Goudsche Courant, zaterdag 12 november 1892

het onroerend tegenover dien op het roerend vermogen Verschil van meaning echter bestond omtrent het cyfer van het percentage Geljjlc reeds geiegd is waren er vele voorstanders van de verlaging tot 6 percent in een afdeeling algemeen iu twee afdeelingen by de groote meerderheid en in de twee overige sfdeelingen by de minderheid üa gronden waarop dit gevoelen rust betreffen a den ts iwarea druk op het onroerend vermogen è de vergemakkelijking van de doorvoering van de poraequatie c de verruiming van belastinggebied ten behoeve van gemeenten aan welke laatste men wilde toegestaan hebben een hooger getal opcenten op de grondbelasting op ongebouwde eigendommen te heffen d het betrekkelijk niet te hoog geldelijk verlies voor de schatkist Hen berekende wel dat eene vermindering tot 6 pCt een nieuw offer van ƒ 9600 sou kosten maar daartegenover mocht men rekenen op een hoogere opbrengst dan geraamd is van do Vermogens en Bedryf ibelastingen terwijl desnoods voorloopig de afschaffing der Rykstollen achterwege zou kunnen blyven Deze denkbeelden vooral het betoog omtrent de fiuanciede gevolgen vonden echter ernstige tegenspraak Van die zijde werd de opmerking gemaakt dat de nieawe belastingen evengoed kunnen tegen als meevallen en dal het belang der schippery en het verkeer ten plattelande de bestendiging der tallen niet langer gedogen Bovendien is door de belastinghervorming welke de minister voordraagt reeds een aanzienlijke verlichting van druk voor de klasse der landbouwers en der kleine grondeigenaren verkregen De overgangsmaatregel in art i voor eenige der daar genoemde kadastrale gemeenten voorgesteld werd vrij algemeen afgekeurd Terwijl enkele leden er zelfs een ongrondwettig privilege op het stuk van belastingen in zagen was de groote grief tegen bel artikel dat hft ten eenemale ondoeltreffend zou wezen en een ongelijkmatigen en onbiUijkeu druk ten gevolge zou hebben Ook als antecedent achtte men het bedenkelijk terwyl eene nog wel aftoopeude reductie van ƒ 34 000 do moeite en liezwaren van zulk een maatregel niet loont Met nadruk kwam men bovendien op tegen de uitsluiting van zes steden daarbij wijzende o a op Amsterdam en Arnhem waar groote open terreinen zijn waarvan de heffing s 6 pCt tan de nieuwe geschatte belastbare opbrengst een aanQenlijke verzwaring en druk zou opleveren Dinsdag 22 November e k heeft te Haarlem een groote internationale kolfwodstrijd plaats in het café de Groote Vauxhall waarvoor men tot deel name zich moet opgeven vóór of op 20 November ek £ r zgn verscheidene Ëngelsche weekblaadjes niet juist nieuwsblaadjes die aan ieder op reis zijnd jlersoon die in het bezit van het laatste nummer wordt gevonden een som van 100 p st of meer verzekeren wanneer hem een onireluk overkomt aardoor hij verminkt wordt of lijdend Schiet een reiziger er het leven bij in dan wordt aan zijn naaste bloedverwanten of rechthebbenden de verzekeringssoin uitgekeerd Onder de personen die by Eet spoorwegongeluk te Thirsk in Engeland omkwamen was ook een Schot die voor hij te Kdiiibvg in den trein stapte voor reislectuur eenige van bovenbedoelde blaadjes aan het boekenstallotje op het station had gekocht Het gevolg is dat aan zijn nagelaten betrekkingen thans een som van 2750 vervloekt veel spijt van Maar ik zie niet in wat ik daaraan doen kan Als ik bier niet kwam dan zou er eeu ander wezen Kn kort en goed ik ben hier jenoemd en het is mijn plicht te blijven waar ik aangesteld beo Moeder heeft altijd haar plicht gedaan waagde Amende te zeggen Dat betwijfel ik voUtrekt niet dat spreekt haasite William zich haar te verzekeren Er is natuurlijk niets to zeggen op baar Maar de partijschappen hebben een verandering ondergaan De democraten zyn er in Nu gij en uw moeder gij zyt geen democraten dus gij gaat r uit Wat riep Amanda eensklaps met nieuwe hoop naar hem opziende geen democraten Wel als dat de reden is dan zullen wij democraten zijn Ik zal schrijven en dit zegden aan den President Wel wij willen net zoo graag democraten zijn mijnheer Wilt u het niet aan don President vertellen Wel Heere zeidp William Sprague Ik zal aan den President schrijven O als dat alles is d n zal het in order komen Hadden zij ons dal maar eerder verteld dan zouden wij in November al veranderd wezen Wel juffrouw bracht William aarzelend in het middel ik denk naar het hotel te gaan en wat uit ie rusten mogelijk kunnen wij bet dan later van avond nog eens siimen bepraten Ik zal bij n aaiiloopen en wat blijven zitten dan kunnen wy het nosr eens wikken en wegen en dan zuU gij zien p SI of dri en dertig duizend gulden zal worden uitgekeerd Do correspondent van de Pali Mall Gazette de aandacht op deze zaak vestigend zegt dat hy dezer dagen een kort maar naar cyn oordeel gevaarlyk reisje had te doen Op het station waar hy tyn kaartje nam kocht hy voor 9 pence negen stuivers de volgende negen weekblaadjes die voorhanden waren Tit Bits Answers CasseU s Saturday Journal Grtat Thoughts Homeland Pearson s Weekly Sale s Journal Smart Society en Winter s Weekly llg had nu voor negen stuivers reislectuur in overvloed en alt hy door een spoorwegongeluk zou tyn omgekomen zou aan zyoe vrouw 6350 p st in Nederlandsch gold 76 200 zyn uitbetaald De beer G Verschuur schryft in de A R Ct een aardig artikeltje over de Poatzegel sUkle waaraan wy het volgende ontleenon De verzamel manie nam van lieverlede den omvang eeuer wetenschap 2y gaf aanleiding tot hot ve rschynen van ty dschriften lu verschillende talen tot tentoonstellingen uitsluitend van postzegels zy deed firma s ontstaan die zich enkel en alleen tut den handel bepaalden Men lal zich misschien verbazen te vernemen dat ik in 1890 een Duitsch handelsreiziger in Brazilië ontmoet heb wiens enkele bemoeiing het was in allo landen die hg bezocht Brirfmarken in zoo groot mogelyk getal te verzamelen en vooral de vorige uitgaven van iedereu staal machtig te worden Want die oude postzegels voornamelijk wanneer zy vau twintig of dertig jaren nèr danteckenen hebben hunne oiarktwaanle gelyk de koffie of de indigo en voor sommigen wordt eec prys beta iid die aan het fabelachtige grenst Zoo zyu rr die pet 50 100 200 gulden betaald worden ja er beslaat een postzegel van het eiland Mauritius die ra schaatsch is dat de marktwaarde 1200 gulden bedrasgt Het spyt my de teekeuing en de kleur niet te hebben onthouden doch ik weet dat bet zegeltje tut de eerste uitgifte behoort van het eiland In enkele grooiC steden van Kuropa bestaat eene aparte postzegelbeurs waar handelaars en liefhebbers zich op gezette uren heen begeven zoo vindt men die te Parijs s Zondags middags van 1 tot 4 ure in de ivanue Gabriel Champa Klysées Daar wordt niet alleen verkocht maar ook verruild en sommige handelaars ontvangen er order om tich met buitenlandsche correspondenten in verbinding te stellen en dit of dat zegeltje van dit of dat land machtig te worden Eene der belangrijkste verzamelingen ia die van baron Rothschild te Parys die er een secretaris op nahoudt enkel en alleen voor hut bijhouden zijner coUectieu en het voeren der daartoe rrreiachte briefwisseling Wanneer ik af eu toe eene buitenlandsche reis onderneem voornamelijk naar zulke streken der wereld waar nu juist niet iedereen komt dan ben ik telkenmale in slaat nieuwe ouderviodiU op te doeu omtrent dien werkelyk ongeloofulyken handel en niet altijd kan ik een glimlach bedwingen Het zal onnoodig zyn aan te stippen dat de aanvragen legio zijn de een voor zich zelf de andere voor zoon dochter maag en vrind Ik ben er dan ook volkomen aan gewoon geraakt eu vraag systematisch aan menschen met wie ik in aanraking kom vooral William was wezenlijk vermoeid van het hoptlooze van de en toestand Neen moeder zou niet weten wat er gaande was antwoordde Amanda Ik ik zal uitgaan beneden langs de brug wandelen en als u daar wilt komen kan ik mij duidelijker verklaren dan zal ik u vertellen waarom wij hier niet van daan kunnen goaqv en dan zult u alles begrijpen Die untmoeiiog bij de brug leidde tot niets dan tot de noodwendigheid van nog een samenkomst en I daarna was William van meening dat hij Ponniville I niet verlaten mopst aleer Amanda hrm begreep en j verzoend was met hot denkbeeld van zijn terugkomst I op den Ie Mei dus bleef Jiij zich zoo gemakkelijk mogelijk vestigen in het loj ment Zoover was het nu natuurlijk gekomen dat juffrouw Oedge de eenige 1 persoon in het heelo dorp was die zich niet op de I hoogte van den toestand bevond maar iedereen vcr eeoigde zich om het voor haar te verbfrgen Mijnheer Spraguo boezemile zooveel sympathie in nieltogenstaande zijn vast voornemen ora de plaatsing te hebben dat men niel zoo n ergon hekel aan hem had als te verwachten was geweest Hij was de onwillekeurige sprelbal der omstandigheden hij kon er niets aan doen diit was duidelijk genoeg hij koH zichzülf hier niet uilwerkon want zooals hij wol twintig malen per dag uitlogde want als ik niet gekomon wus dan zou er een aiidor zijn en dan zou hut even akelig voor Miinily wezen I als het kooplieden zyn of zij my ook eenige vreemds postzegels kunnen afstaan voor vrienden verzamelaars iu Kuropa Zoo kwam ik er drie jaren geleilen met ongeveer twee duizend terug van eene reis om de wereld en gaf er honderd van ten geschenke aan een jong enthousiast op voorwaarde dat liH my al de overige uitzocht land b j land en die io afzonderlijke enveloppes deed Paulus heeft gezegd Een ander wèl te deeg verslaat honger en dorst Welnu hoevelen ik er heb welgedaan in m jn leven met postzegels van meer of mindere zeldzaamheid kan ik moeiolijk zeggen maar leker is het dat wanneer zij allen eenmaal uit dankbaarheid myne lykbaar zullen volgen ik op een langen stoet kan rekenen Daaronder is er een dia welvoegelykheidshalve niet kan nalaten een kram te zenden en eene koife aanspraak te houden want die vriend heeft mij al wat moeite en last berokkend I Hy is een geraffineerd verzamelaar want buiten zgns zeer belangryke collectie gebruikte postzegels is Int hem sinds eenige jaren ook om nieuwe te doen en kryg ik by iedere reis de opdracht om van sommige landen waarvan hy ze nog niet bezit de geheels serie te koopeu mitsgaders de briefkaarten voor binnen en buitenland idem met vooruitbetaald antwoord f ran keerbandjes voor drukwerk en de zegeli voor te betalen port Ik mocht m j laatstelijk vttheugen in het volvoeren van dieh lastpost op acbt eilanden der Antillen eu kroeg op oen er van zulks onaangeiiaamSeden met een poslbeambte die njj aulwoordde dat hy wel wat andpra te doen hsd op een dag dat er ueue muilboot in de haven lag dat ik de tusschenkomst van den directeur moest inroepen om te verkrijgen wat ik begeerde De Kngelschen zyn in alles practisch dat ondurvond ik op het eiland Cyprus eenige jaren geleden Het stoomschip waarop ik mij bevond ilaar eeo halven dag vertoevend ging ik naar den wal gi myne eerste wandeling wus al weder naar het postkantoor allyd voor denzelfdeu vriend Nauwelqlu had ik aan bet loketje gevraagd wat ik verlangde of de bediende gaf mij een couvert waarop de prijs stond aangeteekend dien ik te betalen had Oeb ja teide by my dat is voor ons veel eenvoudiger lederen keer dat eene boot van Beyrouth of den Pireaus hier aanlegt komt er ons iemand lastif vallen om de collectie vau het eiland eu daarom hebbed wij ze kant en klaar I De vorige maand werd mij een koddige briefgetoond door den kommandaul van een der Frantcbe mailbooten £ en hem onbekeode hoewel voorgevende drie jaren vroeger de reis met hem als pasasgier te hebben gemaakt zond hem 500 frues nut het beleefd verzoek voor hem to willen koopeu op de WestIndische eilanden 40 000 postzegels van 1 centime en 5000 van 2 centimos De 500 fraos waren natuurlyk onmiddelijk teruggezonden met de byvoeging van deze weinige woorden op eeu kaartje Mon cber Monsieur j ai autre chose a faiie De afztnder van dien brief was blijkbaar een handelaar in het artikel Wanneer die kooplieden een posikantoor bestormoo met huoiie orders dan is hel altyd te doen om zegels van de laa ste waarde en is de beambte dwaas of ongeoefend genoeg om zijn voorraad af te stoan do komt s anderen daags ern onschuldig inwoner zijne courant of eenig ander drukwerk frankeoren en bekomt tot antwoord dat er op het oogenblik geen zegels voorhanden zijn William had zich dadolyk de gewoonten van het dorp eigen gemaakt en elkeen bij zijn voornaam genoemd Meer dan een week verliep in onrust voor Amanda voor wie het alles niets was dan een lange reeks van ongsten en bezorgdheden Voor Hen nieuwen postdirecteur was het niet gemakkelijk maar interessant Hij was zoo vriendelijk mogelijk jegens Amanda b j elke voorkomende gelegenheid hij kocht een monsterlijk loelijk klein glazen schaoltje in den vorm van een schelp en gaf het haar present hij plukte zelfs een bouquet wilde bloemen voor haar die hg eiken dng verniouwde en op haar tafel zette Maar Amanda nam ze gedachteloos aan Zy deelde haar moeder mede dat de heer die in het logement verblijf hield die kleine roode man dien u op de riiligonca zag die bijna olkon dng op het kantoor komt met zijn hond dat zy van dien heer de geschenken gekregen had Juffrouw Grdgo herleefde bij het hooren van dit nieuws zooals de een of andere ongelukkige vorlopto bloem die even opluikt In dou regen Joo kind zeido zij terwijl hnnr zwnrto oogeu werkelijk tintelden van pleizier je hebt een beau gekregen Mij dunkt je mocht hem wel eens in do kamer laton om mij te ontmoeten Mandy Will am Sprague maakte diezelfde opmerking Ikzou gaarne je ma oens zien Mandy natuurlijk zoui c geen woord tot hanr zeggon maar ik zou graageens poolshougtc nomon Ifordt vervolgd Dit feit heeft zich voorgedaan o a op het eiland St Lucia en to Paramaribo Nauwelyks waren or zegels vnn geringe waarde in omloop gebracht of diü werden door een speculant en zyne acolylen opgekocht on in non paar dagen was er geen enkel meer to vinden Zoo zijn er op St Luoia 3000 postzegels van een penny in handen van een koopman die ze successievelijk tegen al Btygonde prijzen slijt en iny een brief toonde van een handelaar te New York die voor honderd exemplaren drie honderd dollars bood Te Paramaribo wordt de verdienste van eeoo handelsfirma die de zegels van 2 on 2 g cent had opgekocht op eenige duizenden guldens geschat en die firma rekent er op den hem nog overblijvenden ruimen voorraad tot meer en moor winstgevende prijzen van do hand ie zeiten De postzogel van 2 centen geel vnn Snrlmarae gflcft dan ook reeds grif een gulden Op het eiland Haiti was ik getuige van oeiie vermakelijke plundering Bene Duiische firma te Port au Prince besloten hebbende alle oude correspondentie tot het jaar 1867 te vernietigen werden vyf kislon geledigd en de inhoud op don grond uitgestrooid De meeste brieven waren van oude postzegels van verschillende landen van Europa voorzien en alvorens al die pakken werden ten vure gedoemd werden de zegels er behoedzaam afgoirokken Niel alleoen de budienden van het kantoor maar de chefs en eenigo vrienden lor plundering uitgeiioodigd kropen orer den grond on ieder eigendo zich een deel van den buit toe Het kantoor geleek voel op eon slagveld nu don strijd Ieder beroep iedor liandels irtikel brengt zyne fraude mede zoo bestaan er ook drukkoryen van valsohe postzegels Een hartstocblclijk verzamelaar toonde mij eens een uagemaaklen van het oude Toskane hij was wanhopend want wanr moest het heen wanneer oen echte niet meer van een vatschen zou te herkennen zijn In zijn oog was die zaak even belangrijk als do quaestie of eene schilderij werkelijk van llembrandt of slechts eene kopie is De commissie benoemd lot samenstolling van een program voor de sociaal democratische partij heeft zich van hare opdracht gekweten In plaats van een heeft zij echter vier ontworpen samengesteld Deze ontwerpon zijn niet naar stemming in de commissie geplaatst De commissie wilde de partygonooten in niets binden Hot behoeft niet gezegd te wordin dat du oommissieledeu zich van aanbeveling zullen oMhouden in eiken vorm terwijl Recht voor Allen De Volhtribuun en Voorwaart persoonlyk dö ontwerpen niet zullen bespreken De commissie bestond uit de hoeren C Corneliasen F Domela Nieuwenhuis E van Emmoncs J A Fortuyn en W H Vliegen Wy laten hier het eerste ontwerp volgen Do sociaal domocratisohe pariy in Nederland erkennende dat Maatschappelijke arbeid de voorwaarde is van allen rijkdom an beschaving stelt zich teu doel ora zonder onderscheid van geslacht of ras nationaliteit of godsdienst de arbeidersklasse te bevrijden van bet juk der economische afhankelijkhoid uit den toestand van staatkunligo rechtolousheid en te verlossen uit de matorieelo zoowol als uit de geestelijke ellende waarin zij de voortbrengers gebraoht zijn Zij ziet de oorzaak van don tegenwoordigen toestand niet in de politieke instellingen maar in het wezen van de maatschappelijke inrichting waarvan die instellingen slechts do afspiegeling zijn die toelaat dat do arbeidsmiddelen in handen zyn der bozittonden Zoolang het privaateigendom an voortbrengingsraiddelen bestaat zoo lang zullen onderdrukking en slavernij worden gevonden want wie heer is van de voortbrengingsmiddelen die is tevens heer van hen die zo slechts door zijn toedoen raag gebruiken Het wezen uer lonnslavernij is de diefstal gepleegd aan den arbeid Zy besthat daarin dat manschen gedwongen worden ie werken terwijl van do opbrongst van hun arbeid hup niet moer wordt teruggegeven dan hoogsten s do onderhoudskosten voor zich on hun familie En zij die de voortbrengingsmiddelen bezitten laten voor zich werken om zich to verrijken door den arbeid vnn anderen Er vormen zich steeds scherper twee klassen de bezittende die geniet zonder te arbeiden en da niui bezitlende die arbeidt zonder te genieten De bezittende klnsso heeft do beschikking over alle mnohtsmiddelnn te welen lo de geestelijke miichlsiniddolen van a do school b de pers c de kerk en 2c d geweldsraaehtsraidlen van a de polilie b de jusiitie c het leger Dezo mnobtsraiddelon gebruikt zij om haar voorrechten to handhaven togenovur de niet bezittende klasse Ho strijd tusschon de arbeidersklasse en arbeider is ellteen die hetzij met do hand hetzij met hol hoofd werkt om zijn onderhoud to vindon en de bezit ters moet noodzakelijk aen revolutionair karakter dragen Het doel der soc dem partij moet zijn het proletariaat tot bowustzyn van zijn toestand en van zyn taak te brengen het geestelyk eu malorieel weerbaar te maken in den klassenstryd zoodat hel in staat zij door het bezit der economische maehlsmiddelen tovuns de politieke rechten vrij en onbolemmerd te kunnen uitoefenen zonder zich eenige illusie te maken van het parlemontarisme dal een vorm is van den modernen klassenstryd Vrijheid zonder gelijkheid is een leugen Gelijkheid zonder vryheid is onstaonbaar Daarom economische gelijkheid moet do inhoud vryheid do vormvan haar streven ziju Al wat bijdragen kan omonder de hcdendaagscbe verhoudingen het proletariaat meer weerbaar te maken en de burgerklasse teverzwakken moet door de soc dem party wordenaangegrepen Do soo dera partij is een inlernalionnle die alle voorrechten van nationaliteit zoowel als van de goboorto zoowel als van geslacht veroordeelt en verklaart zich solidair met do revolutianair socialistische beweging aller landen in den strijd tegen de uitzuigerij die internationaal moet zijn omdat do uitzuigerij zelve internationaal is De overige ontworpen hebben in hoofdzaak dezelfde strekking Wij deeleu daarom nog alleen het Practisch strijdprograin mede aan oen dor vier ontwerpen te verbinden J Algemeen direct kios on stemrecht met geheime stemming voor allen van beiderlei geslacht die hun 20ste jaar bereikt hebben Hot kiesrecht strekke zich uit over de vertegenwoordiging van rijk provincie en gemeente evenals over alle openbare betrekkingen De gekozenen treden geregeld af en zyn ten allen tyde af tbaar De vertegenwoordiging der minderheden wordt in beginsel aungonomon Hut refereudum is verplichtend voor alle wellen Het volk heeft het recht zolf wetten voor te stellen Afschafiiog van het koningechap on van doEerste Kamer der Staten Generaal Afschaffing van alle wetten die de vrouwbenadoeien ten opzichte van den man Afschaffing van alle wetten die het rechtvan veroenigingen en vergaderen en van die welkede vr je uiting van gedachten in woord of schriftbelemmeren Kosteloos verplicht ooderwya tot 14 jaar metrecht op onderstand in voedsel kleeding boeken enz uit do upuntiare kas Voortgezet koatoloos onderwijsin verband met den prouuktievgu arbeid Kostoloozeopenstelling vnn allo inrichtingen van middelbaar enhooger onderwys onder dezolfrle voorwaarden VI Scheiding van Kerk en Swat Kosteloozo rechtspleging Invoering vande jury Schadeloosstelling aan hen die onschuldigzijn veroordeeld of gevangen gehouden Algemeene woerpücht in plaats van destaande legers Beslissing vau internationale geschillen langs scheidsrechterlijken weg Beslissingovor oorlog on vrede door het volk Eene trapsgewijze inkomstenbelasting voorstaal en gumoeule ter vervanging van alle bestaandebelastingen Eene opklimmende belasting op de erfenissen Erfenissou in de zijlyn vervallen aan de gemeenschap Afschaffing der staatsschulden Arbeidregeling omvattende Io het verbod van kinderarbeid beneden 14 jaar 2o het vaststellen van een werkdag van hoogstens 6 uur voor jongelieden van 14 tot 18 joar mot voortgezet onderwijs 3o vaststelling van een normalen werktyd van hoogstens 8 uur voor volwassen mannen en vrouwen mei een minimaal arbeidsloon naar de plaatselijke omstandigheden 4o gelijk loon bij gelijken arbeid voor man en vrouw 5o een onafgebroken rusttijd van 36 uur per week voor eiken arbeider 6o verbpd van nachtwerk voor kinderen en jongelieden tot 18 jaar en voor volwassenen alloen toegelaten in die takken waar hij vereischt wordt op technisohe gronden 7ü waarborgen voor de vrije beschikking der arbeiders over hun loon vorpliolito winkelnering zweotstelsel enz 8o cuderhoud van ouden en gebrokkigen door do gemeenschap 9o toezicht op de arbeidswetten door mannelijke en vrouwelijke inspecteurs gekozen door de arbeiders lOo waarborgen van het recht van voreenigen en vergaderen der arbeiders tegenover hun patroons Ilo arboidsraden mot uitvoerende macht ter beslechting van geschillen tussr heii werkgevers en werklieden gekozen voor de andere helft door en uit dn arbeiders De hoofdrechter der Zuid nfrikaansche Kepubliok heeft onlangs t Barbtrton in het Engelsch yne candidatuur voor het Presidentschap bepleit Uit een beknopt verslag zyner rede in do Zuid Jfi Haan deolen w j het volgende mede Er heerschte zeide do heer Kotze in het land ontevredenheid en wensch naar een verandering tot waren vooruitgang eu ware hervorming Kon genoraal Joubert zulk een hervorming te weeg brengen P Spreker geloofde dit niet Generaal Joubert had deel gehad aan de moeste misslagen die het land in eeB verkoerden toestand hadden gebracht Hy had evenzeer voor concessies goyverd als de Presideui hij was lang aan het hoofd van het Naturellendeparte ment geweest zonder ooit ieU godaan te hebbeu tot vorbetering der Naturellen politiek Dal spreker eigen candidatuur een doorgestoken kaart was ontkende hij ten sterkste Dat hij zijn rechterambt niet had neergelegd nu h j candidaat voor het Presidentschap was dat was omdat hij evenmin zijn tegenwoordige plaats onbezet laten als zich aan de beoordeeling dor korkquaestie onttrekken kon Terugkoraonde op de bestaande ontevredenheid weet h j deze vooreerst daaraan dat de Regeering en de Eerste Volksraad niet waren getrouw gebleven aan beginselen der Groodwei Het heette iu een bijvoegsel op de Grondwet dat een Volkaraadsbesluil kracht van wet had maar die bepaling die waarschijnlijk sloeg op gevallen die zich plotseling voordeden word thans in den regel aangewend Door besluiten had de Volksraad hut Hoogo Gerechtshof zaken uit de handen genomen on dit was tegen do beginselen van ropublikeinsch bestuur Zoo ook de doorgaande aanwezigheid van don Slaalspresident bij de debatten in den Volksraad en z jn deelname daaraan Een wol of Volksraadsbesluit behoorde niet wettig te zijn als zij in slryd waren mol de Grondwet on of dit al dan niet hot geval was behoorde evenals in de Vereenigde Staten van N Araerika door het Hooge Gerechtshof te worden uitgemaakt Hel was over het geheel dringend noodzakelijk om de betrekkingen tusschen hel Uitvoerend Bowind met don Staatspresident als lioofd do Wotgovonde Macht en do Rechterlijke Macht boter te regelen zoodat geen er van inbreuk op do rechten vau de andere maakte Dil kon door een verduidelijking der Grondwet goscliieden Een andere oorzaak van ontevreden beid was de concossio poliliek Een concessie was niets anders dan een monopolie en bij voor zich had er zich altijd tegen verklaard Tol die overtuiging schoen men thans algemeen gekomen te zijn on schoon hot onmogelijk was om de bestaande concessies zoo maar weg te vegen moest men geen nieuwe geveu en al die oudo vernietigen welker houders zich niet aan do voorwaarden hiolden Do wolgoving werd veel to los geilrevon en dil kwam ook daarvan dat men geen statistiek hield en nergens hot rechte van wist Ook de financiën moesten beter goregeld worden zoodal men geen leeningon van twee en een half milliüon bij Volksraadbesluit behoefde aan te gaan Wellicht niet in do mijndiatrioton maar wel door den koorn on veeboer word het buitendien zeer gevoeld hoe slecht do quaestie van don Naturelleii arboid geregeld was Hy achtte het een treurige ziak dat jonge boereukindoren hei vee enz moesten oppassen en schoon hij legen slavernij was wilde hij den Kaffer wel degelijk dwingen tot arbeiden Daar was sedert hel herwinnen van s lands onafhankelijkheid niets aan gedaan en wat hielp het of men oen rijk land bewoonde als men het wegens schaarschte van arbeiders niet kon bewerken Men zeiile dat de conventie van 1814 hol locatie stelsol eischte maar die conventie was geen wel van Porzea en Meden Boor en gouddelver hadden hetzelfde belang als de een voorspoed had ging het ook de andere goed Ook behoorde er boter voor het onderwys der jeugd gezorgd te worden Ten slotte waren er nog twee quaostiüs die volstrekt vermeld vermeld moesten worden Swazieland en do politieke rechten der uitlanders Wal Swazieland betrof dat moest stellig onder ne Republiek komen Op de audere vraag kon hy eon bepaald antwoord geven want terwyl het zeker was dal allo kolonisten ton slotte gelijke rechten mceten bekomen was het toch ook duidelijk dat er een proeftijd zijn moest on dat bot overbruggen der gaping tusschen beide elementen geen geringe zaak wns Intusscheu Eendracht maakt macht was de ziuspreuk der Republiek on die eendracht moest mon verwezenlijken ItuUenlandsctt Overzicht Üe Belgische Kamer beeft haar voorzitter benoemd maar verder is er nog niets gebeurd De Eeir itTing vorsctiult zich nog altijd achter de commissie Iu do Kamercommissie stelde de beer Frèro Orban de erdai ing der zittingen voor tot de voorstellen der Kegeeriug zullen zyn ingekomea Da Minister Beer I