Goudsche Courant, woensdag 9 november 1892

J Woensdag 9 iSovember 0 4988 1892 GOUDSGHE COURANT r Nieuws en Advertenliehlftd voor Gottda en Omstreken De mzeadlng van advertontlön kan geschieden tot eön uur des namiddags van den dag der uitgave Gouda iljkheid te kunnen aanvaarden van door de dagbladen medegedeelde nieuwsl dingeo Op de geatelde vragen neigerde hy te antiroorden maar h behield zich voor Maandag aan de Kamer ophelderingen te geren Later ia evenwel bekend gQworden dat de ministoriëele crisis is uitgebroken De eerste minister gaat naar Weenen en zal den Keizer het ontslag van het kabinet verzoekrn op grond dat Z M heeft geweigerd het ontwerp betreffende het verplicht burgerlijk huwelijk goed te keuren Men gelooft dat bet ontslag zal worden aangenomen maar dat Szapary wederom belast i worden met de vorming van een nieuw kabinet waarin de oude minister behalve die van justitie en eeredienst zitting zullen hebben Deze laatsten toch zqn niet bereid in het vraagstuk van het burgerlijk huwel k toe te geven Da Cholera kan meestal voorkomen worden door bij de EERSTE dunne Ontlasting OENEESEUNOiaE HULP in te roepen Gebruik toch alles gekookt ADVERTENTIEN Heden overleed tot onze diepe droefheid onze eenigste lieveling LU DOVIC DS JACOBUS MARIE in den onderdom van rnim 6 maanden A BAKKER M BAKKER DosoELMANs Rotterdam 6 Nov 1892 Eenige tn algemeene kenniigeving Ondergeteekende betaigt zgn hartelgken dank aan allen die hem op zgn 87 VERJAARDAG blgken van belangstelling gaven C KNAAP Voor de vele bewgzen van belangstelling en deelneming bij het overlgden van onzen Vader en Behawdvader betuigen w onzen hartelgken dank Fam MIJNLIEFF Nieuteerierk aid Uu t Bg den naderenden Winter beveelt de Vereeniging iHolpbetoon voor vlgtige en eerlgke armoede c zich aan tot het leveren van geschikt tot aitdeeling te bekomen bg JXJB Westhaven B 142 alsook bg de Secr Mej G W de JOyO Westhaven B 196 TE UUUR voor een klein gezin eene nette BOVENWONING a 1 25 per week adres onder No 2230 aan het Bnrean dezer Courant De firma VON OTERENDOBP SLIS Zeevischhandel te Niemoediep verzendt bg elke hoeveelheid nitslnitend prima kwaliteit KRIMPSCHELVISCe KABEUAÜW en andere ZEEVISCH aan partiaalieren hotels eet Een Visch Almahak is op franco aanvraag gratis verkrijgbaar Telegram Adres Oterendorp Een knap JONGMENSCH zag zich gaarne als Kantoorbediende geplaatst ook niet ongenegen voor halve dagen werkzaam te zi D Br fr onder No 2232 Barean dezer Courant Voor drie allerliefste volmaakt zindelgke Jonge Poesjes woraen goede huttteu gemocht Te bevragen OOSTHAVEN B 18 boven Men blede bet geluk de hand 500 000 Mark als hoofdpr gs in het gelukkigst geval biedt de nieuwste groote fieldverlotiug die door de liooge Begeering van Hainburjf goedgekeurd en gewaarborgd ia iP vooraeelige inrictitiug van het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechts weinige maanden ia 7 vei lotingen vau 100 000 loten 50 200 prezen bedragende 9 553 005 Mark ter volledige beslissing zullen komen daaronder zgn kapitale prjjien van eventueel 000 000 Hark bg uitnemendheid echter Iprgs a M 800 000 8 prijzoifa M 16000 1 prgs a M 200 000 26 prgzen a M 10000 1 prijs a M 100 000 66 prijzen a M 6000 1 prijs iïM 76 000 106prgzenaM 3000 prijs aM 70 000 203 prezen a M 2000 Iprys aM 66 000 AprgzenaM 1600 prijzen a M 60 000 606prgzenaM 10001 prjJB aM 65 000 1060 prgzen a M 6001 prijs aM 50 000 30930 prijzen a M 148 Iprijs aM 40 000 17188prgzenaM800 200 1 prijs aM 30 000 160 127 100 94 67 40 20 De prijatrekkingen zijn volgens plan van ambtswege vaatgesteld Voor de aanstaande eerste prijstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde ieldverloting kost 1 geheel origineel lot slechts M 6 of 3 601 half 3 1 80 i A 0 90 n H 1 kwart tegen inzending van bet bedrag in bankpapier of per postwissel Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Ollfllieeltt LotCD zelf io handen Bij iedere bestalU g wordt het rereischte officieele plan wwnrit de verdeeling der prijzen op de verschillende klassen alaook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bggevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers ooaangevraagd na elke trekking de offioieele Igsten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg vkn den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens officieele bevijzeD de eerste Hoofdtreffors verkregen en onze Begunstigers zolt uitbetaald o a Hark 850 000 100 000 80 000 60 000 10 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den bechtsteu grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zéér werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om alle oommissiea la kunnen uitvoeren de bestellingen zoo sppedig mogeljjk in elk geval voor den 15 NOVEMBEB e k te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaan In Hambnri P S Hiermede danken ij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonketa en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook roor het vervolg bemoeid zijn door een atipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven Zeer ITette Cfesteendrukte N mEAABTJES worden GELEVERD door 4 A BRliXKMAN en Zn De Heeren HOFFMAN Co te Gouda berichten dat de 10 jarige S o Ie Hypotheek Pandbrieven der Lombard Investment Company Ut grootte van 1000 dl 2500 500 dl 1250 400 dl 1000 en 200 dl ƒ 500 methalijaariykscbe coupons i pari bü hen verkr gbaar zyn Een ware Schat voor de ongelakkige slachtoffers der ZelfbevlekkiDg Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z JDr Retau s ËLFBEWABII G Hollandscbe uitgave met 27 aib Prijs 2 gnlden leder die aan de verschrikkelijke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen du oprechte leering die het geeft redt iaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkregen bij hetVerlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegan inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland FRMSCHE STOOMVEEVEEIJ Gheoiischr eo Zwilserscbe Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenheimer Kotterdao Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Oameskleediugstakken ook alle soorten Meiibele Md likaatgordijnen Taielkleeden Trijpen melMneuwe patronen geperst Kwasten GarnitnrenF Neteldoek Tnlles Kanten Veeren enz Alle goederen kienen in elkander bijven en worden onschadelijk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Stollwerek 8 Hart Caeao Ho i t eiivtt II ktêfÊ tkMkrMiiütlmlte zs JtSÜJ Voorde ligl Hftrt Oaooo la lynst PoederOaeao In h rt voim gepend Spoedige oplosbaarheid lyna geur deUcieiae smaak stteda gelijkmaUi eid des draaki Ir blikkei buMR i 25 Caoaa liartM = 4S eent 1 CM i 4irt = 1 S Mrt = 1 kof Ciao Vérkrygbaar bQ B H Ooniliann Baabtbakken nz Engros Expeditie Juliua Mattenklodt Amsterdam Ealverttraat lob Snelpersdnik va i A BHIJIK1U N fcZoos Oe uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks m t nitiondering van Zon en Feestdagen Oe prfls per drie maanden i 1 25 trance per post 1 70 Alïoaderlgke Nomroers VIJK CENTEN BINN ENLAND GOUDA 8 November 1892 D H Wildeboer Jzn uit Oudewater is Zondag voormiddag in de Groote kerk te Eotterdam tot predikant bij de Nertorduitsche Hervormde gemeente bevestigd door tr H M van Nes die eeue leerrede hield naar aanleiding van o i XII vs 214 en heeft des avonds zijne intrede gedaan niet eene leerrede over I Joh V vs 46 Tc s GravenhagB is overleden de heer F N NiouwenhuijseM oud vioe president vau den Raad van NedcrlandsehIndie in welke betrekking hij bij den aanvang van den Aljoh oorlo werkzaam was Maandagmorgen ten ongeveer 9 uur heeft te Zegwaard een boerenknecht eene dienstmeid met een mes eene ernstige verwonding aan den hals toegebracht Op bet hulpgesehrei der meid schoot oen andere arbeider van di dorsohvloer toe en ontzette haar De dader werd gegrepen en is onmiddellijk uaar den Haag getransporteerd Ten ongeveer 5 uur dienzelfden middag is het gerecht aangekomen ten einde een onderzoek m te stellen Naar men ons roededeeldo moet do dader reeds des Zondagsavonds op de werf gekomen zijn om zijn snood plan uit te voeren De wond moet niet doodelijk zijn De minister van binnenlandsche zaken brengt ter algemeeue kennis dat volgens de bij hem ingekomen ambtsberichten in de vorine week als aan Aziatische cholera overledeu zijn aangegeven in Noord Brabant te Breda 3 personen Ie Princeuhage 2 persenen in Gelderland te Huisen 3 personen in Zuid Holland te Alfen 1 persoon te s Gra FEÜILLETOIM BÏT HIT L1¥SM Uit het Fransci 11 De lucht was lichtblauw en de zon scheen warm op de helling en hoe gewaagd ook voor iemand die bijna 50 jaar en rheumatisch was toch spreidde Amanda haar sjaal op den grond uit nadat zij haar kleinen liefdedienst had verricht en zotte zich op het gras neder om alles eens kalm en rijpelijk te overwegen Daar moest iets gedaan worden natuurlijk viel er voor de eerste twee drie jaar niet te denken aan het crayon portret maar het stukje glas over het afbeeldsel iu de doos op den grafsteen was vanbinnen zoo uitgeslagen door het vocht dat geen meerder oppoetsen aan de buitenzijde het voor haar mogelijk maakte Willie s aangezicht te onderscheiden Als zij dit glas er iiu eens af kon krijgen en het terdege schoon maakte Het denkbeeld van na al die jaren die beeltenis daaronder verborgen in haar hand te houden gaf haar eene vreemds gewaarwording Het was als raakte zij de geheiraeui sen eener andere wereld aani Zij zou Silas Goodrich vragen venhage 2 personen te s Graveuzaude 1 persoon behooronde tot de bemanning van een te Hoek van Hollaud ib quarantaine liggend visscheravaartuig te Gouda 1 persoon te Hazerswoude 1 persoon te Koudekerk 1 persoon In Noord Holland te Amstirdam 1 persoon j te Néderhorstden Berg 2 pénoikn j iu Utrecht te Utrecht S pelsonen j te IJaelstein 5 personen in Friesland Ie Sneek 1 persoon De opgave van Je in de week van 2 8 October aan Aziatische cholera overledenen Staatscourant van 11 October 1892 moet alsnog blijkens ingekomen ambtsberichten aangevuld warden met één ovflrlodene to ZuidwoUe Drente Sl ct Zondag hield de Zuidhollandache Gymnastiekonderwijzersvereenigiiig in de sociëteit Oiu Genoegen alhier hare najaars vergaderia welke door een 32tal werkende leden en eenige eiioodigdeu werd bijgewoond Na afdoening der huishoudelijke werkzaamheden werd door een daj leden de vraag ter bespreking ingeleid Ia het Vnisehélijk het door ons vroeger ontworpen examen programma M O gymnastiek gewijzigd of ongewijzigd de bevoegde autoriteit aan te bieden Tot goed begnp dezer vraag gaf spreker een overzicht van de critiek die er de laatste 20 jareu op de examens M O gymnastiek was geleverd Die critiok was zelden welwillend meermalen scherp en gezocht Nu eens werden de examens te hohl bevonden en as het aantal toogelateuen te groot dan weer werd het omlerzoek als te raoeilyk voorgesteld on heetten de afgewezenen daarvan de slachtoffers Soms zocht men de schuld bij de examinatoren een ander tan deugde het examen programma weer niet Naar aanleiding van laatstgenoemde klacht werd iu 1886 door on uit deze vereeniging oene commissie om hot er weer in te zotten want Si tas beoefende het vak van glazenmaker tegelijkertijd met dat van schilder loodgieter eu paardenarts voor het plaatsje Penniville Dit voor Willie te doeu vervulde Amanda Gedge met een vreemdsoortig gevoel vau geluk het soort van innerlijk geluk dat een vrouw gevoelt die een plannetje beraamt om haar man met een kleinigheid te verrassen Het was zoo redeneerde zij iu zich zhIvu roet dion ouwolijken glimlach die altijd vergezi a ging van een fronsend voorhoofd phet was alsof zij bedacht had een paar aardige mofjes voor Willie te maken of iets derejelijks Zij streek het gras glad daar waar het oiider de beschuttende dorre bluderou zijdeachtig wit was geworden en ZIJ hoopte dat do leliowortol groeien zou Willie hield zooveel van bloemen behalve op het laatst v in zijn leven toen had hij zelfs op e n dag in September dat zij eou ruiker wilde bloemen uit het bosch voor hem meegebracht had zich kregelig van haar afgewend en hijar afgescheept met de woorden Zour toch nie l Willia waa zoo ziek sprak zü zijn liidon le hts niet zijn afsnauwen lich heriniiorerde Zij te de hem altijd goeden dag wanneer zg hem d ar alleen achter moest laten op dien heuvel Amanda wist dat Willie in den Hemel was maar hier schoen hü hoe dan ook toch ovenzeer te wezen onder dat schuins geplaatste glazen deksel en onder het vorlileekte winlorgras Toen zg terugkwam in het postkantoor wel wat ADVEBTBNTIBN worden geplaatrt van l 5 regels it 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GBOOTE LETTSB9 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versch nt benoemd met de opdracht een duidelijk en goed geformuleerd conoeptprogramma te ontwerpen ea dit na overleg met en goedkeuring van de overig gymnastiek onderwijzersvereenigingen hier te lande den inspecteur Van het middelbaar ondorwys aan te bieden Reeds lang is bedoelde commissie met haren arbeid gereed in overleg met eenige bevoegde ver eenigingen is er eindelijk een concept programma tot stand gekomen dat aan veler weuschen voldoet en ook de goedkeuring van een der inspecteurs wggdroeg Spreker wenschte thans van de vergadering te vernemen of zij vooral ook met het oog op den hoogst ongUnstigen uitslag van de jongste examens gymnastiek verdere stappen in deze al of niet wenscheiyk acht Uit de Kcdachtenwisseling omtrent dit punt bleek dat de meesten bet nut ja de noodzakelijkheid van een nieuw examen programma beaamden Er warea er ook die eene herziening van Ai thans bestaande eischen voor de lagere akte gymnastiek wenscheljjk achtten vooral met het oog op de omstandigheid dat de bezitter der lagere akte ook het recht heeft aan leerlingen van scholen m u 1 onderwijs du ook aan iBCTlingen boven den ia jarigen leeftijd het onderwijs te geven Met meerderheid van stemmen werd eindelijk besloten het bestuur op te dragen den inspecteur van hot middelbaar oudervijs met de wenschen der vergadering in kennis te stellen De heer Reijs uit s Graveiihage hield daarna het vervolg eener voordracht over de Praktijk der vrije eu orde oefeningen en van het bewesriügsspel op ds lagere school Het eerste gedeelte dezer voordracht werd door hem reeds in eene vorige vergadering gelezen Nu kwamen volgens het programma de volgende punten in behandeling a oefeningen io hst ontwikkelen van het maatgevoel 4 de normaalhouding stand en ruststand c liet natuurlijk en kunstmatig gaan Wegens de uitgebreidheid dezer onderwerpen werd echter alleen het eerste punt besproken vermoeid doch vredig gestamd door de ksimie van dien liefelijken voorjaarsdag had haar moeder haar wel een dozijn kleine en prettige ffobeurteoissen te vertellen En Amanda luisterde uaar alles met de de groot te belangstelling en de innigste sympathie en deelde haar toen in vertrouwen haar plannetje mee van het elas waar juffrouw Gedge van haite mee insteAide hoewel zg voor zich het heel vreemd vond voor MandvTmi ua al die jaren nog zoo trouw te blijven aan Willie Zg dacht niet dat Mandy zonals d e nu gevoelde ooit zou trouwen het was jammer voor een meisje om een oudo vrgster te ign I Ën tuch alles wel beschouwiji zag zij niet ongaarne dat Mandy haar i bean getrouw bleef Maar o I zoo overlegde juffrouw Gedgo bij zich zelve wat zou zij begonnen hebhen als zg achtergebleven wat zooals ik zij die het zich zoozeer nanirekt en Willie nog niets meer voor haar dan haar beau Het was te donker om te breien maar zg kon nog net zien hoe Amanda die aan het uitzoeken van de brieven was oen dienstbnef tur zgde lo rde en zij was bügeerig dien te zien Toe rep je wat Mandy zeido zij WeI ik bon benieuwd of iq eene verandering gaan maken in de postzegels Ik wil volstrekt niet den sohgn aannemen van te eritiseereii maar ze zgn nmt mooi dio postzegels Amanda keek over haar schouder om haar moeder aan tu manen toch niet zoo luid te spreken het publiek moest niet weten dat de beambten van het Gouvernement outovredeu waren met iets wat het