Goudsche Courant, maandag 14 november 1892

J T SWARTSEi BLRG MNEN EN EÜITENLANDSCEE SOEEHANIIEL Hoord Agentschap Leesinricliting van Binnen en Bnitenlandsche Tijdscliriften Depot van POSTZEGELS BaiEFRAARTEM en PLARZEGELS j Kleiweg E 92 heeft voorhanden een g eheel nieuwe collectie Prente oeken Jongens en Meisjes Boeken enz IN ALLE PRIJZEN DOOZEN POSTPAPIER CARTES de CORRESPO DA CE PHOTOGEAPHIEN Blok I otes Kinderspellen Schrijf en Teekentehoeften Kerkloeken op verzoek wordt des avonds gaarne eene Collectie der meest gezochte werkjes voor Kinderen enz ter keuze ijezonden De pakketten der K H BOLLE KOSTER en COHEN worden door mij ZOyiJMB VEltUOOOlNO VAN PjtIJS ten spoedigste geleverd STEENEOLEN QEFOT W STAATSLOTERIJ Toen na afloop vaji de rede do vooikitter rroeg of iemand wilde debatteeren en allen bleien zwijgen atond de toehoorder op deelde zgn gesprek met den burgemeester mede en retooht nu deser iqn gemeenteoaren wier belangen hem tooh zeker aan t hart lagen in te lichten De peer t 4 Z weigerdo hcofd der politie m ni t gevergd kon e voeren Ue heer an den burgemeester ligde hem uit plaats ei hem in discussie eensofaappelgk bezitj te spreken omdat hg hier aanwezig was en dus van h worden om het woord hier D N erkende dat de houdio in deze correct was maar noo en tgd te bepalen waar hg kon treden over privaat en g liefst daar waar zyn gemeeiteifaren toehoorderi konden zgn Ue burgomeestw zeide dat dit te Enschedé zou kunnen geschiedfn wauk hij wist den persoon Van der Zee zeer goeti af te scheiden van jgn burgemeeslerschap J ienk in gi pasten vorm om m t den leider ar detjlatiite treden uin I iheix gevolg zou Ipasten vorm zegt R taaap a le w ar BhtiiJh Ër ontstond du een kort deUat lusanhertl deu heer D N en den he r v d Z liter mebgdqp anderen zich in t twistgesprek 6n ten slotte wrÉaarde da burgemeester dat Kij wai nee een uitnoodiging werd dai der sociaaldemocraten ia ope hg zou beslissen lof h daai geven Pie Uitnoodiging gin c zal den h er v d Z Igkheid worden degezonden fpg van president krugepii 10 Oct 1 van grodte belangstellior I in Pre De 67e vel 11 onder blgïen van grodte belangstellin toria gevierd V ln s ochtemls rroofe kwam een onophoudelijke stroom van bez Jeken ded fjubilaris gelukwenschen en van alle kanteh k t niei lor telegrammen en schriftelijke bewijzen vatti deewming in deu feestdag AIM n ar gewoontp werden cui winkels en kantoren iti het dorp gesloten en wapnarde hier en daar de vierkleur Tegeu elf uur kwatn het con Bulairecorps hij den President zgc opwacpting maken alsmede talrijke ambtenaren burgers en vreeitidelin en l e muziek der artillerie speelde van tgd tot tgd een vroolgk stuk en om twaalf uur daverden de gebruikelgke saluutschoten over het dorp heen Hot IS voor onze Republiek en voor Zuid Afrika te hopen schrijft de Folkutem dat de heer Kruger nog vele jarea gespaard moge blijven Want heeft hij al veel voor zijn volk gedaan er blgft nog menig moeilijk stuk arbrids te verrioMen over bet land kan deu heer Kruger nos niet missen Ër wordt vaak geweztin op de gebreken persoonlijke on andere vao President ICruger Die gebreken kunnen niet wor len weggeredeneerd Maar in een groot man zullen groote gebreken worden geduld ofschoon een nietig individu er onder begraven zou worden Diiarom zal President Kruger ondanks zijn fouten hooü blijven aangeschreven staan in den eerbied van Zuid Afrika wanneer de brave en smettelooze personen die zooveel op hem aan te merken hebben gehad al lang vergeten zijn geworden Da prgs der kaas loopt in Noord Holland van week tot week hooger en is thans voor de kleine Edammer ƒ 36 en voor de groote of middelbare ƒ 38 8 per 50 kilogr Wat aangemaakt wordt is te weinig om in de grooto vraag ook uit het buitenland bepaaldelijk uit Spanje te voorzien en binnen enkele dagen wordt het laatste veo gestald geruststellend toe Ik zou zoo denken juffrouw Gedge begon hij dat u en juffrouw Mandy uu wel haast genoeg zouden krijgen van het kantoor u is daar zoo lang geweest heusch dat zou ik Juffrouw Gedge wos waarlijk zeer inschikkelijk maar zulk praten mocht zij niet toestaan zij glimlachte stijQes en haar stem klonk minder vriendelijk Neen mijnheer zeide zij in onze betrekking kunnen wij niet aan ons zelven denken Wij zijn blij Mandy eii ik om in dienst te wezen en ik verzeker u dat wij niet zoo onwaardig zouden kunnen wezen om te denken aan vermoi idheid Behalve dat zoo eindigde zij en deed haar best minder streng te wezen Mandy neemt mij een boel uit de handen Mandy is echt gcscliiki v Masr u is hier een geruimen tijd geweest hield William vol bezorgheid aan hij kwam niet tot een resultaat zooals hij gehoopt had hij keek de kamer rond op een tiitvorschende verlegeno wgze hij wenschte dat hij niet gekomen was Ja Mandij was maar achttien jaar hernam juffrouw Gedge opgewekt het was een heele lijd geleden maar Mandy is er oog even goed blijven uitzien Wel kind je behoeft mij geen stoot tegen den schouder te geven Ik geloof tucii dat je moeder dit wel zeggen mag Je bent alujd een recht goed kind geweest ook Wel eu hoe bevalt u nu Penniville mijnheer William vond dit eol veiliger grond zolfs niet In het Zwitsenoha kanton Neuohatel bestaat eene Vereeniging tot bescherming van ontslagen gevangenen De voorzitter verklaarde onlangs dat in de 23 jaten gedurende welke hij i an het hbofd der Vereeniging stond het getal recidivisten van 75 pot tut 8 n 5 pet Was gtMJaald Mrn moetl erkennen dat in Zwitserland dan de gevangenissen veel minder afschrikwekkend waren dan bg ona i3if de Zwitsers veel vatbaarder voor de verzoeking dMi de NederlandeVs want hier to lande bedraagt hei getal rtcidivisten in de laatste jaren bijna 38 pim terwgl bet twintig jaar geleden nog geen 23 pet Iwas Die stijging van het peroouta eiligt ongetwijfeldaan de ongunstige tgden maar in Zwitserland is detijd ook niet Zooveel beter dan een kwart eeuw geiMleu Over Welke jpiddelen beschikt dan de Vereeniging ko b sohenniug van ontslagen gevangenenep kun u idie in ui s land ook ndptj worden toegepast Wg I hebben Ifon i0ei oot8c a tot zedelijkeVerbetering van govïugeiiüii maai s dit doel ber eikt kan worden door sifift elgke ve betering van hun toestand dan ware dit laatste mid eli toch ook wel wat kraichtigelr ter h d tü numen i ai imisschion nu geschiedt 8 f Zoik mogelijk de fouilvoor een dUkunnen schuilen in de oi staiidigbe A t in otfd land altijd foorname heüereif in oomnilkêieu worden benoemd wier gveil en toen jdin zekmwalirdeeHng veglietien mi ar die door hijbne maatwhappdlijke posile te weinig op de hoogu en j stilit gn om de lulp jte ver leenen die t u veH gjjvullen juzondiy eid io dit fnh rt noodig is i ï m ïii m overziihti Brussel eu Parijll nllen vooreerst wJl filu trekpleisters blijven v n het krautenlezeud Hpliek De menschen in de Belgische hoofdstad Verkeeren in een staat va gisting de mindere kwsse wil het algemeen stemrecht doordrijven on de radicalen stellen zich aan haar hoofd en gaan het volk dat alle eeuwen door moeilgk te slemmen bleek wanneer het eenmaal outboeid is voor in hot bezigen van bedreigingen waarop men dan zeer inconcequeot laat volgen dat men torh geen revolutie wil iister n bleef het rustig en men wacht geen nieuwe beweging voor Dinsdag Dan is do Koning jarig en meu wil een tegenhanger maken van de Kerkmis welke onder de gewoonte zeer plechtig wordt opgedragen Oe commissie vpr Kamer en Senaat zgn weer aan t werk Zg zijn dat al lang Men zal moeten toestemmen dat deze manier van werken wel iels tergtnda heeft voor de wachtende menigte Pargs is nog vol van den dyuamietaauslag elke krant heeft er een of meer artikelen over maar van den dader midt de politie geen spoor Dat ken de politie ook niet helpen want het is heel lastig te vinden als meu zoo goed als geen aanwijzinzen heeft bij bc zoeken Volgons den correspondent der Datly Chronicle te Rome zal een gevolg van de Italiaansche verkiezingen zijn dat de afstand tusschcn Crispi en Giolitti grooter wordt Xn de rede die Crispi eerstdaags te Palermo 7al houden zal hij sproken over do kerkelijke politiek van het kabinet Daar Crispi het eens is met Zanardelli gelooft de correspondent der Chronicle dat beiden te zamen ten slotte de dagen van het ministerie zullen verkorten tegenstaande juffrouw Gedge op do moest kiesche wijze ter wereld te kennen gaf ilat zij hom voor een weduwnaar hield en dat fret natuurlijk eenzanra was voor hem in een vreemde plaats zooals Penniville en dat zij hoopte dat hij hen dikwgis zou komen bezoeken haar en Mandy U zult mg altijd recht welkom wezen mijnheer verzekerde zij hem Onze betrekking laat ons niet veel vrijen tijd toe wg zijn zoo bezet met allerlei plichten maar ik verzeker u wij zullen m t genoegen voor u doeu wat wij kunnen zoo eindigde zg op welwillende beschermende wijze Is het niet zoo Mandy Ja moeder antwoordde Amanda flauwhartig Juffrouw Gfdge fet een ongeduldig sissend geluid door haar tanden hooren het was wezenlijk al te gek voor Amanda om zoo bedeesd te zijn meende zij Dit bezoek had huur veel ploizier gedaan maar zij was moe toen ten liutsto haar gast afscheid nnm Wat William Sprague betreft hij ging met een zeer uitgestreken gezicht heen Het was nu nog maar een dag of wat vóór dat de verandering moest plaats hebben Amanda was zóó veranderd dat juffrouw Gedge zich ongerust gemaakt zou hebbon hndde zij niet al haar belangstolling gewijd aan den aanlii ldor Niet dat zij mijnheer Sprague mot dien naam noemde tegen Amanda zij vroeg haar alleen honderd uit omtrent hem doch zij voedde in stilte oen beetje hoop vergezeld gaande van allerlei plannen die zg smeedde als zij alloen Volgens de Standard correspondent te New ïork zal de demooratisthe meerderheid in ijet Huis via Afgevaardigden in Amerika 107 stemmen bedragenen in den Senaat sleeps 4 stemmen Terwgl iedereeneen wgziging voorzie in de tarief wetgeving zalnachthans voor 1891 niets daarvan kunnen konenen ditn nog zal men zich met t oog op de eisohsit der schatkist wel tot een verlagiug alleen voor dé grondstolTen beperken i Wat ook de juiste cijfers zgn het slaat i ast d Cleveland een overwegende meerderheid heeft behaald en dat deze verkiezing de merkwaardigste is wellit Amerika sedert jaren gekend heeft Twee groote voorileelen door deze verkleining behaald treden dadel k aan het licht Ten eerste endit is van de hoogste beteekenis is thans voor dsgjeersten keer gebleken dat een president det Verts nigde Staten gekozen kan worden zondlir dat lerseha agitators bij die verkiezing den baii Spelen Ö t twee le voordeel js dat er minstens eén menschenleeftgd overlJeen zal moeten gaan loor de kiezenweder bedrogen kunnen worden doo de leuze dat de buitenlanders geweerd moeten worden en Amtriki i welvaar afhangt van lasten den hiiit blandschon hit delaars opgelegd J geen gewicht in de kelingen toch in versciriptreding den demoontan verinniging in venebft De nederlaag der repulïljlgsinen m et voordengnwb gedeelte gewe u worden ékii het oi treden Wr o lii partij Hoow l generaal 8aver als candidkt tegsnOjVer Cl velaii i en Hari slhaal l kde lobben zij 41 dene Stjidii door hunne de aver rinnin bezorgd Overi ns il de uitslag l lende stMen koheet tegen do vtfhvacbting gewdeit Zoo zegevierdfn de demo Jraten n Indiana bo deze staat beknitjt stond nli een d r sterkste repu ilikeinsche bolwe t cén De president van het demo tisch hoofdcomiti der verkiezinWn gaf een julsM schets van den toestand met het folgende op Ie n t ken Wi roemen niet op onzo overwinning z j is groot i f f nn sproken Hst volk en votiniamelijk de landbouwers hebben kbffsjwi dat g ciiMs van de monopolies willen weter en dat zg beslot l tUn plaatselgk zelfliestuur te verdedigen tegenover e misbrMikon van een centrale regeerin LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ze helft der maand October 1898 M Vournier Haarlem 1 van REEUWIJK K Hoogedooru Boskoop A Slin erlaïd van WADDINXVKEN M V Nood V Diggelen Kralingen van ZEVENHUIZEN B Qaant Rtdam Gouda 12 Nov 1892 De Directeur van het Fostkaot cor VORSTËR BuTgerlUke Stand GEBOREN 10 Nov Elizabeth Neeltje oudsn G Sliniterland en L Treuren Nicolaas oudn L van Wgk en J Haak OVERLEDEN 9 Nov G Kolster 14 j W C Kettner 48 j ONDERTROUWD J D Wagenaar 81 j en J was en met veelbeteekcnende blikken en wenken als de buren aankwamen om con praatje te maken Zij was te zeer vervuld en ingfuomen met dit hasr persoonlijk ter harte gaand geluk om eenige gedwongenheid op te morken in het praten van Snlly Goodrich of van juffrouw Dace of iemand anders maar daar heerschte overal cone zekere spanning Het geheele dorp schraagde Amonda in haar voornemen om juffrouw Hedge zoolang mogelijk te vnjwaren voor do vreeselgke bekendmaking met wat haar bedreigde De Ie Mei viel in op Maandag De Donderdag te voren ging Amanda in wanhopend stilzwijge naar hot kerkhof Zij had besloten den volgenden morgen alles aan haar moeder te vertellen Daar viel nu niets moer te hopen haar radelooze smeekinge aan het departement waren slechts beantwoord door kortaf te beweren dat haar moeder ongeschikt was Eens voordat die verklaring was gekomen had zfl een ganschen nacht wakker gelegen plannen beramende voor een tocht naar Washington Zg kon een van juffrouw Hedge s honderd dollars uit de Bank nemen en gaan Zij zou wel een uitvlucht bedenken tegen liaar moeder zoodat deze de grievende waarheid niet zou kunnen bevroeden Ja rij zou den President spreken zij zou hem alles vertellen Maar juist don volgeoilen dag kwam dat korte besliste antwoord uit Washington dat haar van de Regeering niets te hopen overliet Slot volgt C Terdouw 24 j J van den Berg 23 j en O A C Haverkamp 27 j ADVERTENTICN OPENBARE VBRKOOPHli te GOUDA krachtens bevd van de ArrondissemeataRecht bank te ütremt ten overstaan van dan Nptaris G c foIetüijn DROOGLEEVER op klAAN DAlG 19 DECEMBER 1892 des morgeiis te elt uren in het Koffiehuis HakMoiiiE aan É Markt van Éep ifierde gfedeelte onverdeeld H de navolgende ONROERENDE GOEDEREN allen staande en limende te Gouda nagelapn door w len den Heer JohanSEa VAN Berkbl belast met vruchtgebruik levenslang ten behoeve zgner WeduVve geboren den 22 Maart 1889 en wel 1 Een pangeqaam gelegen goed onderhouden WpONHUIS en ERP met kfzonderlijke BOVENWONING op den hoek vjn de Gonwe en de Keizerstraat Wp O No l 29 en 229a Verhuurd tot 30 April 1894 voor ƒ 350 per jaar Een PAKHUIS en ERP in de Keizerstraat Wgk K No 147 In eigen gebruik Een HUIS en ERF in de Keizerstraat Wijk K No 146 Verhuurd voor 11 50 per maand met inbegrip der waterleiding Een HUIS en ERP in de Vlamingstraat Wgk O No 363 Verhuurd bjj de week voor 2 50 Tien naast elkaoder gelegen HUIZEN en ERVEN in de Winterdijk Wjjk Q No 115 tot 124 met SCHUREN of LOODSEN en den GROND daarachter De Huizen zgn allen verhuurd te samen voor ƒ 22 45 per week een perceel grond voor 15 en een dito voor ƒ 7 50 per jaar Onder dezen koop zgn niet begrepen de Schuren naast en achter perceel Q No 115 en de opstal van t Gebouw staande op den grond voor ƒ 15 per jaar verhuurd Negen naast elkander gelegen HUIZEN en ERVEN in de zoogenaamde Jan Muilenpoort aan den Groeneweg wjjk L No 158 tot 166 Allen bjj de week verhuurd te samen voor ƒ 12 15 En een perceel BOUWGROND liggende in de Boomgaardstraat kadastraal bekend in Sectie A No 2715 groot 69 centiaren Verhuurd voor ƒ 3 per jaar Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantoren van den Notaris Mr H F W DUBOIS te Utrecht en van voornoemden Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Goudc t Bij een ONDERWIJZER te Gouda bestaat gelegenheid tot HIIISVESTIKG van 1 a 2 schoolgaande kinderen Liefderpe verzorging en toezicht op hunne studie wordt verzekerd CONDITIËN BILLIJK Brieven franco onder No 2234 aan het Bureau dezer Courant PUIKE OUDE SCHIEDAMMER GEITEVEE Merk NIGHTOAP Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz NB Als bewijs van echtheid is oiichot en kurlc steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE Hibemia en Shamrock STËE KOLEN branden schoon weg en geven zeer weinig walm Primu grove KACHELKOLEN vrjj thuis per H L 0 70 Stationchef Staatsspoor Wed M MOL Korte Tiendeweg D 3 18 het goedkoopste adres van Nieuwe paraplnien en reparatie Onovertrefbaar van qualiteit is de KANEEL LIEEUE van J F Herman Zn Tiendew a 1 15 per liter 1 per flesch Volgens Dr Chamberland vau het laboratorium Pasteur te Pargs kan geen smetkiem langer dan enkele uren in leven blgven in tegenwoordigheid van kaneelgeur en worden alle ziekte kiemen daardoor gedood lliJf dik St ITicolaas diverse GEBAKJES en verschillend klein gebak H J N KAUüU OOSTHAVBN B 36 De TREKKING begint MAANDAG UNOj VEMBEB a s loten en Gedeelten van LOTEN zjjn te bekomen bg de Collectrice Wed A C COSIJN 16 ct Haakwol 16 et Weder Ontvangen een uitgebreide Collectie Wil in alle kleuren tegen den spotprijs van 16 ct Groote Knotten Verkrijgbaar in de MACHINALE BREIINRICHTING OoBthaven B 19 Th Schmidt voorheen Wed Boelsuins bericht door deze de ONTVANGST der OSr O U V E U TIB s zoowel op Luxe als Huishoudelijk gebied en beveelt zich beleefd met toog op ta s St ITicolaasfeest tot een bexoek aan Nieuwe PKÜIMEDANTEN PRUIMEN GROENTEN in BLIK Gedroog de GRO EN TEN T Cr e bas