Goudsche Courant, vrijdag 11 november 1892

4991 Zaterdag 12 November fl H Winkeliers welke genegen van metiÉ St Nicolaas week om Pryzen te Ëtaleer n GOUDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken woi den opgeroepen op VRIJDAG AVOND 8 i nur Bovenzaal Harmonib HET cojfirr jük gesohièden tot een uur des namiddagB van den dag der uitgave tekort van i millioen ten gevolge ran Tsr meerdering van uitgaven voor spoorwegec die door leening tal moeten worden gedekt Ook voor het loopende dionttjaar is er geen gnnstig slot te verwachten Ofs hoon de financieele toestand niet lorgwekkend is moet toch de grootste ipaariaamheid worden in acht genomen Ëene algemeene verbetering van de traktementen der ambtenaren wordt daarom nog uitgesteld Voorts wordt iu de troonrede oen plan voor belastinghervorming aaugekoudigd Het omvat een ontwerp tot afsohaffing van ataatsbelastingen die aan de gemeenten worden overgedragen voorts eeue vermogensbelasting benevens eene wet op de plaatselijke belastingen ten behoeve oener juiste verdeoling van gemerntelasien Het is niet te doen om verho A ging van belastingdruk maar on aanvulling voor een bedrag van 102 millioen hetwelk de staatskas bij afschaffing der staatsbelastingen zal missen Verder worden nog aangekondigd ontwerpen betreffende het kiesrecht regeling om eene meerdere opbrengst der inkomstenbelasting te doen strekken ten behoeve van schoolwezen en eindelijk een ontwerp ter uitbreiding van het spoorwegnet Aangaande de buitenlandsche politiek bevat de troonrede uiets INGEZONDEN My keer de Stdacteur Hetgeen in de Goudtcke Courant van 10 Nov voorkomt over de voordracht van den hter W van Leer noopt mg het volgende op te merkeu Of bet publiek over de voordracht van den heer van Lear algemeen voldaan was betwgfel ik eeuigalins want die voordracht beantwoordde m i niet aan het doel het publiek te doen lozien dat het veroordeeleu van den schrijftrant der mannen van do NutoK Gi h enkel een gevolg is van bet feit dat het meereodeel der lezers met in staat is bet g sebrevene te lezen te verstaan Ue beer van Leer wilde zqnen hoorder leeren voordoen ilo iemaes ten lezen om te verstaan Daartoe koos hq natuurlijk stukken die als de meest typische konden gelden en het meest worden aangevallen Neen de heer van Leor reciteerde een paar stukjes die zeker niemand zal aanvallen ieder gaarne zal goedkeuren ook zonder zyne voordracht Nadat de heer v L zijne causerie over de Nieuwe Gidt geëindigd had verklaarde hg aan de op de Goudsche Nulslezingen bestaande gewoonte om een naatukje te hebben niet wilde nfwgken Hg zou er een Reven een gAumorüiuch Vijand van nastukjes als hg ia dacht de beer v L zeker ik zal t wel zóó maken dat het Qoudsche Nutspubliek van dat verlangen naar een nastukje genezen wordt Nu voor dat doel had een echte kwajongens9treek zeker zgne verdiensten EEN NÜTSUD Maar aatdeiding van het boven taande vertoekt onze verslaggever van de Nuttvergadering te melden dat hij de voordracht na de pauie niet heeft hygetnoond Beuactie VEBBETERINO Het begin van het Buttenlandtch Overzicht in ona nr van gisteren is aousievelijk geheel onleesbaar geworden Kegel 8 9 10 U en 12 van dat Owrjic moesten zijn regel 1 2 3 enz zoodat de woorden zal handelen volgen op voor de daders MARK TBEBICHTEN QOUda 10 November 1882 De aanvoer was heden ongeveer gelgk aan die van de vorige week De verkoop ging langzaam Tarwe Jarige Zoeuwsohe ƒ 6 50 a 7 25 Nieuwe dito 7 50 a 7 90 Micdere ƒ 7 a ƒ 7 40 Afwgkende 5 50 k f 6 Polder 6 50 a ƒ 7 26 Koode 6 25 a 6 50 Angel J 1 i f 7 25 Eogge ZeeuwBche ƒ 5 70 a 6 Polder ƒ 5 a ƒ 5 40 Buiienlandsche per 70 kilo ƒ 5 a ƒ 6 25 Gerst winter ƒ 4 40 a 4 80 Zomer ƒ 4 30 a ƒ 4 60 Chevalier ƒ 4 75 a ƒ 5 76 Haver per heet ƒ 3 50 a ƒ 4 10 per 100 kilo ƒ 7 60 a ƒ 8 Hennepzaad Inlandsch 9 50 a 9 75 Buitenlandsch 7 a 7 25 Kanariezaad 12 50 a 14 Erwten kookerwten 9 50 a 10 Buitenlandsche voererwten per 80 K G T 6 25 a 6 50 Boonen Bruineboonen 9 a ƒ 10 Witte boonen ƒ 8 75 a 9 50 Koolzaad 8 50 a 9 10 Mais per 100 kilo Bonte Amerikaansche 8 20 a ƒ 6 40 Cinquantine ƒ 8 66 a ƒ 6 85 VEEMAasT Melkvee goede aanvoer handel eu prijzen flauw Vette varkens goede aanvoer handel vlu 2 a 24 et per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vlug 21 a 22 et per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel redelijk ƒ 0 80 a ƒ 1 40 per week Vette schapen goede aanvoer handel lauw ƒ 13 a ƒ 20 Nuchtere kalveren eenige aduvoer handel vlug ƒ 5 i f 14 Graskalveren g e f anvoer handel flauw f ü i f 50 Aangevoerd 79 partgen kaas Handel zeer vlug Isto Qual SS k 80 ïde Qual f ü a J 27 Zwaardere 30 a ƒ 32 Noord Hollandsche ƒ 28 a ƒ 81 Boter goede aanvoer handel gewoon Goeboter 1 60 a 1 70 per kilo 1 Weiboter 1 40 i i 1 60 per kilo BurgerlUke Stand GEBOREN 1 Nov Cornelia Maria ouders P J Blom en M H Stolk Adriana Helena Wilbelmina ouders U W GrifBoen ën 1 C Oragert Jacoba ouders J van der Valk en M S van derMaas 8 Hendrik ouden S Steenima en M Braat 9 Helena Christina ouden C Verkerk ik T IJselstgn 4 GEHUWD 9 j Nov P Leeflang en M HofsteJe W A DortUud en E van Onteren M Heerkens en H lakanburg H Huiswil en 1 Kok P N Tugnenhurg Mugs en E Broekhnffi zen J L KttSters en M J van diiiBerg i i L H Linthont en A M Kramer W Kugsen Sjouke J van üudenallen en A j W Ëmeis OVERLEDEN 8i Nov J Maaweritós 1 m C 1 Faura 43 j ADVERTEN T V Orerieden de heer cTjIrFiOBB geliefde Echtgenoot tui ê acHOT i Eenige tn algtmktné kennitgemng BURGEMEESTER n WETHOUDERS tan Qouda lallen den 23 koVEMBER 1892 deinamiddags ten een nrJin het Baadhaii aldaarbg inschrgTing aanbesteden Het Leveren Planten en Onderbonden vaa 55 stuks opgaande BOOMEN en de benoodigde HEESTERS met PLANTSOENGEWASëXN voor het jaar 1893 Inlichtingen worden gegeren door den Gemeente Boawmeester Openlsare VerkoopuLg in 16 koopen 11 koopen WILGEN hakhont en 10 koopen ESSEN hakhont op de Bniienplaats ActieHorsMc aan den Botterdamschen Dgk te Gouda op Woensdag 7 December 1892 des morgens te 10 uren ten overstaan ran den Notaria G C FOBTÜUN DROOGLEEVER te Qouda W STAATSLOTEBIJ De TREKKING begint MAANDAG U NOVEMBER a g LOTEN en Gedeelten van LOTEN zijn te bekomen bg de Collectrice Wed A C COSIJW Zeer ITette Gesteendrukte NAAmASTJES worden GELEVERD door A BRI KAIA en Zn Men bi de bet geluk de banil 500 000 Mark i als hoofdprgs in het Kelukkigst geval biedt 4 nieuwste roote eldverldtiag die door Uooge BegeerinK van HtmbUTf goedgekouiM gewaarborgd isj it Ue vaordee ige forielitilif van het nieuwe ph Jbesti i daarin dat in dekl ap vansleeht w nige maanden in 7 veijotingen van 10Ö Olloten 50 Ü00 prijzeu bedragend u üblledigl 1 kapital lark 55S q05lMark g beslitsilU i en komen daaroui prgi nj vat rgzen a j I Owl Aiprg Jprgs 1 1 prgs a M W66 000 2prgunaM 60 000 1 prgs a H 65 000 1 priji a M 60 000 1 prgs a M 40 000 Ipr s a 80 000 tnent dheid SOUllJO i MjJlOO TlOOi nmo irgzen a 4 lOOOIji ifrgïBn aM 606o mr rgii naM i3000 rgjiiliail 2000 rgzeii ü M 15 rgi faal f lOQO prgian a m GfUi SOMWrgzen a M W niBij rgzenaMSqO im 160 127 100 4 t7 40 iO Ut prgstrekkingeo tgn volgens plan van ambtswege vastgesteld Voor da aanstaande eerste prgatrekkisg dezer groote door den Staat gewaarborgde Oaldverloting kost I 1 geheel origineel lot aleohU H ot iM 1 half 3 1 80 1 kwart p 0 9 tegen inzending van het bedr id bankpapier of per poatwissel Alle oommissiea worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen vaa den Staat voorziene Urif ineele Loten zelf ia handen Bij iedere bestelling wordt het vemiKhte officieelo plan waaruit de verdeeliog der prijzen op de verschillende klassen alsook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bggevoegd en zenden wg aan onze Begunstigers oaaangevraagd na elke trekking de otficieela lijsten Oo uitbetaling der prgzeo gesehiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kaa door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Uns debiet is steeds door het geluk begunstigd eu onder vele andere aanzienigke prgzan hebben wg meermalen volgens ofGcieele ben ijzen de eerste Moofdtrelfors verkregen en onze Begunsti Kers zelt uitbetaald o a Mark 350 000 100 000 80 000 0 000 40 000 enz Het IS te voorzien dat bg deze op den hechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om alle oommissies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelgk in elk geval voor den 15 NOVEMBER e k te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwlgselaan In Haniburir I S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bg het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadeljjk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gou da Gouda Snelpersdruk Vd i A Briukman ZooN imz f Oe uitgave dezer Cpdrant geschiedt idageljks melf nitzondering T n Zon en Feestdagen DjBipfes per drie maanden is 1 25 franco j f po8t i 70 tl 9aHerl Bke fommeTB VIJP CENTEN Sepa im K yan adverten INLAND November 1 892 Mej L faW de sHago exaipeilftrijij KÜeijn a lier deecT gisteren te en ordftpdefeningen gymnastiek Naar het ons voorkomt iji eenige toelichting betreffende de tegenvyoordige belrekking vin Opzichter van s Rijks Waterstaat tet standplaats Gouda niet ondienstig Zooals bekeud is was in vroeger jaren bet toezicht op de Mallegatsluis Rabatbrug en den Holl Ussel opgedragen aan den tijdetgken opzichter vroeger provinciaal opzichter den heer van Ë Thans is daar eene verandering in gekomen en Gouda èls nieuwe standplaats voor een Rgks Opzichter van het vaste corps aangewezen Het toezicht enz strekt zich thans uit over de Uallegatslui de Rabatbrug den Hollundsehen IJtiel met de om en bijliggende werken de straatwogen van Gooda naar Kralingen Rotterdam Hillegersberg met de kunstwerken en met het oog op de wellicht later nog te verwachten Rijkswerken is ook daarom het toezicht en de noodige opnemingen aan een vaat Rijksopzichter opgedragen Gisteren nacht heeft zich te Woerden bg een klein kind weer een geval van cholera aaiatiea voorgedaan met zeer spoedigen doodelijken afloop Dit is het tweede geval en wèl dicht in de buurt van het eerste Vermoedelijk zullen deze en de volgende week nog noodig zijn voor het onderzoek van de bedrijfsbelaating en de kiesrechtregeling in de afdeeliogen der Tweede Kamer FEV LLETOni ÜIT HIT LOTIW Uit hel Framch 14 Amanda Ged e voelde plotseling zich het hart toekngpen Het postkantoor behoort mgn moeder prak zg flauw Waarom dat wist zg niet maar de benauwende en plotselinge angst van de laatste weken scheen haar weer aan te grijpen Ja juist zoo had ik het ook begrepen zeide William Sprague Wel misschien hebt u niet naar mij uitgezien vóór den len Mei maar ik dacht ik zou maar wat eerder komen ik dacht alvast kennis te makei met de plaats juffrouw William nam zijn hoed af en veegde zich het voorhoofd af Hij wenschto dat hij een stok of een mes of iets in zgn hand had gehad om naar te kijken dan behoefde hg haar niet aan te zien Het langzamerhand spierwit worden van haar gelaat de beweging harer droge lippen daar zij trachtte te spreken maar tevergeefs haar handen die den rand van de toonbank omklemden totdat de knokkels wit werden j i m i 1 DL openbare beraadslaging over de Indische begrootttig zou dan 22 dpzer aanvangen N r men verneemt vond het beginsel eoner bedrijfs4 en belroepsbelasting in Ai aectien schier algeréeea bijval maar warden er des te m er bezwaren ontwikkeld tegen de wijze waarop de minister van finanqiëa zgn stelsel in practijk wit brengen N R a Voor het kantongerecht te s Bosch werd Woensdag behandeld de zaak tegen A J G 30 jaar geboren en wonende aldaar colporteur beklaagd van langs den openbaren weg ondanks hot verbod van den burgemeester aan hem vgfmalen door de gemeentepolitie gedaan met het venten verspreiden en verkoopen van Voorwaart te zgn voortgegaan Het O M werd waargenomen door mr H G van Sonsbeeck Met het oog op het in eene zelfae zaak gewezen vonnis van den Hoogen Raad deed het O M in zgn requisitoir uitkomen dat de politieverordening dier gemeente wel degelijk verbindend is vermits daar geen inbreak gemaakt werd op het venten en verkoopen van i4 iuwsbladen zoolang met hot oog op het openbaar verkeer en het verstoren der openbare orde geen verbod noodig was Het O M het opzettelijk voortgaan met het venten ondanks herhaald verbod iu aanmerking nemende en daarbij tevens het tarten van het openbaar gei ag meende in deze het maximum der straf te mogen eisohen Spreker zeide dat bekl maar een werktuig was in handen van andere sociallatisohe raddraaiers Het O M requireerdo schuldigverklaring en veroordeeling tot een gevangenisstraf van vijfmaal zes dagen Beklaagde voerde zelf zijne verdediging en lucht gevende aan zijne soctaliatische gevoelens voerde hij aan dat hot nu hij steeds opzettelijk voortging met het vonten van Voorwaart voor een ieder duidelijk en haar geheel veranderde stem waren vreeselijkom aan te zien Het was alsof men het een of ander stomme dier zag martelen Wat wat Ik weet niet ik weet niet wat u meent Wel ik ben hier geplaatst weet u zeide William zich over Jimmy heen buigende en hem aan de ooren trekkende om haar niet te moeten aankijken en ik heb nu een uitstapje gemaakt naar Penniville omdat ik dacht misschien dat u ik heb geen ondervinding en ik dacht Hij begon te haperen uit medelijden haar strak gelaat en haar wijd o engospBrde onthutste bruine oogen brachten hem in do war Ik hoop dat u wel is en uw ma ook eindigde hg met moeite uit te brengen U zult moeder vermoorden zeide Amanda Juffrtiuw 4 U zult haar doodmaken als u haar uit haar postkantoor zet William Sprague schuifelde luidruchtig met zgn voeten heen en weer op den vloer j daarop nam hg zijn hoed var het hoofd en scheen dien aan alle Kanten te moeten nakijken Ik ben niet verantwoordelgk juftrouw Gedge ik ben hierheen gestuurd Het departement besloot een veranderins te maken naar ik denk en ik werü hier gestuurd U moet heen gaan sprak Amanda haar slem begaf haar en zij kon geen geluid meer geven Williams oogen werden vochtig Uit is de be ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt is dat hij overtuigd is van zgne niet strafbaarheid en besprak daarop de ongrondwottigheid van de gemeenteverordening Naar zgne bewering was die vastgesteld op aandringen en door invloed van de katholieke geestelijkheid Hat O M diende hierop van repliek en toekende krachtis protest aan tegen de lage insinuatie van beklaagde Wel heeft de katholieke geestelgnheid voor eenigen tijd den geloovigen het lezen van Voorwaarts verboden maar algemeen is het bekend dat dit iu kerken van andere gezindten ook is geschied De kantonrechter bepaalde de uitspraak in deze op Woensdag 23 dezor Ook het wetsontwerp op de peraequatie gelgk matigraaking van de grondbelasting zal voor eenige leden der Tweede Kamer blijkens het Voorloopig Verslag weer een gelegenheid zijn om nogmaals te beproeven de invoering van de Vermogensbelasting met l Mei a a te voorkomen Niet alleen echter komt deze oppositie van de tegenstanders der belasting zelve van de obstructionistische behoudsmannen Dezer dagen althans heeft ook mr Hartogh die gerekend wordt onder de geavanceerde liberalen in een kiezersvergadering to Amsterdam verklaard dat als de Bedrgfsbelasting niet tijdig tot stand komt hij de Kamer in de gelegenheid zal stellen de invoering der Vermogensbelasting uil te stellen omdat hg gelijktgilige invoering wenscht ten eerste omdat het niet goed is alleen het vermogen te belasten en verder omdat de pa tentbclasting zoo slocht mogelijk is waarvan z i het groote gebrek is dat groote bedrijven te weinig betalen Algemeen betuigde men intusschen met de voorgestelde verlaging van de grondbelasting ingenomenheid zoowel met het oog op de Vermogenabelastuig als om de ongunstige verhouding van den druk op roerdste zaak waar ik mg oot in begeven heb pruttelde hij binnensmonds Arm meisje I Arm ding Hij voelde iets langs zijn wang vloeien en dat was genoeg om hem boos te maken Komaan sprak hg gestreng dit is uw zaak niet evenmin als de mijne Ik ben gestuurd Ik kan het met helpen Ik ben aangesteld op don eersten Mei Tut zoolang zal ik heen gaan Ik zou mg net zoo lief uit de voeten willen maken tot den eersten van de maand als het u eonigszins dienen kon oprecht dat zou ik Begrijpt gij het niet zoo logde Amanda uit mot datzelfde eentonige pijnlgke stemgeluid Ik verlang dat u niet weerom komt Moeder ia hier vijf en twintig jaar geweest Als zij er uil gezet werd dan zou zij dood gaan Zg zou iu de bodeeling moeten vallen maar het ergste voor baar en wat haar dood zal wezen dat zou zijn als moeder haar ontslag kreeg O ga heen Gij kunt terug komen als zg sterft ja dan kunt u terug komen 0 ga ga Amanda zweeif zg het haar hoofd zakken op de toonbank en snikte overluid William wischte zich hot voorhoofd af en zuchtte Amanda hief haar broed gelaat op verwrongen van smart Moeder is hier vgf en twintig jaar geweest herhaaMe tg vijf en twintig jaren William Sprague staple zoo hard hij kon het postkantoor uit en weer terug Wel juffrouw het spijt mij het kan mij niet schelen dat ik het zeggen moet maar hot spijt mg Ik ik ik heb er ZZZ ï T