Goudsche Courant, woensdag 9 november 1892

fck Donderdag 10 November 1892 N 4089 GOUDSCHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzenttlng van advortontlèn Ran gesoiueaoii loi aou uu ucm li tmiddags van don dag dor uitgavo artikelen in bet liüitar ffocimitait waarin een ODgenoumd schryvor de aauneming van hit nieuwe legerootwerp heeft meeaen te kunnen bevorderen door een aanval te doen op de landweer Oe fofawche de National zoowel als de Kreuzteittmg uiten in strenge bewoordingen hunne afkeuring over deze officieuze artikelen De Freiammge Zeilung is al bijzonder verontwaardigd Het blad geeft een hoofdartikel onder het opschrift Beschimping van de landweer ne schrijver in het Milildr fTocienblatt had o a gezegd dat de landweer in den Fracsoh Duitschen oorlog bewezen had niet voor hare taak opgewassen te wezen I e landweermannen waren minder dan de soldaten bestand tegen de vermoeienissen van den krijg Ër waren onder hen meer zieken geweest dao bij het gewone leger enz Tegenover deze verklaringen staan de lofredenen door Bismarck op Ue landweer Rehoudei l e Frekmnige zegt Wat zou er van den oorlog van 1870 71 geworden z ju als niet de oude provincies van Pruisen alleen voor 336 0UU man landweer gezorgd hadden üeFrau oheu zelf weten zeer goed wat la Laudwehr beteekende Het territoriale leger dat zij sedert 1870 opgericht hebben is mets and s dan een getrouwe kopie er van Zulk een artikel als thans in het Müitar WochenblaU vrrscheen doet het l uitsche leger in het buitenland meer kwaad dan de scherpste critiek der sociaal democraten op de militaire inrichtingen Ware door anderen dergelgke critiek geoefend dan zou zegt de Frei Ztg weldra een aanklacht wegens bcleediging v in bel leger en het oflicierskorps gevolgd z n De Kreut Zatung merkt o a op dat de twee artikelen in het Müitar Wockatblahy getiteld De krijg der toekomst en de openbare meeuing reeds oen treurigen indruk gemaakt hebbeu maar dat het derde artikel de aanval op de landweer helaas van nog grootere onhandigheid getuigt dan de beide eerste artikelen Het scherpst is wel het oordeel der National Zeitung Als vier jaren na elkaar twee zoo tegenstrijdige verklaringen door de regeering worden afgele d zoo redeneert het blad mag men vragen of voortaan nog wel vertrouwen kan worden gesteld in het oordeel der leidende personen PETROLEUM iNOTEEmiXGEN van de Makelaars CaBtzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden flauw Loco Tankfust ƒ 6 40 Januari levering ƒ 6 45 ïebrixan ƒ 6 40 Maart 6 SB April f 6 30 Mfti Jüüi Juli f 6 30 Augustus ƒ 6 35 Sep temberj tober Novemberen December levering ƒ 6 50 Burgerlijke Stand GKÉOKEN 5 Nov Pieter ouders J Z art en M M Mulder 6 Johanna ouders J den Hertog ea A J Romgn f 7 Gerardus Louis Willebrordus ouder A an Ewijjg en E Kroeze Salomon ouders Itf M Kijzer en S Seijffers Maria Pe tronellal Truvenuti ouders H Walthie en C F van den Ing OVERLEDEN 5 Nov H J Biljeo 7 j 7 m 6 p J Verboom 3 j 9 m 7 T Kruijsheer 86 j De Cholera kan meestal voorkomen worden door bij de EERSTE dunne Ontlasting OENEESKUJNDIGE HULP in te roepen Gebruik toch alles gekQokt ADVïSRTENTIÊN S Bevallen van een Zoon A N HOOGENDIJK h HoOEaZBIL Voorburg 7 Not 92 Bevallen van een oon M STEEN SMA BaaAT Gouda 8 Nov 92 De Heer en Mevrouw LEOPOLD VjLUMAK betuigen bg dezen hunnen harteiykep dank voox de talr ke bewezen van belanggteUing die zü dezer dagen van heinde en verre mochten ontvangen Goudia 8 Nov 1892 Beden overleed tot onze diepe droef heid onze innig gelieMe Vader Behnwd en Grootvader de Heer T KRÜISBEER inden onderdom van 86 jaren en bgna 6 maanden A M KWINEELËNBERG KKUlaHKIB A KWINKELENBEB6 M M KRUISHEER en de Klhimkimdibkii Gouda 7 November 1892 Gonwe C 191 Men Mede het geluk de hand 500 000 Mark als hoofdprys in het gelukkigst geval biedt de nieuwste gTOOte Oeldverlotlas die door de Hooge Regeering van Haiuliurg goedgekeurd en gewaarborgd is De Toordeelige inrichtia van het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van alechts weinige maanden in 7 veilotmgen van 100 000 loten 50 800 prezen bedragende 9 553 005 Mark ter volledige beslissing zullen komen daaronder zyn kapitale prijzen van eventueel 500 000 Mark 1 prgs 1 pr js 1 prijs 1 prijs 1 prijs 1 prgs bg uitnemendheid echter a M SOOiOOOr 8 prijzen a M 1 5Q00 a M 200 000 26 pnjzen a M lOÓOO a M 100 000 66 prijzen a M 5000 aM 75 000 106 prijzen a M 3000 aM 70 000 203 prijzen a M 2000 aM 65 000 6 prqzen a M 1500 2 prijzen a M 60 000 606 prgzen ii M 1000 Iprijs iiM 55 000 1060 prijzen a M 500 1 prijs aM 50 000 30930 prgzen üM 148 Ipnjs aM 40 000 17188prgzenaM300 200 Iprijs aM 30 000 150 127 100 94 67 40 20 De prgstrekkingen zgn volgens plan van ambtswege vastgesteld Voor de aanstaande eerste prijstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldverloting kost 1 geheel origineel lot slechts M 6 of 3 601 half 8 1 80 1 kwart H l i II O tegen inzending van het bedrag iu bankpapier of per postwissel Alle commissies worden onmiddellgk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ooa de met het wapen van den Staat voorziene Origioeele Loteu zelf in handen Bij iedere besteUing wordt het vereischte officieele plan waaruit de verdeeling der prijzen op de verschillende klassen alsook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de officieele lijsten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompit onder waarborg van den Staal en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatseu van Nederland boweticatelligd worden Ons debiet is steeds door hot geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens officieela ben ijzen de eerste Hoofdtroffcrs verkregen en onze Begunstigers zelt uitbeUald o a Mark 850 000 190 000 S0 000 60 000 40 00ff enz Het is te voorzien dat bij deze op den hechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om alle commissies te kunnen uitvoeren debestellingen zoo spoedig mogelgk in elk geval voor den 15 NOVEUBER e k te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars In Hamburg V S Hiermede danken wij oor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming ioviteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zgn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven Gouda Snelpersdruk vaa A Bkdikiun 8c Z oon H H Winkeliers welke genegen zgn met de St Nicolaaa week om Prijzen te Etaleeren worden opgeroepen op VRIJDAG AVOND ten 8 nur Bovenzaal Harhohibc HET COMITÉ Een Dame met akte Middelbaar Onderwgi Handteekenen wenscht iu bovengenoemde vakken Privaatles te geven eenige Kinderen te zamen te onderwazen of zich aan Scholen te verbinden Brieven iranco onder No 2233 aan het Bureau dezer Courant 341 STAATSLOTESIJ De TREKKING begint MAANDAG UNOVEMBER a g LOTEN en Gedeelten van LOTEN zijn te bekomen bg de CoUectrice Wed A C COSIJW BOA S Groote Keuze Laagste Prijzen LlliDOOU S Melt fnobbelH HoornHies Huideelt Wratten enz worden in 7 it 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pgn ts veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prii s per flaeon met penseel 50 ets Allien echt bg B SCHOLTEN Coifiéur Eisch de handteekening vno A v TUIJLIr TE HÜÜR voor een klein gezin eene netH i 1 25 per week adres onder No 2230 aan het Bureau dezer Courant Alom te bekomen DÉ QonBSGEE QLASEH o £ de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk Ider Glazen der cartonteekeningen enz waarbij is toegevbegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb DOGE CHRISTIAAN KRAMM Prijs 80 Cents A BRINKMAN De nitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 26 franco per post i 1 70 Alzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN GEMEEN OVEELEG De kalmte Waarmede hier te lande gewacht wordt op het onderzoek van het ontwerp der nieuwe kieswet in de Tweede Kamer steekt gunstig af bg de luidruchtige wijze wanrop in een naburig land geagiteerd wordt voor algemeen stemrecht Nu is het zeer wel mogelgk dat het vercchil zich laat verklaren deels door den vuriger aard onzer zuidelgke broeders die meer Waalsch bloed in de aderen hebben deels door hei grooter aantal radicalen en socialisten die zich verongelgkt gevoelen omdat zij als oiiniondigen in de politiek behandeld worden Toch gelooven wij dat eeu juiste oplossing die verkregen moet worden door het wikken en wegen van aller belang eer de vrucht is van kalme overweging en gemeen overleg dftn van luidruchtig straatrumopr dat geen nnder doel h 4 n kan dan vreesaanjaging De kans bestaBtT dat in België door een minderheid die niet kieskeurig is in haar middelen tot agitatie de Regeering en de Kamer verder worden gedreven dan wenschelijk in het welbegre jeii landsbelang Voor hen die ontevreden zgn met den gang van zaken staan andere middelen ten dienste dan demonstratiën op den pubheken weg die steeds gevaarlijk zijn Een monster petitionnement b V zou het getal der mannen van het algemeen stemrecht beter doen kennen dan schreeuwende benden in de straten van Brussel of een regen van papiertjes op de hoofden van den koning en zgne ministers Uit alle ooftlen des lands FEÜILLETOIM ÏT IIT Ll¥13 Uit het Framch 12 Hij deukt dat ik het ben Mandy dat kunt ge zien uit den brief en hg stelt mij in degele genhoHl mgn post neer te leggen maar zeg hem dat ik hem w verplicht ben maar dat het niet noodig IS O I laat hem niet denken dat ik het niet op prgs stel maar zeg Rem dat ik er niet aan zou kunnen denken l Wel Mandy zeg hem dal i c het Gouvernement niet zou kunnen verlaten Da die vgf en twintig jaren Vertel gg het hem kind en maak het t duidelgk hoeveel gy nu doen kunt nu je ouder bent geworden je weet je was nog zoo jong toen wg die benoeming kregen zij zijn het vergeten dat je nu zooveel ouder bent I Zij keek haar doch ter aan en laolUB werkelg zoozeer voelde zg zich gerustgesteld door die uitkomst yJe ziet wat het beduidt O ja verzekerde Amanda wel stellig Maar tot zich zelve zeide zij Ik weet het met Ik Teet het niet Hot kan zijn dat zg gelgk heeft S laten zich gemakkelijk eea aantal lieden bgeeutrommelen om in een patf straten wat vertooning te maken maar Wat bewgst dit V Nu meene men niet dat wg die houding der meerderheid van de Belgische volksvertegenwoordiging voor juist houden Bet is best mogelgk dat de Kamer die het payê Ugal vertegenwoordigt niet de uitdrukking is van de openbare meening en dat het dus noodzakelgk is dat het niet vertegenwoordigd deel der natie zich doe hooren Maar dan zonden wg de voorkeur gevea aan meer afdoende middelen indrukwekkender en minder gevaarlijk Deze gedachten kwamen bg ons op onder den indruk der laatste berichten uit Brussel schoon eigenigk de kieswet welke bij ons aan de orde is ons meer interesseert Onwillekeurig echter maakte wg eene vergelgking tussoheu ginds en hier Paar onstuimige aandrang om de Regeering verder te drgveu dan zg schijnt te willen hier aarzeling om het ministerie te volgen bg zijn stouten stap voorwaarts Want het is niet te ontkennen dat de nieuwe kieswet zelfs de ijverige voorstinders eener liberale Kegeeriug een oogenbük verbgsterd heeft en dat in den boezem onzer parti de vrees beötaat dat haar leiders te ver zgn gegaan Wat is nu echter wenschelgker dat de Regeering zich plaatst aan het hoofd der beweging en moedig de leiding op zich neemt of wel dat zg vreesachtig is een eigen meening te hebben en zich laat voortstuwen door de publieke opime V Wg gelooven vast dat wg in dezen het beste deel hebben In Maar in geen geval zullen wij ons ontslag aanvragen Dat zuUon wij niet doen Ëii dan stelde zij haar opnieuw gerust op die kort afgebrokene bed wongene wijze van praten die nimmer verlevendigd werd door eene liefkoziog Trek hot u niet aan mof der het is alles iii order Maar deze vertrouwelijke raededeeliug was juffrouw Gedgs niet zoo aaustouds over do lippen gekomen daar was een uur van onuitsprekelgke smart voor haar vooraf gegaaiss en nu terwijl Amanda daar in haar eenzaamheid in het duistere postkantoor gezeten was nu zag zg liaar moeders uitlegging latende voor hetgeen die was de feiten moedig onder het oog Zij zullen moeders aanvraag om ontslag aannemen Helii IS mijnheer Hamilton die dit gedaanhoeft O die man Wij zullen niet om ontslagvragen dit is het eenigo wat er op zit ij leggenonzen post niet neer Ik zal dit aan den Presidentschrijven eu wij zullen er waarschijnlijk nooit meeriets van hooren Maar in elk geval wg zullen onsonslag niet vragen 0 Zij zo i inijnboer Hamilton nimmer vergifftinis kunnen schenken daar was zij zeker van Die schok haar moeder toegebracht Amanda s schouderstrilden van het snikken toen zg daar zoo zat methaar hoofd op de kuieen lelterlglc gebogen onderhet leed O als ilc zgn brief maar niet verlorenhad riep zg gedurig weer Het is mijn schuld het is alles mgn schuld niet moeders schuld Datzal ik den President ook zoggen I ADVERTENTIEN worden gepUatrt van 1 5 regels a 50 Centen iedew regd meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiên gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt tusscben ook hier te lande zijn wij er nog met De Belgische Regeeriog is als een veldheer die tracht de zegepraal te behalen met het cemtrum des legers terwijl hjj de vooren achterhoede over het hoof ziet hetgeen zeker een vreemde wijze van krijgvoeren is Maar ons ministerie begaat de font van zgn achterhoede te ontstemmen hetgeen wel zoo erg niet is maar toch de overwinning in gevaar dreigt te brengen Niet alleen de impulsie raoet van boven komen maar ook voor eendrachtige samenwerking behoort de veldheer te waken Dit nu zal het best kunnen geschieden indien de Regeering bjj de overweging in de sectiën een aandachtig oor heeft voor de bezwaren van enkele harer vrienden Andere vreezen wij dat het ministerie Tak gevaar loopt zijn eigen staart af te hakken eene operatie die zelden bevorderlgk is voor een krachtigen en voorspoedigen groei Het groote bezwaar bg velen blijft de afwezigheid van elk degelijk kenteeken van welstand bg den toekomstigen keizer Ieder die niet bedeeld wordt d i die niet officieel voorkomt op de lijsten van burgerlgk of kerkelgk armbestuur te beschouwen als te voorzien in het onderhoud van ztch en de zijnen is een fictie die even willekeurig is als de terecht viToordeelde census van de voormalige grondwet Deze bepaling maakt het grondwettig voorschritt dat een kenteeken van welstand eischt geheel illusoir Regeering en kamer althans de liberale partij in de kamer behooren zich mef elkander te ver staan over eene Maar zij moest don tijd niet laten ontsnappen zjj moest hem verzekeren dot haar moeder hem zeer verplicht was maar dat zij er zich niets aan stoorde dat zg oud werd zij kon nog best voort en waardeerde da gunst van hel hooge en welwillende Gouvernement dat zij de eer en het voorrecht had te dienen Tot zoover mocht haar moeder het geschrevene lezon daarna volgde haar zelfboschuldiging eh voorzeker zij weifelde niet bg het schrijven van dien brief Do woortlon brandden haar in het hart zoo oud als zij was Och I zoo sprak zg tot zich zelve al meenden zg het goed zooals moeder vrfrzekerde het zou genoeg wezen om moeder den dood an te doen als zg weg moest Snikkende schreef zij verder maar toen de brief verzonden was en een dag of twee verliepen ZonHer eenig verder bericht uit Washington voelde Amanda zich gelukkiger dan zij gemeend had te kunnen zgn zoo laii die vreeselijke onzekerheid haar hdien het hoofd bleef hangen Juffrouw Ged je begon een groota mate van trots on opbeuring te putten uit dat liew s van toegeeflijkheid van het Gouvernement Zij reide tot Amanda dat zij bepaald wenschte dat hot publiek het zou ie weten komen Niet dut zij er grootaoh op wilde wezen zuidê zij maar het was zoo n groot gunstbewijs en ij zou wel willen dat Sally Goodri h het wist Amanda s gevoelens waren echter ïooxeer tegen deze vertrouwelgkhnd dat julfrouw Gedge dit voornemen met tegenzin opgaf Ja je hebt eigenigk gelgk sprak zg wg zijn niet als gewone men 1