Goudsche Courant, zaterdag 5 november 1892

en 199 meisjes Onder die 44 kinderen 26 van he I mann en 18 van het vr geslacht iu het laatste jaar in onze verzorgiug gekomen zijn ééa achttal ééa zevental twee viertallen en vier driotallen uit dezelfde gezinoen de overige negen zijn of eenige kinderen of de laatseu die door de overleden ouders niet z 5 5 ver gebracht kouden worden dat zij zich zelve weten te radden Van de 44 nieuwe weezen waren i 12 aan de Maatsch toevertrouwd door voogden 9 door den Staat 4 door burgerlijke armbesturen 11 door korkelyke armbesturen 8 door bgzoudere oommissies o veroenigingen zoodat sedert de oprichting der Maatschappij in het geheel 119 weezen door voogden 106 door den Staat 67 door burgorlpe armbesturen 22 door regenten van weeshuizen 43 door kerkelijke armbesturen 70 door bgzondcro commissies en veroenigingen haar ter verzorging werden opgedragen Onder de verpleegden waren er geboren in onze Oostiodische bezittingen 19 België 28 Duitschland 24 Frankrijk 27 Zwitserland 1 allen onverzorgde kinderen van Nederlandsche ouders in den vreemde gestorven In de 18 jaar werden ƒ 305 883 88 j als giften contributien bijdragen en restitutien ontvangen In het rapport van den penningmeester wordt vermeld dat niettegenstaande de aanvragen om hulp bij de Maatschappij toenemen dit niet het geval is met de contributien en giften Hot was dan ook gelukkig dat van vele weezen de opvoeding in di jaar voltooid was en jongere kinderen wier opleiding uit den aard der zaak aanvankelijk minder kostbaar is hunne plaats kwamen innemen Daardoor niettegenstaande de inkomsten zoowel wat de gewone als buitengewone betrefi ruim 5000 minder bedroegen dan in het vorige jaar kon de rekeningfondsvorming nog met ongeveer ƒ 1201 wordon verI meorderd Aan verpleeggeld werd uitbetaald 26 883 38 hierin betaalde deMaatscbappy 7 452 94 bet overige ad ƒ 18 430 44 werd betaal l door den Staat diverse burgerlijke en kerkelgke armbesturen en particulieren Aan legaten werd in dit boekjaar der Maaischappij 17 600 vermaakt De hoofd commissaris van politie te Amsterdam verzoekt naar aauleiaiug van de veelvuldig ingekomen klachten van teleurgestelde leveranciers eu op grond van herhaalde waarschuwingen van zijn ambtgeuooten hh handelaren eu leveranciers die in de laatste tijden bestellingen hebben gekregen van du navolgende personen Eoyal Import Eipdrt Eiport Compagnie C ofC G Demkes en J vin den Berg te N Amstol mevrouw da wed Zwartjes v d Berg en Zwartjes Bonker en Co ook wel mevrouw Kwak Bonker A Oosterwnrff E J d Hont vroeger Rotterdam J ï d Mark en Co muvronw v d Mark Renooij Bolle eu Co Import Export zich ook schrijvende Mevrouw Winter Hollo J F L Muller en Co in photografisohe artikelen Douwe van d Kamp H F Jansen en Co ook wei Jansen en Co Issers De Vrios en Co commissie en consignatie van der Meer en Co ook wel Marie van der Meer en Co Den Brugge en Co Wesselink eu Co L Begersbergen en Co L Casteloijn en Co en W J E Haverioans en Co Leonardus Casteleijn Wienholdz Dom Export jmport hem de bestelbrioven te willen afstaan e Amanda I zij bei n tegen de komst van de brievenmaal op te zien als tegen een berg want eiken dag werd schoorvoetend dezelfde vraag geopperd Je hebt zeker niets gehoord vandaag Mandy Niet dat ik juist vandaag een brief verwachtte Neen moeder vandaag niet en dan volgde eene kleine verontschuldiging hij zou Maandag hebben moeien schrijven als de brief ons met deze post zou bereiken on Maandag is wezenlijk eene heele lantige dag of heel waarschgnlijk heeft hg het schrijven uitgesteld tot aan het eind van de week of het is de eerste van de maand en u weet hoe druk het dan op hot postkantoor is hoogst waarschijnlijk zit bij tot over zijne ooren in zijne rekeniügen Soms hadden zij een flauw vermoeden dat de buren gisten aan wie zij het album gezonden hadden on begrepen dat er geen notitie van het geschenk genomen werd Maar een weinig nadenken stemde haar tot kalmte Zij konden het niet weten Olly had het adres gezien maar hij weet niet wie mijnheer Hunter is en Olly is de eenige die wat vertellen kon Mandylief ik zou niet kunnen verdragen dat iemand bet wist I De enkole gedachte aan zoo n vernedering deed juffrouw Gedge het bloed naar de ingevallen wangen stijgen Maar van dag tot dag werd juffrouw Gedge s verzekorini dat natuurlijk alles in orde was dat het natuurlgk haar niet schelen kon zij wist bij haar eigen wat een moeite het sommigen menscben kostte BMt heet water geruid waarin de overtrokken stukken worden afgewassoheu Hierbij valt nog op te merken dat in eiken bakde voorwerpen om de twee uren worden omgewenteld Sloompmt Weder heeft Uuitsohland een zyner grootste juristen door den dood verloren Na Rudolf Von lüering een man ook bij ous niet minder bekend en beroemd Bernhard Von Windscheid Het adellijke von prijkte nog niet voor zgn naam maar de wetenschap had hem reeds geadeld toen h j in 1847 destijds nog privaatdocent aan do universiteit te Bonn z jn Toortreffolijke monographie zur Lehre dei code Napoleon von der XJiigültigkeit der RechUgenchafie schroef Kort na het verschijnen van misschien wel om dat geschrift werd hij in datzelfde jaar 1317 benoemd tot hoogleeraar te Bazel Achteroenvolgons bezette hij daarna den leerstoel in het Komeinscho recht te Greifswald Mmicheu en Heidelberg totdat hij in 1874 werd beroepun naar de beroemde Leipli er universiteit waar b j lot zijn dood iu den ouderdom van 75 jaar in Duitschland zendt men de hoogleerareu niet op hun zeventigste jaar met een karig pensioen naar huis werkzaam bleef Het standaardwerk van Windscheid was dit weet ieder tijn Pandectensysteem in 1862 1867 versoheneu en daarna herhaaldelijk herzien on herdrukt Ook is hel algemeen bekend dat ztjn invloed groot was op het Ontwerp van een Burgerlijk Wetboek voor het Duitschü Kijk al nam hij uit do in 1874 benoemde Rijkscommisne belast met de samenstelling van dat ontwerp reeds ontslag in 1883 alzoo een Tiertal jaren voordat het was voltooid Weekblad m hel RKhf Aan het 18de jaarverslag van do Maat chappij tot opmeding van weezen in het ktmgezin zijn de volgende mededeelicgen ontleend In de eerste plaats wordt het doel der Maatschappijnogmaals in den breede uiteengezet zulks ten behoevevan hen die nog niet voldoende op de hoogte zijn Het bestuur gelooft dat de werkzaamheid der Maatsch nog te vaak verkeerd wordt beoordeeld om niet inherhaling te mogen vallen van wat het meent dat bijde leden voldoende bekendheid geniet De bedenking dat men voor het groote aantal weezen gaen voldoendaantal gezinnen zou vinden een bedenking waarmeemen soms het beginsel der Maatsch als utopie afwijst en de onvermijdelijkheid der gestichtsverzorgingverdedigt is ongegrond bevonden Nooit hoeft hetbestuur de verzorging van een wees moeteu afwijzen omdat geen geschikt gezin te inden wasi slechtséénmaal in het eerste jaar is een oproeping in denieuwsbladen ueplaatst later waren er altijd meeraanvragen van pleegouders dan weezen om te plaatsen Geen dnderloozen sluit zij uit tot welk kerkgunoot sohap de ouders ook behoord hebben en bij keuze 1 der pleegouders wordt daarmede rekening gehouden jWaar vaak een armbestuur dü weezen aan zijn zorg toevertrouwd minder goed plaatst door onbekendheid mei een geschikt gezin in de naaste omgeving en iook door tinancieele bezwaren in zijl bemooiingen beperkt wordt daar helpt de Maatschappij daaraante gemoet te komen i Bedroeg het aautal weezen door de Maatschappij in hare verzorging opuenomen in Mei des vorigeu jaars 192 jongens en 181 meisjes te zamen 373 I hans is het geklommen tot 417 te weten 218 jongen t L IV l Het lijkt wel zoo sprak juffrouw Gedge toen tegen het einde van Januari nog geen laal of teeken van den heer Hunter vernomen was bet lijkt wel alsof er iets gebeurd is met dat album ffWel neen moeder Olly zag het veilig in hetgoederenkantoor het moet op alle manieren teWashington aangekomen zijn t Je denkt toch niet begon juffrouw Gedge met I haperende stem je veronderstelt toch niet h j 1 kon toch niet denken dunkt mij dat het ongepast was voor twee dames ora hem een present te sturen Het was in onze ofBcieele betrekking Amanda ik hoop dat ik genoog mijn wereld versta om het op geenerlei andere wijze te doen Mijn hemel moeder natuurlijk begrijpt hij dat prak Amanda haar geruststellende Het is net wat ik zeg ziekte in zijn familie of het een of ander heeft het hem doen vergeten Wij zullen spoedig van hem hooren Maakt u er zich maar niet naar over het was een aardig present en zal heel mooi pronken op zijn ronde tafel daar kunt u van op aan Zij waren het album zoo van nabij gevolgd in hare gedachten dat zij precies wisten hoe het daar stond Juffrouw Gedge was zelfs zoo ver gegaan van de hoop te koesteren dat zijn vrouw geen on nadenkend jong schepseltje zou zijn die niet beter wist te doen dan andere boeken er boven op te leggen en daardoor het pluche te pletten Arme in te zenden aan hot hoofdbureau van politie afd lecherohe met vermelding of de goederen al dan niet geleverd zijn Uit Londen schrijft men aan don N R Ct De onthullingen gisteren door den ambtelgken curator in het faillissement der Liberator Bouwmaatschappij don heer Stewart in eene vergadering van inleggers en deelhebbers gedaan plaatsen de financiekunst en do wetenschap der oijfergroepeering gelgk zij beoefend wordt door onze groote bouwvereenigingon in een nog treuriger licht dan voorheen reeds op haar scheen Men hield vele voor onbetrouwbaar zij blgken niet enkel verrot maar ook vol bedrog te zgn Do curator voornoemd kenmerkte den door hem blooteelegdun staat van zaken als schandelijk een stellig niet te krasse term voor hot gebleken wanbeheer En zeker moeten de uu gedane onthullingen den domper zotten op een fraai geknutseld plan vun reconstructie door oen al te welwillend comité uil de belanghebbenden vooropgezet eu strekkende tot het vormen van eene Assets Company om mei behulp van een nieuwe prioriteitsleening groot £ 500 000 op eerste kusting te vestigen den boedel der Lib erator Bouwmaatschappij to redderen Ik zeg al te welwillend dewijl het bownste comiti zoo goed it te verklaren dat geen Ier oude bestuurders zitting nemen mag in den raad van beheer der Assets Company op een moment dat er sprake van is die nalt tige bestuurders in rechten te betrekken wegen huuno hemeltergende wanpmestatie bij de Liberator De hoor Stewart voornoemd gaat echter verder en gekscheert ietwat met het plan van reconstructie want zegt hg er valt niets op te bouwen Met andere woorden er zgn geen activa meer Eens maatschappij die zelfs op hel oogonblik dat zg viel £ 3 500 000 heette te bezitten heeft geen roodga duit meer beschikbaar Inleggers zullen misscbieg 25 percent krijgen indien de zaken meeloopen eo do deelhebbers verliezen tot hunnen laatsten penning Hoe dit alles in zgn werk gegaan is maakte de beer curator Stewart slechts al te duidelijk Ds I Liberator was niet langer eeue bouwvereeniging maar eene soort van Crédit Foncier van den tweeden of derden rang Zij hield zich vooral bezig met het I geven van voorschotten in het groot op de bouwwerken der aannemersmaatschappg Hobbs 8e Co dia het Hotel Victoria een ander monsierlogemont aan du Theemskade en zoogenaamde mansions ko osiale gebouwen voor het huizen van talrijke huisgezinnen tien of twaalf op elke der acht a tien verdiepingen in verschillende wijken van Londen opgezet hoeft maar nu onlangs met een passiefje van eventjes £ 20 000 000 gefailleerd ia De voorschotten dor Liberator aan haar bereiken een sommetje van ruim £ 2 000 000 Bovendien kreeg de Hobbsmaatschappij andere voor schotten door bemiddeling van verschillende vennootschappen weikeals bet ware vertakkingen der Liberator waren Daartoe behoorden de Londen and General Bank de Real Estates Company en do House and Land Investment Trust Al deze scheppingen van Hobbs en zijnen getrouwen handlanuer Spencer Balfour zijn der Liberator reusachtige bodragenschuldig maar bevinden zish altegador in liquidatie In het geheel hebben do inleggers en deelhebbers dor Liberator luim f 3 000 000 zoogenaamd op hypotheek uitgeleend maar het blijkt meerendeels derde hypotheek en dus geen oortje waard te zijn Middolerwij mpeston de bestuurders rond om een brief te schrijven van dag tot dag worden deze betuiging n gedwongoner geuit en toen ton laatste de Ie Februari voorbg was en de gewone officieele commonicatie uit Washington n et vergezeld ging van een persoonigk bericht zeide Amanda in zich zelve dat zij hot niet langer koo uithouden Zij hadden geschreven naar het goederenbureau en vernomen dat het pakje ontvangen en bezorgd was zoodat zij niet eens den troost konden smaken van te denken dat hot weggeraakt was In die sombere winterdagen groefden zich nog meer rimpels in Amanda s voorhoofd de spanning waarin zij verkeerde als zij haar moeder aanzag uaarraato de weken elkander opvolgden en deangit die haar kwelde knaagden haar aan het hart Som dacht zij er over aan mijnheer Hunter te schrgven en hom te smeeken om ter wille harer moeder slechts te zeggen dat hg het present ontvangen had maar hoe kon zij haar moeder bedriegen of iets voor haar geheim houden Amanda was op weg naar huis komende van haar naaikrans on bleef staan op de brug om in het water te turen en na te denken Daar dwarrelden eenige onbestemde vlokjes door do grijze lucht die he stroomonde water even aanraakten on daarna in de zwarte diepte zich oplosten Amanda was zeer kloin moedig gestemd juist zoo kwamen de menschen in de wereld dacht zij slechts voor één oogonblik en dan weel Ifordt vervolgd vliegen om geld op te nemen tagen 16 en 17 percent I ten einde de zaken loopende te houden Zelden is grooter warboel ergerlijker plichtverzaking dan bij deze gelegenheid aan het licht gebracht Als de direcreurder strafvervolgingen van staatswege hierin geen stof ziet voor een dadelgk optreden dan is zgn ambt oen paskwil eu verdient het terstond afgeschaft 10 worden Maar zelfs een onmiddellijk strafgeding kan den duizenden aru en lieden in het land die door dit schandaal in den grond geboord worden hun verloren geld niet terugbezorgen Welk eene jammerlijke les en slechts ééne uit vele ofschoon de ergste Kan iets ter wereld beter dan do geschiedenis der Liberator leeren boe verrot onze bouwvereenigingen zgn en hoe diep haar kanker tot het volksleven is doorgedrongen f Wat ik in September schreef nl dat het dusgenaamde staatstoezioht op do bouwvereenigingen hier geen i waarborg hoegenaamd oplevert vindt helaas eiken dag eene sterkere bevestiging Maar is de wetgeving te slap de slachtoffers dezer bedriegelijke vennootschappen zijn niet vrij vnti blaam Aangetrokken 1 door do lotingskans waarop ik gewezen heb en door i de betrekkelijk booge rente die hun wordt toegezegd aarzolen zg niet hun hebben en houden in eene bouwmaatschappij te steken met de kans alles reddeloos te verliezen Middeler vijl zouden zij veilig gebleven zijn als zij hun kapitaal in de pobtspaarbank gelogd hadden Eene matige rente doch rustige dagen on nachten Einde 1891 hadden onze postspaarbanken £ 71 608 002 van inleggers in kas waarop £ 1 658 148 aan rente betaaltl werd De cijfers lijken enorm zijn evenwel niet zoo geducht als zij sohgnen In Engeland is op elke zes personen maar één die geld in de poatspaarbank heeft In Schotland en Ierland is de verhouding nog veel ongunstiger nl I op 22 Dit is niet veel voor zulko welvarende burgerijen als die in hot Voreonigd Koninkrijk Slechto bouwvereenigingen en andere verkeerde speoulatièn hebben dit te verantwoorden Men schrijft uit Lausanne aan het Nieuw v d Dag De vrijspraak van den Directeur der Stoomboolmnatschappij op t moor van Geneve Rochat ten gevolge van wiens nalatigheid het ontzettende ongeluk van 9 Juli te Ouchy plaats vond heeft algemeen opzien gebaard zelf in Zwitserland waar men toch aan de zonderlinge inrichting der rechtspraak daar te lande gewend is Elk kanton heeft zijn eigen strafwetboek Dat van t kanton Waadt bepaalt dat eene schuldigverklaring door de gezworenen alleen dan kan wordon uitgesproken wanneer j der stemmen in dien zin worden uitgebracht Er zijn zelfs kantons waar en zelfs 6 lör stemmen tot eene veroordeeling vereischt worden Maar dan bestaat daartegenover ook do bepaling dat dezelfde meerderheid tot vrijspraak veieischt wordt Kunnen de gezworenen tot zulk eene meerderheid niet geraken dan worden zij voor een zeker aantal uren opgesloten ton einde nader te beraadslagen Wordt ook dan geen resultaat vorkregen dan wordt de zaak voor eehe andero jury gebracht Kan ook deze niet tot een beslissend resultaat geraken dan wordt de aangeklaagde als vrijgesproken beschouwd t Stralwetboek van t kanton Waadt kent echter deze bepalingen niet en acht don beschuldigde vrijgesproken wanneer niet j der sturamen zich voor zijne voroordeeling verklaard hebben Wel staat do Slaatswotgeving boven de kattonnale maar met angstvalligheid eerbiedigt de eerste de bijzondere bepalingen van de laatste t Staatswetboek bedreigt uitdrukkelijk mot straf t in govaar brengon van personen en goederen die zich bevinden op vaaren voertuigen bestemd tot vervoer der post Nu 18 t wel is waar aan geen twijfel onderhevig dat de stoomboot Monlblaiic tot deze klasse van vaartuigen behoort maar de directeur der posterijen legde de verklaring af dal de Montblanc bij die vaart geen enkolen postzak of ander poststuk vervoerde Deze omstandigheid schijnt het oordeel der gezworenen bepaald en veroorzaakt te hebben dat 5 stemmen t schuldig en 4 t onschuldig uitspraken De eerste vraag die aan de gezworenen gestold werd Is Rochat schuldig op den 9n Juli 1892 door nalatigheid en tekortkoming in zgno verplichtingen personen of goederen op eene itcomboot die tot vervoer der post bestemd was aan een groot gevaar te hebben blootgesteld on zoo eene aanmerkelijke schade en in t bgzondor den dood van 26 personen veroorzaakt te hebben deze vraag werd door de gezworenen eenparig met neen beantwoord Dit ontkennende antwoord stolde de zaak buiten bereik van t Rijks strafwetboek Eerst daarna volgde de vraag op grond van t kantonnale strafwetboek Is de aangeklaagde Rochat schuldig door nalatigheid of pliohtverzuim den dood van 26 personen veroorzaakt te hebben Op deze luidde t antwoord 6 stemmen ja 4 neon De machinist Fornerod werd met 3 stemmen schul dig met 6 onschuldig verklaard terwijl de inspecteuringenieur Lips die bij herhaling gewezen had op don slechten toestand van t stoom reservoir met algemeene stemmen werd vrijgesproken Onmiddellijk na zgne vrgspraak en daarop volgende invrijheidstelling heeft Rochat zijn ontslag als directeur ingediend bij den raad van bestuur deze echter heeft dit ontslag geweigerd maar hem als directeur afgezet Intusschen is gelijk wij reeds berichten hot Openbaar Ministerie in hooger beroep gekomen tegen de vrijspraak In Juni van dit jaar ontvluchtte uit do gevangenis te Halbersiadt in Pruisen een gevangene die aldaar wegens diefstal onder verzwarende omstandigheden zijn straf onderging Hij was veroordeeld tot acht jaren en nog maar kort in de gevangenis toen hij ontvluchtte Hot Dloek dat hij naar ons land de wijk genpraen had en het was hoogstwaarschgnlijk dat hg zich te Amsterdam zou ophouden Dit vermoeden werd weldra bevestigd doch tot nu toe wist de man zich steeds aan het toezicht van de politie te onttrokken Woensdagavond echter was het oogonblik gunstig en werd de vluchteling in de nabijheid van zijn tijdelijk verblijf op den N Z Voorburgwal in hechtenis genomen Vrijdag zal hij wordon uitgeleverd Onder de deelnemers aan het vredescongres dat in t laatst van Augustus te Bern is gehouden kwam ook voor als vertegenwoordiger vau Honduras en SanSalvador de markies van Castollo Pogli gevolmachtigd Minister Eenige dagen daarna den 3n September reed de markies iu een rijtuig met twee paarden bespannen in schitterend uniform naar t paleis van don Bondsraad om zijn geloofsbrieven te overhandigen Nauwhjks was echter de markies geaccrediteerd als buitengewoon gezant bij de Zwitsersohe Regeoring toen zich verschillende geruchten verspreidden die geen gunstige getuigenis behelsden van den markies van Castollo Foglia Herhaaldelijk wilde hg zgne opwachting maken aan het Departement van Buitenlandsche Zaken waar hij echter niet toegelaten word omdat ook de Regeering hem schoen te wantrouwen Langzamerhand werd men ook door de dagbladen beter omtrent den persoon van den gezant ingelicht en bleek het dat men met een oplichter te doen had De markies scheen lont te ruiken want 28 October schreef hij den Bondsraad dat zijn zending iu Bern was afgoloopen hij ging thans naar Engeland Volgeus mededeelingen is de markies een oplichter die herhaaldelijk is veroordeeld Ook öe politie te Pargs loert op hem In Jomnchio een Azteken dorp in de provincie Chihuoha in Mexico hebbeu de bewoners verbitterd door do moeilijkheden die hun dooi het Gouvernement in de uitoefening van hun godsdienst zijn in de weg gelogd sedert bgna een jaar geweigerd hun belasting te betalen Een paar maanden geleden is daarom een afdeeling troepen naar het dorp gezonden om de Azteken tot die betaling te dwiugon wat echter tengevolge had dat de troepen met een verlies van 14 man officieren en soldaten en met achterlating van 47 gevangenen moesten terugtrekken De President van Mexico de heer Parfirio gaf bevel de geheele bevolking van Jamachio uit te roeien welk bevel verleden week Zondag zou ten uitvoer worden gebracht De bewoners waren vereenigd in hun kerk toen zij door de Mexicaansoho troepen werden overvallen Zij hebben zich wanhopig verdedigd wat echter niet belette dat 868 hunner werden vermoord Zij hebben hun leven echter duur verkocht want ook de troepen hebben een groot verlies geleden Het vuurwerk verloden week Vrijdag te Chicago afgestoken bij gelegenheid van do inwijding van do tentoonstellings terreinen is wel het grootste dat ooit is vertoond 6000 granaten werden uit 1000 vuurmonden gelost 25000 pijlen van allerlei soort van 12 tot 72 centimetor lengte en sommige 162 kilo wegende doorkliefden t luchtruim 40 lichtballons werden opgelaten kortom in het geheel werd 60 ton kruit en ander materiaal gebruikt 300 man waren daarbij te werk gesteld Hot slotstuk was een bombardement met 10 000 vuurpijlen en donderbussen Een 100 voet hooge nabootsing van do Niagarawotervallen in kleuren en een Amerikaansche vlag van 100 voet lengte on 20 voet breedte die 2000 voet hoog werd uitgeslingerd waren de voornaamste stukken Men schat t aanwezige publiek op een millioen inensohen t vuurwerk heeft 72 000 gekost gj T O O 3Sr E B Xj Gisterenavond werd do eerste voorstelling in het abonnement gegeven Het bleek opnieuw dat het Goudsche publiek meer van drama s houdt ten minste dan is de zaal in den regel roller Ofschoon het tamelijk goed bezet was konden er op de balcons nog velen plaats vinden Opgevoerd werd het blgspel Geraarlyke Middelen dat goed in elkaar is gezet en den naam van amusant ten volle verdient De vele snel op elkaar volgende grappige scènes die het stuk bevat violen blijkbaar zeer in den smaak De hoofdrol was in handen van den hoer H de Vries die haar op uitstekende wijze vervulde Mevrouw Marie van Eijsden Vink had geen gemakkolgke rol in dit stuk maar handhaafde haar ouden roem uitmuntend De heer D Haspels was als geknipt voor zijn rol van gouoesheer Door zijne gevaarlgke middelen werd hg leelijk in het nauw gebracht Met tact eu voorzichtigheid wist hij er zich evenwel goed uit te redden De champagnosciïne en hot tooneel na dal roosje toen geen van beiden wist wie do liefdes verklaring had uitgesproken hadden veel succes Mej R Haspel en de heer Tartend komt beiden oen woord van lof toe voor hun aardig spel Erick on Rudolf brachten er het hunne toe bij om de lachlspioren in beweging te brengen Het astukje Taalfouten was niet minder amusant Da heer Rosier Kaassen de anti letterkundige was onbetaalbaar Tot ons genoegen kunnen wij constateeren dat deze eorstJ voorstelling goed geslaagd is Laat het een goed voortoekeu zijn voor de overige die ons nog wachten C Baitenlandsch Overzicht De werkliedenpartij in België is naar Salziel seint zeer ontevreden over do gisteren genomen besluiten der grond wets commissie Deze beslissingen verwonderen trouwens eenigszins Nadat mot groeten ophef verkondigd was dat de mdorderheid des volks algemeen of bgna algemeen kiesrecht wensohte nadat de liberale en een deel der clericalo pers verklaard had dat hoe gevaarlijk een dergelijke plotselinge uitbreiding van het stemrecht mocht wezen men zich tegen dien sterken drang niet langer verzetten mocht komt eensklaps de tijding dat de commissie met groote meerderheid van stommen het algemeen kiesrecht hetzij onbepaald hetzij beperkt door een oensus door eene b palicg van ouderdom on vostigiug of door talrijke uitsluitingen éen voor een verworpen heeft on zelfs van een voorstel tot samenstelling der Kamer op den giondslag van vertegenwoordiging der belangen niet hoeft willen weten Alleen het voorstel Smet do Naeyr voor een woningcensus werd aangenomen en wel met 13 tegen 5 stemmen Met groote tegenwoordigheid van geest hebben do Brusseische afgevaardigden Féron on Janson gepoogd uit de schipbreuk nog het mogelgko te redden door hun voorstel om bet algemeen stemrecht alleen in de kieswet maar niet in de grondwet uil te sluiten Dit voorstel vond evenmin genade De Smet de Nayer wil een huismanskiesrecht Volgens zijn voorstel zonden do Kamerleden dadelgk gekozen moeten worden door 25 of meerderjarige burgers die eigenaars zijn van woningen van meer dan 100 frs huur per jaar of die als voornaamste bewoner ten minste één jaar een huis of gedeelte van oen huis bewonen dat een in de kieswet te bepalen koopwaarde heeft van minstens 1050 fr De liberale afgevaardigde Janson daarentegen wilde zuiver algemeen stemrecht Alleen de in 16 groepen verdeelde onwaardigen worden uitgesloten De verklaringen van de leiders der meerderheid in de Kamer deden reeds verwachten dat het algemeen stemrecht in de commissie hevig bestreden ou worden De ministerpresident Beernaert legde nog onlangs in haar midden de volgende verklaring af Er zijn 135 000 kiezers Do heer Janson wil er 1 200 000 wij 600 000 Men zal zich dus moeten verstaan Het kiesrecht van allen zal komen maar het zou niet verstandig zgn do grondwet dadelgk van top tot teen te herzien Het zou een misslag zgn op eens te ver te willen gaan Dit zeide Demeur in 1888 toen hij aanraadde Engeland te volgen I Ook wij verkiezen boven het algemeen kiesrecht van I Frankrijk het Engelscho huismanskiesrecht I Wat de regeering vooral wensoht is het beroep van den koning op het volk Aan de liberalen moet lij veel toegeven om hun steun te betalen voor dit