Goudsche Courant, maandag 7 november 1892

Toen i cbalera in Basland loo erg heetsobce en ook de stad Nisohui Nowgorod had aangetast is heihaaldelyk in alle bladen melding gemaakt van de buitengewone energie van dan aldaar bevelvoerenden generaal Baranoir die maotregelen nam tot bestriding der epidemie Da door t gepeupel veroorzaakte onlusten zooals zich die in Samara en Saratow gedurig herhaalden werden hier in de kiem onderdrukt In geen enkele andere Russische stad werden de voorzorgsmaatregelen met zoo groote stiptheid genomen en werd de cholera zoo suel bestreden Generaal Baranow bewerkte daardoor dat de jaarmarkt te Nischni Nowgorod niet uitgestehl behoefde te worden l e kooplieden die toeh reeds groote verliezen hebben geleden zgn daardoor van nog grootere schade verschoond gebleven Generaal Baranow s verdiensten worden daarom ook in alle kringen op pr s gesteld Een koopman die gedurende du jaarmarkt te NischniNowgorod verblyf hield schreef een brief aan zijne vrouw te Leipzig waaraan door t Lapdger Tageblatt ie volgende mededeelingeu ontleend worden Overal ontdek ik de sporen der werkzaamheid van generaal Baranow Tot in do geriugste kleinigheden strekt zich zijne voorzichtigheid uit Desinfectie middelen zijn tegen zeer billijke prijzen verkrijgbaar en de aimen kunnen deze zelfs gratis krijgen De straten worden goed gereinigd in goten en kanalen ziet men carbol stroomen Gg kunt u niet voorstellen hoe verbaasd ïi was toen ik heden bg toverloopen van tjaarmarktplein op talrijke plaatsen enorme vaten ontilekte die gekookt water en rooden wgn bevatten Ook hier had Baranow de hand in t spel want op zijn aacdringen zgn verscheidene wijnhandelaars overeengekomen den wgn kosteloos te leveren Datzelfde geldt ook voor de koffiehuizen en volkskeukens waar ouder politietoezicht zindelijk bereid eten en drinken aan de armen wordt verschaft Hoe kloek generaal Baranow lich bij t uitbreken der ziekte gedroeg zal ik u voor i t aardigheid melden Hij had bevolen dat de zieken dadelijk naar de barakken moesten worden overgebracht maar gij kunt wel begrepen dat voor t overbrengen der aangetasten niemand te vinden was Toen sloegen Baranow en zijne adjudanten zelf de handen aan t werk en gaven bet voorbeeld Natuur lijk bleef de uitwerking niet uit ieder be verde zich om niet soor hen onder te doen en zel vreemdelingen hielpen mee Waar men loopt ontmoet men Baranow dag en nacht bezoekt hij meermalen de ziekenhuizen en lazaretten om de zieken te troosten en de oppassers aan te sporen t Is dus geen wonder dat Baranow s naam op ieders lippen is en iedereen zijn onvermoeide voorzorgen loofi Uit de straatgelden die gedurende de jaarmarkt meer opbrengen dan anders worden de onkosien der maatregelen bestreden en iedereeu moet daar nog eene extrabelasting van 60 kopeken aan toevoegen Had Hamburg maar een tweeden iiaranow gehad Verbeeld u Baranow heeft thans zijne woning ia het keizerlijke paleis te Ntschni voor de zieken ingeruimd daar er geen plaats meer in de barakken was Zulk een daad van grootmoedigheid doet natuurlijk iedereen veromlerstellen dat Baranow een bewgs van waardeering van hooger hand zal ontvangen De rede door Stanley te Harrow gehouden over de ontdekkingsreizen in Afrika is door een zeer tal weerom zoo gauw als i c kan zeide zij Zij repte zich zoozeer met bet sorteeren van de post dat zij niet zooals gewoonlijk op den uitkijk was van een brief uit Washington toen zij plotseling er een in haar hand zag Haar hart bonsde zg hield op met de brievenmaal te sorteeren ten einde den brief stijf in haar bevende vingers vast te houden Hij was dus gekomen Nu zou baar moeder zich beter voeten en tegen den eten opstaan In de verwarrii g barer dankbaarheid welde een gebed in haar hart op maar zij vond geen woorden uitgezonderd Onze Vader Die in de hemelen zgt Uw naam zg geprezen o wat ben ik blij I Vw Koninkrijk kome Hier is een pak voor je Maudy zeide Olly Ik heb glad vergeten bat je te geven toen ik de tasch aanreikte Zij opende bet schuifraampje en nam bet pak aan maar zg was te blij en opgewonden om er veel aandacht aan te wijden Zg was begonnen de brieven in de loketjes te stoppen met de eene band den kostbaren brief stijf vasigeklemd houdende in de andere en zij schoof het pak een beetje naar ééne zijde fHet is een pak lakens geloof ik zoo dacht zij Sally Goodrich was nog nooit zoo lang bezig geweest met haar beurs uit den diepen zak van baar rok te voorschijn te halen om te betalen voor het vel postpapier dat zij gekocht had noch drong mijnheer Thyme de logementhouder er leoit zoo lang op aan met te beweren dat het tijd was om infor rqk publiek aangehoord Hel belangrijkste was wel hetgeen hg omtrent Uganda zeido Het volk noemde hij bijzonder beschaafd in vergelijking met de stammen die hg op de oostkust van het Victoria Uganza had gevonden De Britsche Oost Afrika Maatsehappij beschikte echter niet over de noodige krachten om hei land goeil te kunnen behaereu en daarom zou lie beslissing dor regeering omtrent het al of niet ontruimen van Uganda an zeer veel gewicht zgn De ontruiming werd iloor Stanley sterk afgeraden op grond van den rgkdom van het land dat voor Bngeland groote voordeelen zou kunnen opleveren Reeds gedurende een zestal weken volgden te Rotterdam do agent majoor van politie P I B Huijts en de agent 3e k asse W P Stolk als kolensjouwers verkleed e met zwart gemaakt gelaat onvermoeid het spoor van twee hougst ongunstig bekend staande boeven door hen verdacht van zich aan verschillende groote diefstallen die in den laatsten tijd daar plaats vonden te hebben schuldig gemaakt Ook gisteren avond volgden zg deze lieden en zagen zg gezeten op eene schuit die aan de Coolvest lag hen omstreeks 7 uren verdwijnen in de woning vau de weduwe Van den Toorn aan den CooUingel no 57 hoek van de vau Ohlenbarnoveltstraat Deze weduwe die de bovtnverdiepiug bewoont waarin zich de ingang aan de zijde van de van Oldenbarneveltstraat bevindt bad zich iisnr de Boomschkatbo lieke kerk op de Hooiisiraat begeven hetgeen door de inbrekers was opgemerkt die bepaald geweten moeten hebben dat de weduwe gewoon is dit iedereu avond te doen Na mot een valscben sleutel de straatdeur geopend te hebben hebbeu zij zich naar boven begeven verschillende kasten en laden opengemaakt of opengebroken en ontvreemd ceu bedrag van ruim 1000 aan bankpapier en specie Vermeenende hun werk behoorlgk te hebben verricht waartoe zij zich ongeveer 20 miliuten in de woning hebben opgehouden begaven zij zich naar beueden om te vertrekken doch werden toen door genoemde agenten die inmiddels hunne schuilplaats verlaten en zich voor de woning van de weduwe Van den Toorn geposteerd haudeu gegrepen geboeid ea naar bet polilie bureau in de Witte de VVithstraat overgebracht waar al het ontvreemde in hun Detit is gairondeu Beide aangehoudenen de een reeds bejaard on de andere een man in de kracht van zgn loven maakten reeds herhaalde malen met de politie en justitie kennis zij zijn voorloopig achtur slot en grendel gezet en zullen aan de justitie warden overgeleverd Dr Baruouw heeft zich tot zgne medeleden van Ie Vereeniging voor Igkvorbrauding gericht om hun te kennen Ie geven dat z i bot besluit tot het oprichten van een lijkoven overgld is genomen wgl art 1 vau de wet op het begraven van lijken zouder voorbehoud het begr iïoii voorsihrijft Voorts wordt het volgende onder hun a dacht gebracht Toen het besluit tot het oprechten van een lijkoveo was gevallen heeft bet hoofdbostuur van onze Vereeniging jich gewend tot het hoofdbestuur van lie Vereeniging het Klitte Kruit niet het verzoek haar voor het stichten van een crematorium een stuk grond te verkoopeu van bet aan die Veneuiging toebehooronde terrein doel uitmakende van h t herstellicgsoord Ueideheuvel te Hilversum Dit maties in te winnen omtrent do zomerverblijven Amanda had een glimtach van geluk om de lippen niettegenstaande zg zoo opgehoudeu werd toen het haar eenkiaps inviel dat hel pak een present kon zijii van raijnheor Huutor O maar dit was haast te veel geluk en vreugd Toen ten slolto het publiek weg was greep zij den bundel en den brief en rende de schuur door et liet de roid wit en blauwe deur mot eeu hevig geklepper achter zich dicht vallen zij gunde zich den tgd niet om haar dicht te iloen O de agitatie eu blijdschap van die twee vrouwen Wat kregen zij een ingeving van verg ïiugsgezindheid voor het lange wachten O die blijde opgetogenheid waarmede zg zich mijnheer Hunter s erkentelgkheid voorstelden en die verbazing over liet pak dat den brief vergezelde I Ik hoop niet dat hg zich verplicht voelt ons een geschenk terug te geven hoe vriendelijk ik bet ook vaa hem vinden zou Maak eerst den brief open en lees wat hij schrijft Toe gauw kindliuf Amanda s vingers beefden bij liet openen vnu de enveloppe en zij las in ééaea adem door Juffrouw Gedge zat overeind in bed en schoof het ruime plooisel van haar nnchtrauts naar achteren opdat niets haar oogen zou ontgaan De heer Hunter geeft hiermede te kennen in order ontvangen te hebben een pakje van juffrouw Gedge alsmede haar brief waarvoor hij bij dezen verzoekt haar zijn dank te rao eu botuigeu Het spijt hem het pak terug te moeten zenden daar zgne verzoek werd afgeslagen omdat het hoofdbestuur der Vereeniging het tVilie Krui overtuigd was dat de nabgbeid van het crematorium nadeelig zou inwerken op het bezoeken van bet Herstellingsoord En wat Jeed nu het Hoofdbestuur der Vereenigingf Het wendde zich tot de maatschappij Trompenberg en kocht van deze een stuk groud in de onmiddellijke nabijheid van het woonhuis van het Herstellingsoord Heidehcuvel gelegen juist aan het hek waar gewooulgk de pattenten doorgaan bij het komen van en gaan naar de halte van de Kraailposohe brug Mei het oog hierop stelt dr Bnrnovw voor den aankoop van het terrein in de nabijheid van Heideheuvel niet goed te keuren ChristolTel Colombus hertog van Veraguai en afstammeling van den grooteu wereldontdekker beeft thans op SOjarigen leeftijd evenzeer m t vernedering en tegenspoed te kampen als zijn beroemde voorvader Drie jaar geleden nog was ile rgke hertog van Veraguai minisier vnii eeredienst in Spanje Ben ODtzagiyk doel van zijn fortuin heeft hij besteed aan da verbetering van den landbouw Ongelukkigerwijze heeft de val van een banklershuis hem zijn geheels fortuin doen verliezen zoadat zijne scbuldeischcrs juist eenige dagen v 5or den eigenlijken Golumbusdag de meubelen van den hertog deden verkoopen Doodarm doch met Castiliaaiiscbe fierheid heeft de hertog zich op een klein dorpje teruggetrokken De oorzaak van het alpengloeien een pruohtig uatuurverschgnsel dat reizigers in Zwitserland nu en dan genieten is zooals men zal weten nog niet verklaard Nadat de zon is ondergegaan en da bergtoppen reeds in de schemering geraakten beginnen deze eensklaps in vurig rood te sobitteren ala waren do sneeuwtoppen veranderd in gloeiend metaal Prof Frankul te Berlijn heeft een onderstelling ter verklnring geopperd in de Katurwiss Rundschau Hij onderstelt dat de roode belichting ontstaat wanneer de zou in een lang wolken ondergaat doch nabij den horizon dan nog eens baar licht door den waterdamp rood gekleurd door een spleet in de wolken naar de toppen der alpen opzendt die dut feitelijk vóór t ontstaan vau het lichteffect slechts Bchgnbaar reeds in de schemering moeten tgn geweest Waarnemingen in de clubhutten op de bergtoppen zulleu moeteu uitmaken of deze hypothese de juiste is Perplegiag vaa Cholera lijders Een caudidaat in de geneeskunde schrijft aan het VtrechUeh Dagttad Zaterd j avand jl liet zich een patient van don protestantscben godsdienst in de Amalia Stichliog opnemen Daartoe door den geneesheer uitgenooiligd bracht ds Van K onin 8bergen hem een bezoek dat op beogen prijs werd gestold Om ilen lijder door menseben van zijne eigen gezindte te doen verplegen werd terstond in de Diaconesssen inrichting om hulp gevraagd Er was zoo luidde het antwoord op dat oogenblik geen diacones disponibel Op verzoek stelde toen het St Andreas gesticht nog een verpleegster tor beschikking die terstond met do grootste toewijding het moeilijke werk ondernam Men deuku over de taak van verplegers van choleralijiiers die hun pliolit doen niet te licht Wia niet bij ervaring weet hoeveel van ben geéischt wordt kan het zich niet voorstellen betrekking hem bet iianneraeu van giften verbiedt Juffrouw Gedge leunde achterover in haar kussens haar gelaat brtrokkeu vnn schrik on ontsteltenis bedroevend om aan te zien Mandy het is ons album zeide zij O Mandy Haar wangen schenen in te vallen en haar km trilde Maudy t is ons album fluisterde zij Amanda Gedge stond als verlamd Wat stotterde zij Wat moeder wacht 1 Het zal alle wel in orde wezen O mama buil niet I Maar Amanda was zelve aaft het schreien Ik geloof toch dat hij vriendelijk is laat ik het nog eens overlezen Luister uu moeder hij verzoekt zijn dank te mogen betuigen verzoekt moeder O dat is zeker dat hij vriendelijk is Hij betreurt bet dat beduidt dat het hem zeer spijt dat beduidt het moeder en het is zijn betrekking die hem dwingt het terug te geven En en hij vraagt den persoon die bet voor hem schreef u zijn dankbetuigingen te zenden ü ziet hj heeft hot zóó druk dat hij uiel eens zelf kan schrijven Amaiidu had nimmer een brief gesciireven gezien in den derJeu persoon daarom was deze uitlegging heel natuurlijk voor haar en leek ook verstandig Maar de schok was te veel geweest voor juffrouw Gedge om terstond voor rede vatbaar te wezen Zij drukte haar vervallen verouderd gelaat in bot kussen en schreide als een kind Hordt verwlgd Het bjricht dat een nieuwe patient zal komen brengt alle iu beweging Een bed wonlt opgevuld met warme kruikeiii waarvoor steeds b et water gereed gehouden wordt wanne linnen kleeding wordt klaar gelegd honderd andere kleine dingen worden in orde gebraclit Zoo kan het arme slachtoffer der boosaardige ziekte bij zgne aankomst onder warme dekens worden gelegd De kleuren waarmede hij binnengebracht werd worden terstond in kokend water ontsmet en bet lichaam zelf gereinigd iu zooverre de toestand dat veroorlooft eu het kun geschieden zonder den lijder af te koelen Nu komt het er op aan bel lijden van den patient die meestal geen oogenblik stil ligt zooveel mogelijk te ver aoliten zijn hoofd of andere lichaamsdeelen te ondursteuiien als bij door sommige bekende onaangename verschijnselen dor ziekte gekweld wordt lie uitwerpselen zoo op te vangen dat zij in zeef korten l jd volkomen onschadelijk gemaakt kunuen worden het lichaam rein te houden en voor oene goede ligging van de kruiken ea de dekons te zorgen Den patient moeten telkens water wijn Champagne geneesmiddelen worden aangeboden of opgedrongen Ziek als hg is meent hij veelal dat wat hem gebodeu wordt uiut geschikt is bet branden van zijn maa verergert zijn benauwdheid om het hart doet toenemen Ocdertussehen moet het wrijven van de ledematen beginnen dut niet minder kraohtsinspanning en geduld eisclit Onophoudelijk wonscht de lijder die door ondragelijkon angst gekweld wordt anders te liggen zijne armen moeten omhoog of omlaag gebracht worden hij meent rust voor zgn hoofd te zullen vinden als dit hooger of lager naar links of naar rtobts of op zgde gelegd wordt Do krampen of andere onaangename gewaarwordingen in de spieren maken dat één mensch haast aanhoudend bezig moet zgn met bet veranderen vaii de ligging der beenen Het loet iemand weldadig aan de broeders van De Deo en de zusters vau St Andreas bezig te zien door niets geilreven dan door do zucht om een menschenleven te redden of als dot mogeiijk is het lijden van de laatste uren te er aohten Karakteristiek is hiiniie droefheid als du ziekte eeiie ongunstige wending neemt hun vreugde als zich verschijnselen van beterscliap opdoen Aan het ziirkbed van den eliolerulijder denkt niemand aan verschil van godsdienst alle zieken beschouwt men als zgne broeders die men zoo gaarne helpen wil Burgerljjke Stand GEBOREN 2 Nov Cornells ouders W Heij en M Muijlenburg 4 Dirk Nicolaas ouders P Slalenberg overleden en P Sas OVERLEDEN 3 Nov P N de Jong 1 m ONDERTROUWD 4 Nov P H Balen 22 j én W van Erk 20 j L H Mus te si raveibnge 23 j en C Slogt 26 j W Bossers 23 j en B Kamp 34 j J P de Jong 38 j on M van Klaren 24 j S Meijer 20j onA Hofman 21 j C J Kromme 23 j on C J M Bosch 26 j Moordrecht GEBOREN 16 Oct Sophia ouders D van Bergen Brnvenboer en A Steenbeek 2B Jan ouders M Tuijnder en L Goudriaan 26 Hendrik ouders P Frederiks en M C van der Gissen 29 Jaoobus oudsrs L Verhoeff en M Slobbe 2 Nov Hendrik Johan ouders H Bloemink en J Jansen Gerit ouders B Hoogendoorn en C P Burger OVERLEDEN 16 Oct A Dongelmnns 18 j 80 M A Bouwman 3 m ONDERTROUWD 28 Oct G Brandse te Moordrecht en M C Braschoofden te Nieuwerkerk a d IJssel Zevenhuizen GEBOREN Adriauus ouders M van der Wiel en E van Heukelom OVERLEDEN A Verhoef 2 j ONDERTROUWD H Nieuwland en G Haak ADVERTENTI N Bleekerkneclit Gevraagd flink voor zyn werk aan Je kuipen niet boven de 45 jaar Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden loon ƒ 10 per week Brieven met opgaaf van vroeger en tegenwoordige betrekking aan de Zuid Hollandsohe Stoom Waschinrichtiug Loosduinsohe Weg 305 den Haag Aanbesteding REGENTEN der beide Gasthuizen alhier zullen op MAANDAG den Un NOVEMBER a 8 dea avonds ten S j nre ter Kamer van Regenten aanbesteden De Levering van Kruidenierswaren en eenige Levensmiddelen voor het jaar 1893 De voorwaarden van aanbesteding en levering liggen van 9 NOVEMBER af voor gegadigden ter lezing in het Gasthnis alwaarook de monsters ter bezichtiging zijn gesteld De inschrijvingsbiljetten worden aldaar ineene gesloten bns ontvangen en kunnen beilaflghebbenden bg de opening daarvan op dag uur en plaats bovengenoemd tegenwoordig zjjn Regenten voornoemd J F M ÏEMMINCE Voorzitter C C KNAAP Secretaris Gouda 5 November 1892 TE HUUR voor een klein gezin eene nette m k 1 25 per week adres onder No 2230 aan het Bureau dezer Courant MI IS MiS i II Turfmarkt H 159 Met deze heb ik de eer m jn geachte begunstigers te berichten dat ik bj mfln BIERBOTTBLARIJ een Fabriek van Mineraalwateren heb opgericht tegen coucurreerende prgzen Aanbevelend J J VAN VELZEN E J M E ABEL OOSTHAVEN B 36 Dagelijks Versch St NICOLAAS SIROOPWAFELS en verschillend gfebak Heden heeft de Opzichter van s Rjjks Waterstaat J B J LOB FF Toorloopig adres Korte Tiendeweg boven D 5 de dienst over de Rjjkswerken in eu om Gouda tot Kralingen Rotterdam HoU IJssel enz aanvaard Cursus Teekenen V Hoofdakte tegint IG ITovem ber Zich te vervoegen bjj den Heer C KRÜUT L DoelesteegPlantsoen Spoedig Gevraagfd aan een der klaina Stationsboekhandels tegen eenig vast Salaris als mede procenten van den verkoop een GESCHIKT PEESOOir van middelbare leeftgd liefst iemand die gepensioneerd is Eene kleine borgstelling is noodig Zich te adresseeren met franco brieven aan de Station boekhandel MAX SACK Station Staatsspoor te Utrecht moixioA exa Sipeods va nepjoja JüJIXVHVdaH uazfud 3 fi iiq U9S3 Hmius fliiaaim UBA n9 J00B 3l V nsA n3i3A9 ns ua iBm feq 0 qbb qoiz iaaAaq J iw s6uu8id i93 Knua3 j i S4r STAATSLOTEBIJ De TREKKING begint MAANDAG 14 NOVEMBER a 3 LOTEN en Gedeelten van LOTEN zijn te bekomen bg de UoUectrice Wed A C COSIJW Winter NantHs van het vorig e saisoen worden van af 1 opgeruimd BAHLN N Co gouda ZPSE üllillllj BOOTS ORANJE BITTER lï Slotemaker Co ƒ 100 belooningf ijikaoern en tÊ rattentinctuur verdr ving zeker per flacon CO cent Hoofd Eau de Cologne van H SELLE Haarlem onmisbaar voor schVolgaande kinderen per groote flacon 40 et K iespijntinotuur geneest dadelyk per flacon 35 et V krygbaar bg l A du VLETTER Markt Gouda I LUW IIIIMII B