Goudsche Courant, maandag 14 november 1892

1803 Maandag 14 November N 4992 GOUDSCHE COURANL j ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzeading van advertentlön kan gescJüeden tot Ma nur des namiddags van den dag der uitgave Eene zeer bgzondere strafzaak wegens overtreding der drankwet werd gisteren voor het Kantongerecht te Schoonhoven behandeld Kene vrouw die de vereischte vergunning niet bezat had eese hoeveelheid minder dan 2 liter verkocht in haar lokaal en getuigen bevestigden dit doch een getuige verklaarde dat hij die hoeveelheid UIT HBT L 16 En zoo doende bleef Amanda geen keus over dan om een ontmoeting op touw te zetten Wilt gij van middag niet eens binnenkomen P vroeg zg en mgnheer Sprague antwoordde toestemmend Juffrouw Gedge was bg het vernemen dat hg komen zou geheel vervuld van de plichten der gastvrijheid Zij liet zich door haar dochter naar het kleine salon kruien Hg zal hier over eeu paar uur wezen kind sprak zg ga dus gauw aan het werk en schuier wat op Maak eerst de luiken open Nu kom wees vlugl Hemel had ik maar mijn boenen tot mgn wil Bgna kregelig volgde zg met haar blikken Amanda hoe die zich langzaam overal met den schuier voortbewoog in de doodelgkste stilte Amanda was niet opgewonden Het is zooals alle meisjes zijn dacht juffrouw Gedge Zg houden hare aanbidders voor iets dat zoo behoort en willen geen hand uitsteken naert verklaarde dat de fie eering haar voorstellen zal indienen als lieide commissién haar werkzaamheden zullen i eeindigd hebben Het vooralel van ÏrèreOrban is met 16 stemmen tegen 1 vcrworoen Do beweging voor algemeen kiesnoht te Brussel wordt voortgezet De liberaal sooiaKatische groepen l jn Toorneraent een monsterbetooging te houden op 15 Nov als ter gelegenheid van den verjaardag des konings en Te Deum zal worden gevierd Te Londen had de installatie plaats van den nieu wen lordmayor Stuart ICnill Reeds lang vdor den middag was een zeer talrijk publiek bijeen om den optocht te aanschouwen Deze was minder prachtig dan vroegere jaren slechts enkele wagens kwamen r in voor De stoet welke op de jjewoue wijze door de straten trok werd door velen met gejuich ontvangen Toch werden ook teekenen vau teleurstelling en ontevredenheid zooala de kreet no popery gehoord By het vertrek van Guild Hall moest de politie een paar maal een charge maken op de menigte welke den stoet wilde volgen Blykbaar bevonden zich daaronder personen die de gelegenheid wilden gebruiken om onj ereget heden te verwakken Op het diner antwoordde de Minisier Kimberlry op den Minister toost Do Fransche ICamef van Afgevaardigden beraadslaagde gisteren over het wetsontwerp tot wijziging der drukperswet De minister president Loubet vroeg onmiddellijke behandeling en stelde de quaestie van vertrouwen Nadat do Kamer een voorstel tot verdaging had verworpeü bepaalde do Kamer op tader verzoek van den Minister met 298 tegen 182 stemmen de behandeling op aanstaanden Woensdag Er gaan in vele Fransche republikeinsche bladen in diepe verontwaardiging genoeg stemmen op om de regeering wegens hare zwakheid aan te klagen als indirect verentwoordelqk oor de gruweldaad die in de Bue des Boos Enfants geleid heeft tot zooveel slachtoffers Zoo ziet de Liberie in dien aarislag de vruchten van de werkstaking te Carmani Deze toch heeft de woeste revoluliooaira hartstochten ontketend Men is lankmoedig geweest men heeft inschikkelijkheid betracht om de gemoedrren gerust te stellen In weerwil hiervan weraen de navolgers van Eavachol door de werkstakers als zijdeling che helpers gekozen en Je Raad van bestuur der miju maatschappij te Carmaux werd ondanks alle concessien aan de aanslagen der dynamielwerpers blootgesteld Men spreekt zooveel van do sociale quaestien doch de ophitsers tot werkstakingen willen allen slechts den ondergang der maatschappij Het zijn wilde diereu din men meedoogenloos verpletteren moet De regeering moge nu tot het besef komen van de groote misslagen die zij begaan heeft Zij is verplicht alles in Set werk te stellen opdat de ophitsers der massa uiet weer loo lichtvaardig lot misdaden kunnen aansporen Het blad Ie Jour wil insgelijks de krachtigste maatregelen genomen zien Slechts een ijzeren vuist kan de misdaden der anarchisten tegengaan De overwinning op de aanhangers van Mac Kinley in de Vereenigde Staten is voel grooter geweest dan men aanvankelyk dacht In het kiescollege beschikt Cleveland over 277 stemmen terwijl de meerderheid slechts 213 behoeft te bedragen De leden van dit kiescollege komen pas in Januan van het volgende jaar bijeen nadat eerst de geldigheid hnuner verkiezing is uitgemaakt De tweede Woensdag van Februari is voor het tellen der stemmee aangewezen Dit geschiedt in een gemeeuschappelijke ziiting van den Senaat eu het Huis van Afgevaardigden Deze bepalingen door president Cleveland ingevoerd ten einde kuoeierijen te voorkomen hebben in 1888 voor het eerst gegolilen En de verkiezingen voor de Senaat vau welke één derde herkozen moest worden zijn ook bijzonder meegevallen Er zullen in den Senaat 45 zoogenaamde democraten of aanhangers van Cleveland zitten tegen S8 republikeinen met 5 leden der volksparty de landbouwers De democraten kunnen dus voldoen aan de begeerte der landbouwers om het Mac Kinley tanef te wijzigen dat alleen ten voordeele der groote fabrikanten ontworpen was Grover Cleveland werd den 18n Maart 1837 te Caldwell in het graafschap Essex geboren Hij ontving zflo opleiding aan het Clinton college te New Tork en werd in 1859 te Buffalo tot rie uitoefening der rechtspractijk toegelaten In 1882 koos men hem daar tot mayor een paar jaar later tot Gouverneur van New York Hij bekleedde dat ambt tot 1885 toen werd hij voor het eerst President der Vereenigde Staten Den 4n Maart 1885 werd hij als zoodanig geïnstalleerd Na zijn aftreding in 1889 nam hij te New York de practijk maar op als afl vocaal De Cholera kan meestal voorkomen worden door bij de EERSTE dunne Ontlasting GENEESKUNDIGE HÜLF in te roepen Gebruik tooh alles gekookt ADVERTENTIÊN Het COLLEGE van ÜHANDMEESTEK8 betaigt door dezen zyD welgeineenden dank aan de Heeren A ub JONG en Zw voor de gratificatie geschonken aan de Brandweer voor het blusschen van den bmnd in den nacht van 78 October 1892 L BÜBGEBSDUK Voorzitter J C G5TTE Secretari Het gezamenlflke PERSONEELder STADSWERKLIEDEN betuigen by dezen bunnen harteiykea dank aan den Heer en Mevrouw BURGERSDIJK voor den geuoegeiyken avond op 9 NOVEMBER 11 ondervonden BRIKETTEK Merk LEEUWf per 100 stuks 0 56 1000 5 geven mooie DOOFKOOLTJES en lyn volslagen renkelooï Alhier verkrygbaar by J de KOSTER BOGEN f 100 belooningf Êjtkdoorn en n rattenttnettmr verdryving zeker per flacon 00 cent Hootd foa AerCologne van U SELLE Haarlem onmisbaar voor schoolgaande kinderen per groote flacon 40 et Kiespijntinetuur geneest dadelgk per flacon 86 et Verkrygbaar bg L A dk VLETTER Markt Gouda Wie zeker zijn wu de Echte Eikel Cacao te ontvangen tesamengesteld en na vele praefnemingen in den handel gekomen ondeir den naam des uitvinders Dr Micbaelis Terraardigd op de beste madiineg in het wereldberoemde étabblissement van Oebis StOllwerok te Keulen eitciw Eikels acao in vierkanten bossen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelijksch gebruik een 2 theelepels tod t poeder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij gerd Tan diarrhee slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar bg de Toomaamste H H Apothekers enz p V Ko V Ko prmfbuqes J f 1 80 c 0 90 e 0 36 GeneraalTert genwoordiger toot Neder1 land Julius Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 Tl HÜOR voor een klein gezin eene netl IA k 1 25 per week adres onder No 2230 a i het Bureau dezer Courant ADVERTENTIÊN in alle Binnen en Buitenland ache Cou rnnten worden dadelyk opgezonden door he AdvertentieBureau van A BRINKMAN ei ZOON te Gouda Men biede bet geluk de hand 500 000 Mark als hoofdprys in het gelukkigst geval biedt dt nieuwste groote Geldveriotiag die door de Hooge Kegeering van iisiuburg goedgekoiird en gewaarborgd is Ue voorneelige inriclilini van het nieuwe plan bestaai daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 vei lotingen van lOO OM loten 50 300 prijzen bedragende 9 553 005 Mark ter volledige beslissing nullen komen daaronder n kapitale prijien van eventueel Ö00 llsrk by uitnemendheid ee iter l pr B a M 300 0001 8 prqran a M 15000 1 prijs a M 200 000 26 pryzen a M 10000 1 prys a M 100 000 6 pryien a M 5000 IprÜB bM 75 000 lOSpryienaM 3000 1 prgs aM 70 000 208 prijsen a M 8000 prgs a M 65 000 A prgten a M 1500 prijzen a M 60 000 606prgzenaH 1000 Iprgs aM 56 000 1060 pryzen a M 5001 prgs aM 50 000 30930 prgnen a U U8 1 prijs aM 40 000 17I88prgsenkM800 00 1 prijs aM 8O OOO l5O 127 lOO 94 67 40 80 De prgstrekkingeu zijn volgens plan van ambtswege vaatgeatold Voor de aanstaande eerste prgstrekklog deur groote door den Staat gewaarborgde Qeliierioting kost 1 geheel origineel lot slechts M 6 ef 3 00 1 half 3 1 80 1 kwart l i OW tegen inzending van bet bedrag iu bukpapiet of per postwissel Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder ipeIer ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Urtgineele Loteu zelf in handea Bij iedere bestelling wordt het vereischte elcieele plan waaruit de verdeehng der prqsea op de verschillende klassen alsook de betreffende mleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en tendon wg aan onze Begunstigers ouaangsvraagd na elke trekking de officieele lijsten De uitbetaling der prgzen geschiedt steeds prompt ónder waarborg van den Staat en kso door directe toeiending of ook naar vorkieziog der Belanghebbenden in alle grootere plaatseu van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door hot geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prgzen hebbei wij meermalen volgens officieele ben ijzen d eerste Hoofdtreffors verkregen en onze Begunitigers zeil uitbetaald o a Hark 2ö0 000 100 OM 80 000 60 000 40 000 enz Het IS te voorzien dat bg deze op den heobt sten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve ora alle commissies te kunnen uitvoeren ds bestellingen zoo spoedig mogelgk in elk gevsl voor den 15 NOVEMBER e k te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bauklers en GeldwUgelaarg In HanibDrg 1 S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zgn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven Gouda Snelpersdruk vaa A Buihkman Zoi De uitgave deier Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prQS per drie maanden is 1 25 tranco per post 1 70 Aiioaderlgke Nommer VUY CËNTSN BINNENLAND GOUDA 12 November 1892 Mej A Bonte alhier heeft heden met gunstig gevolg to s Oravenhage examen gedaan voor de vrge en orde oefeningen der gymnastiek Dr J H Running J Hzn predikant te loeiden zal ten behoeve van de Chr jon fclings vereeniging Daniel alhier een tweetal voordrachten houden in het lokaal Heil des Volks op de Poperstraat De eerste voordraoht heeft plaats in December de tweede in Januari in dat lokaal aan anderen geschonken had waardoor deze gotuige in een beklaagde veranderde want de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie eischte wegens overtreding van de drankwet zoowel tegen de vrouw als tegen den getuige beklaagde niet minder dan ƒ 75 boete of voor elk 16 dagen gevangenisstraf Dezer dagen had te s Hage een vergadering plaats van het l estunr en de afgevaardigden van het Zuidhollandsch fonds voor waduwen en weezen van onderwijzers Se heer Th Jansen Jz te Haastrecht leerling van den teekencursus van den hrer M den Oudsten heeft te s Oravenhage met goed gevolg examen voor teekenen I o afgelegd Ër is besloten dat het onds op een door het bestuur te bepalen dag wordt opgeheven dat het bestuur me de liquidatie wordt belast en dat al de verzekeringen zullen worden overgedragen aan de Levensverzekeringmaatschappij van het vCied Onder wgzersgenootschap In een dezer dagen te Krimpen a d Lek gehouden vergadering der liberale liesvereeniglng Burgarplicht is het concept reglement voor de op te richten centrale kies ereeniging met den hoofdzetel te Gouda behoudens eenige aanmerkingen op de wgze van stemmen voor het stellen van definitieve oandidaten zooals die daarin is omschreven goedgekeurd nadat bet bestuur op zich had genomen de wenken dienaangaande op de te Gouda te houden vergadering van de verschillende besturen der aangesloten kiesveteenigingen ter tafel te brengen Nadat aan de trekkende en toekomstige weduwen on weezen de toelagen zijn verzekerd waarop zg thans recht hebben is er een overschot van omstreeks ƒ 38 000 i dit zal worden benteed om die toelagen ie rekenen van 1 iaü l S Aet ongeveer 80 pCt te vorhoogen De leden zullen bovondia deelen in de winst die door genoemde levensverzekeringmaatsohappij wordt gemaakt De overdracht is voorbereid door een oommissie die ook een voorloopige overeenkomst had gesloten met de directie der Levensverzekering maatschappij en al haar voorstellen sgn met eenparige stemmen goedgekeurd De stukken worden nu gereed gemaakt er zijn nog enkele formaliteiten te vervullen doch men hoopt uiterlgk 15 December met alles gereed te zijn De nieuwe groothertog van Luxemburg is jaloersch op zgn collega van Monaco Althans volgens de Berlgnsche BorsenCourier zou hij ooren hebben naar een aanbod van Fransche bankiers die aan de FEVILLETOS Uit hét Frattêch om er moeite voor te doen I Maar Mandy is niet zoo jong meer als zij was zg moest zich wat moeite geven Toen de luiken geopend waren sineg haar de schrik om het hart daar zg een zonnestraal zag binnensluipen op de roode en blauwe rozen van het karpet Het zal verschieten dacht zij maar wacht als Mandy hem neemt dan kan hg haar denk ik wel een dezer dagen een nieuw karpet koopen Aan de eentonige orde waarin het vertrek zich bevond ontbrak indtrdaad niets daar viel niets te doen behalve met ongeduld te wachten op de komst van t en bezoeker Een uur voordat hij komen zou zette juffrouw Gedge haar beste muts op die was nagenoeg splinternieuw want zg had die aog slechts eens gedragen sinds Amanda vier jaar geleden die 1 muts voor haar gemaakt had toen schudde zij ae plooien uit een sohoonen zakdoek en trok Amamla s blauwen doek dicht over haar schouders heen Toen kreeg zg een goeden inval Mandy ik geloof dat die zwarte mofjes van mg in dat oude sigarenkistje liggen rechts in den hoek achter in mijn bovenste lade Toe ga eens kgken Mandy Èep je wat kindi Lieve tgd je bent niet vlug ben je wel Amanda vond de oude zwarte zijden mofjes en rolde dan haar moeders stoel op de gevlochten mat voor den leegen haard juist toen William Sprague aan de voordeur belde Het was zoo lang geledon sinds die deur open gemaakt was dat de sleutel niet in hot slot wiLle omdraaien zoodat Amanda ADVERTENTIÊN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meerlOCeuten GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adverientiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Luxemburgsche regeering 160 000 sjaars boden voor de vergunninz om te Mondorf les Bains een speelbank op ie richten Gelukkig dat de Kamer er oen woordje in heeft mede te spreken want uu is ae kans naar men mag verwachten zeer groot dat het groothertogdom voor die schande zal gespaard blijven Als een staaltje van brutale bedelarij en eenernstige waarschuwing voor te blind medelijden kanhet volgende dienen Dezer dagen kwam te Baarneen bedelaar bij den heer B een aalmoes vragen daar hg reeds zeven weken zonder werk was en eenvrouw niet 5 kinderen had De ongelukkige ontvingeenig geld natuurlijk onder groote dankbetuiging Een paar uur later vindt genoemde heer zgn bedelaarin een café zitten onder een stevigen borrel Den volgenden morgen komt de arme bedelaar op t gemeentehuis en hangt daar een hartverscheurendtafereel op van zijn ellendigen toestand met een kaartje naar Amsterdam is hij gered Doch toevallig feifflt de heer B binnen die hem herkent en nu wordt de bedelaar wegons landlooperg in den toren gezet Hier wordt hij onderzocht en men vindt in een zijner zakken een volle iiesch jenever In Recht voor Mlm wordt melding gemaakt van een voorval op een vergadering te Enschedé waar de heer Domela Nieuwenhuis sprak eu onder zgn gehoor den burgemeester van Enschedé den heer van der Zee telde In de pauze ging de burgemeester buiten de warme zaal een luchtje scheppen en een der toehoorders van den heer D N vroeg den heer v d Z wat hy dacht van de redevoering Het antwoord luidde er is veel waars in maar ook veil overdrevens bZoo antwoordde de toehoorder dan hoop ik dat u ons straks het overdrevene zult aantoanen opdat wij behoed worden indieoverdrgvingmede tegaan met een verlegen stem genoodzaakt was mijnheer Sprague toe te roepen of hg wilde omloopen naar de keukendeur n op die manier binnenkomen Dit was ergerlijk maar de gebeurtenis was van te groot belang en te genoegelgk om zich lang op te houden met ergernissen eu waarlgk mijnheer Sprague scheen daardoor volstrekt niet ontdaan zeide juffrouw Gedge naderhand Hij vond de kleine kreupele oude vrouw zeer rechtop gezeten in haar stoel met haar moljes zorgvu dig over elkaar gelegd vlak vóór haar en het plooisel van haar muts werkelijk trillende van pleizier De zonneschijn nas nu getrokken naar het raam ten westen en de paarsche bloeieiide heesters heschutlen hot karpet zoodat juffrouw Gedge bevrgd van dien angst zich ongedwongen kon overgeven aan de genoegens van het oogonblik Men moet iemand nooit in het gezicht prgzen sprak zg glimlachend en kniickend in antwoord op mijnheer Sprague s opmorkin dat juffrouw Mandy waarlgk zeer flink scheen te zgn zorg dragende voor het huishouden en tegelijkertijd een postkantoor waarnemend Nog eens men moet iemand niet in het gezicht prijzen maar ik moet zeggen het kind ia handig Het is werkelijk een zeer bekwaam meisje mgnheer Amanda stond als een steeneu beeld achter haar moeders stoel Zoodra William zeide postkantoor koek zij op en hnar lermoeide oogen zagen ham smeekend met plotselinge viees aan hg knikte baar