Goudsche Courant, vrijdag 11 november 1892

VrUdag 11 November 1892 N 4900 STEENKOLEN In lossing eene lading PUIKE OROVE M ZACIELSOLEN gedurende de lossing tot 65 cents per mud kontant zonder korting yr te hnis bezoriid Verder Puike HAARD MACHINK VLAMenSMEEKOLEir tot concurreerende prgzen Aanbevelend A LAMBERT TÜRFSINGEL F 80 GOUDSGHE COURANT JMeuwS en Advertentieblad vaar Gouda en QmstrekeUf 0e iQzeadlQg van adTertentita kan gesoliieden tot Ma uur des namiddags van den dag der uitgave NB e prgzen ziJn niet hooger dan van bet nagemaakte 7EEBE00DBAEZEBU C Schouten üapeli a d IJsel I Pnik puik ROGGEBROOD a ƒ 6 de 100 ki o Voedzaam Enrkdroog TE UU DB voor een klein gezin eene nette P K WJf W W V Vfè 1 L William Sprague vertelde niet aan Olly wie hg i was hij Was niet voornemeiis lijn gewichtige per sooniykheid zoo dadelijk aac het lich te stellen hij wvwap VVVSnV V jIVrBnT voorkeur aan de gewaarwording van incognito Uit XiWkfL taJawJaWl te trekken liy was evenwei zeer hupsch hg prees de landstreek die zich daar voor Uit iet Framch bem uitstrekte in bewoordingen die don vriendschap pelijken wensch te kennen gaven van enkele vergissingen die de Schepper begaan mocht hebben goedmoedig door de vingers ta zien hij vond dat de huizen er gezellig uitzagen too zeide hg on de boerenwoningen van grooten omvang waren hij erkende dat het bigkbaar aanmerkelijk geregend had maar land nog beter dan tot dusrer in staat stellen om de plichten z aer onz j lii heiil te rcrv allen waarin het trouwens vast besloten is nimmer te kort te schieten Burgerwacht on leger bigven steeds van den besten geost bezield Op beide knn men bouwen voor de verdediging der nationale onafhankelijkheid en voor de handliBving van die binnenlandsche orde londer welke vrghoid slechts een ijdel woord is Sedert 1830 heeft België reusachtige kapitalen aangelegd voor zijne oeconomische ontwikkeling de uitgaven daarvoor gedaan bereiken bijna het cijfer tijncr schuld Maar hoe groot ook de inspanning 2ij welke reeds gemaakt werd daarin mag niet worden verflauwd op dit terrein is het gel k op vele andere stilstand is hier achteruitgang Ondanks belangrijke opheffing van lasten en ae zware eischen tiT wille van de crisis in de nijverheid aan de schatkist gesteld bl ft de financieele toestand vun België bevredigend Mijne regeering zal zich beijveren dien toestand te doen voortduren Onder de belangen welke cns aller zorg vragen is een ditr gewichtigste de verstandelijke ontwikkeling des volks Het is niet door ceue steeds groo tere uitbreiding van huii onderwys maar door schitterenden glans hunner kunsten en letteren dat de Staten van den tweeden rang trachteu moeten aan hunne rol grooter beteekenis te geven Het onderwijs van alle categorieën mag zich in ontwikkeling verheugen De wet van 1890 betreffende het verleenen van academiegraden stelt aan hen die het universitair onderwijs willen volgen stellige eischen van bekwaamheid en heeft tevens aan bet hooger onderwijs eon meer practische richting gegeven De studenten van alle faculteiten zuil ii in het vervolg ook ingewijd zijn in de practisobe toepassing der wetenschap Se ert 8 jaren heeft de oevolking der lagere scholen niet opgehouden aan te groeien en de leerlingen die in de kantonale wedstrijden het certiticaat van bekwaamheid verkrijgen zgn in de verhouding van 27 pel van het totaal der leerlingen gestegen tot 68 pot Ook hier dus mijne heeren is belangrijke vooruitgang waar te nemen Er zijn in hei leven der volkeren historische ureu waarin de te nemen beslissingen eenen bcslissenden invloed kunnen hebben op hunne toekomst Een zoodanig lijdslip beleven wij thans Gij zult mijne heeren u bg het onderzoek der vraagstukken welke u worien voorgelegd laten leiden door innige vaderlandsliefde en door die breede inzichten welke de aanhoudende voortgang der moderne denkbeelden meer dan ooit eischt Ik reken er dus o dat wij een nuttig en duurzaam wferk zullen verrioliten en dat wq alzoo met Gods hulp nieuwe elementen zullen bijbrengen tot den voorspoed van ons dierbaar vaderland fiadicaal socialisteii un onverzoenlnken hebben zooals verwacht werd bg de verkiezingen in Italië de nederlaag geleden De hS herstemmingen die nog moeten p aafs hebben kunnen hun geen verliezen meer vergoeden en zullen d overwinning der progressistische regoeringspartij met 280 zetels meerderheid eer vergrooten dan aflireiik doen De ministers zijn allen herkozen alsook de partijlijders Crispi Zanardelli en Rudmi De oppositie van Nicotera echter leed de nederlaag en de radicaalsocialist Zuccaro moest na een heftigen strijd te Trastevere voor don ministerieelen radioaal Barbital hot veld juimen Van de radicale parttj hebben de ouverzoenlïlken vele zetels verloren Van een opgewekt staatkundig leven getuigen de verkiezingen niet Te Rome bijv siemden slechts 8335 van de 20 882 ingeschreven kiezers kantongerecht te Gouda Zitting van Woensdag 9 November 1892 De volgende personen zijn veroordeeld wegens Zonder daartoe gerechtigd te zijn laten loopen van vee op grond die beplant is C O te Oudowater tot ƒ 2 of 2 dagen hechtenis Zonder jachtakte niet zorgdragen dit de hond dien men bij zich heefl geen wild drijft P V te N ieuwerkSrk a d IJssel tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis Visschen zonder vischakte en zonder schriftelijke vergunning van den eigenaar of rechthebbende A van der P en W van der P beidon te Haastrecht ieder tot 2 geldboeten van l of 2 dagen hechtenis voor elke boete Te zaraen verwekken van nachtelijk rumoer en wat den len beklaagde betreft tevens hel opgeven van een valschen naam aan het bevoegd gezag W A te Gouda tot 2 geldboeten elk van ƒ 2 of 2 dagen hechtenis voor elke boete J A P te Gouda tot ƒ 2 of 2 dagen hechtenis Tweemaal loopen op grond die beplant is zonder daartoe gerechtigd te zijn p S te Gouda tot 2 geldboeten elk van ƒ 2 of 2 dagen hechtenis voor elke boete Andera dan staproeti rgden in de Korte Gro nendaal te Gouda S C M te Rotterdam tot ƒ l of ï dagen hecht Op Marktuur te Gouda de Ttirfmarkt in verkeerde richting beraden G Y te Gouda tot 1 of 2 dagen heohtoiiis Openbare dronkensohap gepleegd bg 4e herhaling P J J te Gouda tot 3 weken hechtenis en 3 maanden plaatsing in eene Rgkswerkiurichting Openbare dronkenschap D van L A van U T V A de K en l A P allen te Gouda tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis B de R te Gouda tot ƒ 2 of 2 dagen hechten L B te Gouda tot ƒ 0 60 of 1 daz hechtenis Allen zijn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bij lijfsdwang van één dag tiEJMMiSGEf IJMG Vraag i normaal ondergoederen INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF NADEEL KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet óp Art 6 en 7 der Wet van den 2n Juni 1876 Sttmbblad no 95 Brengen ter algeineene kennis dat op de Secretarie ter viste is gelogd een verzoek met bijlagen van de Wed A Koek om vergunning tot uitbreifling harer bierbroutverij oen bergplaats voor bier te bouwen in het perceel gelegen aan de Molenwerf Wijk B No 23 Kadaster Sectie C No 2483 het beste voorbehoedmiddel tegen 1 verkoudheden en 1 tegen onvoldoende hniduitwaseming Alleen echtviranneer met nevenstaand waarborgmerk gestempeld met £ et opschrift W BengerSöhnel Dat op Woensdag den 23 Novembir 1882 des middags ten l ure op het Raadhuis gelegenheid is om bj zwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen GOUDA den 9 November 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER W A rn onder de bandterkeuins ef r Tegen namaak wordt dringend gewaarschuwd Depot by i H ogf iibooni Cz j Wydstraat te tioviia Burgerlijke Stand Uaastreoht GEBOREN 9 Nov Barend ouders S den Ouden en W V d Laan Johanna ouders A Heijncman en i Vink Johannes ouders J Kompeer on J Straver ADVERTENTIËN Een Dame met akte Middelbaar Onderwys Handteekeueu wensclit in boTengeaoemde vakkeu Privaatles te geyen eenige Kinderen te zamen te ondernyzen of zich aan Scholen te verbinden Brieven iranco onder No 2233 aan het Bureau dezer Courant Heden beeft de Opzichter van s Rgks Waterstaat J B J L0EFF Voorloopig adres Korte Tiendeweg boven D 5 de dienst over de Rijkswerkeu in eu om Gouda tot Kralin gen Rotterdam HoU IJssel enz aanvaard a ƒ 1 25 per week adres onder No 2230 aan het Bureau dezer Courant ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buttenlandtiehe Couranten worden dadelijk opgezonden door hetAdvertentieBureau van A BRINKMAN enZOON te ioiida C F Busca Ontvangen NIEUWE ZENDING WINTER en fiEGENMANTELS in alle g enres en prijzen Gouda Snelpersdruk vaa A Briiikhan c Zo on Oe uitgave dezer Conrant geschiedt dagel kt met nitzondering van Zon en Feestdagen De prfls pet drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommert VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 10 November 1892 Mej H P Kluit alhier deed fnsteren te sGravenha i e examen in de vrije en orde oefeningen gymoaatiek Tot lid der Provinciale Staten van Utrecht is in het district Amerongen gekozen Jhr Mr K A Godin de Beaufort met 778 van de 911 stemmen Gisteren kwam te Boskoop het eerste geval van cholera waarschijnlijk anatica voor midden op de aohterkade vlak aan de Gouwe bij de vrouw van den timmerman W d B Men sohrqft uit Maassluis aan de N H Ci Toen gisteren middag de quarantaiiiib doktor Van den Storp met de stoomharkas terugkeerde van Hoek van Holland waar hij de bom Schev 92 ontsmet had werd de barkas aangevaren door de stoomboot ZuidHolland De dokter redde zich door eenen sprong op den ankerketting van de Zuid Holland de 2 matrozen vielen in de rivier doch werden gered terwql de stoomharkas in het anker van de Zuid Holland bleef hangen Het Handehblad geeft het Volgende verslag van de voordracht rfi Verlaine Gisterenavond heeft de Fransche dichter Paul Verlaine gelezen in de groote zaal van den heer Couturier Men was verzocht niet te applaudisseeren 18 Mevr Van Looy Van Gelder verzocht bovendien iedereen als bewijs van eerbied op te staan toen de dichter binnenkwam Hollandscho vrouwen en meis Hij was even vol van ambitie en plannen tot hervorming van datgene waarvan hij nog niet afwfet als mijnheer Hamilton in eigen persoon had kunnen weten Hij hielif het voor uitgemaakt op de manier zooals alle nieuwe bezems doen dat alles in Penniville in den allerbedroevendsten staat van waarloozing en verval verkeerde Ja hoe eerder hg daar kwam en eens flink uit zijn oogen keek en de armzalige gebrekkige werkzaamheden van het postkantoor nderzocht zooveel te beter Aldus met het eejge oponthoud van zijn koffer naar het station te laten brengen ijlde William Sprague met rassohe schreden zijn nieuwen loopbaan te gemoet Hij was blij toen die tocht met den trein was afgeloopen en dat hij Jimmy fluitende hem to volgen op de diligence klauteren en zijn plaats op den bok naast Olly Clough innemen kon waarna het zwaaiende Jiobbelende en rammelende voertuig den heu elachtigen weg opging naar Peuniville jes stonden gedwee op ter eere van den man aangaande wiens leven en verleden de heer Bijvanck in zijn merkwaardig boek alleen met behulp van parabels en omschrijvingen eenige aanduiding vermocht te geven Wat de groote ongelnkkige dichter zeide kon niemands ooren kitetsen ook al had hij niet geweten dat vrouwen naar hem zouden luisteren Hg is een gebroken man en bet sohynt wteed hem dus te laten optreden want hij is volstrekt onverstaanbaar Hij mompelt binnensmonds Het is alsof men van verre iemaml in den droom hoort spreken Wat hg yóÓT de pauze zeide verstond men zelfs op de eerste rij niet I Na de pauze las hij eenige zijner verzen voor doch die gedloirten ttVan welke vele een nieuwe muziek aan de Fransche taal gegeven hebben waren hier en daar slechts even verstaanbaar voor hen die ze kenden Uof eentonig klonken de half ingeslikte woorden Het was een bijeenkomst droefgeeatiger dan de droefgeestigheid zelve Wat in vroegere dag n nel van den onderwijzerIfBvergd werd lo dat hij den heer Prior met de grootste ingatogenheid in wit overkleed vergezellen zal bg het toedienen der sacram nteu en bg andere diensten van zijn ministerie waar die tegenwoordigheid nuttig of uoodig zijn kan 2o dat hij de jeugd met de grootste zorg zal onderrichten en aan de kinderen hun avond en morgengebeden den catechismus eu het kerkgezang aanleeren 3o dat hg den angelus zal kleppen 4 datshij de opening der school tal luiden Co dat hij zich enkel met zijn scholen tal beziii houden en slechts bij verloftgd mogen gaan landmeten 6 dat hij het dorpsuurwerk zal opwinden hij voelde dat een flinke regenbui in de leate eigenIg k goed deed werkelijk bet deed goed on hü tou er niet over klaren Van lieverlede naderde hij het onderwerp van Penniville Een lievfe ilaats vroeg iiij Olly keek hem aan en zeide dat hij het niet wist Ik heb er nooit over gedacht of het een lieve plaats was zeide Olly Groote oevolking informoenle pgnheer Sprague Zoo tatnnlgk antwoordde Olly William Sprague schraapte lijn keel om bijzondere attentie te vestigeji op hetgeen nu volgde Een goede merrie die Ja Hum hum het postkantoor nou zoo onverschillig mogelijk heel wat aan te doen om dat baantje waar te nethen Olly stak zijne lipp n vooruit om een welvoldanen AD VERTEN TIEN worden geplaattl van 1 5 regels i 50 Centen iedere reg meer 10 Centen GBOOTE LBTTg S worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratif opgenomen in het ADVERTENTIEBIjAP t welk dea Maandags verschgnt 7o dat hg de kerk netjes zal vegen elkon Zaterdag en vooravond van feestdagen 8 dat hij de ornsten de boeken het linnen der kerk met de meeste zorg onderhouden zal o dat hij de klokken luiden tal den vooravond van eiken feestdag of heiligendag lOo dat hij door het kerkhof rondom de lerk een pad zal maken van drie voet breed voer den doorgang der processie eu dan netjes zal onderhouden l eze eischen werden een paar eeuwen geleden gesteld aan Jean Clanda Chauavin die in de gemeente Cougis departement Seine et Marue werd benoemd Afschuwelijke dingen zgn er aan het licht gekomen omtrent den aeatand van of liever onder de keft van St Mary Woolnoth gelegen aan do Lombardstreet te Londen Dit bedehuis diende oudtgds gelijk de meeste andere kerken tot begraafplaats en vaak placht de gemeente er in hare aandacht je stqord eu beangstigd te werden door een onderaardaoh gerommel dat afSorzaakt werd door het ineenstorten van de in de gewelven opgestapelde lijkkisten Bovendieif was de lucht er zoo verpeat dat vol gen de verklaring van den hiatsteo rector bgna al de beambten der kerk dè noodlottige gevolgen daarvan hebben moeten ondervinden Dit godshuis werd dan ook tien maanden geleden voor den dienst gesloten Thahs blijkt uit de openbaar gemaakte bescheiden dat er tussïhen de jaren 1700 en 1832 niet minder dan 2103 lijken onder den bodem dezer kerk werden weggeborgen Een millioenen proces brengt de groote wereld te Pargs eu te Bucharest in beweging In 1881 stierf te Pargs de rumeensche prins Michael Stourdta oudsouverein van Moldavië Hij liet zgn ontzaglijk fortuin na aan twee zoons de prinsen Gregorins en Demetor beiden uit tgn eerste huwelijk en glimlach te verbergen Ja ze is mooi ie ia mooi Je kunt geen betere dan deze vinden in de heele stad William gaf een kort antwoord maar het duurde eenigen tgd voordat hij Olly af kon brengen van zijn onderwerp de merrie un toen hg ten laatste opnieuw zgn vraag omtrent het postkantoor herhaalde was het den koetsier van de diligence duidelgk aan te zien dat hg er geen belang in stelde iiWel ik heb Mandy nooit hooron klagen leide hij Mandy Mandy en haar moeder houden het postkantoor zijn daar sedert den oorlog ingetrokken Zoo zeide William met de grootste belangstelling Wat gaan zij nu doen Hoe vroeg Olly Doen Wel zeide William niet zonder eenige bedeesdheid a s er verandering komt Je weet de andere partij heeft nu de overhand zg geven nu de betrekkingen aan hun mannen Olly liet aon keelgeluid hooren alsof htt uit hem geperst werd Ku m kom ik wed dat zij niemand anders in ons postkantoor zullen plaatsen lan Mandy en haar moeder Hg hield èp om sttlzwgi eud de groene vallei aan te wijzen die daar in de diepte voor hen uitgestrekt lag Oily was van oordeel dat bet goed bouwland was maar de personen die s zomers de streek kwamen Inzooken mankten er altgd zooveel drukte over dat hiJ geMerd bad het eiken passagier die bij hem op den bjk zst an te wijten r