Goudsche Courant, donderdag 10 november 1892

arbeid van vrouwen en kinderen het tegeugoou van do dronkensohop de verbetering der arbeiderswoningen en vau de voorwaarden waaronder zij in eigendom kuuneu worden verkregen het weguemeu van de misbruiken bij de uitkeering der loone i do ontwikkeling der instellingen van voorzorg van hulp van verzekering en van pensioen Sedert dit programma voor een groot gedeelte is vervuld zijn er andere niet minder belangrijke wetten aangenomen Do opperste arbeidsraad heeft aan de belangen do cholerasraotstof in de ontlastingen der lijders zetelt en langen tijd in vochtig linnen hore virulentio behoudt waarbij komt dat tijdens het heerschen van cholera steeds lichte aandoeningen van choleroach tigen aard voorkomen die als cholerine of holera diorrhee verloopendo aau de voor cholera voorgeschreven maatregelen van ontsmetting ontsnappen en diu toch do smetstof voeren en waarvan de foecalieu even gevaarlijk zijn als de goed geconstateerde gevallen van cholera Het zou de nieeste aanbeveling verdienen in tijden dat cholera voorkomt al het vuile linnen onmiddellijk uadut het op de waschiurichting komt te ontsmetten hetzij door het onmiddellijk in kokend water te brengen eu door te koken hotzij door h t eenige oogtnblikkeu in den ontaraettingsoveii aan den invloed van verzadigden stoom bloot te stelhjn Deze boide operatièn zullen echter vermoedelijk veel bezwaar ontmoeten vooral wegens het sorteert n Waar deze voorzorg dus iu den regel niet wordt aangewend zij in overweging gegeven de sorleersters ernstig er op te wijzen dot zij tijden haren arbeid niet met de handen oou den mond komen en telkens wanneer zij horen arbeid hebbeu geëindigd hunne handen wassohen mot sublimaatoplossing 1 2000 en daarna met warm zeepsop Vooral ook worde niet eegeien of gedronken in het waschlokaal en niet vóór dat de hondun goivasschen zijn Ook verdient aanbeveling dat zij bij het werk oen linnen overkleed adutrekken dot in het werkl aat blijft en van tijd tot tijd met sublimaatwater wordt ontsmet zoomede dot in de lokalen voor do grootst mogelgke reinheid worde zorg gedragen en de latrines dagelijks worden ontsmet Voorts worde er vooral voor gewaakt dat het woschwater worde ontsmet door creoliuemengsel als bedoeld in bet koninklijk besluit van 2 1 Juni 1892 Staatsblad No 153 voor het in waterloozingen wordt afgevoerd Ruiteniandsch Overzicht tiet ontplofte het gebouw vernielde en politiobeamb ten en getuigen doodde Onder een levendige beweging der Kamer deelde de president minister Loubet de bijzonderheden over de ontploffing in de Rue des bons enfants mede I Hg verklaarde dot de Regeering strenge maatrege I len zal nemen en zonder medelijden voor de daders j Te Parijs heeft weder eene ontploffing plaats ge I hod die 6 menschen het laven kostte Een ontplof j boor voorwerp was neorgeleg d voor het kantoor der mijnmoatschappij Cnrmaut word daar ontdekt en overgebracht uoor een naburig politie bureou waar zal handelen Delafosse richtte over deze zaak een interpellatie tot de Regeering Deze nam geen genoegen met de eenvoudige orde van den dag welke daarop met 3B8 tegen 134 stemmen werd verworpeif Arène stelde daarop een motie voor waarin vertrouwen werd uitgedrukt in de waakzaamheid en do geestkracht van de Regeering dit voorstel werd aangenomen met 369 tegen 94 stemmeu Velerlei drukte eu allerlei betoogingen op straat eu in de Kamer hebben te Brussel plaats gehad doch ongeregeldheden waren niet te betreuren De troonrede waarmede de Koning de zitting opende luidt aldus Uijne Meeren De Belgische grondwet is thans de oudste op het geheele vasteland Zg hpeft ons dierbaar vaderland gedureudo eene lange reeks van jaren vrede eu vruchtbare ontwikkeling geschonken en meer dan eeumaal heb ik geiyk gü de wijsheid dier constitutie geprezen Maar de werken der menschen hebben een tijdelijk karakter de instellingen moeten in overeenstemming worden gehouden met de omstandigheden welke ze beheerschen moeten en donk zij de tq j stond gebrochto hervormingen hebben onzo zoo vrijzinnige instellingen gedurende een halve eeuw kunnen voldom Thans echter kunnen zg verbeterd en verjongd werden en dit deed u in overeenstemming met mgne regeering besluiten dat er aanleiding is verschillouiM ouderdeelen on er staatkundige organisatie aan nieuwe studie te onderwerpen In dit bijzonder en ernstig onderzoek zoools onze grondwet het vborsohcijft heeft hot kiezerskorps vnn heden u het maiidaOlg egeven om eene ruime uit andere formole die aan den eenen kant dewerklieden welke lezen en schrgven kunneneu geregeld in hun onderhoud voorzien insluit en aan den anderen kant buitensluit delandloopers de bedelaars van beroep in éénwoord al diegenen welke ten eenenmale doorgebrek aan een regelmatig middel van bestaan afhankelgk yan anderen en daardoor ongeschikte kiezers z n 43010 Mocht ten slotte blgken dat de Ministergeiyk heeft en er geen proefhoudend criteriumte vinden is behalve zijn negatief kenteekenvan welstand welnu dan zal ieder weldenkendliberaal zich liever nederleggen bij de in zijnoog gewaagde proefneming dan de pas af tesnijden tot eene allernoodzakelgkste hervorming Niemand ontkent de wenschelijkheideener zeer ruime uitbreiding der kiesbevoegdheid Wy hebben verzuimd in tjjds de bakenste verzetten en moeten uu een grooter stapdoen dan in normale omstandigheden wenschehjk is Maar de voorzichtigheid gebiedt toch dat wjj ons niet al te ver wagen De vurigevoorstanders van het ontwerp voeren als argument aan dat anders de agitatie zal vooitduren Dit achten wg geen bezwaar Daarenboven onk na aanneming van dit ontwerpzullen de voorstanders van absoluut algemeenstemrecht niet voldaan zijn Ook de eisch geef dan zelf een ander stelsel laat ons koud Dit is niet bet werk van particulieren DeRegeeriag die over de gtgevens beschikt welkedaartoe noodzakelijk zijn kan trachten aan degemaakte bedenkingen te gemoet te komen enwy twgfelen niet of zg zal in die richtingwerkzaam zjjo ten einde zich aldus de hartelijke medewerking te verzekeren van allen die in hoofdzaak zich met haar plannen kut nen vereenigeu BINNENLAND 60UDA 9 November 1892 Door den Commissaris der Koningin zijn herbenoemd tot Leden van het College van zetters alhier voor s Rijks directe belastingen de h h C van Veen en B H van de Werve Sr en in de plaats van den heer P Goedewaagen die eene herbenoeming niet heeft aangenomen benoemd de beer H VI Xi Koning Heden viert onze geachte stadgenoot Dr A Bomeijn een gedenkwaardigen feestdag Het is ui heden 60 jaar geleden dat bij zijn loopbaan als geneesheer begon Uebeurt het slechts zelden dat het iemand gegeven is zoo lang werkzaam te blijven ten nutte van zijne stadgenooten het ia inderdaad een groote zeldzaamheid dat m n op den leeftijd van den jubilaris nog zoo volkomen in het bezit is van zijn vermogens dat men dergelijken feestdag nog met opgewektheid kan vieren Na de tuograpliie die Dr Levedag doer dageo lohen wij kunnen onze bevindingen niet zoo rondbazuinen En Amanda haastte zich om te verzekeren dat dit ook juist haar gevoelen was Haar moeders onschuldige ingenomenheid met zichzelve tneed haai door de ziel want hoewel er geen antwoord gekomen was uit Washington betrapte Amanda Gcdge er zich zelf op dat zij de dagen telde tot den Ie Mei Zij wist niet waarom zij voelde alleen maar dat er iets zou gebeuren Maar die zachte voorjaarsdagen kwikteu juffrouw Gedge aanmerkelijk op en zij kwam weder geheel tot rust want niets van den President hoorande verdween de schrik over dien brief dien zij eerst zóó grievend voor haar gevoel verkeerd begrepen had langzamerhand geheel uit haar geheugen Amanda kou niet nalaten te deuken dat zulke vergetelheid een teeken van zwakte was en zij deed haar dagelijksoh werk met een bezwaard gemoed De tweede week in April verklaarde juffrouw Gedge dat alhoewel zij zich beter voelde zij er over dacht eenige dagen niet naar het postkantoor te gaan hot kruien ÏB den rolstoel daar heen deed haar pijn aau het gebeente en zij wilde even graag in de keuken blijven verzekerde zij Maar natuurlijk hield zij het oog op het postkantoor en zag de diligence s mid dags komen aanhobbelen en lette er op hoe het hij do handsche paard onrustig stond te trappelen terwijl Olly de brievenmaal aan Amanda overhandigde Daar zat een man op den bok nnast Olly die niet weinig haar nieuwsgierigheid gaande maakte in ons blad publiceerde mag het onnoodig lieeten opnieuw een leveusBohets van den verdienstelijken man te geven Thans mog3n wy ons bepalen met mede te detileu wolke hartelgke bawijten van belangstelling hem werden gegeven Uit de ingezetenen vau Gouda had zich oen Comité gevormd bestaande uit de hh W J Fortuyu Droogieeyer ii Noothoven vau Goor C G van der Post J A P Montijn en P Sauerbier die den jubilaris namens vele patiënten en vrienden een stoffelijk blyk hunner vereeriug aanboden Dit bestond uit een fraai bronzen beeld Fainqueut op een zwart piëdestal met de inscriptie JluldeUijlc aan Br Adriaan Romeyn 1832 9 Nov 1892 Daarbij was gevoegd een prachtig album van rood 1832 bruin fluweel waarop met goud borduursel 9 Nov 1392 met zware vergulden knoppen in den houk In dit album staan de namen van lion die aan het geschenk bijdroegen doch daaraan gaat vooraf een keurige penteekeniiti bestaande uit behalve het wapen van Gouda een vrouwenbeeld mot hot onderschrift Mecliciim terwijl de woorden O t hoogachting en erkentelijkheid de bron te kennen gaven waaruit het huldeblijk voortvloeit Met album ligt op een keurig elegant tafeltje met marmeren blad en verguld voetstuk 1 Een en ander munt uit door smaakvolle uitvoering on genoegen doet het ons te kunnen conetatcereu dat alles door Goudsche ingezeteneu geleverd is Het beeld door den heer VV Begeer het album door de firma Wed A Quant het tafeltje door den heer F Stroeve Dit huldeblijk werd den jubilaris door genoemd Comité onder een hartelijke toespraak van den heer W J Fortuijn Droogleevor overhandigd Zichtbaar gelroüen aanvaardde Dr Romegn het geschenk hem door zijn patiënten en vrienden vereerd an hartelijke ooh niet alleen zijne patiënten eu vrienden geXoelden behoeften Dr Homeijn hunne waardeeriug te toonen ook zijne collega s vereerden hem een stoffelijk huldeblijk nl een artistiek beeld iu terra cotta voorstellende Mercurim terwijl ook het Burgerlijk Armbestuur waarvan de jubilaris sinds het jaar 1848 lid is hem ren smaakvol cadeau overhandigde Onnoodig te vermelden dat hem vau verscliilleiiuip andere zijden ook treffende blijken va toegenegenheid werden vereerd Wij spreken zeker uit naam van vele Goudsobé ingezeteuon als wij de hoop uiten dat het Dr Ilomeijn gegeven moge zijn nog eenige jaren te genieten v n de rust die hem na een zoo werkzaam leven ten volle toekomt I 1 Naar wij vernemen is het cadeau met album voor hen die daartoe een bijdrage leverden te zien op Maandag 14 November van 10 tot 4 ure des namiddags ten huize van den heer vam der Post Hedrn middag is uit de Kleikade nabij de spoorbrug opgehaald het lijk van den heer C J F die sedert Vrijdag de echtelijke woning had verlaten De heer Willem van Leer uit Amsterdam hield gisterenavond in eeno vergadering van het Dep Gouda der Maatschappij tot Nut van t Algemeen do aangekondigde voimlracht Spr begon met de vraag of zijne toehoorden da en toen haar dochter binnenkwam voor het eteu vroeg zij Mandy heb je op hem gelet Hij had eec heel jjleizierig voorkomen Mandy vond ziJ terwijl r dochter zonder iets te zeggen haar stoel bij de tafel schoof zoo recht aangenaam maar hij was dik ofschoon daar kan men hem geen verwijt van maken Wie zou hij kunnen wezen denk je Hij had een hondje naast zich zitteu Ik mag graag een man vriendelijk zie n om gaan met een houd Het is niet de man u febaimachines wie weet of het niet de MflR B Of een colporteur meedfu AmanSXI lk houd van colporteurs dio hebben altijd zooveel conversatie Soms denk ik wel eens als ik het geld had dan zou ik in staat wezen een boek van hen Ie koopeu zij kunnen zoo aardig praten over boeken Hg keek met alle aandacht naar de deur vaA de schuur verklaarde juffrouw Gedge Ik wed dat hij nog nooit een deur van een schuur zoodanig geschilderd heeft gezien li weet niet of wij toch niet beter deden met het te laten veranderen Mandy Ik wed dat hij het heel aardig vond moeder hernam haar dochter vriendelg k Nu hoe dan ook als mijnheer Thyme hier komt voor de brieven kind denk er om datje vraagt wie hij is Het is nog veel te vroeg voor iemand om buiten te komen Het was heel prettig om een nieuw en belangwekkend onderwerp voor een gesprek te hebben Willinm Sprague voor den kleinen spieg in het loge aardige operette Rip vau Winkle kende Hij bracht den hoofdpersoon daarvan in herinnering zijnde iemand die na 20 jaren absentie in zijn vaderstad terugkwam doch tot zijn teleurstelling daar geheel een vreemdeling was geworden De ouden van dagen waren gestorven de volwassenen van eertijds oud geworden de kinderen mensohen Ëerat nadat hij een lied het lied der liefde had gezongen word bij herkend door hen die dat lied ook vroeger van hem gehoord hadden Spr nu verkeerde eenigszins in Mip a toestaud Gouda was zijn geboortestad ddar had hij zijn jeugd gesleten onderwijs ontvaugen lief eu lued gesmaakt Twiniig jaren geleden was hy vertrokken en thans kwam hij als vreemdeling wefir Vroeger kende hij alle inwouers thans nagenoeg niemand Armer aan illusien doch rijker in levenservaring betrad hij weet zijn geboorteplaats en het deed hem werkelijk genoegen daar als spreker te mogen optreden De heer van Loer sprak daarop over de Nieum zi i en de letterkundige beweging van do laatste jaren Hy bracht eerst in herinnering wat aanleiding had gegeven tot oprichting van dat tijdschrift schetste de voornaamsteii der jongere letterkundigen als van Eeden Kloos van Degsael Alb Thijm ea en betoogde hoe onbillijk het was steeds met da auteurs van de Nieuwe Gids te spatten en te lachen terwijl er in hun werk toch zooveel verdienstelps was Dat men dit niet steeds begreep was toch Keen reden om hen te veroordeelen Voorts moeit men niet vergeten dat genoemde letierkundigou oteedi mot ijver en ernst studeerden eu bepaal l vorderingen maakon zoodat eigenlijk eerst na 16 of 20 jaar met beslistheid kon uitspraak gedaan worden in hoeverr zij recht hadden op meer of mindere waardeeriog Spr die zijn voordracht geheel als een cauierie wilde beschouwd zien deed ons voorts kennis maken met verscheidene gedichten van de Nieuwe Gidé mannen die zijn keus eer aandeden Het talrijk publiek smaakte blijkbaar veel geaoegen in de voordracht zoodat hot hoopt den hier van Leer nog eens terug Ie zien Door de politie te Gouda is aangehouden de persoon van A de B die in Juli van dit jaar eea pak manufacturen van het station alhier heeCl ontvreemd en verleden week een kolfer inhoudende dito De meeste dier goederen zijn opgespoord Ds Osinga alhier heeft bedankt voor hel beroep bij de Ned Geref kerk te Soheveuingen Iu de zitting dor Bottordamscho Air Rechtbank van gisteren werden veroordeeld Th 3 D oud 49 jaar pijpenmakor en W K oud 45 jaar sjouwer te Gouda wegens diefstal tot 2 dagen gev Voorts werd vrijgesproken M v d K huisvrouw van J van I E logementhoudster te Gouds die in de vorige week had terechigestaan beklaagd vbb koppelarij Men meldt uit Zegwaart aangaande den door om gisteren vermelde misdaad Gisteren ochtend te 9 uur is alhier een moordaanslag gepleegd door zekeren Quirinus Westhoek een 24 jttrig boerenknecht die verkeering had met ana 23 jarige dienstbode Anna Maria van Daalen ment bezig om zich wat op te knappen had er geen flauw vermoeden van hoeveel blijdsohap zgn komst bewerkstelligd had Dat William zoo vroeg nndt in Penuiville kwam was ondat zijn overgroot geluk hem tot de eene of andere handeling noopte De dag dat aan juffrouw Gedge bekend gemaakt werd dat haar aanvraag om ontslag wenschelijk werd geacht was aan William Sprapue een bericht afgezonden dat een afsphrift behelsde van dien brief diea volgens juffrouw Gedge s uitdrukking zij verkeerd had opgevat Hij las dien uit louter voldoening wel een dozijn keeren per dag over en dan scheen elkeu dag die lo Mei hem verder af hij pakte dai elijk zijn koffer en nadat bij een week lang den last gehad had van in eu uitpakken wanneer Jig het een of ander noodig had viel het hem in dat het besie wat hij koa doen zou wezen om Jimmy inpo te nemen en onmiddellijk naar Peuniville te trekken om inafwachting van den verlangden datum alvast om zoo te zeggen kennis te gaan maken met zijne nieuwe omgev ng Het duurt nog veertien dagen eer ik mijne betrekking als postdirecteur aanvaarden moet verhaalde hij aan zijne vrienden maar intnsschen wil ik do gewoonten vac het plaatsje en van do menscheu Ueren kennen om een goed inzicht in ragn werk te verkrijgen Ifordt vervolgd De aanslag heeft plaats gehad np het erf van den landbouwer J A van Straalen aan deu Zegwaarl sehen weg nabg het gehucht den Hoorn waar genoemde A M van Daalen dienstbaar was Te vergeefs had hij beproefd zijn meisje in eene schuur te lokken waarna hij haar op het orf verraderlijk met een mes is aangevallen en haar na eene hevige worsteling vier sneden achter in den hals heeft loegebrncht en verscheidene verwondingen aan de handen BIgkbaar heeft hij beproefd haar den strot af te snijden wat hem ecbler doordieu zij voorover was gevallen niet gelukte Op luire angstkreten kwamen verscheidene personen toesnellen Een der eerst aangokomenen gaf Westhoek met een mik een klap op het hoofd en op den arm waardoor hij het mes liet vallen Na het weder opgeraapt te hebbüu verwgcferde hij zich door hol land en werd later gevonden stuaude te en een balie in hot gehucht den Hoorn kalm e n sigaar rookeiido Inmiddels word politie on geneeskundige hulp ingeroepen die spoedig ter plaatse aanwezig waren De vervvondo was iiitussobeii naat binnen gedragen on te bed gelegd waarna het eerste verband werd gelegd Westhoek werd spoedig gearresteerd en aan een voorloopig verhoor ouderworpen llij bleef uiterst kalm en hield vol dat het hem enkel te doen was geweest om du meid van kant te maken en hij vnn het gebeurde volstrekt geen spijt had s Avonds is hij na verhoor voor de rechterlijke autoriteitou naar de gevangenis te s Gravenhago overgebracht De voornaamste beweegreden voor deze gruwelijke daad moet zijn jaloezie Reeds 5 jaren had hij met haar verkeering geliud doch het was reeds meermalen ilf geweest en zeer dikwgls hadden zij oneenigheid en ruzie Nog diuiizelfden avond is de gekwetste per vigelante naarde ouderlijke woning overgebracht Bij het verzenilen van dit bericht was zij naar omstandigheden vrg wil De Dnilsch Oostenrijkscho nfatandsrit die het van alle kanten zeer ontgelden moet zoowel van Ouida als van Bismarck eu zoovele anderen is dezer dagen ook mot vracht als argument gebruikt in een proces Een boer uit het gebergte Kaiserstuhl in Baden die nogal kras gebruik gemaakt had van de zweep om zijn onwillige paardeu vooruit te krijgen werd wegens dieroumiahandeling door de politie tot een geldboete veroordeeld Hij liet echter de zank voor de rechtbank komen en verdedigde zich zdf Als ik bij die uitoefening van mijn beroep in een vlaag van ergernis mijn paarden wat hard sla zeide hij dan is dot strafbare dierenmishandeling Maar als de heereu van Berlijn naar Weenen rijlen en zooveel paarden bederven of dood maken dan is dat gueu dierenmishandeling Die wordt alleeu gestraft bg ons de arme lui De rechtbank bleek met die critiek in te steramen en sprak den man vrij zonder kosten In de trams te Belgrado een nieuwigijeid voor de Servische hoofdstad betaleu kinderen half geld evenals bij ons in de spoortreinen Daarbij O dt echter niet gerekend naar den leeftijd maar naar de grootte der kleine passagiers Alleen kindoren die nog geen meter lang zijn rijden voor half geld Door verscheidene in den wagen aangegeven melermateu is de controle gemakkelijk veel gemakkelijker dan die van deu leeftijd Door den adviseur aan hot ministerie van binnenlandsche zaken waarnemenden inpecteur van het geneeskundig staatstoezicht in Zuid Holland is gewezen op ihet gevoar dat de bleekerijen en wassohenjen opleveren voor verspreiding der cholera en is dientengevolge aan verschillende burgemeesters van gemeenten waar dergelijke inrichtingen gevestigd zijn in de vorige maand de volgende circulaire verzonden Bij het toenemen der sporadische gavalleu van cholera m deze provincie acht ik my verplicht uwe aandacht te vestigen op het gevoar dat uit de vele waKhinnchtingen in uwe gemeente voor de ingezetenen en m de allereerste ploots voor het personeel met het wassohen va bet vuil linnen belast in deze tgden kon voortvloeieh De ondervinding toch heeft zeer beslist aangetoond dot voor de verspreiding der cholera de vuile wasoh een zeer gevaarlijke factor is Talrijk z de gevollen waarin door het wassohenvan ondergoed on Igflinnon afkomstig van lijders aancholera de ziekte overgedragen werd op hen diezich daarmede onledig hielden en op hvu die gebruikmaakten van het water waarin dit oed werd gewasschen In verschillopdo gemeenten is op die wüzede epidemie ingeleid En het ligt voor de hand alj men bedenkt dat breiding van de kiesbevoegdheid tot stand te brengen Amdere vraagstukken van gelgken geest sluiten zioh daarbij aan en deze quaesties op te lossen zal het voornaamste werk der zitting zijn welke thoos geopend wordt Door toor de herzioniiig onzer grondweteene buitengewone meerderheid te vorderen hebben ooie voorvaderen willen uitdrukken dat zij niet het werk eóner partij mocht ziju In dien geest mijne heeren zuUei u door mijne rogeering voorsloUen worden gedaoii on ook m dien geest ik twijfel er niet aau zullen zij door ii worden onderzocht en de voderlandsclie gevoelens waorvon uwe vergaderingen bezield zgn telkenmale als een groot nationaal belang op het spel staat zijn een waarborg dat de herziene grondwet opnieuw een werk van verzoening en eendracht zal zijn Gedurende de zitting welke thans geopend wordt zullen de debatten van zoo hoost gewicht voor de toekomst dea lands hot grootste deel uwer werkzaamheid in beslag nemen on misschien is het beter aun de toekomstige gekozenen vou een uitgebreid kiesrecht de studie Ie loten der andere nog hangende vraagstukken Gij zult echter er eene eer in t stellen niet do studie te onderbreken van do mid k delen welke strekken moeten tot verbetering vóu iWlil het lot der arbeidende klassen Toen ik bij de opening der zitting van 1886 dit onderwerp aan uwu bgzondere zorg aanbeval heb ik u eene reeks belangrijke maatregelen aangekondigd voornamelijk betrekking hebbende op de raden van scheidsrechters de reglementeering von den der arbeiders iie organisatie gegeven welke aan den landbouw en de industrie reeds waren gegeven en men kon zeggen d t onze arbeiderswetgeving voor geen enkele andere onderdoet Nochtans vooral in de e aken moeten gedane zaken slechts eene aansporing zijn om nieuwe te ondernemen en ik beveel aan uwe welwillende aandacht de wetten aan welke u zullen worden voorgelegd betreffende het orbeidscontract do vorming van ambachts groepen de bescherming der kinderen de spaarkassen en do kassen van onderling hulpbeto on In den loop der laatste jaren hebben belangen van dezelfde soort aanleiding gegeven tot belangrijke vernieuwingeu iu het rechts en strafwezen Ik zal u slechts noemen de nieuwe organisatie der openbare liefdadigheid do instelling van de voorwaardelijke invrijheidstelling en de voorwaardtlgke erootflling de bescherming aan in vrijheid gestolde veroordeelden verleeucj het tegengaan von de bedelarij en het londloopen Ik twijfel niet of do geheele sympathie der Volkvertegenwoordiging zal ook verzekerd zijn aan de nieuwe ftgingen welke zullen gedaan worden in dezen zelfden wag ora onze wetgeving te verbeteren Ik hoop dat de Kamers zich ook weldra zullen kunnen bezighouden met de voltooiing der herziening von het wetboek van strafvordering eu van het burgerlijk wetboek alsook met de niet minder apoedeischeude samenstelling von een wetboek van militaire rechtsvordering Da toestaud der algemeene gezondheid welke eeu oogenblik werd bedreigd is bevredigend De locale bestureu zullen niet vergeten dat hun eerste plicht is te zorgen dat a n de eischen der hygiene worde voldaan De regeering zal doen wat in haar vermogen is om hen in deze taak te steunen eu om onze wetgeving voor zoover zg de gezondheid en de geneeskunde raakt te brengen op de hoogte van deu vooruitgang der wetenschep Hoewel nog altoos geducht he Êtii heeft de landbouw een betrekkelijk oiervlora c oogst gehad Mijne regeering zal beslist voortgaan met het aanbrengen van olie verbeteringen welke ondernomen zgn inzonderheid in het londbouw onderwgs onder alle vormen in do vorming van syndicaten en in de ontwikkeling der verkeeringswegeu Dok de nijverheid en de handel heltben zware lijden duors ö u fiij de moeielijkhoden ingevolge eeu algemeene nuUaiae zijn zich de belemmeringen komen voegen welke steeds scherper wordende beschermende maatreiolen aan onzen uitvoer in den weg leggen Maar dank zij wonderen van krachten werkzaamheid zgn onze voortbrenging en onze haudelsbeweging in haar geheel niet achteruitgegaan Voor verloren of iu gevaar gebrachte déhouckéa zijn andere in de plaats gekomen of bieden zich aan en dit is een der meest aanhoudende zorgen mijner regeering Onze betrekkingen met de andere staten blijvei steeds getuigen van volkomen woder gdsch vertrouwen Herhaalde malen hebtjen belangrijke internationale vcrgadel ingen op ons grondgebied plaats gehad ea België heeft aan die werken van den vouruilgong steeds een eerrot en werkzaam deel genomen Weldra wederom zal op het verzoek der Vereenigde Staten van Amerika tu Brussel eene conferentie zetelen f welke belast zal z n met do studie van ernstige problemen 4n verband met de muntquaestie De forten der Maas thans voltooid zullen het 9