Goudsche Courant, dinsdag 8 november 1892

In het UandeMlad leest men het volgend over Het Leger des Heils Zooals men eet is in den laataten tgd in Engeland twijfel gerezen omtrent de vraag of al dan niet in de administratie Sahaiton Anfiy het geestelijk en het maatschappelijk fonds inderdaad steeds strikt van elkander gescheiden warden en zijn gehouden Ten gevolge daarvan beeft generaal Booth aangeboden da wijze waarop de sommen voor zijn sociaal werk gegeven besteed en verantwoord z jn door eeu commissie te laten onderzoeken Thans is die commissie in het leven geroepen aan het hoofd staat graaf Onsloiv terwijl ónder anderen sir Henfy James lid van het parlement en de onder minister vau koloniën Sydney Buxton in die commissie zitting hebben genomen Intusschen is ook te onzent een protest tegen het Leger des Heils verschenen in den vorm eener brochure onder dien titel door een ex olHcier van het Leger ecu zekeren Tom Ie Clercq dezer dagen in het licht gegeven In die brochure tracht de schrijver aan te toonen dat de Salvation Army niet als hoofdzaak de redding van verdwaalde zielen maar het verzamelen van groote gommen gelds bedoelt dat daarvan uitzuigerij dor korpsofficieren en minderen op groote schaal net gevolg is en dat de meermalen herhaalde verzekering dat de gelden voor het geestelijk en maatschappelijk werk gegeven strikt van elkander gescheiden worden gehouden oen grove onwaarheid is Wij vernamen van kolonel Oliphant den leider der beweging in Xederland dat na het verschijnen der hier bedoelde brochure onmiddellijk een commissie is samengesteld om een antwoord op de scherpe aantggingen van den schrijver to ontwerpen Dit antwoord zal reeds bilineii weinige dagen verschijnen i naaar alleen bestemd zijn voor de dÜicieren en solI daten i Pe oommissie tot beheer der gelden ingekomen Toor de redders van A Tilburgs uit den put te Hilversum heeft dezer dagen de rekening opgemaakt en is tst besteding der golden overgegaan Uit vele oorden des lands zqn bijdragen iugrkomeu zoodat de commissie in staat is geweest aan de werklieden G van Rheenen on J van Asveldt die medehelpurs aan bet reddingswerk geweest zijn een geschenk in geld te doen toekomen alsmede aan drn werkman Troost die bij het instorten van den put ernstig is gewond geraakt Wat betreft den hoofdredder C van Rheenen TOor hem is een bedrag beschikbaar voldoende om met hetgeen rechtstreeks werd toegezonden hem eene soliede eigen woning met erlje te verschaffen Om verschillende redenen heeft de commissie gemeend aan dit plan uitvoering te moeten geven in dezen vorm n I dat de grond en het te bouwen huisje komt op naam der min lerjarige kindere van Van Rheenen met recht voor hem on zijne rouw om die woning levenslang te bewonen df daarvan het vruchtgebruik te genieten De firma Gebra Nieuwenhuizen onder wiens beheer de putaraving geschiedde heeft zioli tegenover de commissie welwillend bereid verklaard om voor den bouw der woning belangeloos te zorgen en wanneer aan de kosten nog mocht te kort kennen in het ontbrekende te voorzien Ongeveer twee jaar geleden kwamen zeven koffers aan het dounnekautoor te Gothenburg ann die van Parys verzonden en geadresseerd waren Aan hare keizerlijke hoogheid grootvorstin Paul Daar er in Gothenburg g en grootvorstin Paul bekend is stuurden de beambten de kisten naar Stockholm Hier kwam men dadelijk op de gedachte dat zij voor do gemalin van den jongsten broeder van den Czar beslemd waren en stelde men het Russische consulaat van de zending in kennis Toen volgde een geschrijf waaraan geen eind scheen te komen Daar na langen lijd nog geen ophelderingen waren bekomen beslot n de tolbeambteo den inhoud der koffers aan den roeestbiedende te Verkoopen ï ïe koffers bevatten 19 elegante en kostbare japonnen die met fraaie kant of prachtig bofll waren versierd De Zweedsche tolbeambten die geen verstand van den prijs hadden Bij den verkoop brachten echter do kleoderen slechts 2000 kronen op niet eens het dubbele der vracht met inkomende rechten De japonnen kwamen uit het mode magazijn van de oeruchte mevrouw Apparuti die van groote zwendelarijen beschuldigd werd en onlangs te St Petersburg is gestorven Het bezoek van den l eizer van Duitscbtand in het vorige jaar heeft blijkens de erantwoording van den post jOnvoor iene uitgaven aan den Staat gekost ƒ 25 608 93 i en bovendien is voor dat bezoek door B en W van Amsterdam nog ongeveer ƒ 41 000 op de gemeeuterekening verantwoord Uft Het zal mij veel kosten sommigen mijner vrienden te verlateu zoo sprak hijitat mijnheer Hamilton maar ik ben u dankbaar zeor dankbaar Hijnheer Baar ia niets wat ik liever eou willen doen dan een postkantoor te houden U kunt op mijne stem rekenen als u tot candidaat gesteld wordt voor President Neem een courant mijnheer Hamilton neem eenHeraut Hij vouwde een courant op en stopte dielijn patroon in de handen Neen mijnheer neenmijnheer geen cent Mij dunkt dat ik u wel eencourant kan geven en een goed democratisch orgaan mijnheer Hij lachte eveneens mijnheer Hamilton die het geschenk met welwillende beleefdheid aannam en zijn hoed even oplichtende zeide Zeer verplicht Sprague £ n nu üoeden morgen Ik verwacht u in functie te zien als ik in Juni naar mijn optrekje ga En hij bukte om Jimmy te aaien den rossigen kleinen Schotsebeo hond van William en ging daarna zijns weegs William was zooals de beer Hamilton zoide een bekwaam geschikt man Hij zette zich aan het werk om zijn courantenzaakje aan kant te doen op een delijke geregelde en geleidelijke manier Hij sloot een voordeeligen koop met den mhn die ziJn zaak overnam en won nog tien dollars bij den verkodp van allerlei snuisterijen en rariteiten uit zijne kleine woning Ik had plan gehad ze in den asohketel te gooien bailen in een haohelijken toestand Uw lezen zullen I zich herinneren dat het Mezger Sanatorium eenigeu tijd geleden eeu proces mot dr Mezger voerde naar aanleiding daarvan werd do naam veranderd in AkteuGesellsohafl Wiesbadener Bade Etablissement Dr Mezger merkte toen al dat de linancieele verhoudingen niet gunstig w iren en aan de verschillende moeilijkheden financieele en juridische is geen eind gekomen Kvenwel is het gelukt de twee nieuwe prachtige gebouwen het Hotel en het Badhuls gereed te krijgen op de inwendige inrichtingen na waardoor aan Wiesbaden twee nieuwe sieraden zouden zijn geschonkec Maar daarvoor had men nog 1 000 000 Mark noodig on met het krediet der Maatschappij is het uit Tal Van scKuldeischers komen steeds opdagen en nu hoeft ook do Preussische Bodenkredit Aotienbank te Berlijn die aan de Maatschappij een eerste hypotheek vnn 1 016 000 verstrekt heeft welke som op 1 April had moeten worden terugbetaald de zaak in handen vai den rechter gegeven De Bank had genoemde som gegeven met de uitdrukkelijke bepaling dat deze zou worden anngewead tot voltooiing der gebouwen echter beweert zij in een brief an don RheinücketK Kurier dat het geld op ongelooflijke wijze verspild is en dat aan geen dor verplichtingen van de Maatschappij tegenover de Bank is voldaan Daarom heeft deze ten einde van haar geduid den Justizrath dr Sievera opgedragen den gerechtülijken weg in te slaan In afwachting dier verdediging welke wij evenzeer onder het oog onzer lezers zullen brengen ontleenen wij thans al vast aan de beschuldigingen van den aanvaller bet volgende Omtrent de behandeling der korpsofficteren Wanneer een nieuw korps in een of andere plaats geopend wordt geschiedt die voor het hoofdk artier met zeer weinig kosten Twee officieren dikwijls man en vrouw met gezin worden heengezonden met het noodige reisgeld zonder meer Op de plaats van bestemming aangekomen wordt een zaal gehuurd waarvan de huur gewoonlijk ongeveer ƒ 15 per week bedraagt Alle ber oodigdheden voor het bombardement der plaats moeten die officieren zelve trachten aan te schaffen door middel hunner collectea en uit de opbrengst der samenkomsten Of zü al dan niet slagen van den eersten dag wordt de rekening van het nie uwe korps aan het hoofdkwartier voor het bedrag der huur wekelij gedebiteerd De otficiereii genieten en nominaal salaris van ƒ 7 a 8 per week maar mogen dit volgens den schrijver eerst uit de kas nemen wannsar de rekening van hun korps bij het hoofdkwartier volkomen is aangezuiverd Verschillende brieven rit korpsoflioieren aan een divisie commandant die sedert uit het leger omslagen is in de brochure opgenomen strekken om de nijpende armoede aan te toonen waaraan door dien maatregel tal van officieren worden overgeleverd Volgens den schrijver wordM zij die aan hot hoofdkwartier komen klagen met leegs handen teruggezonden nu door een gezamenlijk gtbed gehypnotiseerd te zijn zoodat zij dan geiler eenigen tijd voort bljjven sukkelen Zijn de offioieren geheel op on ongeschikt voorde geldmakerij geworden dan zet men hen volgeJh den schrijvor meestal eenvoudig aan den dijk niettegenstaande er zieken en ondersteuningsfondaeo brataan Is dus deze toestand voor een groot deelte wijten aan den slechten stand der rekening dervrnirmde korpsen bij het iioofdkwartier de schrijver stelt laartogenover dat hem uit ii rekeniiigeable k hoe bijv in 1891 door het hoifdkwartiei ongeveer 19 000 voor haar van verschillende eigendooiden en korpsen betaald en daarentegen van dekorpsen en uit de eigendommen daarvoor ontvangenis ongeveer ƒ 2 1 000 zoodat alle te zamen genomen de korpsen zelfs meer dan hunne schuld hadden be taald Toch zegt do schrijvor werden in November 1891 de arme korpsen gedwongen hunneachterstallen lan t i zuiveren Dat de Salvation rmy in de ee rste plaats het verzamelen van groote sommen gvlds bedoelt bli kt volgens den schrijver al dadelijk uit de opleiding dor kadetten Men legt bij hen niet de gronden vau eenige de minste bijbelkennis maar leert hun alleen de handgrepen van oolleoteeren en het Oorlogskreet verkonpen Verder haall de schrijver eenige liunon aan uit een brief dien kolonel Oliphant bij zijn komst in Nederland aan een stafofficier schreef en waarin hq aanbeval Liiat ons geld maken en al wat wij doen ondergeschikt rekenen aan dit eene alles overheerschende doel Voor het welslagen der nieuwjaarscollocte w rdia een staf bidstond om geld tot God gebeden De collecte zou dienen om dé schulden der korpsen aan te zuiveren Een dor officieren die met deze nie f thodo niet instemde bad in oprechtheid om zielen Neen neei moet de kolonel toen geroepen hebben IV April was liefelijk in het gebergte De zonneschijn somtijds afgewisseld door plotseling opkomende regenbuien en verduisterd door zware drijvende eiken en afgekoeld door een zacliten wind lag geljjieen vriendelijke glimlach over de velden De paarsche knoppen der heestors ontloken als zoovele 8t r ren en hadden dien flauwen onverklaarbaren geur dien de later uitkomend 3 bloesems haast al te stenverspreiden De beokjes waren gezwollen en het borrelende doO kere water deed de brug dreigend schudden de rood knoppen van de meidoorns tipten in den stroom eo dwarreldoa en woelden als wilden ze zich van hunne stengels losrukken en vrij komen de gansche aaird was vol van een blij ontwaakt en nog meer belovend leven want uitgenomen aau de windekelken en heetters waren ei verder nog weinige bloemen te bespei j Anianda Gedge ging naar de begraafplaats op den j heuvel om de beschuttende dorre bladoren van de grafzerk weg te nemen on er een plantje lelietje van dalen te planten ftordt vercoli i deelde hij in vertrouwen aan een zijlier kornuiten me6 maar dat heb ik hem natuurlijk uiet gezegd Ik zeide dat ik ze ging oppakken en ze mee wilde nemen on dat maakte hem er natuurlijk fel op Hij knipoogde lachte in rijn vuistje floot eeu kraoteujon en aan den overkant van de straat en wierp heen een geldstuk toe Sonny als je een dozijn van die knapen meebrengt van avoun dan zal ik jelui Irakteeron Eo i at deed hij Hij kwam njpoi uit zijn hoek zeidï lie kniuip later met roomijs twee soorten en drie spekpannekoeken voor ieder De dagen kropen traag om voor William Sprague in afwachting van zijne aanstelling maar ze gingen met de gewoie snelheid voor juffrouw Gedge voorbij Zij was verzoend guroakt met haar eigene uitlegging omtrent het voorval met het album Het zou niet passend voor hem geweest zijn Mandy om het aan te nem n Dat kan ik uu inzien En mandy ik weet het niet maar toen it vannacht wakker lag dacht ik er over na ik weet niet of wij ook niet verkeerd deden met dat vloeiboek Ja weet het vjoeiboek met linten dat Sally Goodrich ons gaf voor het kantoor Mandy het paste ons ook niet in onze betrekking geschenken aan te nemen Was het niet twee jaar geleden geproest dat zij het aangenomen hadden dan zou jnffr uw Gedge wezenlijk met het grootste genoegen het vloeiboek teruggegeven hebben niet om zielen maar om geld Op een anderen bidstond werd eeu lied gezongen om die 6000 gld De verzekering dat hel geestelijk on maatschappelijk fonds steeds gescheiden zijn en wordun gehouden is volgens den schrijver der brochure ern onwaarheid Wel worden daarvan iif onderlijke rekeningen gel ouden maar eik jaar geschieden belangrijke overdrachten vau eeu godeelte der batige salili op andere rekeningen waarvan ten slotte een goed deel near Londen guat Tot verduidelijking zegt hij omtrent de aumitiistratie van het Tehuis voor Dakloozen to Amsterdam hel volgende De eet en driiikwaren worden door hot hoofdkwartier in hot groot upgedaan on met een zeker percenlage verhoogd ton laste der dakloozen rekening geboekt De dus behaalde winst wordt aan het geestelijk fonds gecrediteerd In hot laulst van het vorig jaar deelt de heer Le Clercq verder mede ontving het hoofdkwartier uit handen van de heeren Ankersrait Wuste en Hiutzen een bedrug van ƒ 2480 ton behoeve van de dakloozen Men gebruikte de dakloozen echter om het gebouw De Vrede inwendig te vertimmeren tot logement De kolonel moet den schrijver destijds persoonlijk hebben verzekerd dat met de exploitatie van dit logement zeker 10 pCt zuivere winst hos tu behalen De vruchten van den arbeid der dakloozen die m de uit de boveugflnoomde gift betaald werden kwamen dus niet ten goede van het dukloozenfonds De schrijver beweert dus op deze gronden dat het geestulyk en het maatschappelijk fonds niet strikt güscheidon worden gelioudon en herinnert er aan dat Frank Smith de leiding der Social Reform Wing uit zijne handen gaf omdat hij overtuigd zeide te zijn dat er niet eerlijk werd omgesproiigen met het geld dat voor dakloozen en ariucn werd gegeven Ook over den algemeeneu geest onder het Leger hier 4e lande wordt in de brochure een en ander ten knade gezogd De schrijver beweert dat de lijders ile stafofficieren door een bijna wekelgksche kunsdbatige bewerking voortdureml op nieuw in een staat van hypnose worden gebrucut dat in meer dau een korps do onromheid do stoutste voorstflliugen overtreft en det do voreering van dun genoraal onderofficieren en minderen volstrekt niet zoo groot is als mcfi denkt Elke toejuiching elke Halleluja elk raeu dat hom bij zijn komst werd toogeroepen was te voren door Herbert Booih geregeld en bovolen en overal iaën wordt diezelfde methode gevolgd f Zooals wij reede mededeelden heeft kolonel Oliphant zich ueüerge et om de beschuldigingen door oen heer Lo Clercq tesen bet Leger des Heils uitgebracht te weerlüggen Men zal dus zijn antwoord hebben sf te wachten om in staat te zijn zich van den werkolijken toestand een juiste voorstelling te maken Onze lezers weten reeds dat ook in Canada dezer dagen een ex brigadier van hefHeilaleger een kruistocht togen het Leger heeft aangevangen l atmnale HUtifpt i Weat Iivlie verwaarloo i is da titel van een opstel in de Vragen van den Dag waarin Prof Dr G A F Moleograaff in hot licht stelt hoe er als een gevolg vau onkunde en onachtzaamheid voor onzen staat eu voor de bewoners onzer West I idisoh eilanden schatten verloren gaan Een jong Engèlschmaii John Godden ontdekte in 1871 bij toeval dat de bodem van het eilandje KleinV Curacao bijna geheel uit phosphaat phosphorzure kalk bestond Hij wist van den raad v4u Bestuur over bet eiland GHra9ao voor eou prij g vergunning te krijgen tot ltet ontginnen doaar kostbare in s gouTOrnements domijnen berustende delfstof Do Curaïaonaars lachten den excentrieken Treemdeling eerst uit majr Jeze lafchte met meer welbehagen toen zyne vondst hem in tien jaren eenige millioenen ïuivere winst opbracht Nog acht jaret ging hij daarna voort met in Kleih Curajao phosphaat tedel en thans is do voorraad uitgeput Intusschen was er in 187B op Curasao zelf ditmaal op particuliere gronden phosphaal gevonden Ook van lie ontginning daar whist John Godden zich op voordeelige voorwaarden meester te maken De koloniale schafkiat heeft daarvan in do loop der jaren enkele tonnpn uitvoerrecht gebeurd de ontgiiwer misschien evenveel millioenen winst Het eiland Aruba was toen aan de beurt Hot recht van het gouvernement om te beschikken over dezen in 1867 in consessie uitgegeven grond moest eerst iu 1877 door een arrest van den Hoogon Raad vastgesteld worden Daarna ging de regaering voor de eerste maal oier tot eene openbare inschrijving die weder ten gunste van Eugolscheu uitviel Hot gouvernement geboot dientengevolge in vijf jaren tijds ruim een millioen aan concessierochl de aandeelhouders ontvingen dividenden afwisselende van ruim 25 tot 90 pet Uit dezen loop van zakan heeft onze regeering nog niet de leering geput dat het zaak kan zijn den bodem onzer West Indische eilanden een goologisoh ondeizoek te doen ondergaan En is het aldus gesteld met de eilanden omtrent Suriname is men niet beter ingelicht Onze keniiis zegt Prof Molengraaff van den bodem an de planten en dierenwereld van de bevolking van heden en vooriieen is nog uiterst gering En inderdaad wordt tot ons niet gering moioel on materieel nadeel weinig of niets gedaan om daarin verbetering te brengen Tot ons moreel nadeel omdat wij ons laardoor noodwendig aau de minachting prijs geven van andero mogendheden door wie in datzelfde WestIndie geen kosten worden gespaard om door wetenschappelijke onderzoekingen hot aanzien en het iütellectueeie peil barer koloniën te verheffen tot ons materieel nadeel omdat voor onkunde op ieder gebied streng wordt geboet vooral daar waar beter toegerusie buren steeds gaarne bereid zijn van haar partij te trekken Gelukte het mij unar ik hoop aan te toonen boe gevoelig wij voor ons gebrek aan kennis van don bodera onzer West Indische koloniën reeds gestraft zijn en nog steeds gestraft worden zeker zou hot aan deskundigen niet moeilijk vallen aau te toonen dat onze hoogst gebrekkige kennis van het terrein van de plantenwereld korlom van do geheele natuurlijke gesteldheid dier koloniën evenzeer talloozo hulpbronnen en rijkdommen door ons onopgemerkt doet blijven of voor ons doet verloren gaan Nog is het wellicht tijd door intellectueelo krachten en kapitaal op do juiste wijze te besteden kan misschien nog veel nog veel verkregen eu herwonnen worden Doch blijft men in Nederland in eene werkelijk onbegrijpelijke onverschilligheid omtrent de West Indische koloniën volharden dan zal wellicht de tijd met ver meer zijn dat ondernoraeude vreemdelingen alle rijke hulpbronnou dezer koloniën voorwaar uiet te onzen bate zullen hebben ontdekt zij zullen dan do heerlijke vruchten genieten eu voor ons niets dan een waardeloos omhulsel laten Dan zullen onze schooue West Indische bezittingen als zoovete stukken wildernis tnsschen hare bloeiende en rijke naburen liggen droevige getuigenis aan gemis aan kennis en energie Moge dit sombere beeld nimmer verwezenlijkt worden ButteDlandscil Overzicht De eerata volksvergndering op Trafalga square ill Londen had Zaterdag namiddag plaats Een door den sociaaldemocratischen bbnd ingerichte opto ht van 600 werkloozen trok raat muziek voorop naar het plein in den optocht voerde men roode vlaggen mede terwijl de betoogers de Marseillaine zongen Het aantal nieuwsgierigen was veel grooter dan dat der eigenlijke deelnemers Voor de vensters on op do balcous was geen plaats onbezet De redevoeringen waren gomatigil Men nara een motie aan waarin aan do rogeering wordt gevraagd de plaatselijke overheid te machtigen werk te verschaffen De menigte ging daarna kalm uiteen zonder éeniga ongeregeldheden te veroorzaken Door de politie waren alle noodige voorzorgsmaatregelen genomep De morgen door den Belgischen koning uit te spreken Troonrede zal zeer kort zijn Do koning zal er op wijzen dat de betrekkingen mot andero landen vriendschappelijk zijn Vervolgens zal do koning een beroep doen op de eendracht en de wijsheid van de wetgevende macht om de Grondwet tun beste van het land te herzien Geen andere punten zullen door den koning worden aangeroerd In het programma van het bij de plechtigheid te volgen ceremonieel is ondanks de agitatie welke op touw wordt gezet geen verandering gebracht Zeer strenge maatregelen van voorzorg worden door im politie genomen In de rogeeriügskringen gelooft men niet dat Dinsdag iets zal geschieden Men verwacht enkele kreten leve het algemeen stemrecht te hooron maar daartoe zal alles zich bepalen Voor wanordelijkheden bestaat geen vrees In het manifest der Association liberale dat thans overal is aangeplakt wordt gezegd dat de commissie uit de Kamer door 3e verwerping van het algemeen stemrecht den wil des volks heeft miskend Het is noodig dat de Koning en de Kamer zich niet kunnen vergissen met betrekking tot de wensohen van het land De burgerij der hoofdstad moet daarom door een vreedzame betooging den wil van do natie doen kennen door tijdons het voorbijtrekken van den koninklijken optocht den kreet leve bet algemeen stemrecht aan te heffen Do arbeiderspartij besloot een oproeping tot het leger le riohtei en daarin de soldaten te herinneren dat zij niet mogen vergeten dat hun bloedverwanten arbeiders zijn Allo werklieden zijn tegen Dinsdag opgelroepen om in het Maimm du Peule saam te komen im einde van daaruit naar de betooging te Uekken De mijnwerkers van Carmaux aan wie gratie is verleend zijn te dier plaatse aangekomen kis het ware in triomf binnengehaald Rondom den geheelen omtrek van het station waren hoopen mannen vrouwen en kinderen geschaard de CarmaffnoU üagenie Bloemruikers werden uitgereikt aan de weer binnengekomen gasten die allen gedekt waren met de rooda muts Het eerste bezoek werd aan de syndicale Kamer gebracht waar de nieuw aangekomenen weer ovatién wachtten Kleine meisjes gekleed iu het rood kwamen hen begroeten Toon dit alles geëindigd was begaven de vrijgelaten mijnwerkers gevolgd door eou grooten stoet zich naar eene herberg waar gedronken en braaf geklonken werd op deu weg werd rood Bengaalsoh vuur ontstoken Leve da sociale revolutie I was de kreet onder wolken men uiteenging Groot opzien baren eenige officieuze artikelen in het Mililar ff ocietMatt waarin tot verdediging van de legerwotton wordt gezegd dat do tegenwoordige toestand van het leger niet voldoende en dat iile landweer minder waard is In deu oorlog met Frankrijk zou de laatste meermalen getoond hebbon te kort te zijn geschoten Deza artikelen vinden ernstige tegenspraak in de bladen van verschillende partijen zooals de yostiscie de National Zeitung en de Kreii Zeitung Deze waarschuwen de regeering ernstig tegen een zoo bedenkelijke bewijsvoering omdat daardoor het vertrouwen in het leger wordt geschokt en een buhenlandsche tegenstander daardoor aangemoedigd moet worden Daarbij wijst men op vroegere redevoeringen van Bismarck en van Gaprivi over de vroegere legervoorstellen welker waarde destijds gezocht werd in meordera gebruikmaking van de landweer De Natioml Zeüung zegt Zulk een tegenspraak binnen enkele jaren in zaken van zoo groot gewicht doet vragen of het vertrouwen in de leidende persoon nog zal kunnen dienen bij het nemen van beslissingen op staatkundig terrein Uit Spanje komen tegenwoordig allerlei ongunstige berichten Het is er verre van rustig Vau hunne Columbuefeesten hebben do Spanjaarden weinig genoegen beleefd Da gezamenlijke feestvieringen hebben niet alleen moeten onderdoen voor bat Columbusfeest der Italianen la Genua maar te Grenada zijn zij zelfs geheel in het water gevallen En hier juist wilde men alles op grootacha schaal aanleggen De koningin had beloofa bjj do onthulling van het ColumbusgedenUeeken tegenwoordig te zijn Daar de kleine koning echter pas van zijn ziekte hersteld en nog verre van sterk is ontrieden de ïèneesheoren der regentes haar bezoek aan die stadHet besluit van uitstel wekte bij de bevolking der stad groote ontevredenheid en de republikeinen die Grenada als hun bolwark beschouwen hebben het vuurtje flink aangestookt Het houten oVnhulael van het beeld van Columbus werd door de volksmenigte afgebroken en van alles word een groote brandstapel gemaakt welko woldra in vlammen opging Do tribune voor de vorstelijke gasten onderging hetzelfde lot Da zaak had ernstige gevolgen gelijk uit Madrid bericht is zijn zoowel do prefect als da burgemeester van Madrid eu Grenada afgetreden De openbare meoniijg is zeer ontevreden ook de pers te Madrid valt de regeering aan men spreekt mat alleei i van een ministerieelo crisis maar zelfs van een aanstaande afkondiging der republiek te Cacaros Natuurlijk hebben al deze voorvallen een dieperen grond dan enkel het besluit der regeering om s koniiigs gezondheid niet op te offeren aaii het volksvermaak De republikeinen grypijn elke gelegenheid aan om de regeerinh afbreuk te doen eo waarschijnlijk zal deze zich niet lang meer kunnen staande houden De conservatieve partij is verdeeld en hare geheele ontbinding is slechts een quaestie van tijd Haar dood wordt niet veroorzaakt maar verhaast door voorvallen als het gebeurde te Grenada alsook door het geheel onverwachte bezoek dat de minis terpresident Canovas del Castillo met zijne echigenooto eu gevolg van eenige getrouwe Senaateleden en afgevaardigden onlangs aan den minister van koloniën Romero Bobledo bracht Nog twee dagen te voren had Canovas een uilnoodiging van zijn mededinger afgeslagen Nu liet hij zich een schitterende ontvangst op diens buiten orblyf wolgovallen Dit maakte vooral een ztser ongunstigon indruk omdat Robledo den burgemeester van Madrid tegen wien een garechtelyk onderzoek aanhangig is npeniyk beschermt Wellicht zal een overgangsministerio Martinez Campos weldra do deur openen voor een vrijzinniger Spaansch kabinet dan dat van Canovas De Hongaarïcho commissie voor de financiën heeft bjj do beraadslaging ovw het voorloopig toestaan van een twaalfde der begrooting Szapary ondervraagd over het gerucht dat oen ministerieelo crisis ia ontstaan Szapary verklaarde daarop niet de verantwoorde