Goudsche Courant, vrijdag 11 november 1892

T SSSS r jW5J i i wn een dochter princes Gortschakotf uit zqn tweede hawelqk Prins Grejorius nam met de verdeeliag van het fortuin geen genoegen daar hij beweerde dat de moeder van prinses Gortschakoff in t geheel geen vermogen mede ten huwelgk had gebracht en bijgevolg de princes niet kon erven Se fransche rechter deelde deze meening niet maar erkende toch dat prins Grego rius te weinig had gekregen en veroordeelde daarom prinses GortsohukoiT tot uitbetaling van 200 000 frank van haar erfdeel benevens 25 000 frank schadevergoeding Hiermede verklaarde prins Gregorius zich evenwel niet tevreden en de zaak U thans in hoogur lioroep Ook in Kumenie maakte prins Gregorius de zaak Aanhangig en wel eerst voor de rechtbank van Jass Deze stelde den Prins in t ongelijk endoor het hof van Jassy werd dit vonnis bevestigd Daardoor niet ontmoedigd bracht de Prins de zaak voor het hof van Bucharest dat de zaak uaar het hof van Gatatz verwees Dit hof eindelijk besliste dat volgens het ruineeusche rec t prinses Gorisjakoff geen aanspraak kou maken op de erfenis omdat haar moeder geen huwelijksgift had modegekregeii en veroordeelde de prinses tot overgave van haar geheele aandeel in de erfenis zijnde oen huis te Parijs een paleis te Sorento eene vorstelijke villa te y Baden uitgestrekte goederen in Kumenie zoo groot als provinciën zilverwerk diamanten en zelfs den salonwagen waarin prins Micbeal door Europa reisde Dit alles te zamen bedraagt ongeveer 20 000 000 frs Aan het officieel rerslng omtrent Atjeh tot 26 September is het volgetde ontleend Groot Atjoh De posten Boekit Karang Siroeu Lambaroe Lamreug en Lamdjaraoe werden evenalsde morgenen middagtreinen op de tusschen dieposten gelegen baanvakken nu en dan etn weinigbeschoten terwijl ook de nabij Lainbaroe uitgezf ndanpatrouilles door het vijandelijk vuur werden verontrust dat echter in den regel door enkele salvo stot twijgen word gebracht en ons getn verlies berokkende I Ook bij het opruimen van het struikgewas eu de alang alang in het voorterrein vielen van s vgands sgde schote zonder letsel te veroorzaken Op den lïn September werd een Maleier tarwyl hij bezig was hout op een grobak te laden op ongeveer 200 meters van de ringbaan nabij ICetapangDoea doodelijk verwond De passer gangers die naar buiten de linie terugkeerden hadiien uabij Lamtih te lijden van kwaadwilligen die hen van geld en goed beroofden In verband met hot invallen der regens is men thans buiten de linie bezig met den sawahbouw en afschoon dientengevolge onder de rondzwervende benden verloop van volk viel waar te nemen bleven toch do opgeworpen versterkingen bezet Toekoe Xja Bintalig van L mbattang die volgens het vorig verslag door kwaadwilligen vermoord iouden wezen is blijkens nadere berichten nitt gedood maar zwaar verwond In den avond van den 2+n September overviel een patrouille nabij Lamdjamoe een 12 man sterke bende welke onder aanvoering van Toekoe Sjam van Anak Paja reeds een paar dagen om de linie bad gezworven zonder iets te hebben kunnen ondernemen De vijand bekwam 3 dooden waarvan er 2 in onze handen bloven terwijl aan onze zijde de le Vrij goed vrij goed zeide William met welwillende opmerkzaamheid een wolk gadeslaande wier schaduw over het landschap gle d langs de hellende heuvelen naar den boschrand toe ja ik moet zeggen het ziet er heel góéd uit voor deze treken Zij hobbelden e n poos voort zomler een woord meer te zeggrn want William Sprague voelde zich eensklaps bedrukt en niets op zijn gemak toen Olly uitviel Wel kijV eens hier Zij bezitten geen oont Mandy en haar moeder als zij uiet in het postkantoor waren dan zouden zij ten laste komen van de stad En dan praten ze er over om er andore menschen in te zetten dan Mandy en de oude dame ik wed dat die nieuweliugcn hard zouden verlangen dat ze er nooit in gezet waren geworden Zij zouden er even goed uitgezet kunnen worden Üliy lachte herhaaldelijk het eerste uur lang om dezen kwinkslag Er in gezel uitgezet herhaalde hij telkens weer al lachende Maar William Spragne trok de schouders op en fronsde de wenkbrauwen op onrustbarende wijze Kijk sprak hij in zich zelf het spijt mij voor die vrouwen maar het is niet aan mij om iets te zeggen Ik zal mijn plicht vervullen dat is alles waarvoor ik hier ben Die vrouwen gaan mij niet aan Maar het is vreemd dat zij dezen man niets van de verandering verteld hebben Ik zou zSker gedacht hebben dat zij het hem verteld hadden aan h m nog wel die de brievenmaal brengt Hij had nu geen lust om zich zelf bekend te ma loiteuaut der inf Doerleben en l mindere zwaar en i minderen zeer licht gewond werden De versterking te Segli werd nu en dan uit Kota Trieng beschoten hetgeen beantwoord werd met geweer en geaohutvuur Op den 17u September vielen eeoige pussergangers in een hinderlaag van den vijand ten Z O van kampong Kramat een Chinees werd gedood een andere verwond Toen uit de versterking hulp kwam opdagen wisten de kwaadwilligen ch schuil te houden Den 15n werd d ost te Segli bezocht door dengouverneur De voorgenomen reis naar Kota Kadjn van den radja van Merdoo is uitgesteld met het oog op den gezondheidstoestuiid iu gemeld landschap waat thans cholera koortsen od andere ziekten moeten Ueerscifen Op den 16n September vertrok van Oleh oh nog een compagnie infanterie niiar Kdi hoofdzakelijk ter vervanging van het detachement dat in Juli jl derwaarts was gezonden Van de aanwezigheid der troepen word zooveel mogetijk party getrokken om verkenningen in den omtrek van Edi te maken o a naar het op ongeveer 11 paal vau gemelde plaats gelegen Bagoe waarheen een zeer goede weg leidt en naar Seuehoeh Atjeb waar naar men meende nog eenige volgeüugen van Toekoe Kja Mukum zich zouden bevinden De bevolking die allerwege een vriendschappelijke gezindheid aan den d tg legde men kwam de troepen met versche klappers te gemoet was rustig aan den arbeid terwijl overal vrouwen eu kinderen aanwezig waren Het weder was gedurende de eerste dagen van den verslagtijd zeer regenachtig later droog en warm Hevige westenwinden vergezeldeu de regeus De gezondheids ocstand was over het algemeen gunstiger Het gemiddeld ziektecijfer bedroeg per dag 21 tegen 22 1 en dat van de beri beri H tegen 8 gedurende den vorigeii verslaglijd Htit sterftecijfer was lagere Het spoorwegougeluk bij Thirsk Markies van Tweeddale een van de passagiers iu de Pullman car van den sneltrein welken het vrceselyk ongeluk overkwam dat san tien reizigers het leven kostte verhaahle omtrent zijn wedervaren o a het volgende u een redacteur van de Scotmiati Wij maakten ongeveer 60 mijlen in het uur en met die vaart liepen wy op een met yzer geladen goederentrein Gelukkig was ook deze trein in beweging Zoo die trrin stilgestaan liad ware de ramp toch al erg genoeg nog erger geweest Ik geloof dat de reizigers in den Pullman wagen allen sliepen Wij werden allen in t rood geworpen De lampen gingen uit eu de ruiten rinkeideu in scherven over den vloer Elke beweging iu de itikounkere duisternis wiis gevaarlijk De houten afscheidingen iu den waggon wareu alleu gebroken en door elkaar gesmeten Wonder boven wonder hebben wij geen van allen van die woest dooreenguworpen overblijfselen van deu wagen ernstig letsel ondervonden Onze dagkleederen fladderden boven den wagen in den wind Wel hadden wij allen kneuzingen en generaal Lambton nogal ernstig maar gevaarlijke kwetsuren hebben de reizigers van deu Pullman wagen niet gekregen ken aan Olly wiens onwetendheid hem bevreemdde en hem zelfs een beetje kregel maakte Maar hg was spoedig weer goedmoedig gestemd en vol belangstelling en opgewondenheid tegon den Igd dat zij de Hoofdstraat inreden en stil hielden voor het postkantoor Hij keek nieuwsgierig rond terwijl Olly de brieveniha l overreikte en hij vond dat die I roode witte en blauwe deur vau een goeden geest I getuigde Hij zou geen bezoek brengen aan de post directrice zoo meende hij dan nadat hij eerst in het logement geweest was en zich wat opgefrischt had Dit verricht zijnde en een hartig maal veror i berd hebbende zotte hij zijn breedgeranden vilten I hoed op waar een gouden koordje om heen gedraaid was dat vooraan met een lus was vastgemaakt en toen stapte hij met een min of meer waggelenden of hinkenden gang en Jimmy achter hem aan naar het postkantoor I Het was drie uur en de Hoofdstraat geheel verlaten do deur van het postkantoor stond gedeeltetgk open en men kon dus naar binnen zien Een grooto beeuige vrouw staande achter de toonbank deed zich aan zijne blikken voor haar rug was hem toegekeerd wint zij was bezig om te probeeren een van de kartonnen doozen in het loketje te schuiven zonder de zuakke samouvoogsels er vau te deuken Toen zij zijn stap hoorde keerde zij zich om met oen vriendelijken blik j Hij heeft geen reistasch bij zich alleen maar een houd dacht Amanda in zich zelve wie kan Toen wij zoo goed en zoo kwaad als t ging uit onzen vernielden wagen geklauterd waren vonden wij verscheiden passagiers uit andere rijtuigen deer lyk gekwetst stervende en andoren reeds dood Wg deden wat wij op dat oogenblik konden Een vau die ongelttkkigen stierf in mijn hauden Toen wg het tooneel van de ramp verlieten waren er zeven reizigers gevonden die het leven verloren badden maar na ons vertrek werden er nog drie dood van onder do puinhoopen van den trein gehaald Zoo compleet was de vernieling vódr den Pullman dat locomotief tender en rijtuigen van dut gedeelte van den trein een reusachtigen hoop splinters golukon Hel trok de aandacht dat die vernielde massa zich niet gevormd hail vlak voor het overschot van dea trein maar aan weerszijden daarvan Die masat vatte vlam en dreigde ook het overige gedeelte van deu trein in brand te sleken Gelukkig was er niet veel wind Wat het achtergedeelte van deu trein betreft dat hetwelk zich achter den Pullman wagen bevond daarvan reden twee rijtuigen iu don Pullmanwugen i e rest van deu trein bleef ongestoord op de lijn staan Er is geen twijfel aan of wij hebben ons leven te dunken aan de stevigheid van hot materiaal van deu Pullman De machinist vau onzeir trein werd over een heg in een veld geworpen Met gebroken been werd hij opgenomen Naast le ruïne zag ik een armen kerel zitteu M Culloch ernstig gekwetst Hjj vertelde mij dat zijn zuster en hij op reis wai a naar Australië eu dat hij tevergeefs naar haar had uitgekeken Voor ik het terrein verliet vond ik haar onder de dooden Zij had naast haar broeder in oen derilu klasse wagun gezeten DU in it Mij werd nog medegedeeld een curieus iuoidant dat aan twee beuren uit een tweeden slaapwagen overkwam Hun wagen telesoopeerdo of reed in een derdeklasse rijtuig waardoor bedoelde heeren is dat rijtuig te land kwamen Ue een ontkwam uit hel portier de ander door den vloer van dat rijtui Wat aaogaat mijn persoonlijkeu indruk op he oogenblik vun de ramp kan ik zeggen dat ik wakker geschud werd mot het gevoel alsof ons stevig Pullman rijtuig een kaartenhuis was dat dofrienund word aangeraakt eu ineeuvirl Alles fladderde door elkaar als ware het bordpapier in plaats van hout en Ijzer liet was bet werk van een oogenblik Ik kan alleen ondorstetlen dat de schok geweldig was want voelen deed ik dien niet Enkele toonoelen maakteu een onIzeltenJen indruk Vchter in den Pullman was het eoa afgrgselyk schouwspel Daar zag men uit een verwarde en vernielde massa oen hand uilsteken niets dan een hand Het was vreesolgk om ann te zien Ik vroeg iemand of dat soms de hand van den stoker was maar men antwoordde Neon daar moet zeker het lijk van ecu passagier liggen want de bsrnl draagt een handschoen Men vermoeddo toon dat het de hand was van kapitein Duncan M Leod een der bij de ramp omgekomen eerst klaase passagiers Kon klom kind was geheel omgord door ineengedraaide ijzeren banden Het kostte veel moeite om het kind daarvan te bevrijden eu toen de ijzeren banden verwijderd waren was de kleine dood Twee andere kindoren werden gedood of verbrand Lord Tweeddale zegt ook nog dat het Pullraanrgtuig als eeu soort buffer gediend heeft tuswben hij wezen Goeden morgen sprak William Sprague zijn hoed afnemende en dien weer omzichtig op zijn hoo d zettende Hoe aart u juffrouw Goeden morgen antwoordde Amanda beleefd Mooi weer mijnheer Ja dat is het ja ja stemde William toe Is u in de stad gelogeerd mijnheer vroeg de postdirectriee zij was niets ver vonderd dat hij een praatje kwam maken in het posikanloor Bestond er een prettiger of boteekenisvoller plaats dan dit Amanda was altijd innemend hoewel een weinig deftig voor vreemden die haar kwamen bezoeken Zij streelde Jimmy s kop die op zijn achterpooten stond en de toonbank besnuffelde De goedige oogen van het hondje hadden veel van die van Amanda zelve Ja zcide William kort en bondig dat ben ik ja wel Ik ik i Voor zaken hier naaa ik onderstel Wat is uw vak zeido Amanda die voorkomend wilde zijn Is u een tandmeoster Ik krijg een gevoel alsof ik mij de tanden moet laten uittrekken dacht de nieuwe postdirecteur maar hij zeide slechts Kigonlijk uoei ik kan niet zeggen dat ik dot ben Niet het tandmeestersvak precies beoefen ik Neen Ik ik kwam u een bezoek brengen juffrouw U is zeker juffrouw edge Ik meen dat u dit kantoor waarneemt met waar l li ordt vervolgd het voorste en achterste gedeelte van don treiu en dat de achterste wagens zeker veel meer geleden zouden hebben als dat i ijtuig niet in don trein ware geweest De oorzaak wordt toegeschreven aan het op veilig staan van do signalen terwijl de signaal wachter die een ziek kind moest oppassen sliep De conducteur van den goedorontrein werd gedood Tot de zwaar gekwetsteu van den personentrein behoort Alexander Mackenzie die in den wagon tegenover zijn jongo vrouw znt met wie hij pas geliuvvil was Do overige gedoodon zijn de hoeren J H Boyle Londen kapitein M Leod van het 62o reg Hooglanders Hugh Brodie vau Plym Villa Essex H Loo London Jamub Anderson Dundee J Boswell Hill Edinburg George Petch Middlesbrough miss M Culloch Alexandrie Dumbortonshire miss Lottie Hamilton idem on mevr Mackenzie Edinburg Van lie 12 gukwetston zijn do meeste gelukkig slechts ill lichten graad gekwetst De eerst 30 jarigo Dunean M Leod was een zoon van sir lohn M Leod laatstelijk gonvernour van Ceylon Ilij had de Soudan eu Ngl expeditien meegemaakt en nam oen workzaam doel aan de slagen van KI Tel Taniai en Kirbekan Do Beroeps en Bedrijfsbelaating Een Ambtenaar bij de Belastingen bespreekt in het Socmal H eekblad het thans ingediende ontwerp Naar zijne meoniug kunnen de vermogens en bodrijfsbelasting nooit een goe d gehool vormen vooral niet ilaur twee aan elkander geheel vreemde administraties met do uitvoering zijn belust En bovendien bevat do belastingwet nog zooveel gecompliceerde bepalingen die het noodzakelijk maken dat b v in Amsterdam eu Rotterdam waar duizondo aanslagen in de bodrijfsbelasting moeteu worden geregeld waar dus duizendo malen naar een partielo bron van inkomsten onderzoek moet worden gtdian de ambtenaar nog bovendien verplicht is in al die gevallen zich ter al of niet toepassing eeuer ingewikkelde berekouing af te vragen a is de belastingplichtige in de Vermogensbelasting aangeslagen I Zoo ni3t heeft hij eeu vermogen van beneden 13000 Verder moet telkens als do eune aanslag foutief blijkt to zijn de andere tevens worden gewijzigd Een werk zonder einde Bedinken wg nu nog dat de administratie wolko die vragon heeft te beantwoorden de daartoe uoodige kennis zelf niet bezit maar deze steeds bij een tweede administratie moet opdoen dan hebben wij voorwaar niet te vragen wat het resultaat van die omslachtige wijze van werken zal zgn De uitvoering der gesplilato inkomstenbelasting zal dientengevolge tot vele administratieve onuauwkeurigheden tot onoverkomelijke moeielijkheden aanleiding gev n Ieder vakman begrijpt dat èn de voortdurende besprekingen èn do voorldurende correspondentie zoowel voor den registratie iuspeoteur als voor den controleur veelal op verschillend plaatson gevestigd 1 niet doenlijk zgn En dat is nog niet alles Het contact dat er tusschen beide belastingen bestaat is oorzaak van do bepaling van art 12 der bodrijfsbelasting dat eerst uiterlijk in Juli do beaohrijvingsbiljetten zullen worden uitgereikt Waaron zto laat Omdat de regeling der bedrijfsbelasting onmogelijk kan beginuon alvorens de aanslagon dor vermogensbelasting zgu vastgesteld Hieruit volgt dat bijv in Amsterdam dat len behoeve der plaatselijke inkomstenbelasting 2 in Mei zijne beschrijving begint on roet hard werken eerst einde October do laatste aanslagbiljetten uitreikt tn Januari nog aanslagbiljetten voor do bedrijfsbelaaliug zullen worden rondgezonden negen maanden na het begiu vau het dienstjaar art 11 Wat moet van dat alles terecht komen Wij kunnen verzekeren nog weinig hoofdambtonaren der belasting te hebbeu ontmoet die niet hootdschuddend van al deze dingen konnis nemen eu niet met schrik de toekomst lo gemoet gnnn Wij zullen naast controleurs en inspecteurs ook rgk gezogend worden met corpo atien en commissién lo een raad van beroep voor de uitspraken ter zake do vermogensbelasting als hoogste rossort 2o een collogo van zetters voor de voorbereiding dor bedrgfsen beroepsaansingon 3o oen commissie tot vaststelling dier aansla en tevens belast met le uitspraak in eersten aanleg op de bezwaarschriften 4o eeu raad vnn beroep in hot hoogste ressort voor bozwaron tegen de sub 2 bedoelde aauslagon en bovendien bohouilen wij 6o hot college v in Godeputoerde Staten voor de beslissing op reclamoa t gon de grond personeele on plaataelgke belasting Aar welk een tal van colleges zal iemand gonoodzaokt kunnen zijn opening van zaken te geven En dat verplicht herhaaldelijk uitleg geven kan niet anders dan eene bittere stemming ouder de belastingschuldigen teweeg brengen Hoe anders zou het gowoeat zijn indien een enkelvoudige inkomateobelaating was voorgesteld a de moeiolijkhedeu dor splitsing waren ontgaan b de ingewikkelde administratieve rechtsregelingzou niet iioodig zijn geweest c het rgk had van vele grooto gemeenten de belasting slechts behoeven over te uemon en te verbeteren CU had zich zoodoende al den thans te makenomslag bespaard d de gemeenten zouden op de rijksbelasting directopconlon kunnen heffen en waren mitsdien ontslagenvan een voor huur veel te raoeieiijke taak Enkele optimisten zijn weliswaar van oordeel datopcentenheitlng op do vermogens ej bodrijfsbelasting door de gemeenten binnen enkeleiuren zal volgen zoodat de plaatselijke iukomsten bel Ktingen spoedigzullen verdwijnen Wij kunnen ditliptiraismo echterniet doelen De schrijver kan zich moeielijk au de zgdo dier optimiaten scharen Dat ouk de minister zelf niet aap opceiitou hefiing door do gomeenton gelooft Jilijkt trouwens voldoende uit art 17 der beilrijfabotastiug welk artikel zoo ingericht ia dat zouder ingrijpende wetswijziging opconten hefling totaal onmogelijk is De ach brengt daarna enkele punten van de wet ter sprake o a het aanslaan van huiseigenaars dio aan meer dan tien gezinnen woningen verhuren hoewol meeatal die eigendommen zoo zwaar belast zijn dat gooii steen den eigenaars toebehoort Wg geven gaarne toe dat enkele huiaeigeuaara niet voldoende door do vermogouabelaating worden getroffen mhar deze groote fout van die belasting kan door eeno bedrijfabelaating niet herateld worden Op de wijze die de minister vooratelt trett hg veleu te zwaar om enkelen niet to licht te troffen Voorts at It do ministor voor aflossingen van schulden van hol inkomen to laten aftrejckeu voor zoover die aflossingen wegens gemis of te geringe waarde van vermogen slechts uit gedurende het belastingjaar bestaande inkomsten kan geschieden Wij vragen lo wanneer is het vermogen te gering wte moet dat beoordeelen 2o zal die bepaling er niet toe leiden dat menigeen tot fraudeéren gezind zijn bedrijfskapitaal van andereu zal leonen en do aflossingen daarop teu laste der interest of onkostenrekeniiig zal brengen ora zijn effectentrommel buit het bereik vou den fiacus te knnuen houden Hij slaat dan twee vliegen in ciSn klap 3o wordt dusdoende niet aan enkelen oen privilege verleend de eeu raag de aflossing wel de andere niet aftrekken Ten slotte waarom worden do pensioenen zoo matig getroffen en slechts voor do holl t belast Moet eon kantoorbediende in zijne betrekking en in zga salaris dikwgis onvast lu de schoenen staande genoodzoakt voor zijn gezin on bovendien voor den oudeu dag to zorgen hoogor wordeu aangeslagen dan do veelal hoogbejaarde gepensioneerde in het bezit van een vaat inkomen gedurende zijn geheelo loven Had do mi ister met juist andersom moeten redeneeren Een geponaionoerdo met ƒ 1199 zal nieta betaleii een kantoor bediende met een gelijk inkomen daarentegen ƒ 16 in hoofdsom Een gepeusioneerde mot ƒ 1599 zal ƒ 6 bijdragen een kantoorbediende met oen gelgk inkomen 23 De inkomsten uit vermogen bedrijven en pensioenen zullen B U regel belast worden in verhouding van ongeveer 3 2 1 Bg do lagere pensioenen wordt hot cijfer l nog kleiner en bij pensioenen van beneden ƒ 1200 zelfs nihil De ach eindigt met de bekentenis dat het hem ernstig leed doet maftr dat hij geen opbouwende critlek heeft kunnen leveren 1 1 In Friesland Groningen Overijsol Gelderland Zeeland on Limburg zijn resp 6 6 6 9 5 en 6 controleura on slecbta 2 1 2 3 1 en 1 regiatratieinapocteurs 2 Hierbij zijn werkzaam in hoofdzaak vier controleurs en twaalf klerken benevens eenige schatters en andore ambtenaten Bij de rijksadrainisiratie te Amsterdam zijn slecht drie controleurs en drie klerken Bulteoiandscb Overzicht Do nieuwe Jynainietaanalag te Parijs die een half dozijn onachuldigen tot slachtoffer had wekt alle verontwaardiging De aanalag was blijkbaar bedoeld tegon dj mijnmaatschappij Do directeur baron Reille bowoert zolfa dat het persoonlijk op hem gemunt was daar i rl4 liug u aam hg op dien tijd steeds op de bureaux aanwezig ia Men is het oneens wie verdacht moeten wonlen Do werklieden te Carmaux hebben thans alleu weer werk en zgn behalve op den eersten dag dor grève iiot zoo boosaardig opgetreden De anarchiaten hebben zich dio werkataking niat aangetrokken en juist heden bevat de Fiyaro een brief van hen aan den heer Loubet waarbij zij beloven goene aanslagen te doen als men hen vrijlaat in hetgeen zg de wettelgke propaganda door het woord noemen Toch kan de aoiislag van niemand anders uitgaan dan van degenen die ontevreden dat do werkstaking te Carmaux zondor bloedvergieten is afgeloopon óp elke wijze ttachten door wandaden doe maatschappelijken strijd te verbitteren en hopen daardoor die algemoeue wanorde te scheppen waarbg zij in troebel waler kunnen visschen Zij vergisaon zich ton eenemaal Is zg meeuen dat bij deze raisiladigo aanslagen er slechts één fatsoenlijk monach te vmdon is die mot da rogeering zal toejuichen als zij met kracht herl daarvan onderdrukt De troonrede door don Koning van België langïaam en duidelijk uitgesproken ia in volkomen atilte aangehoord door geen enkel toeken van instemming of afkeuring onderbroken Alloen zegt do R furm verwekte do zinsnede omtrent de ontwikkeling van het onderwijs gelach Onder do liberalen buiten de Kamer heeft deze zinsnede meer dan gelach verontwaardiging gewekt waaraan in de liberale pers uiting gegeven jvordt nachronisrao of uitdaging Deze wiiorden waarmede door een redenaar eens hot onverzoenlijke en fanatieke clericalisrae iu België werd gekeuaohetat past do Indépendanoe Beli e toe op het deel der troonrede dat op de schoolwet betrekking heeft Een anaohronismo is die paragraaf omdat in strijd mot de oischen des tijds de invlood der kerk behouden blijft op het gewichtigste van allo volksbelangen het onderwijs oen uitdaging omdat oen reactionuaire wet op do nationale onwetendheid ala een groot en vruchtbaar werk geroemd wordt Het liberale blod acht deze paragraaf de eenige waarop hot minialerie zijn stempel heeft gedrukt Overigena is het mot zoo veel diplomatieke handigheid te werk gegaan bij de sauienatelling van de rede dat men bijna vergeten zou dat een troonrede tevens een rode van hel kabinet is on dal het te boven alle partgen staande aouveroin van het geheelo volk was die sprak In do troonrede worden maatregelen tot verbetering van den toestand der arboideraklaasou aangekondigd De Indép Bdge achijnt eonigszins beducht dat door dërtj overigens gowenschte maatregelen do aandacht nH fvM don afgeleid van het werk dor grondwotsher ikmat Uit vóór alloa zegt hot blad Jr domocraton hebben in de Veroeoigde Staten d overwinning behaald Cleveland zal iu het kieacollego 257 atemraon hebbon of 34 meer dan noodig is De democraten overwiunes in alle staten die twijfeiachtig stonden en lu vele andere die tot dusver republikeiusch waren Stevenson do kandidaat der democraten voor het vice presidentschap wiona verkiezing verzekerd is verklaart dat naar zijne meeuing de schitterende overwinning dor democratische partg beteokent dat de landbouwers en arbeiders iu opstand zijn gekomen tegen het Mc Kinley tarief en de protectionistisch republikeinsche staatkunde Men gelooft dat de democratische meerderheid in de nieuwe Kamer van Afgevaardigden te Washington meer dan 100 zal bedragen Db meerderheid van het wetgevend lichaam lu den staat New York lu den Senaat van Washington door 2 demacraten te verzekeren iets wat in vele jaren niet ia voorgekomen Het regeeringaorgaan Patrui geeft het volgende overzicht van den uitalag der verkiezingen in Italië Op do 413 verkiezingen waren er 302 gunstig voor het minialerie t w 261 candidaten der linkorzgde en 41 goinatisrde radicalen Er zijn 109 leden der oppositie verkozen t w 68 van do rechterzijde 28 onvorzonnlijke radicalen en 16 aanhangers v n Nicotera De aanhangers van Crispi worden bij deze berekening bij de rogeenngsgozindon gesteld hoewol het zeker schijnt dat Criapi naar de oppoaitie zal overgaan De Opinions hot orgaan van di Kudini zegt dat do Franschgezindo richting van Cavaiotti Imbriani en anderen door het kiezeracorps veroordeeld ia Dit is volgens het blad oen gewichtige gebeurtenis welke in het buitenland wel de overweging verdient Het belang van oen nederlaag der vijanden au het Drievoudig Verbond moet niet onderschat worden noch in Duitsohland noch in Oostenrijk en vooral niet in Frankrijk Cavaiotti had immers plechtig orklaard lat de nieuwe verkiezingen eeno voroorLaeeling van bet Drievoudig Verbond zouden uitspreken In do troonrede ter opening der zitting van den Pruisisohen Landdag wordt medegedeeld dat de rekening over het dienstjanr 1891 92 sluit met een H I I M sssssrw è