Goudsche Courant, dinsdag 8 november 1892

I89d Dinsdag 8 November I 4987 BLOOKER GAGAO t iSjnste merk niet los per ons verkrijgbaar maar uitsluitend in g esloten bussen De verkoop neemt dagelijks toe want de prijzen zijn slechts ƒ 1 60 ƒ 0 85 ƒ 0 45 pr Vs kilo bus pr kilo bua pr s kilo bus Daarvoor wordt het beste en oplosbaarste g eleverd wat temaken is Een hoogeren prijs voor CACAO betalen is dus onnoodig BLOOKER s CACAO t fijnste merk GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De mzeacUng vaa advertentida kan geaolueden tot eftn uur des namiddags van den dag der oitgave Visschnij Ie ScbflTBDiDgOD OVaSN MBDAZXiIaB bekro od met d De Cholera kan meestal voorkomen worden door bij de EEKSTB dunne Ontlasting GENEESKUNDIGE HULP in te roepen Gebruik toob alles gekookt Advertentiën Zeer Uette Gesteendrukte NAAEAAMS worden GELEVERD door A BRIKKMAi en Zn Nen Mede het geluk de hand 500 000 Mark U hoofdprijs in het gelukkigst geval biedt de nieuwste g roote ReldverlotlnK die door de Hooge Regeertng van Hanibuif goedgekeurd en gewaarborgd is De Toordeelige inrichting van het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 veilotingen van 100 000 loten 80 800 prQzen bedragende 9 553 005 Mark ter volledige beslissing tullen komen daaronder zyn kapitale prijzen van eventueel 500 000 ark 1 prijs 1 prijs 1 prijs 1 prqs Iprij 1 prijs bij uitnemendheid echter M 300 000 8 prijzen a M 16000 a M 200 000 Ï6 prezen a M 10000a M 100 000 56 prijzen il M 5000 aM 76 000 106 pr jzen a M 3000 ÜM 70 000 303 prijzen a M 8000 aM 65 000 6 prijzen a M 1600 i prezen a M 60 000 606 prgzen a M 1000 Iprqs aM 65 000 1060 prijzen a M 600 1 prijs a M 60 000 30930 prijzen a M 148 Iprijs aM 40 000 17188prijzenaM300 200 Iprijs ÜM 80 000 150 127 100 94 67 40 20 De prijstiekkingen zijn volgens plan van ambtswege vastgesteld Toor de aanstaande eerste prijstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Qeldverloting kost 1 geheel origineel lot sleohts M 6 of 3 601 half S 1 80 1 kwart IVs O tegen inzending van het bedrag in bankpapier of p postwissel Alle commieaies warden onmiddell k met de grootste zorgvuldigheid uitgeroerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Orlgineele Loten zelf in handen Bq iedere bestelling wordt bet vereischte offideele plan waaruit da verdeeling der prijzen op de verschillende klassen alsook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wq aan onze Begunstigers ouaangevraagd na elke trekking de officieele lijsten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staal en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der BeUnghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door bet geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens officieele bewijzen de eerste Hoofdtreffors verkregen en onze Begunstigers zelt uitbetaald o a Hark 350 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den heehtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelueming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om alle commissies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelgk in elk geval voor den 15 NOVEMBER e k te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars in Hambarn P S Hiermede danken wy voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij bet begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij oek voor het vervolg bemoeid zyn door een stipte en reëele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven W P Jauliis MARKT A 68 GOUDA gelieve vooral te letten op het jniste adres De grootste kenze in DASSEN opnieuw ontvangen een zeer groote sorieering DAMES en BE EREN Glacé Zijde en Wollen H NDSGHOENEN Specialiteit in het leveren van OVERHEMDEN BOORDEN MAN CHETTEN en FRONTS Op maat IZatoenen en Jager Ondergoederen FOULARDS ZAKDOEKEN BRETELLES PARAPLUIES en RBISDEKENS W P JAULÜS Marchand Tailleur COUPU QABASTIE Uitslüilend Ennelsche Stoffen MARKT A 68 GOUDA gelieve vooral te letten op het jniste adres ADVERTENTIËN in alle Binnen en Buitenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden door bet Advertentie Burean van A BRINKMAN en ZOON te Qouda Oouda Snelpendrak van k BawKiuii e zook EENIB BEFOT W THEE Hen wordt verzocht op t HERK te letten UIT HBT MaQAZUN VA M RAVENSWAAY ZONEN QOBINCHEH Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van my twee en een half en een Ned on met vermelding van Nommer en Prjjs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepoIneerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREEBAAUT LZ Botermarkt te Gouda EENI6 DEPOT der Haagsche Beschuit van den Heer J K SOMMER Alom te bekomen DE mim Mil of de beschryving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth 0 De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ka met uitzondering van Zon en Feestdagen De prQS per drie maanden ia 1 25 traneoper post 1 70 t Afionderlöke Nommers VIJK CENTEN BINNENLAND GOUDA 7 November 1888 Van bet garnizoen alhier zijn Zaterdag twee detachementen waarvan een naar Kieuwerkerk en een naar Goudurak vertrokken om de boeven U te zetten waar ket mond en Iclauwzeer heerscht onder het vee Men meldt ons Zaterdagavond gaf de Rederijkerskamer Onderlinge Vriendschap haar eerste uitvoering voor een I staiiipvoUe zaal biJ den heer Dam Het stuk welke ij opvoerde getiteld n Het o f er der verleiJinff toheea by het publiek wel in den smaak te vallen tenminste dit was uit het druk geapplaudiseer duidelijk op te merken üok bet nastukje Zoontje komt om zijn ioonfje vond bij het publiek veel bijval Een woord van lof mag den werkenden leden niet onthouden worden daar zü voor het eerst cp ile planken zijnde het er uitstekend hebben afgebracht Ten ongeveer IS aar waa het ftéiodigd waarna o j nimeerd bal den avond sloot Gisteren vierde Joaathaa Johannes Petros Haaebroek zijn tachtigste jaarfeest Wel mocht de schrijver van Waarheid en Droomen 6i jaren zijn sedert de eerste uitgaaf voorbijgegaan in de voorrede tot den lesden druk 1885 vragen waar z n nu vele van de lezers die my het eerst door hunne goedkeuring en toejuiching verblijdden en bemoedigden Ze zijn niet meer zo zijn uit het land van droomen in het vaderland der eeuwige waarjieid overgegaan Daarentegen is een ander geslacht opgestaan en omringt in zijn jeugdige gestalte den teeds ouder en ouder wordenden vader van dit papieren kind Zal ik bij de kinderen iets terugvinden an de welwillendheid die ik van hunne ouders en FEViLLETOX DIT HBT LEVSH Uit het Frantck IV 10 Neem het weg zeide zjj nauw hoo rbaar en Amanda bracht bet album naar de keuken Zij was i6ó opgewonden en z Só geschrikt voor haar moeder en zóó verontwaardigd dat haar moeders geschenk verworpen werd dat d kalme vrouw voor het eerst in haar leven boos werd Zy legde het album neer p de tafel met eene beweging die naar geweld zweemde gaf het daarna oen duw met haar knokiga handen en prevelde iets binnensmonds Hot was niets meer dan Jy I maar Amanda begreep nu de beteekenis van het Derde öebod zooals zij het nimmer te voren in haar kalm leven begrepen had Daarop ging zy naar haar moeder terug Het duurde verscheidene dagen eer juffrouw Gedge met kalmte naar het album kon zien of den brief uit een redelijk oogpunt kon beschouwen maar langzamerhand begon zij te zeggen dat hot in orde was en zij geloofde wol lat mijnheer Hunter hun riendschnppelijk gezind was Het is zvin betrok misschien grootouders genooi 1 Ik mag er althans niet te vast op rekenen Het was in de letterkuodige kroniek der redactie van De Qid Januari 1886 dat hem op die beschaideD vraag werd geantwoord Nu wg nog eens met Jonathan rond wandalen io zijne vrijgezelawoning mot hem cle Haarlemeche couf K openvouweo bladereu in zijn album turen op ifn buisklok dien armen Rob dien ook wij hebben Uefgekregen herdenken treden ons telkens zooveel gCede warm gevoelde en edel gedachte opuierkingen ooveel smaakvol gepenseelde tafereeltjes tegemoet dit het oude huia waaraan wij nogmaals eeu beto bi aehten ons opnieuw dierbaar is geworden Ën dit het velen gaan zal als ons hopen en verwachten wif i Nsar men zich wellicht heriunert is voor eeuige jaren een geneesheer te Aouterdam docter L aan den Singel bq het Konisgaplein verdronken vlak voor den stal der Bijtuigv Mniging Men hoorde om hulp roepen schoot ta4 en redde een persoon die op ielzelfcle punt ia ket roter lag ta sputeleii De docter werd later dood opgehaald Destijds liep een gerucht dat hier een misdaad in het spel was omdat het horloge van den docter vernriat werd Dit vermoeden blijkt juiat te tija geweest althans dezer lagen moet een persoon te Dusseldorf overleden zjjn die op zijn sterfbed vuklaord heeft dokter L beroofd en hem te water geworpen te hebben In het Vaderland komt een schrijven voor vau den heer A Ver Huell in antwoord op een brief van de commissie die eicb gevorAiü had om hem op zijn zeventigston verjaardag eene hulde aan te bieden Deze brief hield in het verzoek om het hulde jlijk aan ie nemen bestaande id een album bevattende de handteekeniogen der vereerdera van den heer Ver king Mandy uitlegging dwongen het terug zoo gaf zy herhaaldelijk als hare van het geval te kennen Hij was ge te zenden dat heeft hij zelf Inmiddels waa Maart overgegaan in April het was een kwade maand geweest voor juffrouw Gedge zoowel wat dio spanning omtrent het album betrof ala de aanhoudende veranderingen in de temperatuur Maar juffrouw Oedge was niet de eenige persoon voor wie het seizoen een kwelling was William Sprague zeide tot den heer Hamilton die hem op een goeden dag een vriendschappelijk bezoek in zijn courantenkiosk in Mercer kwam brengen dat hij die oude wond in zijn been met zulk weer voelde hij geloofde zelfs dat hij wel een storm kon voorspellen drie dagen te voren zoodat hij op hot punt was zijne diensten aan te bieden op het Bureau der Weêrwaarueminjr in Washington en toen lachte hy dat hij schaterde en zeide dat het naar zijne meening een gemakkelijk baantje was als mijnheer Hamilton het hem ton minste niet kwalyk nam dat hij zoo sprak Mynheer Hamilton nam hot hem volstrekt niet kwalijk hy vond hem zoo geiellig en meende dat een verandering William eens goed zou doen voor zijn gezondheid waarna hij een paar woorden zeide die William Spragne sprakeloos maakten van geluk Ën moet ik don laatsten April klaar wezen mijnheer Wel laar valt niet veel te doei Ik zal mij hier uitkoopen en mijne zaakjes oppakken Ik ADVERTENTIËN worden geplaatrt van 1 5 regels i 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GROOTE LETTBES worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdvertentiSn grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschflut Huell en der wensch dat deze zou bepalen wanneer en door wie de commissie zioh van hare taak im mogen kwijten De heer Ver Huell antwoordde Als kunstenaar schrijver en vaderlander had ik naar allM gevoelen den Nederlandschen Leeuw verdiend en daar een wet geen terugwerk mde kracht bezit kon eene nieuwe Orde mij niet tq kend wezen Daarna eerst mocht een medaille mi aangeboden en door mij dankbaar aanvaard worden Kerbifd voor ons Vorstenhuis door geheel mijn voorgeslacht met toewijding gediend achting voor ue vele welmeenenden doun mü het album met handteekeningen thaus erkentelijk aannemen onwan verzekeringen van eenige heeren voor den vuijoftrdag der Koningin het my beter achten leden der Commissie niet te sproken Licht mocht mij een te scherp woord ontvallen Mijn tot nii toe gezond zenuwgestel heeft door al de ondervindingen van des laatsten tyd geleden Weest dus zoo goed mij het Album eenvoudig te sturen met schriftelijke aanbieding of met het schrijven van gisteren Aan hst slot van het i gcaaiiiiaB ati k a bat Vod zegt de heer Ver Huell Woeindag 2 November ontving ik het Albnv en beschouwde met aandoening en erkentel kbeid de naamteekening van Hare Majesteit onze geëerbiedigde Koniiwin Megeataa en de handteekeaingea Hunner Koninklgks Hoagheden Aaa de vda welmesnendan betuig ik b j dezen mg n kartelijkiB dank en mijn gevoeligheid aan de burgerij dea Briel voor de algemeene deelneming van haar ondervonden Da wapens der Vorstelijke Familie de naamlijst der inteekenaren de cassette dat alles is met evenveel smaak als talent uitgevoerf Te meer leed doet het mij te moeten eindigen met den uitroep van 2 September Hij deed veel voor ign land zijn land deed niets voor hem heb niet veel meer nu mijn arme vrouw dood en begraven is Ik dacht het grootste gedeelte van da meubels io eiling te brengen ik had ze niet meer uoodig weet u William Sprague s gelaat was rood van opgewondenheid Hij was een kort geaet man met vriendelijke tintelende blauwe oogen en een grijsaehtigen ruwen haard Hjj dro een netalon plaat en liep hinkende hy was styf van de rhenmatiek mttt was nimmer te kreupel of te gehaast om stil te blijven staan om een vriendelijkheid te bewijzen een kind op te rapen dat gevallen was en ta vertroosten met een penny of een mijl om te loopen om een vriend een dienst te bewijzen En tooh waren zijn vrienden geneigd van ham te eggen dat hy lastig was en als een voorbeeld zijn lan jxlurige veete met Mc Corraiok aan te halen zijn mededinger in de volgende wyk een kryg gevoerd met de grootste verbittering aan Sprague s yde m met veel b langstolUng ggvo gd door hen die er niet lo betrokken waren William zou hem wel hebben willm vermoordes totdat Mc Cormick de koorts kreeg rn toen hn er heen en hem zes weken laug opgepast Maar na zijn ze weer geslagrn vijanden William Sprague bewees graait eene vriendelijk heid maar het is de vraag of hij een vriendelijkheid W kon bewijzen wanneer het van hem gevergd werd Ik wil niet gedwongen worden zeide William en ddt liet hy zich ook nooit doen