Goudsche Courant, zaterdag 5 november 1892

fJlT Maandag 7 November 1893 4986 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertenliehlad voor Gouda en Omstreken De lüaoxidlns vau advertentlén kan gesobieaen loi een uui aes uamiddags van den dag der uitgave ontirerp waartegen een krachtig deel der clerioalen lich verzet De Tarwerping zeUa Tan een beperkt algemeen stemrecht belooft den minister president Beernaert daarom in groote moetlykheid te brengen In de couloirs der Fransohe Kamer van Afgevaardigden werd druk gesproken over het antwoord door dan hertog De Maiidas gezonden op de laatste dépêche van den minister Ribot De Spaansche gezant deelt namulgk meile dat de Cortes geneigd zouden zgn verminderingen van het Spaansche tain overweging te nemen in de hoop dat Frankrijk daardoor zal worden uitgelokt om evenzeer concessien te doen Men herinnert bg deze gelegenheid dat de toepassing van het Fransche minimumturief slechts aan Spanje is toegezegd na iio stellige verklaring der Spaansche regeeriug dat als vergoeding daarvoor en zouder reoiprocileit verminderingen zoudon worden ingevoerd op het Spaansche tarief dat voor de Fransche voortbrengselen met verbod gelyk staat Op de betrekkingen tuaschen Duitschland en Rusland is dan laatsteu tijd weder meer de aandacht der publieke opinie geleid De Duitsche regeering zeUe deed dit door haar vergelqkiug met de Russische strijdkrachten in de memorie van toelichting bij de nieuwe legerwet ten overvloede hield vorst Bismarck zich in zijn onderhoud met Maiimiliaan Harden bezig met de verhouding tusschen beide groote rijken om op zyn wyze een voorstelling van de zaak te geven en de tegenwoordig tusschen Rusland en Duitschland bestaande verkoeling geheel op rekening te schrijven van zijn opvolgers wien hg nu eenmaal niet kan vergeven dat zij het waagden de plaats te bezetten van waar hij zoo onzacht werd afgedrongen Herhaaldelgk is reeJs in de Daitsohe pers zelveer op gewezen hoe hei geheugen van den exnjks kanselier ook in deze zaak hem in den steek laat daar reeds tijdens hij nog de Duitsche politiekleidde de vroegere vriendschapsbetrekkingen met het ciarenrijk een aanmerkelijke verkoeling hadden ondergaan Opnieuw wederlegt thans een diplomaat in de vDeutscfae Revue Bismarck s beweren dat da tegenwoordige regeering te Berlijn de tusschen Rusland on Duitschland bestaande rerkooUng heeft veroorzaakt Integendeel toont de achryver aan dat het Bismarck was die het eerst aan Frankrijk de gelegenheid verschafte voor een toenadering tot Rusland In Februari 1875 zond vorst Bismarck den heer Von Radowitz naar St Petersburg om vorst Gorischakoff te vragen of Rusland bereid was dezelfde welwillende neutraliteit in acht te nemen als in 1870 daar Frankrijk zoo verzekerde des heeren Von Bismarck s afgezant een aanval tegen Duitschland voorbereidde Als prijs voor Ruslauds onzijdigheid verbond de rijkskanselier zich Rusland volkomen vrijheid vau handelen te laten bg het verwezenigken van zijn grootsche plannen in het Oosten van Europa Vorst Gottschakoff antwoordde dat deze grootr ache plannen niet bestonden en weigerde verdeaan het verzoek te voldoen Bismarck gaf evenwel zijn oorlogszuchtige bedoelingen niet op zelfs gaf hg te dien opzichte instructies aan de Duitsche gezanten en alarmeerde systematisch het land door artikelen in de oSicieuse pers die den den oorlog als onvermijdelijk on kort aanstaande voorstelden Van al deze intriges wa de oude ktizer onbewust Toen hij er kennis van ontving te Wiesbaden keerde hij onmiddellijk naar Berlijn terug ontving graaf Scbouvaloff van Londen komend in audiëntie en verzekerde hem dat alle oorlogsgeruehten geheel ongegrond waren er bestond geen enkele reden om zich over Frankrijk te beklagen en hg keizer Wilhelm was vast besloten den vrede te handhaven Xadat graaf Schouvaloff den rijkskanselier van s keizers vredelievende gezindheid had in kennis gesteld begreep Bismarck dat de partij was verloren Later toen alle oorlogsgevaar was overgedreven bracht de czaar een bezoek aan Berlijn waarbij hij vergezeld was van laf GortschakofF die zich toen ten onrechte de verdienste toeschreef den oorlog te hebben verhinderd Dit echec der Biamarck politiek bracht een gevoeligen knak toe aan het prestige van Duitschland bovendien schonk het in Frankrijk leven aan de legende van Ruslands grootmoedige tusschenkomst waardoor een tweede inval van Duitschland was verhinderd Van daar de erkentelijkheid van Frankrijk die een toenadering tusschen de beide landen bevorderd Ongetwijfeld zullen deze mededeelingen van een diplomaat in de Deutsche Revue een antwoord van Bismarck uitlokken Te meer daar ook andere Duitsche bladen aantoonen hoe ongerechtvaardigd het verwijt van den exrijkskanselier is telkens weder herhaald en ook thans opnieuw in het onderhoud met Maxmiliaan Harden te berde gebracht dat zijn opvolgers voor de minder goede betrekkingen tusschen Rusland en Duitschland verantwoordelijk zijn Gouda Snelpersdruk rad A Bsdikhan k Zoon PETROLEÜM NOTEERINGE van de Makelaars Caotzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveraoderd Looo Tankfust ƒ 6 45 Dtemberlevering 6 50 Rijtuig Schouw Burgemeester en Wethouders der gemeente Gouda Gezien Art 62 der Verordening van Politie voor die Gemeente vastgesteld den 26 Maart 1892 en afgekondigd den 26 April daaraanvolgende Brengen ter kennis der VOERLIEDEN en HUÜRK0ETSIER8 dat op Zaterdag den 12den November 1892 des morgens ten 10 ure op het plein achter het Waaggobouw zal worden overgegaan tot de ALGEMEENS KEURING hunner RIJTUIGEN zullende de NAKEURING der op dat tgdstip verhuurde of in gebruik zgnde Rgtuigen plaais hebben Zaterdag den IVden daaraanvolgende ter zelfder ure en plaatse GOUDA den 4 November 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER De Cholera kan meestal voorkomen worden door bij de EEBSTE dunne Ontlasting GENEESKUNDIGE HDLF in te roepen Gebruik toch alles gekookt ADVERTENTIËN M üM IZ JarigeEclitvereeniging A TAN BERTUM A JONGBLOED Gouda 5 Nofc 92 Plantgoeo L 100 J nWAETSENBÜRS Boek en Eantoorhandel HOOFD AGENTSCHAP ÜViieuws van den Dag ADVERTEITIE BDREAD LEESINKICHTING Leesbibliotheek RIJKS DBPöT VAN Postzegè Briiifkaarlen en Plakzegels KLEIWEG E 92 bereelt zich beleefd aan tot de levering van BOEKEN TIJDSCHRIFTEN DRUKWERK het plaatsen Tan Adrertentiën in alle Couranten enz ONTVANGEN een nieuwe CoUectie DOOZEN POSTPAPIER in alle prgzen Er wordt gfevraag d EEN T van middelbare leeftjjd die 15 a 20 mille kan fontneeren Bekendheid der zaak gesn vereischte Brieven onder No 2231 aan het Bureau dezer Courant Er biedt zich aan BEN Fats JONGEN uitgebr lager onderw genoten hebbende Brieven fr onder no 2230 Bureau van dit blad TE HUOR Toor een klein gezin eene nette 1 25 per week adrea onder No 2230 aan het Bureau dezer Conrant Men biede bet geluk de band 500 000 Mark als hoofdprgs in het gelukkigst geval biedt de nieuwste irroote Oeldverlotlilg die door de liooge Regeeriug van Hkioburf goedgekeurd en gewaarborgd is l e voordeelige inrichting van het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 veilotingen van 109 000 loten 50 a00 prezen bedragende 9 553 005 Mark ter volledige beslissing zullen komen daaronder zijn kapitale prgzen van eventueel 900 000 Jlark bg uitnemendheid echter 1 prijs 1 prgs 1 prga 1 pnjs 1 prijs 1 prgs a M 300 000 a M 200 000 a M 100 000 bM 75 000 70 000 66 000 60 000 55 000 50 000 40 000 SO ÜOO 8 prijzen a M 15000 26 prijzen a M lOOOO 66 prgzon a M 6000 lOB prijzen a M 3000 ilM bM 203 prqzeu ü M 2000 6 prijzen a M 1500 2 prijzen a M 1 prgs M 1 pr s a M 1 prijs B M I prijs a M 606prgzenaM 1000 1060 prgzen a M 500 30930 prijzen it M 148 17188prgzenaM300 200 150 127 100 94 67 40 20 üe prijstrekkingen zgn volgens plan van ambtswege vastgesteld Voor de aanstaande eerste prgstrekkmg dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldverloting kost 1 geheel origineel lot slechts M 6 of 3 601 half 3 1 80 IV 0 90 ll tt 1 kwart tegen inzending van bet bedrag iu bankpapier of per postwissel Alle commissies worden onmiddellgk met de grootste zorgiuldigheid uitgevoerd en jeder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Orlglneele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt hot vereischte officieele plan waaruit de verdeeling der prgzen op de verschillende klassen alsook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zendea wg aan onze Begunstigers ouaangevraagd na elke trekking de ofiicieele lijsten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staal en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geink begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens ofiicieele ben ijzen de eerste Hoofdtreffors verkregen en onze Begunstigers zelt uitbetaald o a Mark 350 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het 18 te voorzien dat bg deze op den hechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om alle commissies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelgk in elk geval voor den 15 NOVEMBER e k te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars in Haiuburj 1 S Hiermede danken wg voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven De uitgave dezer Contant geschiedt dagel ka met uitzondering van Zon en Feeitdagen De prJB per drie maanden ik 1 25 franco per post 1 70 4 1zoaderlüke Nommem VIJK CENTEN BU deze Conrant behoort een ByvoeKsel BINNENLAND GOUDA 5 November 1892 ïie Provinciale Staten van Noord 3rnbant hebben gekozen tot lid der Kerste Kamer ter vervanging van den hoor Smits van Ogen den heer mr A M Sassen rechter in de Rechtbank te Breda met 35 van de 53 stemmen De heer mr J de Grez te s Bosch bekwam 17 stemmen Beroepen bg de herv gem to Zaaien ds J A F van der Meer van Kuffeler te Moordrecht Uit Waddingiveen afd Blaemendaal sohrgft men aan de Schoonh Cl bekere N d J landbouwer alhier kreeg dezer dagea twiat met zgn bunrman Deze ontbood een politieagent om een einde aan t geschil te maken Op t erf van den eersten boer gekomen bemerkte de gerechtsdienaar dat men daar bezig was de huid eener koe te behandelen en begon toevallig aan smokkelen te deuken Bij nader onderzoek bleek het dan ook werkelijk dat d J niet aan de vereischten die de wet stelt bij het slachten eener koe had voldaan In den volgendon nacht kreeg de boer een bezoek van genoemden agent vergezeld van twee komraiezen en moest tot zijn leedwezen ondervinden dat de geldbeurs onder eene smokkelpartij geweldig lijden kan Een dure twist I i In een der laatste nummers van de N Prov Oron € t leest men een ingezonden artikeltje over de eia FEVILLETOIM BÏT IIT LI¥1M Uit iet H anic IV 9 Naar den hemel voegde Amanda ar bg Maar do hemel scheen niet heel dichtbij ook niet in werkelgkheid te bestaan wanneer zij bedacht hoe haar moedor begon te verminderen Het is een barre winter voor baar geweest zooveel kou zoo trachtte zg zich zelve te troosten Och als zij nu maar dat album kon vergelen dan geloof ik dat zij weer iralbÜm l groote goedheid Het water stroomde naar benedon door de breedo ondiepe bedding der kreek met bruisende bellen over de grootere steenen borrelende met een onophoudehjk gekabbel langs de afgesleten leuning van le brug gesneden en gekorven door ieder nieuw opkomend geslacht van Penuiville s kwajongens Het vroor en het gebrokkelde ijs was langs den bochtigen oever in he dere witte lijnen zichtbaar gelijk een woiiderbaarlgke onyx De tak van een ahornboom Jiad in het water hangende zijne ineengestnengelde mens in de vr e en orde oefeoingen waaraan wij het volgende outleepen t Is eene kostolgko zaak voor de gymnastiekonderwijzera Was het bij hen vroeger maar sohraaltjes thans regeut het zilver Ieder moet les hebben en de heeren laten zich over het algemeen goed betalen Rijkscursussen np het platteland en vele examens alles brengt hun geld in d n zak uit deu zakder candidaten Ën wat nu het ergste is Het sehgnt dat deeischen telken jare VHrzwaari worden Te N zgnze teuminsie oneindig veel Iffitsrder dan voor eenjaar Waar moet dat heen als t 200 voortgaat Menigeen die al zijn examens met lof aflegde f zakt voor dit examen omdat hij missqltien niet te vlug zgn romp kan buigen of reods te tljf vau Igf en leden is Toen de eerste maal het etamen afgenomen werd slaagden er die nooit eene aa in de gymnastiek hadden bijgewoond maar slechts een boekje hadden nagezicn Men wist toen nog van moderatie En thans nog geen twee JH later f Na worden velen afgewezen die een jaar flinke degelgke cursussen hebben gevolgd Wie zouden het meest van de gymnastiek weten de eersten of de laatsten Waarlijk mijnheer de Red de moderatie is moorderatie geworden Is dat billgk Mag dat Is het programma voor vrije en ordeoef gewijzigd na Dec 1889 Ik meen neen Wat is dan veranderd De blik der heeren examinatoren op bet programma Toen slaagden te Groningen b v de meeste candidaten die zich aanmelden voor bet examen en thans Men mag vertrouwen dat de kennis der adspiranten veel grooter is dan voor twee jaar omdat de gelegenheden voor de studie meer en beter zijn geworden Thans tenminste gedurende de eerste week werden uitspruitsuls verward in een franje van ijskegels die tjiugelden naarmate ze sezen en daalden in den vlietenden stroom Da kille schemer en de vlokkige sneeuw dit scheen voor Amanda de belichaming der teleurstelling Zg brokkelde eon stukje van de vermolmde leuning af waarop zij steunde wierp het in de kreek en bleef er naar turen hoe het neerviel op het zwarte water eu pgisuel onder de brug wegdreef toen ging zij langzaam naar huis Zg had zich voorgenomen haar moeder to vertellen dat volgens haar gevoelen mijnheer Hunter waarsobijnlijk gestorven was Zij hield zich overtuigd dat dit een soort van troost voor jufl rouw Gedgo zou zijn en Amanda was be reid mijnheer Hunter te betreuren indien zijn afsterven tot verontschuldiging kon strekken voor zijne veronachtzaming van haar moeder Zij stelde de oplossing van dit raadsel echter uit tot deu volgenilen ochtend maar toen bleek het dat juffrouw Gedge s meewarigheid met dien ambtenaar van de schatkist bijna even schrikwekkend was als haar voormalige onrust zoodat Amanda met een wanhopend gevoel van niet meer te weten hoe te handelen zich haastte hare onderstelling te temporen of zelfs geheel terug te nemen Er woei dien dag een harde koude wind doch de zon scheen on nog onder dgn indruk van den schok der onderstelling betreffende mgnheer Hunter zeido juffrouw Gedge dat zij er over daclit met op te staan zij verklaarde dat het schelle zonnelcht ADVERT EN TIEN worden geplaatK van 1 5 regels 50 Centen iedere reg l meer 10 Centen GROOTE LETTBB3 worden berekend naar piastsrnimte Bovendien worden alle Adverientiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschflnt van ruim 70 die zich aau het examen onderwierpen nog geen 30 toegelaten Ia dat eene verhouding Waar ligt dit aan Een van do voornaamste oorzaken dat zoo weinigen te Groningen succes op hunne studie zien ia mijns inziens het verschil dat er op sommige punten ouder de examinatoren bestaat Do commissie is niet homogeen Geen vi k waar meer verschil tusschen de deskundigen bestaat dan juist bij de gymnastiek en ieder meent natburlgk dat hij het bij t rrchto eind heeft Met eoijige karakteristieke en interessante voorbeelden toont de schrgver aan dat er onderde onderwijzers en examinatoren in dit vak een Babylonische spraakverntarriug heersoht En van die eiadelonze meestal slechts termlnoloKische geschillen onder de hoeren wordt menig candldaat de dupe Want ongelukkig zegt de schrijver ten slotte zijn de candidaten die zulke betwiste punten op het examen krijgen en geen verstandig examinator hebb n die ook de opinie van een collega kan verdragen al is die de zgne niet Is het niet reeds genoeg dat de wet terugwerkende kracht heeft iets Wat op zichzelf reeds een ongehoord feit is moeten de eischen nu ook nog zoo zwaar mc elgk worden gesteld l Op deze manier zullen de onderwijzers geen lust krijgen in het hun door de wet opgedrongen vak maar zullen ze met weerzin de studie voortzetten voor de acte J of het geheel overgeven De gevangenen in Rumeuie W9ten niets beters te doen dan ontsnappen Te Ochele Mari zgn er 3 ontvlucht en te Giurgewo 8 In laatstgeuoemde platits had de directeur den sleutel van buiten op de deur gelaten De soldaat die de gevangenen moest bewaken zag dit deed de deur open en liep met zijn gevangenen weg op het besneeuwde dak van hot postkantoor haar oogen zeer deed en dat zij liever in bed wilde blgven liggen Amanda s bezwaard gemoed werd nog bezwaarden Moeder is aan het verminderen sprak zij in zich zelve Ik vermoed dat hg wel is moeder verzekerde zg haar Het was heel gek van mij omhet tegendeel te denken Zg zouden ons immers tijding gezonden hebben als hem iets overkomen was lat spreekt vanzelf Ik weet niet hoe het mij inde gedachte kwam Maar waarom hoeren wij dan uietS van het album En Amanda bad niet beters te zegden dan Wel ik denk dat wg wel heel gauw iets zullen hooren Je gelooft toch niet dat iemand er het een ofander v iu deukt doe je wel Mandy Je hebt toch I nooit aan iemand verteld Sally Goodrich of iemand anders dat hot voor mijnheer Hunter was en dat hg niet geschreven heeft Neen moodet beusch niet Daar is geen schepI sel die iet raadt Geen meusch dan Olly zag het ndres en hij weet niet wie mijnheer Hunter is hg weel met beter of het is een bloedverwant van ons Geenu onderlinge beu ijzen van liefdesbetoon worden tusschen deze twee gewisseld het zou niet bq Amanda opgekomen zijn haar mooder te kussen maar zij nam baar blauw gestreepte katoenen sjaal van haar schouders en spreidde die uit ovor de voe ten van j iffromv Gedge Ik kom uit bet kautoo