Goudsche Courant, maandag 7 november 1892

Wed a QEAI T bericht dat de St Nicolaas Étalage gereed is Natuur WoEeD 1 0rstoem S r Prof Dr O JABOiait tftukd gedaponeard mark ai etiquat maandag 7 ISommber 1893 een nieuwe zending DAMES en KIIVDER Eene uitgfebreide collectie FELTERIJEN IN TEMILLENOE UODELLEN Gouda Bahlmann Co ZUIVERE FBANSCHE WIJNEN De bekende BORDEAUX h f 27 per 48 Flessoben met accUns ft nco buis gebeel Nederland ook per proefflescta kwart en taalf ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle HERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJD8TRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eeng Depot van Eeynwit sBoonekamp Elizter OEZEirS Firma J WELTER MAGAZIJN VAN C0B8ETTEN Toor Dames en Kinderen REGTBOUDERS Orthopedische Gezondheid Omstandigheids Corsetteo normaal ondergoederen het beste voorbehoedmiddel tegen verkondhedep en tegen onToldoende huiduitwaseming Alleen echtwanneer met nevenstaand waarborgmerk gestempeld met het opschrift W BengerSöhne en onder de taandteekenlng Tsgen namaak wordt dringend gewaarschuwd Depot by D Hoogenboom Cz Wgdstraat te Oouda NB De prgzen zfln niet hooger dan van het nagemaakte Reclame ADVOCAAT a la Tanille 1 20 per flesch ƒ 0 60 per i flesch blJ J F Hennao Zn TieDdew t4 WOLLEIT Zeer ruime sorteering in alle prijzen GEGABANDEERDE Kwaliteiten van 3 75 af SCHENK é Zn Gouda Snelpersdruk va i A BumiuK fc Zoon iuuiTz ft saven wQ KMtfoa da luunan dar ▼ arkoopara op JAK8EN TILANÏÏS rriwwiyeen 3teezi 3sole3n Aangekomen de Lading Qrove Ruhr Haclielkolen waaruit wg tot 65 Cent per Beet contant zonder korting afleveren vrg in hmt bezorgd mits bg 2 of meer £ L gelgk genomen Steeds in voorraad BMEÊ en MACHINE KOLEN alsmede de Echte Belgische Anthracit NootjeSj ad 1 60 per U L de minst aanslaande brandstof Toor Vulkachels Jan Prince Cie Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 4 iilavember 1892 Openbare Verkoophg ie GOUDA ten overataan van den Notaris G C POETDIJN DROOGLEBVER op WOENSDAG 9 NOVEMBER 1892 des morgens te 10 uren aan de Bonwmanswoning Wök E No 497 aan de Kamemelksloot van mEN EALFEOEIEN eeue VAARKOE twee PINKEN en een KALF Voort MELKen BOUWGEREEDSCHAPPEN een Breede en een Smalle SCHOUW 16000 Kilo s best gewonneo KCOOI eenige MEUBILAIRE GOEDEREN KLEE DEKEN en eenig Gewerkt GOUD en ZILVER Des morgens vóór de verkooping te zien STEEKEOLEN BEFOT ST A A TSSP OOH Hibernia en Shamrock STEEIM KOLEN branden schoon weg en geven zeer weinig walm Prima grove KACHELKOLEN vrg thuis per e L 0 70 Stationchef Staatsspoor BINNENLAND GOUDA 6 November 1892 Eene toonwlspeeUter te Parijs aangeduid als Mme H beeft een gebit besteld voor haar door ouderdom tandeloos ge rorden hondje Hot zal 1600 fros kosten Een allerdroevigst geval beeft dezer dagen te Onkerzeele bg Geertsborgen Vlaanderen plaats gehad Baar lag een landbouwer Mangeliackx 82 jaren oud doodziek te bed Terwijl de verpleegster afwezig was kwam zgne twee en zeventigjarige blinde Trouw te dicht by de kachel zoodat hare kleederen in braud raakten Gillend liep zy de straat op en toen de buren de vlammen bluschten was zij reeds zoo gebrand dat zij nog dienzelfden nacht den geest gaf De stervende man die het onheil machteloos had aangezien was eenige oogenblikken vroeger bezweken De Amerikaansche predikant dr A T Pierson dia verleden jaar van October tot Mei den kerkdienst in Spurgeon s Tabernakel te Londen waarnam ia daar weer uit Philadelphia aangekomen en zal gedurende een half jaar de groote gemeente der Baptisten door zyus welsprekendheid stichten Sedert den dood des beeren Spurgeon heerscht er echter veel verdeeldheid in de door hem gevormde gemeente daar men het tot dusverre niet over een opvolger is kunnen eens worden Sommigen verlangen een zoon van den heer Spurgeon ds plaats zijns vaders te zien innemen maar daar deze niet zoo welsprekend is achten anderen dit miuder gevensobt Onder deze omstandigheden ii nu den heer Pierson verzocht nog gedimnde een balf jaar der gemeente zyne redenaarsgaren ten beste te ge u Maar wfheer Pierson is een Presbyleriaaqsche predikant n dit is voor sommige Baptisten een gruwel Toen hg eergisterenavond voor de eerste maal zou optreden ontstond dan ook verzet Te midden der talrgke opkomst omstreeks SUOO menschen waren aanwezig stond een heer op die toen de predikant wilde beginnen te spreken hem vroeg Zijt gg een ingedompelde geloovige P Hoe durft gg geen Baptist zgnde daar te staan P Een aantal personen stonden op om den rustverstoorder tot zwggen te brengen maar nitts hielp en toen men hem met geweld wilde verwjjderen bleek hg een sterke man te zgn die zich aan een bank vasthield on niet weg te krijgen was Terwgl men met hem bazig was stond een oude heer achter hem op en riep maar voortdurend Zgt gÜ een ingedompelde geloovige Deze werd echter weldra door een aantal mannen uit hot kerkgebouw verwijderd en ten laatste werd onder veel verzet ook de eerste schreeuwer met geweld weggebracht Daarop zong de gemeente oen lofzang en bagon dr Pierson eene toespraak met do mededeeling dat de Heilige Geest tegenwoordig was Een reusachtige struif Woensdag reed aan het zuiderstation te Antwerpen een goederentrein op eeu verkeerd spoor geraakt tegen een anderen trein en door den schok vormden in twee der wagens gepakt lO OOO kilogram eieren en een even zoo groote hoeveelheid boter in een ommezien ééne massa welke de stationchef aan de armen in den omtrek ton beste gaf Men zag er die delekkerng met hunne klompen in emmers oversohepteu Ongeveer zes i zeven weken geloden werd tuasohen Naarden eu Laren juist bij het passeerén des avonds Ton de Gooisohe stoomtram oen schot gehoord zoodat de passagiers meenden dat er op de tram werd geschoten De schrik was van korten duur en hoogstwaarschijnlgk zou uiemand or moer aan hebben teruggedacht indien niet eene bgzondere ontdekking er aanleiding toe gof Deze bestond uit hot vinden van een Igk jl Woensdag door den bewaarder van de villa Bnitenru t tassohen Xanu en Naarden in het plantsoen ran jKraailoo Het Igk was reeds voor een groot deel vergaan en gekleed in jas on pantalon van goede qualiteit naast het lijk lagen een fantaisiehoed en een revoUer In de zakken bevonden zich een kwartje eeu sigaar eu een fleschje inhoudende eenig vocht dat men meende portwgn te zijn Het lijk dat niet meer vervoerd kon woiden is na door den burgemeester van Huizen geschouwd te zijo op diens last in de nabijheid begraven Daar er zich geen papieren op bevonden kan de identiteit niet wordua vastgesteld Do heer Dr J Zaaijor zal ten gevolge van de aanvaarding der hoddredactio van de Nieuwe Roti Ct op 1 Januari a s met het wintorroces het lidmaatschap van de Tweede Kamer dor StatenGeneraal voor Leeuwarden uederleggen en zich metterwoon te Botterdam vestigen Een schandaal proces in Londen is in de laatste dagen hetgeen daar het meest uit de rechtszaal de aandacht trekt De vrouw van een luitenant werd door de vrouw von een gepensionneerd generaalmajoor beschuldigd dat zg hare diamanten broche had gestolen De luitenant dat vernemend hooft een proces tot schadevergoeding wegens laster tegen de generaal majoorsche uitgelokt Deze blijft bij bare bewering en verklaart dat zij hare broche vermiste nadat da vrouw van den luitenant haar een bezoek had gebracht die zij later hot sieraad zag dragen De vrouw van den luitenant brengt getuigen bij om te bewijzen dat zg de broche die zij droeg indertijd als geschenk vsu eeu reeds overleden kapitein ontving De zaak dient voor een jury en een rechter van de Queen s Bench Balteolaodscb Overzicht Bismarck heeft in oen lang gesprek zgn oritiek op de legerwet gegeven Het oordeel over do wet was zeer ongunstig wat men trouwens uit de Hamb Nachr reeds weet Bismarck drukte zich echter uu scherper en logischer uit Roods de eerste voorwaarde voor het dadelijk aannemen dor legerwet is met aanwezig de noodzakelgkheid Tegen de indiening van de legerwet pleitte ook volgons Bismarck het feit dat de toestand voor t oogeub ik volstrekt niet oorlogszuchtiger is dan vroeger veel miuder in elk ge al dan in 1888 toen Boulangor aan t werk was te Parg s Boulanger zei Bismarck behoefde slechts op eeu knop te drukkou om heerscher over Frankrijk te worden en dan zou er terstond een oorlog uitbreken want de Frausrhon laten zich door zulke gelukzoekers dadelijk meesleepon De Republiek is in Frankrijk d nk zij de welwillende houding van den Paus vaster gevestigd en de Republiek is voor Duitschland veel minder gevaarlijk dau dé monarchie De Czaar wil geen oorlog en ook de vijandschap dor Russen wordt zeer overdreven De tweejarige diensttijd werd door Bismarck zeer gevaarlijk geacht Men moet toch bodenken sprak hij dat Keizar Wilhelm I Mollke en Von Boon or ook iets van verstonden en niet tegen windmolens vochten Zij hebbon niet zonder reden dertig jaren aan den driejarigen diensttijd vastgehouden Men moet niet vergeton welke offers onze onvorgotolgke Keizer daarvoor hoeft over gehad En thans zou dat alles weer in de waagschaal gesteld worden Zij die drie jaren moeton dionoc zouden voortaan strafbataljons moeten vormen De financieels bozwareg werden door Bismarck eveneens onoverkomelijk geachi Hoe moet eindigde hg do vermeerdering der uitgaven met waarschgnIgk 90 millioon s jaars welke de mijitaire wet zul vorderen opgebracht worden Deze vfnag wordt in het ontwerp en in do toelichting niet beaKIwoord Eén ding is echter zeker door de bijdragen def Bondsstaten is die som niet to vindon do Bondsstaten zijn daartoe uiet in staat en alleen de poging reeds om hun zulke hoogere lasten op te leggen zou in het geheele Rijk groote ontevredenheid wekken welke voor de nationsie zaak hoogst gevaarlijk zou lijn De juiste oplossing der geheele quaestie die hier is opgeworpen en opgeworpen met een ongelooflijke lichtvaardighaid der mannen die te aan de orde stellen zou naar mijn meening hierin liggen dat do Rijksdag de voordracht niet onvoorwaardelgk verwerpt maar zich bereid verklaart in deze werkelgk bestaande leouite van onze legeriuriohting te voorzien zoodra men do vertegenwoordiging de geschikte bronnen tot dekking dor kosten voor deze verbeteringen van ons militair wezen aanwijst tonder de bijzondere Staten des Rijks ondraaglijk te belasten De Eoodzakelijkhoid om eerst de bronoeo tot bestrijding der nieuwe militaire uitgaven aan te wijten voordat de behoeften voor het militaire wezen toiigestaan kunnen worden heeft vooral Miquol goad iar het licht gesteld Even onloochenbaar als de beweging door Bismarck s rede in Duitschland gewekt is de ontstenming op het Vaticaan teweoggobraoht door keizar Wilhelm s bezadigde vooraf met den rijktkanselier overwogen rede te Wittenberg De Montuur de Same beweert dat de keizer zich weder ouder gewoonte hooft laten verleiden zijn persoonigke moening te verkondigen Dergelijke uitlatingen legt het clerioale blad brengen steeds een groote opwinding teweeg on zijn wol in staat sluimerende hartstochten weder op te wokken De Monitear vindt hot dwaas dat Pruisen als bolwerk van het Protestantisme wil optreden daar hot gezondste en beate deel der bevolking van dat land uit Katholieken bestaat en bovendien het Protestantisme hard achteruit gaat ea eindigen zal mot op socialisme uit te loopen De Oêsenatore Romaxo stelt Luther verantwoordelijk voor alle kwalen In het godsdienstige het staatkundige en het maatschappelijke waaraan Europa tegenwoordig lijdt Evenals in Doitsobland 4s in Zweden etn belang rgke uitbreiding van het leger ontworpen De nieuws legervoorstellen die weldra aan den Rgksdag voorgelegd zullen worden beoogen eene hervorming van hot leger Wordt bot aangenomen dan wordt het Zweedsche leger tweemaal zoo sterk als het op het ooginblik is eu zal dit land een niat ts versmaden bondgenoot voor een of andere oorlogvoerende part kunnen worden Bg mobilisatie worden bg het ge wone leger do drie ba is getrokken De eerste ban kan binnon 24 uur zich bij het leger aansluiten De tweede ban is de reserve en de derde zal alleen bij do hoogste noodzakelijkheden optreden Do oefenin rstijd der soldaten zal 90 dagen duren en twintig jaai blijft elke Zweed dionstpliohtig Da lichting zal elk jaar 21 000 man bedragen Het leger wordt verdeeld in 6 division waarvan vijf de grenzen bewaken eu een in het binnenland als reserve dienst doet Elke divisie bestaat uit 18 bataljons infanterie 5 escadrons cavalerie en 6 batterijen artillerie Ue derde dirisie heeft echter 19 bataljons infanterie De stemming in do Commissie van de Belgische kamer in ons vorig nummer gemeld heeft al zeer weinig te beduiden want daaraan vooraf ging eene discussie waaraan behalve don heer Frèro Orban alleen leden der rechterzijde deelnamen en waarin ieder bezwaren tegen het stelsel De Smet ontwikkelde zoo zelfs dat de boer Coremans zelf een clericaal ruiterlgk erkende dat eene stemming ton gunste van bet stelsel hoegenaamd geen waarde had daar niemand het aanneemt dan onder allerlei voorbehoud wat heeft men aan eene principieelo overeenstemming als men hot over de uitvoering onderling geheel oneens is P De heer Mélot mocht hiertegen protesteoren de opmerking was niettemin volkomen juist Wat echter een eiud aan de discussie maakte het was de verrsssecde mededeeling van den ministerpresident Beernaert dat do regeering gehoord de discussies en de stemmingen in de commissie weldra voorstellen zal indienen waarvan mag worden verwacht dat zg do meerderheid vaj twee derden op zich zullen veroenigen welke noodig is om te kunnen herzien Eindelijk I mag men wel zeggon Deze verrassing h öÈ natuurlgk verborgen tot de troonrede van Dip ok s en dit dus was de aanleiding omwat a bol it zoo hoogst telden gebeurt de Ksmerlittiag loor iW Koning te doen openen Itt g