Goudsche Courant, maandag 14 november 1892

t pjo 4993 De soliedsËe kwaliteiten Mm ONDERCIOËDEREN tot te LAAGSTE prijzen zlfn verkrijgbaar bU 2 SCHEl iK en Zit BLOOKER CACAO t fijnste nierk niet los per ons verkrijg baar maar uitsluitend in gesloten bussen De verkoop neemt dag elijks toe want de prijzen zijn slechts f hm f 0 85 ƒ Q 45 pr V kilo bus pr j Wlo bus pr b kilo bn Daarvoor wordt het beste en oplosbaarste geleverd wat temaken is Een hoogeren prijs voor CACAO betalen is dus onnoodig BLOOKER s CACAO t fijnste merk ONZE itüiir Men Dinsdag 15 November 1893 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Kf Systeem r Fïof Dr O JAEOBa tt fi draden roortaaa neveu taand gedeponeerd mwk Aan etiquet oe inzending van advertentiftn kan gesobleden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave woon werkman hij sprak over bet algemeen kiesrecht voor werklieden de werklieden moeten bet kiesrecht zien te verkrijgen langs ordelgken maar krachtigen weg reeds in 1872 hebben de werklieden getoond wanneer zij eendrachtig optreden dat zij dan veol gedaan konden krijgen en vooral door hun betooging is het kinderwetje van Van Houten tot stand gekomen t Meerendcol wa vroeger voor leerplicht en kosteloos onderwijs doch nu is hel juist omgekeerd men wil eerst kiesrecht en dan ontwikkeling Zelfs ir 1886 had nog eene indrukwekkende betoogiog plaats die wel aan de erkliedenvereeoigingen afbreuk heefl gedaan doch waardoor de beweging in de 8ociaal i mocratia van ben is afgescheiden geworden daar de sociaal democraten het kiesrecht willen verwerven onder de roode vlag en dit bij ons als ordeutelijke werklieden niet het geval is cide spr wij wille het kiesrecht verwerven onder de nationale vlag Verder besprak spr de hervening der grondwetin 1887 waardoor een clericael ministerie optrad t welk gelukkig de schoolwet Jn orde heeft gebracht sn braotrt vervolgens de nteni kieswet ter sprake waarbg hij op enke e punten critiek uitsprak Napunt voor punt het nieuwe kiesontwerp behandeldte hebben en nader te hebben toegelicht eindigdespreker onder algemeen aplaus zgne rede Na eene pauze trad de heer D de Klerk voor zitter van de smids gezellen vereeniging te Rotterdam ei gaf aan bet talrgk opgekomen publiek een paar novellen ten beste welke eveneens aller aandacht trokken De te Boskoop door cholera asmtica aangetaste vrouw van W d B is herstellende Ingevolge bepaling van den minister van Oorlog wordt aan de lotelingen der lichting 93 die door vrijwillige oefening in den wapenhandel reeds een en bij had dadelijk zgn besluit te kennen gegeven om in hot logement zijn intrek te nemen aangezien dit goedkooper en gemakkelijker voor een ongetrouwd man was dan een huishoudon te hebben Amanda kon naaien maar wie zou haar werk geven Al de vrouwen in Penniville deden haar eigen naaiwerk en juffrouw Dace hielp haar in het buitengewone geval van ren nieuwe japon Zg kon naar het logement gaan en juffrouw Tbyme bij haar arbeid hielpen in den zomertijd maar tegen twee dollars ptr week in de t waalf weken op zgn meest twaalf weken kon zg op die manier slechts vier on twintig dollars in het geheel verdienen Amanda overlegde dit alles rijpelijk terwijl zij daar bij Willie was gezeten haar ellebogen op ds knieën haar kin in de handen en haar oogen doelloos starende naar een struikgewas heen en weer wiegelend in den zaohten wind Als zij heen ging om werk te zoeken als zg naar de stad ging dan zou zij haar moeder mogelgk uit het bestedolingahnis kunnen houden ja dat was wat zg doen moest Zg moest haar met zich nemen naar Mercer haar weghalen van vrienden en buren weg van haar oude woonstede Och ik wilde dat moeder maar stierf eer zij het wist zoo sprak dio reeds bejaarde dochter uit de volheid van haar diep geschokt gemoed Ja zij konden naar slad trekken en zg kon werken en haar moeder uit het armenhuis houden maar o daar was geen middel om haar do smart te besparen van zich diep gekrenkt te gevoelen in haar trols Ètaandag a $ OPRUIMING van een partij Lappen ZEER GOEDKOOP Firma Wed BOSMAN TIENDEWEG D 84 oFENBAiiE mimm op MAANDAG 14 NOVEMBER 1892 des morgens ten 9 uur ton het Stationsplein te Gouda van de Afbraak van hetkantoor en LOODSEN der Tramweg Maatschappg Gouda Bodegraven alsmede van staande COKE8L00DS STOELEN TAFELS KASTEN C0PIËEEPER8EN KACHEL DRAAIBANK BOORMACHINE GEREEDSCHAPPEN enz Ten overstaan vau de Deurwaarders B B TA DE WERVE te Gouda STEENKOLEN Voortdurend in Lossing de Lading PUIKE UROVE BUEBSACIELEOLEN gedurende de lossing tot 65 cents per mud kontant zonder korting vrg te huis bezorgd Verder Puike HAARD MACHINE VLAMenSMEEKOLElT tot coQCurreerende prgzen Aanbevelend A LAMBERT TÜBFSINGEL P 80 Aanbesteding REGENTEN der beide Gasthnizen alhier zullen op MAANDAG den 14n NOVEMBER a s des avonds ten 8 nre ter Kamer van Regenten aanbesteden De Levering van Kruidenierswaren en eeniKe Levensmiddelen voor tiet jaar 1883 De voorwaarden van aanbesteding en levering liggen van 9 NOVEMBER af voor gegadigden ter lezing in het Gasthuis alwaar ook de monsters ter bezichtiging zgn gesteld De inschrgvings biljetten worden aldaar in eene gesloten bus ontvangen en kunnen belanghebbenden bg de opening daarvan op dag uur en plaats bofengenoemd tegenwoordig zgn Regenten voornoemd J F M TEMMINCE Voorzitter I C C KNAAP SecreUxrit Gouda 5 Nqvember 1892 W P Jaulus MARKT A 68 GOüDA gelieve vooral te letten op bet juiste adres De grootste keuze in DASSEN opnieuw ontvangen een zeer groote sorteering DAMES en HEEREN fiiacé Zijde en WoüeoHAlSGHOH Specialiteit in het leveren van OVERHEMDEN BOORDEN MANCHETTEN en FRONTS Op maat Katoenen en Jager Ondergoederen FOULARDS ZAKDOEKEN BRETELLES PARAPLUIE8 en REI8DEKEN8 W P JAULUS Marchand Tailleur COUPM OABANXIE Uitsluitend Engelsclie Stolfen MARKT A 68 GOUDA gelieve vooral te letten op het juiste adres Bti MuiTVmac seren wij ffume de luunea der Tarxoopers op JANSEN TILAMÏÏS FrtoMnyetii H J M KABEL OOSTUMFKM B 36 THEE TABLETJES in verschillende smaken £ 0 12 Ixet oz ls De COMMISSIE tot UITDBELING tm ERWTENSOEP Soepketel Heizerstraat heelt de eer te berichten dat zg binnen eeain dagen zal rondgaan tot het aanbieden httu Met hel oog op de groote behoeften en tot instandhooding dezer nuttige instelling hoopt zg dat ia ruime mate zal worden deelgeoomeo De LUSTEN zgn ook bg de oDdeigttt kenden aan hoia verkrggbaar Het Bestuur A H V4N DILLEN Vowóttor CA B BANTZINGER Secntim Firma 4 WELTËB I MAGAZIJN VAN CORSETTEN voor Dames en Kinderen I REOTHOUDERS I Orthopedische Gezondbeid OmstaDdigbeidsI Corsetten normaAl ondergoederen het beste voorbe y hoedmiddel tegen verkoudheden en tegen onvoldoende hniduitw aseming Alleen echtwanneer met nevenstaand waarborgmerk gestempeld met het opschrift W BeiigerSöhne en onder de taaudteelteiilngf Tegen namaak wordt dringend gewaarschuwd Depot by 0 Hoogenbooiii Cz Wgdstraat te Gouda NB De prgzen zgn niet hooger dan van het nagemaakte Gouda Snelpersdruk vaa A Bbimkman ZooN De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Mzoaderlgke Nommeri VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 14 November 1892 De heer J van Nijmegen Schonegeval Commies der poaterijen 3de klawe is verplimtat van Gouda naar het spoorweg poatkantoor van Utrecht op Zwolle De heer Horman Commies 4de klasse zal yna function uitoefenen ten postkantore alhier Donderdag 24 November o k heeft de tweede abonnementsvooritelling plaats in de Sociëteit Ons Gonoegerti Opgevoerd wordt door het gezelschap van den Tivolisobouwburg te Hotterdam De Beis Ni AS TuaKUE blijspel in 3 bedr van Oscar Blumenthal en Oustav Kadelburg schrijvers van Stadilucht dat hier ter stade ook met veel succes werd opgevoerd Daarin treden op de h h Willem van Zujjlen Jan C de Vos Jos van Hiene Alax Paassen Erfmann en Holkers en de dames Van Korlaar Van Westerboven Ang v Biene Poolman Anna Beukers en Sophie Bos De voorstelling begint met het blgspe Ondek viEB oooEN van dwig Fulda waarin optreden Mevr van Biene Foolman en Mej van Zuijlen benevens de h h Jan C do Vos E Brfmann en W van Zuijlen jr Men meldt ons Gisteren avond had op de Bovenzaal van het Koffiehuis Harmonie eene buitengewone vergadering plaats van de Afdeeling Gouda van het Mg Ned Werkliedenverbond Twee Rotterdamsche heeron hadden aan ds uitnoodiging van het bostuar gevolg gegeven tot het houden eener voordracht De eerste spreker de heer U C P de Groot welke zijn rede begon inet te verklaren dat hy geen geleerd menscb was doch slechts een ge FEUILLETOJM ÜÏT HIT LE¥E SF Uit het Franieh 18 William Sprague gaf haar maar met het rriondelijkst medelijden in zgn blinkende bezorgde oogen de stellige verzekering dat er niets meer te hopen overbleet van welken kant ook Z j had geen grieven tegen William zij geloofde hem ohvoorwaardeIgk wanneer hij haar zeide dat het niet zgn schuld was Neon hij kon het niet helpen hg werd gestuurd zooals hg zeide Zij zou even gaan zitten bij Willie zeide zij terwgl zg vermoeid den heuvel beklom en daar eens aan overleggen wat zg doen zou als het traktement uit Washington ophield te komen Daar stond een som van honderd dollars in de Bank te Meroer waar van juffrouw Gedge vier dollars en vgftig cent per jaar ontving dat was alles Het huis was hun eigendom msar het was vsn geenerlei waarde dan alleen om tot een onderkomen to dienen Niemand zou het willen koopen of huren Iedereen had zijn igen tehuis iedereen behalve mijnheer Sprague AD VERTEN TIEN worden geplaatrt van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adverteutiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt zekere mate vangeoefendheid hebben verkregen voor zoover zij in Maart ingelijfd en bij een onbereden korps ingedeeld worden dadelgk bg de inlgving een verlof verleend van vgf weken Voor de rechtbank te Dordrecht had zich Vrgdag een 13jarige knaap te verantwoorden dio ten nadeele van zijn patroon den heer J Keiser te Eindhoven ƒ 250 ontvreemdde waarna hij zich naar België begaf hier kvi am hij in slecht seselschap zoodat hij spoedig zijn geld verloor waarna hij gebruik mankte van een wisselformuliur van het kantoor van den heer Keiser afkomstig en rich naar Dordrecht begaf waar de firma v d Linden Hoyer hem de som van ƒ 4B0 10 uitbetaalde Het O M vorderde een jaar en zes maanden tegen den jeugdigen vervalsoher voor wien de verdediger mr A A Moll verzachtende omstandigheden pïeilte Ook de ifdeeling Ijoiden van den Bond van Nederlandsohe onderwijzers heeft met algemeeiie stemmen eene motie aangenomen tegen de handelwijze van het gemeentebestuur van Slochleren waann zg eene aanranding ziet van de politieke vrijheid der onderwijzers Het Utrechtsch studentenkorps beeft dau heer Bart van Hoven opgedragen eene levensgroote marmeren buste onzer Koningin Wilhelmina te vervaardigen welke door het korps zal worden geschonken ten behoeve van het universiteitsgebouw in welker vestibule het beeld zal worden geplaatst Op verzoek der ooramissia die de zaken van het Leger des Heils bovenal de financieele zaken onderzoekt beeft generaal Booth zich schriftelijk jegens de commissie verbonden dat hij niemand in rechten zal betrekken wegens getuigenis dat in zgn nadeel of in dat van zijn Leger zal worden afga Geen uitweg voor de hevige droefheid van de woning te moeten verlaten waarin Adam Gedge zgn bruid gevoerd had on waarin Amanda goboren en de kleine Charlie overleden was du ellende van zich op zijn ouden dag te moeten verplaatsen Amanda had geen tranen meer maar haar adem stokte Zg verbaasde zich dat zg die dagen zoo in spanning had kunnen wezen over het album Hoe kon zq zich over zulk een kleinigheid toch zoo bezorgd gemaakt hebben Ach hoe gaarne had zij die nieuwe wanhoop geruild voor het oude leed Amanda ging recht overeind zitten en wrong zich de handen De blik die te bespeuren was in de oogen dezer andera zoo zachtaardige vrouw gren de aan rnzerug Mandy hoorde zg iemand op deu weg roepen Het was William Sprague hij schoof de lus af van het touw waarmede het hek toegemaakt was en duwde het ouilo krassende hek dat over het gras sleepte open ff Ik moet je spreken Mandy riep hg met zgn heldere vroolgke stem Je moeder zeide zg dacht dat je hier waart Als gg het goed vindt blijf ik even met je praten Hg had haar nu bereikt en stond haar met groote bezorgdheid aan te kgken Jimmy kwam besnuffelde haar hand en lekte die met zgn ruwe tong Amanda lette niet op hem en William schudde het hoofd Wat zij ziet hem niet d icht zij geheel onder den indruk Mandy sprak hij ik heb ovor iets nagedacht Het is misschien niet wat ge juist zoudt verlangen