderbeden vastgesteld Volgens deze kieswet werd slechts tweemaal de kamer verkozen iu 1886 en 1890 de 608 afgevaardigden waren daarbij verdeeld over 136 kiesdistrirten zoodst ieder district van twee tot vijf afgevaardigden verkoos Dit kiesstelsel leverde slechts teleurstelling op zoodat reeds Crispi weinige weken na de verkiezingen in 1890 een nieuwe kieswet beloofde De omstandigheden verhinderden hem deze toezegging te vervullen maar wat Crispi moest nalaten kwam ondor zijn opvolger den markies Di Budini tot stand Krachtens deze nieuwe kieswet zijn de enkelvoudige kiesdistricten weder hersteld zoodat thans 608 districten ieder eeu afgevaardigde benoemen Bgzoudere bepalingen zijn gemaakt om de vrijheid der verkiezing te waarborgen en fraudes te voorkomen Van de nieuwo kiezers verwacht men niet dat zij zich door bgzondere belangstelling en gver van bun voorgangers bg de uitoefening van hun bur erschapsrechten zullen onderscheiden Op een opkomst vau meer dan 50 a 60 g bij de stembus wordt niet gerekend Maar wel hoopt de regoering dat zij met de nieuwe kiesreohtregeling een flinke bres zal schieten in de uiterste liukerzijde vooral vleit zg zich met de toekomstige nederlaag van den lastigen Imbriani Milaan tot dusver het bolwerk der radicalen gaat langzamerhand naar de andere zgde over Reeds in 1890 werd Oavalotti met moeite door zijn geestverwanten te Milaan in do Kamer gebraoht eu tbans heeft Cavalotti zoo weinig vertrouwen op de sterkte der Milaneesche partggenooten dat hg geweigerd heeft zich aldaar candidaat to stellen en zich weder in de gunst van zgn oude kiezers te Cortelona heeft aanbevolen De arbeider afgevaardigde MufB kon in 1890 in Milaan niet eens de meerderheid behalen Hg werd echter te Massa Carrara verkozen De ad ocaat Mulii die vroeger ook door de radicalen te Milaan afgevaardigd werd heeft zgu vriend Cavalotti tbans het groote verdriet aangedaan te verklaren dat bg zicb bg de constitutioneelen wil aansluiten Hij acht thans bet Drievoudig Verbond noodzakelgk en is van plan Giolitti te ondersteunen De Secolo bet orgaan dor arbeidersvereeniging Comolato Operaio ia tegenwoordig genoodzaakt voor de aanstaande verkiezing candidaten aan te bevelen die omdat zg wel weten in een ander geval niet de minste kans te zullen hebben allen de verklaring hebben afgelegd dat zg zich bg de constitutioneelen wilden aansluiten De Bonen Courier beschouwt het Duitsohe leger ontwerp van oen nieuw standpunt Dit blad zegt dat zelfs al wordt de legersterkte nog voel hooger opgedreven er toch in het harnas der Dmtsche uitrusting een gapende opening bliift bestaan Een oorlog zou de Ruitschors zonder levensmiddelen vinden Duitsehland verbouwt niet genoeg graan om zijne bevolking to kunnen voeden Niettemin heeft Duitsehland de merkwaardige economische wijsheid gehad van bet graan hetwelk uit bet buitenland wordt aangevoerd en onmogelijk gemist kan worden zonder dat er een hongersnood uitbreekt oen tol te heffen Toen bet de eersto schrede op do glibberige baan der graanrechten doen zou verk aarde prins Bismarck dio als rijkskanselier dezen stap aanbeval dat alleen sprake was van een klein invoerrecht om het vreemde graan waaraan de Duitscbers volstrekt geen behoefte badden uit het land te houden dal volgens hem werd binnengevoerd alleen met de bedoeling den prijs van bot Duitscbe graan laag te houden Majr van één mark kwam bet later op 3 en 5 mark en ten slotte bleef het vreemde graan weg Op bet oogenblik is volgens de B C m Duilsobland zelfs geen centenaar graan die niet onmiddellijk voor het gebruik vereischt wordt INGEZONDEN Gouda 3 November l892 Mijnheer de Redacteur Naar aanleiding eener advertentie in Uw veelgelezen blad omtrent bet bekend maken van de namen der Brood Koekbakkers en Melkslijters die niet aangesloten ziju aan de Waterleiding verzoek ik UEd beleefd plaatsing van het volgende Van wie of wien die advertentie uitgaat is mg onbekend maar met bet oog op haar B doel beveel ik aan ook de namen te publiceeren van hen wier geldelijke toestand huisbouw of anderszins de aansluiting bijna onmogelijk maakt de namen van de bakkers die al zijn zij aangesloten toch hunne ovendwijloi in grachtwater spoelen do namen dergenen die al zijn zij aangesloten in andere opzichten zóó rein en proper zijn dat van hen of hunne ondergeschikten geene besmetting te vreezen is de namen der melkslijters die al zijn zij aangesloten hunne melk onvermengd in de stadkrggen 6 de namen dorgenen die al lyn zij niet aangesloten toch voortdurend niet anders dan leidingwater gebruiken hetwelk gelukkig voor velen overal te koop is Mg dunkt M de R met zulk eene lijst voor oogen zal men beter op de hoogte van der toestand komen dan alleen met de namen der in de bewuste advertentie bedoelde personen Wie dtór dan nog niet genoeg aan hooft gebruike alleen eieren van kippen die gevoed zijn met oniesmette gerst en gekookt leidingwater UKd M de R dankzeggend voor de mg verleende plaatsruimte teekon ik Hoogachtend UEd Dw Dienaar M Mijnkeer de Redacteur f Eeutge winkeliers bier ter slede wenscbende de drukte op de straat waardoor van zelf ook kooplust ontstaat te bevorderen met de Sint Nicolaas avond hebben het idéé bij gmoegzome medewerking om prijzen te laten jétaleeren zonder nochtans oene étalage te bekronen welko door den lard zijner waren daarvoor uitstekend gescWjrtÏMfti alleen zal de viadingrgkheid van étaleetei ypi r in aanmerkingkunnen komen S V mtr Binnen enkele dagen Nj m proeping hiertoe worden gedaan in bot vertrouVen dat deze nieuwe manier van sport goede resultaten voor ieder zal af werpen Ontvang onzen dank Mgnheer de Redacteur voor de plaatsing van het bovenstaande UEd Dr B G MAKK TBER1CHTBN QOUda 3 November 1892 Granen hoden weder met kleinen aanvoer D stemming was flauw In do prgzen kwam weinig verandering