Goudsche Courant, woensdag 9 november 1892

ia heeren Gerritsen Nesting Van dan Bergh te Delft Boer te Utrecht Kapteijn te Hoorn Th De Rot te Rotterdam Sampon te Groningen stoel te Alkmaar en Zeilenmaker te Leeuwarden met den heer Gerritsen lot voorzitter To Londen wandelde een dame mevr Louise Squire kalm over het trottoir toon zij eensklaps word aangevallen door een hond die haar de parapluie uit de baad rukte en er mode wegliep De dame kon den viervoetigen dief niet nnloopen maar een politieagent een Lonilen8che deed het en zag dat de terrier zich verschool onder een kar die vlug doorreed Niet zonder moeite deed men het rgtuigjo stilhouden de menschen die er in zaten de vischkooper ïrederik Hampton en zijn vrouw verklaarden dat ae hond niet van hen was maar de wantrouwende agent was er op gesteld hot rijtuigje te onderzoeken mi vond daarin op den bodem ruim oen dozijn parapluios min of moer bemodilerd De heer en juffrouw Hampion werden naar do gevangenis gestuurd en zullen daar eenige weken doorbrengen met den armen hond die zoo goed gedresseerd is zal het anders gaan Hij is gebleken onverkoopbaar te zijn niemand toch wil den hond hebben wiens parapluiojacht telkens den eigenaar aan onaangenaamheden zou blootstellen bg moet nu volgens het reglement gedood worden Paul Vorlaiue is den Haag opgetreden en volgons de berichten heeft niemand hem begrepen Dat vatten wy niet Albert Vorwoy lichti toch zoo duidelijk in de Atmterdamnmr het genre van de Franschon Parnassien toe als hij zegt Verlaine is iet een spitszinnig Sorutateur of van oognery irritabele die vlossige gedachtenpluisjea rafelend of vlotte kleurtrillingen neersproeyend dezen onzen eeuw tijd rijk maakt artistiekdalikate stukjes meer zenuw als zielsleven oen voluit gemoeds mensch is hy die o gedroofd heeft wel van de perverzo brein mijmering en getuurd op de tintwarrigo wemeling van do moderne huizenstad maar er overheen en voor alles voelt en kracht hoeft in den storm golf ofden windval van geluiden en maten als die uiting van zftn waar zijn stem zich in laat gaan in de vrougdïgeverteering on akuut snerpt in woreldsohe pijn Eu zoo iemand begrijpt men niet Arnh Ct Er zijn in de afgeloopen week in de hofstad eenige feiten voorgekomen dio ik niet onvermeld mag laten zegt ié Haagsche oorrespondent deV JV Qron Ct Vooreerst hebben we het slotiableau beleefd van da Scheveningscho sporttentoonstelling Ik bedoel niet de overbrenging van deu zetel van het comité naar den Haag on de uitreiking van gouden horloges als afsoheidscadeaux aan eenige trouwe beambten maar de faillietverklaring van den restaurateur eenman die zgn best gedaan heeft om zijn Franscheen Hollandsche etablissementen netjes en fatsoenlijkte exploiteeren en die er ten slotte blijkt alles wathij bezat bij te hebben ingeboet Dat is inderdaadeen treurig einde Verdor schrijft dezelfde berichtgever Een onderneming in onze stad gaat ondanks alle tegenwerking en kabaal steeds met reuzenschreden vooruit de coöperatieve winkelvereeniging van Eigen Hulp Thans reeds nemen haar magazijnen een halve straat in en het bestuur heeft opnieuw machtiging of goedkeuring gevraagd voor deu aankoop van drie belendende ierceelen Het is nog onbekend wat men er van maken zal men spreekt van een magazgn van modeartikelen voor dames er is zelfs doch dit komt waarschgnigk voort uit een naajns verwarring van restauratie gesproken Hoe het zij de zaak krggt met den dag grooter omvang In het Maandbericht November van het NederIsndache Zendèlinggecootsohap wordt door den thesaurier van het Qenootsphap den heer Gerb H Ledeboer Bz te Rotterdam medegedeeld dat hemdoor iemand die onbekend weiisoht te blijven is terhand gesteld de som van 25 000 te vermeldenonder letter W A uit Amsterdam De gever heeftdie som bestemd ter afdoening van schulden dochin de eerste plaats ter aflossing d t hypotheek van ƒ 1 5 000 waarmede de onbelaste gebouwen van hetGenootschap verleden jaar waren bezwaard eu vande loopende schalden ongeveer 5000 II I 1 I Buttenlandscb Overzicht In Italië zg n gekozen $ 60 ministerieelen ei iO candidaten der oppositie Er moeten 30 hersleraraingon plaats hebben doch in die districten hadden meestal do rereeringsgezinden het grootste aftntal stemmen Bonghi leed de nederlaag in twee kiesdistricten en komt in een derde district in herslemming hoewel ook diIA zijn mededinger meer stem Had het vroegere i olezene betrekkiug op het eerstbeginnend onderwys thans gaf h j de oefeningen aan die bij oudere leetliugeu in toepassing moeatea komen om hun gevoel voor maat en tempo te ontwikkelen Behalve de daartoe reeds bekende middelen was het vooral het zingen van een opwekkend lied dat in dit opzicht van veel waarde kan geacht worden Met eenige leerlingen lichtte hij zijne bedoelingen nader toe en gaf daarmede den aanwezigen tevens opnieuw het bewijs dat er geeu uieuwa onderde zou is Tegen S uur des middags moest de vergadering voor een half uur wjrden geschorst om den heer Steenbergen gymnastiekleeraar te Gouda in de gelegenheid te stellen eene meisjesles te gev n Met een 19tal meisjes van 10 tot 12 jaar werden eenige oefeningen ten beste gegeven die van eene hoo e mate van vaardigheid netheid on zekerheid getuigden Da les werd herhaaldelijk toegejuicht zoowel door het daarbij toegelaten publiek als door de Vakmannen £ u als men in aanmerking neemt dat de laataten bij eene les uatuurlgk op de fljno puntjes letten dan moet er bij den heer Steenbergen alle reden van tetredenheid zijn over het door hem geleverde werk De voorzitter was dan ook ongetwijfeld de tolk der vergadering toen hij leerlingen en onderwijzers daarvoor een woord van warmen dank toebracht Tevens moclit de heer Steenbergen de gelukwenschingen zijnor collega s in ontvans 3t nemen met het heugelijke feit dat hij juist 30 jaar als gymnastiefc ondurwijzor in deze gemeente werkzaam was geweest De hartelijke woorden hem loor den presiifent daarvoor toegebracht vonden algemeene en levendige toejuichingen Men verwacht zoo deelt de Haagache correspondent van de N Grou CL mee dat de sectie arbeid de Tweedo Kamer niet voor 18 Nov zal zijn volbracht en in dit geval vangt de Ind begrootin sdiscussie pas 22 Nov aan Het kan echter meeloopen en zoo de afdeelingeu minder tijd aan bedrijfsbelasting en kiesrecht besteden dan acht zittingdagen of wanneer de meeste sectien een paar dagen vroeger gereed zijn zou het plan bestaan de middagen voor 22 Nov aan de openbare behandeling van kleine zaken en zoo mogelijk zelfs van het peraequatieontwerp te besteden indien het laatst in staat van wijzrn ia an den Miniater van Financien zal t niet liggen zoo het niet kan want er wordt duchtig aan zijn departement gewerkt Mij is verzekerd dat de heer Pierson druk bezig en al ver gevorilerd la met een totale herziening der wet o de personeele belasting Hij voorziet wel en ik geloof terecht dat zijn bedrijfsbelastiog op zeer ernstige be wi reu stuiten zal zoo men niet vooraf de zekerheid heeft dat een spoedige wijziging van het personeel er naast zal liggen en het schijnt wel dat hij er alles naar riohl om deagevorderd nog voor do openbare behandeling van zijn bedrijfabelasting de herzoning van het personeel aan te bieden opdat deze moet het zqn daarmee in verband gebracht en deagevorderd tegelyk ingevoerd kan worden Tegen de wijze waarop de kennis van lezen en chrijven volgens het nieuwe kieswet ontwerp zal moeten biykeu heeft mr v iilse bezwaar Hij ge Gouvernement aanging Zij nam er den lijd af om haar moeder den brief te overhandigen want hoewel juffrouw Gedge het niet lezen kon in half donker aan het raam en Amanda beide lampen tot haar hulp had bij het sorteeren vnu de post wist zij dat het zelfs een voldoening was voor haar moeder om don brief in haar oude rheumalieke handen te houden Maar toen haar alnbtelijke plichten afgeloopen waren haastte Amaiula zich om de enveloppe te openen Ik kan mij niet ophouden met praten zeide zij met haar half ernatigen glimlach tegen twee of rie vroanen die bleven wachten om wat te babbelen in het schemeruurtjo omdat ik mij moet brzighouden met eene aangelegenheid betreffendp Washington en dus stelden de dames zich tevreden mot een onderling praatje Lees het kind lees het zeide haar moedor dringend terwijl zij haar breinaalden in hunne kleine ivoren dopjes stopte Juffrouw Het wordt noodig geoordeeld voor de belangen van den dienst om een verandering te aken in het postkantoor te Pennivtlle Uwe aanvrage om ontslag zal derhalve wenschelijk worden geacht tegen den Isten Mei Uw Dw Dr enz De naam die voludo was Amanda onbekend Wat ik begrijp btt niet viel juffrouw Gedge haar ia de rede Wel wat betoekent het Amanda staarde geheel verward haar moeder aan I looft dat de besUaaing ovei da geldigheid der aanvrage tot allerlei bezwaren en onrechtvaardigheden zal leiden De examen commissie toch is in elke gemeente eene andere zoodat de adspirant kiezers aan eene zeor ongelyke beoordeeling zullen blootstaan Ën zou vraagt hg da onparlüdigheld van alle gemeentebeaturen zóó boven elke verdenking staan dat er geen reden zou z u te vreezen dat in kleine gemeenten waar alle ingezetenen elkander kennen en nietige oorzaken vaak ernstige veeteu doen ontstaan persoonlijke overwegingen of partybedoelingen allicht van invloed zullen zyn op de bcslissingou omtioiit do plaatsing op de kiezerslijst f Ook de wijze waarop zul moeten worden vastgesteld of het kenteeken van den maatachappelfjken welstand aanwezig is geeft mr v G tot bedenkingen aanleiding Richisauer daarbg moet bg het opmaken der kiezerslijst de lijst zijn die bedoeld is in art 3 der armenwet Weinig te vertrouwen acht hij do lijst dor bedoelden gelijk die krachtens de armenwet door de gemeentobeitureii wordt bijgehouden Dit bleek zoo hij doet uitkomen nog uulangs toen de Vereeniging voor Statistiek de lijst der Amslerdamscbe instellingen van liefdadigheid openbaar maakte en or van alle zyden aanmerkingen kwamen over hare onvolledigheid Vele Vereenigingen hadden niet aan de bepaling der armenwet voldaan Daarenboven schijnt het hem niet o priori vast te staan waar de grens getrokken moet worden tussohen de weldadigheidsinstellmgeu welke volgeus de armenwet wèl en welke niei op ineerbedoelde lijst bebooren voor te komen Hoe atuat het dan echter b V met het Leger dea Heila waar het een onder komen verschaft aan dakloozen met vereenigingen tot verstrekking van voedsel of kleeding aan schoolkinderen tot het uitzenden van gezoiidheidskolonien tot het bijdragen in of het geheel betalen van schoolgelden enz Het ontwerp noch de toeliohtiug geeft hieromtrent licht Wie g ueigd mocht zgn deze bezwaren licht tetellen o a met een beroep op de sedert Januari 1888 reeds geldende uitsluiting van do be leelden wende zich zegt mr v G maar eeiia om inlichtingen 4aB de secretarie eeuer grooto gemeente omzich te overtuigen welke moeielijkhcdeu er zich alhebben voorgedaan iiiettegenataande nu nog de eiachvan den vollen aanslag naar den grondslag der huurwaarde de bedeelden reeds bij voorbaat van de kiesbevoégdheid uitsluit Dit intusschen is niet dehoofdzaak wel het gevaar der in verschillende gemeenten zeer uiteenloopende grens welke er tusschenoBicleelbedeelden m niot bodeeldeu getrokken zalworden £ ikals die tegenwoordig bij honderden hectoliters uit de Terapelsche bosschen gehaald worden blgken ook eene grondstof te zg voor alcoholbereidiug Ue eikels bestaan uit zetmeel 20 28 waarom ze als varkensvoer gezocht zijn gluten 18 50 looizuur 2 85 vezel 7 18 entractiefatof met water 51 71 zoodat de eikels rijk zqn aan zetmeel en gluten Met tarwe eu rogge wofden de vau de schaal ontdane on fijngemalen eikels behandeld en de nicohbigisting op do gewono wijze te voorschijn geroepen Naar wordt beweerd zou hot product zuiverder zijn dan dat van den gewonen koreojenever Een geval van eholera op het toonoel Signora j de Morel prima donnaa der Italiaanaolie Opera te Zij kreeg het te kwaad en ging zitten Maar ik begrijp het niet herhaalde juffrouw Gedge Stil moeder zij zullen hot hoorenl hernam Amanda met een vreemd fluisterend emgeluid Juffrouw Gedge zag naar haar op in een soort van vertwijfeling Mandyl Maar zonder een woord meer wikkelde Amanda haar sjaal dicht om de kleine oude ingekrompene gestalte en opende met een snelle beweging de zijdeur naar de schuur Ik ga moeder even in huis kruien riep zij den vrouwen toe die bij de toonbank sionden Haar stem was onhej keUbaar en men kon aan haar haastige gejaagde manier zien hoe sieagiteerd zij was hetgeen door de vrouwen opgemerkt en bepraat werd Zij waren van meeniiig dat Amanda Gedge geheel afgetobd begoii te worilen door ile zorg voor hare moeder en geen wonder ook Zg wachtten een geruimen tijd hopende dat Amand terug zou komen maar daar zij niet kwam voiidJfzij het een geluk dat zij er waren want uffrouwM ace kwam haastig binuonloopen om een poststem iR tu koopen en daar was seen algemeen ge iegel en gebabbel over wie de postdiroctrice zou wezen want liever dan Manily lastig te valjen gingen zijzelvéu achter de loketjes en maakten op de vriendelijkste manier ter wereld de doos met postzegels open en ontvingen uit do handen van juffrouw Dace de twee stuive s evengoed als Mundy zelve hot hail kunnen doen En Soerabaja ia bü een opvoering van Cavalleria Ruatioana aan Chottia Aiiatica gestorven Aan het einde van het laatste bedrijf zonk de ongelukkige juist als het stuk een bezwijming voorschrijft plotseling ineen namel k wanneer Santuzza den dood vsn Turiddi gewaar wordt Het opera gezelschap d t aan haar de beste kracht verloor kon de voorstellingen niet voortzetten eu tracht thans gelden te verzamelen om naar Italië terug te keeran Onlangs werd vanwege de Amsterdnmsche politio melding gemaakt van de vermissing van Abraham Santcroos oud 16 jaren en diens opsporing VLrzocbt Twaalf dagen werden door do ouders van dieo knaap in hoop en vreezu donr ebraeht toen e toeval tot de ontdekking van den jongeling letddt Van een ongeluk was geen sprake integendeel i het oog der ouders was de jongeling wat al te goad verzorgd geworileiy Er schijnt in Amsterdom door zeker korkgenool schap bijzonder egveril Ie worden om anders of lu t geheel niet denkenden over te halen tot dit genootschap toe te treden en zoo was ook op diti knaap ingewerkt Uoor bemiddeling van den leerw of herder van dat genaotschap v O von dejongea onderkomen bij de Wed K op deu Overtoom ga daar trof men hem dan ook aan geheel in een nicitv pak gestoken en zelfs was hem door die tussobenkomat werk verschaft op eene diamaut werkpluls in do Nieuwe Lcilieatraat Toen de vader aan dt weduwe verwgtend vroeg hoe zg er toe kon kome de ouders zoo lang in de grootste ongerustheid tl laten word door die vrottw gezegd we hebben het kind volgens de wet laten af en overschrijven bjj den buurtsecretaris dus daar hadt ge het kunnen te weten komen De godsdienstige of andere invloed scheen evenwel reeds zoo krachtig gewerkt te hebben dat de jongtling eenmaal aiet zonder hulp der politie in bnilgebracht de ouderlijke woning na een paar dagegwederom ontvluchtte De vader ging toen vergezeldvan oen rabbijn opnieuw naar de woning van Wed K waar naar t heeite de jongen des avonds t 10 uur verwacht werd en men dus maar moeitwachten Middelerwijl werd evenwel door de weduwe da leeraar v O geroepen en toen die versobeenverklaarde hij deu jongen weder tot de ouderlijkewoning te zuilen laten terugkoeren wanneer derabbijn en do vader zoudon zweren dat zoodra dejongen de gerinKste neiging vertoonde om tot betbedoelde geloof over te gaan men hem ocmiddellijkmoest tHrugZ nden Die eod werd niet gezworen en de jongelinx kwam dien avond niet in do woning in weerwil men tot twaalf uur of latei wachtte Depolitie die zich aan de zaak liet gelegen liggen deed s nachts nog een inval in die woning doch te vergeefs de jongen was daar niet meer te vinden Intusschen wordt ijverig onderzoek naar die zaakingesteld de verschillende kerkjes van dat genootschap worden als t ware bewaakt en zoodoendevleit men zich den knaap wel weer spoedig te ontdekken A f d Dag In het laatste nummer v in Ehevier s Maa d ehrift geeft Prof J Verdam in oen artikel over Mattbfjs de Vries het volgend voorbeeld van de scherpzinnigheid waarmede die geleerde het Middel Nederlandioli wist te ontraadselen Jan MatthijBzen geeft in zijno BeBohrijving toen na dit gezegd te hebben gingen zij laohendt en gekheid makende naar buiten in da sohemerin i sn lieten hst oude postkantoor in duistere rust uw de deur gastvrg wagenwijd open Het was negen uur voor dat Amanda Gedge teruj kwam Zij sloot de deur draaide de lampen laag en zakte ineen op een stoel met het hoofd rustende op haar handen Zij ging in gedachten de laatste drie uren nog eens na haar moeders verlichting daarna haar ontzetting de sohok haar trots toegebracht did haar geheele leven echoën uit te maken zoo had Amanda gedacht toen zg het oude gelaat wit had zien worden daarop haar inspanning om de zaak te bei rgpen en eindelgk do hernieuwing van moed die juffrouw Gedge eensklaps deed uitroepen dat zij wist wat de brief beduidde De bigdsohap over haar eigen inzicht van de zank was voor een oogenblik haast te groot dm onder woerden te brengen Om bestwil voor den dienst I sprak zij met een snik Voor ons bestwil Mandy O zie je hel niet in Het is niets anders dan inschikkelijkheid I Zjj depken dat ik te oud word voor zulk zwaar werk I t is het ik weet dat het daarom ia Het is uit vriendelijkheid Maar Mandy kind ga dadelijk naar het postkantoor en schrijf aan den President Vertel hem dat ik niet te oud ben om voor hem te Verken ♦ ffordl vervolyi y den Briel een raadsel op Ieder mensoh zegt hij moet aan God hetzelfde geven wat dat maagdeken zeide gegeven te hebbon aan haren lioven vriend Jezus in deze woorden Mineu boel vriend heb ik gegeven Die nyeuwe mane al mijn leven Ende die zonae algeheel Endo van Eoma tviorondeel En wat beteekent n nu dezo regels Do Vries zal het u zoo gun dat jonkvroukijn gaf aan haren Jezus heur hart Die nieuwe mane zoo redeneerde hij ot liever dio halve mane is eene C die zonne algeheel d i de zon in haar geheel is eene O i tvierendeel van Roma ia een der vier letters van Roma b v de R Do oplossing is dus OOR het Latijnsche woord voor ndl hart Inderdaad even scherpzinnig als geestii Blijkens eene modedeeling aan De Tijd heeft liet Kath Onderwijzerssenootschap te Rotterdam in zijne laatsto vergadoriof eene motie aangenomen en eene coramissio benoemd tot het doen van do noodige stappen voor de oprichting van eenoii Bond van katholieke onderwijzers in het bisdom llaurlem bij uitbreiding in ons geheele land Deze Bond opgericht onder goedkeuring van de hoogo geestelijkheid in het bisdom Haarlem zal de belangen van hel kath on lorwij en den kath onderwijzer kunnen behnrligeii Hij zal dit pogen te doen door te trachten het gevaar af te wenden dat onskath onderwijs dreigt nl gebrek aan onderwijskrachten hefboom te wezen tegen het meer en meervoortwoekerend socialistisch streven der openbareonderwijzers onder welke ook katholieke ambtsbroeders zijn Hierbij rekent de Bjnd vooral opden steun der kath pers kath dorpsonderwijzers die minder daii hunnecollega s in de steden in do gelegenheid zijn hunnestudiën voort to zetten hierin te steunen door hetoprichten van bibliotnekon en het houden van correspoodeeronde oursuasen door meer begaafde ambtsbroeders daar waar het kan varbetering te brongen inde financieele positie van den onderwijzer 6 zijne toekomst eenigszin te verzekeren door hetstichten van weduwen en pensioentondsen waarbijde Bond vooral rekent op da hulp van mcergenoedokatholieken die het wel meenen met katlioüek onderwijs en dan katholieken onderwijzer Onder leiding van den hoer Gerritsen voorzitter van het voorloopig comité weril Zondag te Vmsterdam een vergadering gehouden ter constitueering van den Radicalen Boud Op de 21 artikelen van het door de commissie ontworpen reglement waren oen 60 tal amenderaentn ingediend Van di 21 artikelen kreeg na een debat dat ruim ilrio uren duurde slecht één zijn beslag en gaf een amendement door zeven Ainstordamsche hoeren op art l ingediend aanleiding dat van de 96 aanwezigen 40 de zaal verlieten A t 1 luidde als volgt De bond telt zich ten doel het eendrachtig optreden in Nederland te bevorderen van allen die een herziening van ons staatswezeu in demokratischen geest op de volgende grondslagen zijn toegestaan I Gelijkstelling dor meerderjurige Nederlanders mannen en vrouwen ten aanzien van de uitoefening vau ataatsburgeirlgke rechten II Bestrijding van de sociale afhankelijkheid on verhooging van he stoffelijk en zedelijk welzgn der niet en minder vermogenden door a afschaffing van die wettelgke bepalingen welke opaenhooping van het kapitaal in de handen van enkelen bevorderen 6 invoering van wetten die met behoud van het beginsel van deu persoonlijken eigendom i e uit dat bezit voortvloeiende bevoeg lheden binijen engere grenzen beperken on een meer gelflkmatiKe verdoeling van het maatschappelijk inkomen in de hand werken Op liete laatste alinea nu was het amendement voorgesteld men wilde er voor lezen oen meer geiykmaliga verdeoling v n het maatschappelgk inkomen in de haud werlten m a w het sociaaldemokrAiach beginsel van opheffing van privantbezit bevorderen Na bestrijding door de hoeren Jerritsen Troub Z Van den Bergb Nolting Calisch o a en verdediging door den heer Croll en andere sprekers werd ten slotte het amendement verworpen mot 70 togen 26 stemmen en na een lang debat om te trachten de voorstemmers nog tot blijvon over te halen verlieten deze toen met den heer Tijdens aan het hoofd do zaal waarna al de nvori o zaken voorloopig voor een jaar werden aangenomen om op do volgende jaarvergadering to fyeeuwarden of Gro ninjen to houden verder afi ehandeld te worden j Definitief werden daarop tot bestuursleden gekozen men verkreeg dan hg Gsndolphi voormali gonverneur van Massoeah Ranjani Ferrari Imbriani Nathan Mancini Santini en Costa zijn geslagen Al de ministers en parlementshoofden zgn herkozen Do Hongaarsche minister president is door den Keizer ontvangen en vertrekt naar Buda Pesl waar hij morgen in eene bijeenkomst der libemle partg verklaringen zal afleggen met betrekking tot de staatkundijc godsdienstige vraagpunten De bladen bevatten tegenstrijdige berichten over het ontslag van hot Hongaarsche kabinet Tn Honguarsche kringen ontkent men dat het ontslag verleend is De Neiio Wiener Tageblatt verzekert dat graaf Szapary besloten heeft niet aan het hoofd van het kabinet te blijven Men voorziet dat de Keizer spoedig de invloeririjke Hongaarsche staatslieden zal raadplegen Heden opening der kamers in België en presidentsverkiezing in de Vereeoigde Staten De Belgische Kamer wordt bij uitzondering geopend 011 wel door den Koning Dit laatste schgnt lang een punt in quaestie geweest te zijj en wel omdat het de vraag was of men den Kon mocht blootstellen aan de onaangenaamheden welke de socialen op straat vermoedelijk zullen uithalen om hun hoog ongenoegen te kennen te geven over de verwerping van hot algemeen stemrecht door de Ka mercommissie Die verwerping van do commissie beteekent op zichzelf niet veel want dezelfde voorstellen welke de commissie reeds zoo lang bezighielden komen in de Kamer weder aan do orde De socialen vreezen echter en daarin kunneu zg wel ffeUjk hebben dat do meerderheid der Kamer zal zijn als de meerderheid der commissie en van het algemeen stemrecht niet zal willen vveten In zoovar hebben zij geen ongelijk dat zij een indrukwekkende demonstratie morgen willen makeiv om den Koning en al wie naar hun betooging willen kijken te laten zien hoe zeer zij op het algemeen stemrecht gesteld zijn Welbeschouwd is dit geheel overbodig want do Koning weet t eu iedereen weet t in België dat de socialisten het algemeen stemrecht willen en dat zij t graag willen De demonstratie is eigenlijk wat de socialen minder openhartig willen ontkennen meer dan een kennisgeving hot is eon bedreiging men loopt te hoop in zoo groeten getale mogelijk om een indruk te geven van de macht waarover men beschikt Heden heeft ook de presidentsverkiezing in do Vereenigde Staten plaats De strijd zal geheel uitgestreden worden tusschen de republikeinen en de demoeratec daar de kansen der derde partg da volkspartij in den laatsten tijd buitengewoon verminderd zg n Do candidaat die do overwinning zal behalen moet daar er 444 stemmen door de verschillende staten uitgebracht worden over 223 slemmen kunnen beschikken Tot heden is Harrison zeker van 183 stemmen en Cleveland van 167 Harrison heeft er dus nog 40 noodig en Cleveland 5S Beide candidaten moeten die stemmen zien teverkrijgen van de twgfelachtige staten welke in hetgeheel over 94 stemmen beslissen De voornaamste dier twgfelachtige staten zijn New York Indiana Kansas Nebraska en Colorado In Colorado en Nevada is de volkspartij nogal machtig en stenen de democraten deze party Da republikeinen hebben hier niet de minste kans In Kansas Nebraska Michigan Minnesota en lowa is een vervreemding ontsbaau tusschen de democraten en de volksparlg en ten gevolge daarvan zgn Minnesota en lowa reeds gedeelteiyk geneigd voor de republikeinen te stemmen Do republikeinen hebben veel hoop op Ie 18 stemmen vai Kansas en Nebraska Zg zouden met deze 18 stemmen het tot 201 brengen en dus nog slechts 22 stemmen behoeven De democraten rekenen op do 6 stemmen van WestVirginia waardoor zij in het geheel over 173 stemmen zouden kunnen beschikken De groote vraag is echter hoe zal de staat NewYork zich gedragen Deze staat beschikt over 86 stemmen Steunt hg Harris on dan is diens ouerwinning 200 goed als zeker daar bg de hulp van Kansas en Nebraska er nog maar 22 stemmen zouden ontbreken aan het vereisohte aantal 233 Steunt da staat NewYork I Cleveland dan in diens verkiezing daardoor nyjg niet oeslist want zelfs al valt WestVirginia den democraten toe behoeven deze toch nog 60 stemmen Aller oogen zyn dus op New York goricht De kansen van Harrison staan echter in zooverre beter dan die vap Cleveland dat Harrison de overwinning kan behalen zelfs zonder den steun van den staat New York pa dit zou voor Cleveland onmogeUjk wezen De hm Yorh Retold heeft in dit opzicht goeu voor Harrison gunstige verwachtingen en berekent Cleveland s zuivere winst op 24 stemmen Algetaeen komen de Duitsohe bladen op tegen de