Goudsche Courant, vrijdag 4 november 1892

Zaterdag 5 November 1893 N 4985 GOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe mzendlng van advertentiöa kan gesohleden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave van deze isak niet stil Ds commissie heeft reeds alle mogelijke informatien traiAten in te winnen Statuten worden in orde gemaakt en wij hopen spoedig aanvraag te doen om rechtspersoonlijkheid te verkriJKeo Wy hebben nu noodig in de eerste plaats eenegroote uitgestrektheid heigrond die geschikt is om te worden beplant met bcsschen of in bouwland kan herschapen worden Waar is nu een goed vriend of vriendin die de commissie eens wil verrassen door haar honderd hectaren heidegrond niet te ver vaneen spoorwegstation gelegen voor zeer weinig geld kon het z n voor niets aan te bieden of ons instaat stelt door eeue koninklijke gave zulk eenterrein aan te koopen vWij hebben reeds verscheidene aanbiedingen en aanwgzingen bekomen vau geschikte terreinen doch niemand heeft nog zooveel liefde gevoeld voor de arme weezen dat men de gronden voor niets aanbood Tarwe JarigeZoauwsohe ƒ 6 60 a ƒ 7 Ï5 Nieuwe dito 7 60 a ƒ 8 00 Mindere ƒ 7 i 7 40 Afwijkende ƒ 6 B0 è ƒ 8 Polder 6 50 8 7 Ï5 Roode e ïB a ƒ 6 B0 Kogge Zeeuwaohe ƒ 5 75 s ƒ 6 00 Polder ƒ 8 00 a ƒ 5 40 Buitenlandsohs per 70 kilo ƒ a ƒ Gerst winter ƒ 4 40 a 4 80 Zomer 4 S0 a ƒ 4 60 Chevalier ƒ 4 7B è ƒ 5 76 Haver per heot 3 80 a 4 10 per 100 kilo ƒ 7 60 a 8 Hennepzaad Inlandsdi 9 26 a 9 60 Buitenlandaoh 6 26 a ƒ 6 50 kanariezaad ƒ 12 50 a 14 Erwten kookerwten ƒ 9 50 a 10 Buitenlandsoha voererwten per 80 K G t 6 86 a ƒ 6 50 Boonen Bruineboonen £ 9 a ƒ 10 Witte boonen 8 75 a ƒ 9 26 ooizaad 8 50 a 9 Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaansohe 6 20 a 8 40 Cinquantine ƒ 6 50 a ƒ 6 76 Veïmaekt Melkvee goede aanvoer handel au prijzen traag Vette varkens goade aanvoer handel Uaag 22 a 24 et por half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel iets mindar 20 a 22 ot per half K G Magere Biggen goede aanvoer bandel zeer wel ƒ 0 80 a ƒ 1 45 per week Vette aohapon goede aanvoer handel teer flauw 18 a ƒ 20 Nuchtere kalveren eenige aanvoer handel vlug ƒ 5 a ƒ 18 Graakalveren groote aanvoer faacdel traag ƒ 20 a ƒ 60 Aangevoerd 68 partijen kaas Handel zeer vlug Islo Oial ƒ 28 8 ƒ 30 2d6 Qual ƒ 25 a ƒ 27 Zwaardere 80 a ƒ 32 Noord HoUandaoho 29 i ƒ 32 Boter red aanvoer handel vlug Goeboter 1 60 i 1 70 per kilo Weibotet ƒ 1 40 a 1 50 per kilo Burgerlijke Stand GEBOBEN 2 Nov Martinus Arnoldus ouders D van den Tooren en M Sohriek OVEBLEOEN 1 Nov W S Hellemans wed H Otto 86 j r r GEHUWD 2 Nov A Koppendraaier en U 1 ftiMT Stolvtik GEBOKKN Grietje ouders P Stoppelenburg en M de Jong Willem Hendriku ouders A Nataijl on E vau Driel Tennis ouders A de Jong en C van Urunen OVERLEDEN G van Wijngaarden 5 m J Donk 82 j GEHUWD G Oudene en E Bogaard De Cholera kan meestal voorkomen worden door bü de EEESTE dunne Ontlasting GENEBSKÜNDIOB HULP in te roepen Gebruik toch aUes gekookt ADVERTENTIÊN Tot Zaterdag in Lossing de Lading PUIKE P RRIJGSmAN VEST O 161 VEEBEOODBAEEEEU C Schouten Rapellc a d IJsel Pnik puik ROGGEBROOD a ƒ 6de 100 kilo Voedzaam Karkdroog TE HÜÖR voor een klein gezin eene nette BOVENWONING a 1 25 per week adres onder No 2230 aan het Bureau dezer Courant ADVEBTENTIEN in alle BUinen en BuUetUandaehe Couranten worden dadelflk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BEINKMAN en ZOON te Gouda Wed M MOL Kwte TieDdeweg D 3 is h t goedkoopste adres tw Kieuwe parapluien e reparatie Zeer Hette Qesteendrukte NAAÏEAA TJES worden GELEVERD door A BaiNKMAN en Zn Men biede het geiak de hand 500 000 Mark als hoofdprijs in het gelukkigst geval biedt de nieuwste groote idverlotlllS die door de Uooge B geering van Uamborf goedgekeurd en gewaarborgd is De voordeelige inrichting van het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van sleehts weinige maanden in 7 verlotingen van 1M 6M loten 59 a00 prUzen bedragende 9 5iö 005 Mark ter volledige beslissing ullsD komen daaronderEÜn kapiuüe prijsen van eventueel SM M9Hark bq uitaemendhsid echter 1 prys a M 300 000 8 prijzen a M 15000 1 prgs a M 200 000 26 prysen a M 10000 1 prijs a U 100 000 58 prqien a M 5000 1 prijs aM 75 000 106prqtenaM 3000 1 pryi a M 70 000 208 prijun a M 2000 prijs aM 85 000 8 prijzen a M 1500 prijzen a M 80 pp 606 prgzan a M 10001 prijs aM 55 0W 1060 pryzen a M 5001 prijs a M 50 000 30930 prgzen a M 1481 prijs aM 40 000 17188pri eaaMS00 200 1 prijs aM 30 000 150 127 100 94 67 40 20 De prijatrekkingas zijn volgens plau van ambtswege vastgesteld Voor de aanstaaods eerste prijstarakking dezer groots door deo Stut gewasrborgds Qeldverloting kxMt 1 geheel origineel lot sleohts M 6 of 3 801 half M 3 r 1 80 1 kwart 11 l i O tegen inzending van het bedrag iu bankpapier of per postwisael Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd eu ieder speler ontvangt van oos de met het wapen van den Staat voorziene Oligtneele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereischte officieele plan waaruit de verdeeling der pryzen op de verschillende klassen alsook de betreffende inleggeldeo te vernemen is gratis bijgevoegd en zendea wij aan onze Begunstigers ouaangevraagd na elke trekking de officieele lijsten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg vau den Staal en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden ia alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door bet geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben w j meermalen volgens oSicieele bes ijzen de eerste Hoofdtreffers verkregsn en onze Begunstigers zelt uitbetaald o a Hark 360 000 100 000 80 000 60 000 4 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den hechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om alle oommissies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelijk is elk geval voor den 15 NOtEllBER e k te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bankier en fieldwisselaarg lo Hamburg V S Hiermede danken wq voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming invi eeren zullen wy ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reéele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven Goede WUa heboeit geen krans Lofspraak of aanbeveling zonde geheel overbodig zgn Toor de reeds Tang gerenommeerde Abshaubbins of Anti Rumatisdie WATTEN Dezelve worden steeds met het meeste ane ces aangewend tegen alle Khumatische aandoeningen Verkrygbaar 30 Cts per pakje bg T A 6 Tan D th C B Verheul Oudewater A Bos Berkel J van Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen Oebr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht iebr Kauling Woerden G v d Qeur Waddinxveen lle 4e Wed Bosman Gouda FW J den Uijl Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Ooudkade Boskoop A Hoogendyk Cappelle S V d Krasta Bleiswijk Men zg gewaarschuwd tegen namaaksela eu lette vooral op de onderteekening vaa elk pakje A BREETVELT Az van welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogeublikkelgk en voortdurend genezen door het gebruik van het beroemd Extract van Prof LEFRIES Prgs per flacon 35 Cents 3 Likdoorns Eeltknobbels ete nnden radikale genezing bij het gebruik van Prof LEFRIES tinctuur Attesten aanwetig Prgs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent B SELLE Auegang42 i7aar2nn DepÓthouder L A de V LUX IER Markt 97 uaast het Hotel dk ZALM Stollwerek Hart Caeao Hoogste oiwlt kM tt IfeaebrtHiiitlMnt ZS l iSÜJf m cX VoordeeligI Hart OiMsao Is fijnste PosdeiOacao in hart vom sep s B sn Spoedige oplosbaarhsid 4Jiie geir deUciense naak stssds geUjlmati keid des drsoks Is kliUiaa ba H i 25 Camta kirtMi = 4S eaiii 1 1 Caeaa kvt = 1 8 at = 1 ki Cw Terkiygbaar bg H H Oonflasuis Bsnkstbakkeis ens Engros Expedltie JulluB Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 10b Alom te bekomen BE OOVBSGEE ULASEN of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartont ekeningen enz waarbg i toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb Gouda Snelpursd uk vsd A BWNKMiN feZooN L e uitgave dezer Coarant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs per drfe maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA i November 1892 Geslaagd voor de vrije en orde oefeningen der gymnastiek de beer A Huqsten te Zevenhuizen Door den waarnemenden Inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht in de Prov Zuid Holland is de gemeeuie Haastrecht epidemisch verklaard als besmet door mazelen Dr J H Gunning J Hzn predikant to Leiden is naar de Leidsche Courant meldt door de KoninginRegentes uitgeuoodigd in het laatst dezer week voor eenige dagen baar gast te zijn op Hnt Loo Zondagvoormiddag zal de heer Gunning daar optreden in de Kapel ibitt Oudewater schrijft men one Ren veelvuldig bezoek van belangstellenden aan de ijzerfabriek van de heercu De Jongh Co alhier gold in den laatsten tijd de desinfectiekasten aan deze fabriek op zoo hoogst doelmatige en tegelijk solide wyze vervaardigd Niet goring is dan ook het aantal toestellen vau dien aard dat door genoemde firma voor rekening vau verschillende gemeenten geleverd werd Ook voor rekening van het Ministerie van Binn Zaken werden er reeds eenige gemaakt De heer J van tLindenhout schrijft in de Kroniek der Wecsinrichting Van verschillende zyden is mij de vraag gedaan hoe is het mei de arboiderskolonien voor laudloopers en bedelaars Wij zitten ook ten opzichte 4 V JtnlH l m s B B d fn gslariwn tard aan den minister van Waterstaat enz medegiüeeld dat de in dien tijd in gebruik zqude postzegels van vijf cents de eigenschap bezaten van na afgestempeld te zijn op zeer eenvoudige wijze door middel van groene zeep en water weer bruikbaar gemaakt te kunuen worden De inzender van die mededeeling ontving eenige weken daarna een schrijven van den directeur der posterijen met verschillende vragen om nadere inlichtingen welke terstond door hem werden beantwoord Het gevolg is geweest dat kort datiiop geen van die postzegels meer in omloop waren De autoriteiten in deze hebben dus met prijzenswaardeu spoed gebruik gemaakt van een nuttigen wenk hun door een particulier gegeven Genoemde particulier heeft den uitslag zijner mededeelingen zelf mogen octdekken van eene dankbetuigmg van dienst Loop naar den duivel antwoordde de andere lachende terwgl hij de asch zgner sigaar tegen zijn wgnglaa afschudde Mijn jonge vriend wij hebben twintig jaar de barre kou verdragen maar wg stellen ons niet voor ons voorgoed aan bet koesterend vuur te onttrekken Je moogt deze verklaring wel goedmaken met een groote som gelds Bovendien is dat de verontschuldiging die gij zult te berde brengen voor den tegeuwooniigen delinquent wanneer gg hem of haar van hun post ontzet Dat zal al de verdienste hebben van waarheid te beholzen Kijk eens hier mijn edele hervormer hernam het andere beerschap Ik raad je aan je puikfijne handschoenen uit te trekken Die denkbeelden van je zijn te mooi in elkaar gezet voor onze nederige hoofdstad Geloof mij vriendlief ze passen in Boston OU ik ben zeker dat wij dankbaar zijn dat do kuische boezem van de Bostonsche stoderoaagd eenmaal getrild heeft voor ons wegens onze hooggespannen moreele beginselen maar thans mijn goede vriend zijn wg overgegaan tot handelen niettegenstaande onze grondüeginselen Wij zgn oneindig eerlijker dan de lieden die gij ons hot land hebt helpen uitzetten daar is geen twijfel aan maar wij zijn menschelijk Dit mag u verwonderen als gij nadenkt ovor onze deugden maar wij herbalen het wij ziju menschelijic gezind En FEViLLETOIM UIT HIT Ll¥BIi Uit het Framch III 8 Maar ik ben vast veornemens al het mijne in het werk te stellen ten einde een geschikt postverkeer voor mijn vaderland te verkrijgen Ten minste gedurende den zomer verbeterde de andere De heer Hamilton lette echter niet op deze spotternij Ik ken een goeden vent een goeden kerel daar wilde ik dat baantje bezorgen William Sprague herinner je hem Hij was mijn plaatsvervanger in het leger hg kreeg den kogel in zijn been welken ik had moeten hebben Ik zal er met over spreken en vrager aan hem die plaats te geven Ik heb altijd plan gehad iets voor William te doen O I wat een eerbied koetsier ik voor een philantroop riep zijn vriend uit en hoe rechtvaardig IS het dat het land hem beloont omdat hg je plaatsvervanger in den oorlog geweest is En locli mij dacht dat dit uwe nationale vergadering er gezinspeeld werd op eene hervorming van den civielen ADVEBTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels h 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt wego de autoriteiten heeft hij nog niets vernomen Dit schijnt dus minder spoedig te gaan N r d D Volgens een bericht voorkomende in Iron Aga is men in de fabriek der Tacony Iron and metal Company bezi met goed gevolg de uit gegotea gzer bestaande bovenste deelen van de toren Public buildings te Philadelphia met aluminium te overtrekken De zuilen verkrijgen geene gladde en glanzende oppervlakte maar blijven mat zooals zij uit het bad komen daardoor zijn zij uitmuntend in overeenstemming met het witte marmer waaruit het benedendeel van den toren is gebouwd uit de verte bemerkt men in het geheel geoii onderscheid tussohen de beide materialen De tyd die voor het overtrekken van twee suilen noodig was bedroeg negen dagen Op de volgende wijze heeft die overtrekking met aluminium plaats Hot te overtrekken voorwerp wordt mot behulp eener loopkraan in eoas mrkplsats gobnoht waarin i s groote hoBten bakken in twse rijen zijn opengesteld ledere bak is geplaatst in een afzonderlijken gecomenteerden kil waarvan de bovenrand gelyk met den vloer der fabriek ligt Do eerste bak bevat een oplossing van bijtende natron daarin bl jven de voorwerpen 24 uren liggen om zo volkomen te reinigen van vet en smeer dan komen zij in den tweeden bak waarin zij worden gebeten en van aanhechtende sinters bevrijd Na daarin wederom 24 uren te hebben gelegen worden zy eruit gehaald met stalen borstels afgrachuierd en daarna in den denten bak gebracht In dezen bak worden zg langs eleotrolytisohen weg met koper overtrokken Na deze oewerking komen zij in den vierden bak en orden daar met een sterkere laag koper bekleed Eindelgk ia den vijfden bak worden zij met eene l j mM laag aluminium overdekt De laatste bak is dikke hoe zullen wij beschikken over de tegenwoordige postbeambten te Penniville Hg rees van zijn stoel op met een eigenaardigen veelbeteekenenden lach zijne schouders ophalende en zijn fraai hoofd omhoog richtend Wel God zegene je beleedigde partgschap inderdaad In vollen erust gesproken zg zijn hopeloos onbruikbaar een paar oude vrijsters diu de brievenmaleii achter houden iemands brieven verliezen of ze een week later bezorgen dan ze aangekomen fijn Een voorbeeld slechts Die brief vau den secretaris over die Cincinnatiequaestie was drie dagen big ven liggen Deo hemel zg dank Beardsley had hel verstand van te tolegrapheeren hij ist dat de secretaris geschreven had Nu je weet dat verzuim zou mij meer hebben kunnen kosten dan m j lief nas Ik zweer je dat bet beleedigde partijschap was Voorgenomen beleedigiug jegens een politiek opponent als Beardsley niet zoo wijs geweest was van te telegrapheeren Hij lachte en klopte den jongeren man goedaardig op den schouder Zie toe Shore dat ge je niet door de fraaiheid van je theorieën ougeschiict maakt voor het praktische leien Bedenk waar hot om te doen 18 Weos zoo goed als je kunt maar juist ter wille van je theorieën wees niet ai te goeil Zegt do Bijbel niet ergens veits niet al te nauwgezet ld