Goudsche Courant, dinsdag 15 november 1892

Ugl n dtt hq tqn ilTloed zal aanwenden dat ooV geen lid zyner familie of iemand van lyn Legei dat lOD doen Den heftijien bestrqders van den generaal en zgn zaken die beweerden dat q niet in staat waron te getuigen omdat zjj niet vrq uit konden spreken is hiermede bet laatste voorwendsel ontnomen Dr N P Kapteijn geeft in bot N v d D de volgende officieele opgaaf van de Vereeniging der Belgische gasfabrikanten dd 87 Juni 1892 over den invloed van de inToeriog van den Greenwichtqd op het gasverbruik Vermeerdering van bet gebruik aan gas in de leveu voornaamste steden A tot G van België in Hei 1892 vergeleken met Mei 1891 A B C D E ï 6 8 6 10 13 2 7 9 11 8 11 1 pet Een schrijven van den directeur der Brusselsche gasfabriek aan dien der ütrechlsche bevat woordeIqk deze zinsnede vNous sommes unanimes a reconnaitie que l adoption de l heure de Greenwich a augments la consommation du gaz Wqlen Koningin Olga van Wurtemberg heeft ongeveer 24 millioen mark nagelaten Hiervan heeft ty 10 millioen vermaakt aan bare nicht en pleegdochter hertogin Vera van Wurtemberg Grootvorstin Tan Rusland en weduwe van Hertog Heugenius De beide dochters vsn de hertogin zyn ook goed bedacht Prinses Pauline de dochter des Konings ontvangt 1 millioon mark en aan de stad Stuttgart is 2 millioen mark veimaakt De tegenwoordige Koning ontvangt de 2 millioen mark die door Koning Karel aan zijne weduwe nagelaten waren Uit deze laatste gelden moeten echter de toelagen rn legaten betaald worden welke Koning Karel voor zijn gunstelingen en bedienden bestemd had Ergeriyke toestanden zijn betreffende eeu doof stommeninrichting in Duiüohlaod aan het licht gekomen Dr Hfidsieck heeft in een vlugschrift den directeur van groote wreedheden beschuldigd Soms worden den leerlingen de handen op den rug gebonden en ten einde hun sommige klanken te doen uitspreken plaatsten de leeraren instrumentjes in den mond vau een of anderen leerling Dit ging dikwqls zoo hardhandig dat menigmaal de mond van zulk een leerling bloedde Druk gebruik werd gemaakt van de roede Uit een onderzoek bleek dat dr Heidsieck de waarheid medegedeeld beeft en de eisch wegens laster door den directeur en de leeraren tegen dr Heidsieck ingediend is afgewezen De rechter verklaarde dat de schrijver van het vlugschrift algemeenen dank verdiende Evenals in den paardenhandel wordt ook in den kameelhandel in Arabic menigmaal bedrog geploegd Een van de middelen om een mager afgeleefd kameel vet en jeugdig te doen schijnen is het volgende In de beide ooren van het dier wordt tusscbeu de huid en het vleescb een inkerving vau een duim lang gemaakt Hierin wordt een cauwe buis gestoken en met een dun zijden koord vastgebonden Oningewijden merken van die buisjes niets Wanneer nu iemand mot de streken van de kameelenhandelaars maar het is het eenige wat ik er op kan bedenken En ik ben bereid Wel ik ik zou h t wezenlijk heel graag willen Mandy Amanda zag hem aan met wijd opgesperde oogen en haar lippen geopend Als tij eeos samen Liouwdeo I zeide William en zweeg Amanda Gedge scheen bem niet te verstaan zij gaf geen antwoord Ge ziet zeide deze aanbidder zoo is het gesteld Je ma zou er mede ingenomen zyn en zij zou nooit iets te wetan komen Ik zou een te huis hebben en ik zou het gezellig hebben En ik bond tan je Mandy Het is niet meer dan billijk dat ik het zeg Ik heb je ma gezegd dat ik van je hield en ik ben biereen gekomen om je dat te zeggen Dus lal U wij Irouwirt Hebt gij dat aan moeder gezegd vroeg Amanda nauw hoorbaar Haar hart klopte zoo sterk dat zij b na geen adem kon balen Ge hebt niet op die manier aan mij gedacht dat weer ik sprak hij verontschuldigend maar bekijk het geval eens goed Mandy hot zal alles vereffenen Toor d oude dame en wij kunnen het op geen andere wijze ip orde maken Wij moeten bet onder ons schikken je moeder gij en ik En oprecht gesproken ik kan geen andeilpi uitweg vinden en ik vind je een heel aardig meisje Mandy Ik raag je graag lijden waarlijk Als je nu maar wat met mij op kunt hebben Mandy onbekend is een kameel wil kaopen neemt de koopman twee pijpen elk ongeveer een el lang en steekt deze met een eind in de zooeven genoemde buizen daarna blazen twee Arabieren uit alle maoht op de nog vrg gebleven einden van do pijpen tot de kameel de vereischte dikte heeft verkregen Daarna worden de inblaaspijpen weggonomen en de ingeblazen lucht wordt belet te ontsnappen donr met pik bestreken kurken die op de buisjes worden g aatst welke nog in de huid steken Het arme dier is nu oogenaohgnlgk zeer levendig en dartel beproeft nu eens zich op den grond te werpen dan zich tegen een muur of boom te drukken om de lucht kwgt te worden Soms slaagt het beest er in de waakzaamheid van den Arabier te verschalken en als dan de kurken niet goeil vastzitten ontsnapt de wind met een fluitend geluid als van een stoomfluit en het is dan kluchtig te zien hoe snel het mooi uitziend beest in elkaar stort In het gebouw van den Christelijken Volksbond te s Hage werd Vrgdsg ochtend een cursus geopend voor ontsmettors welke door ougeveer eeu honderdtal personen meerendeels politie beambten tramen spoorwegpersoneel en ziekenverplegers uit verschillende gemeenten van de provincie Zuid Holland on ook uit andere provinciën werd bijgewoond Dr W P Rugach medisch adviseur bij het departement van binnenlandsche zaken waarnemend inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht die den cursus leidt bijgestaan door dr K Polano heette de aanwezigen welkom Na do mededeeling dat reeds 160 personen zoowel uit Zuid Holland als uit andere provinciën zich hebben aangemeld om den cursnt te volgen besprak hij de aanleiding tot de vorming daarvan en ging daarna terstond over tot behandeling der vraag wat is ontsmetting Tot beantwoording daarvan ging hij in de eerste plaats na boe de ziekte van den eenen menscU op deu anderen wordt overgebracht nl door kleine voor het bloote oog veelal onzichtbare deeltjes die zich hij de ziekten afscheiden en overgebracht worden op andere menschen en dieren deelijes zoms zoo klein dat zg alleen hg eene mioroacopischa vergrooting van S VOO maal waarneembaar worden De tweede vraag was hoe bestrijdt men den oorsprong en voortgang eener epidemie Het antwoord op deze vraag werd door den inleider gesplitst in 2 deelen nl 1 wat men altiju doen moet en 2 wat men doen moet in tgden van epidemieën Ad 1 Altijd moet men zorgen dat de brandpunten voor eene besmetting worden opgeruimd mestvaalten enz dat iu het leven worden geregeld betere toestanden daar waar de beschaving nog minder is doorgedrongen en dat nauwlettend toezicht moet worden gehouden op de middelen van vervoer 2 Men moet zijn eigen land zooveel mogelijk onvatbaar maken door zuiverheid van den bodem lucht en goed drinkwater Vooral dit laatste werd door spreker met klem aanbevolen omdat de ondervinding ook in de laatste dagen weer getoond hoeft van hoeveel belang dit is Voorts moet men zorgen voor zgn eigen persoon door gezand en rustig te leven en alleen te gebruiken wat men kan vermoeden dat niet besmet is Amanda Gedge stopte haar hand in het gras alaef zij tastte naar een andere hand om haar te belpen 0 wat zal ik doen riep zg William Spraguo ging naast haar zitten maar stjoud baasiig weer op bedenkende boe onvoorzichtig het was in April op het gras te gaan zitten Ik heb het alles goed overwogen verzekerde hg haar Het is het eenige wat er op zit Het zal alles vereffenen Wat zegt ge er van Mandy Maar zij had riets te zeggen Zg zag het stukje bewasemd glas op den grafsteen en hair oog viel op den laatsteu regel van het opschrift Betreurd door zijne vrienden Zij sloeg de handen voor haar gelaat O Willie 1 riep zij fWel zie zoo dat is goed sprak William hartelgk Mijn eerste vrouw coomrie mij zoo en ik hoor het graag weer Wij zulien het kostelijk samen kunnen vinden Mandy gij en Jimmy en de oude juffrouw en miju persoon Komaan nu is het alles geschikt niet waar Zij baalde half snikkende diep adem alvorens zij spreken kon Och ik weet niet ik weet het niet Ik zal nu maar naar huis gaan mijnheer Sprague Ik dank u ik dank u hartelijk maar ik moet met moeder spreken Ik raoet nu naar huis gaan O het zal de redding wezen van moeder O je bent wel goed om daaraan te denken William 1 Tooh bigkt dat alle voorzorgsmaatregelen neg voldoende zgn daar de middelen van vervoer tal genwoordig zoo talrgk zijn op 99 gevallen kan men de hand leggen doch juist liet honderste dat aan de waakzaamheid is ontsnapt brengt eene besmettelijke ziekte in het land Is dit het geval wat moet dan gedaan worden F In de eerste plaats den eersten Igder afzonderen en al datgene ontametten hetgeen met hem of haar in aanraking ia geweest Die ontsmetting is echter eene van de moeilijkste zaken om goed toe te passen vooral omdat de ontsmettingsmiddelen veelal van den lateren tgd zijn en evenals de voorscbrifteD daaromtrent nu en dan naarmate de wetensohsp vordert moeten worden veranderd Da eerste eisck welken men stellen moei is dat hel middel ds bacteriën mout dooden en ten tweede moei hel middel voor de stoffen niet schadelgk zijn FIuvmI bv kan niet met oreoliu worden behandeld Een tweede voorwaarde is dat hel middel ge makkelgk en snel moet werken en geen groot geraai opleveren voor de ontsmettera alle middelen vooril sublimaat b v ign min of meer gevaarlgk n eindelijk de middelen moeten zijn goedkoop hetgeen van veel belang is vooral voor kleine gemeenten Verder moet men weton de levensvoorwaarden dsr bacteriën hunne aard en gevoeligheid kennen a ook bekend zgn met de wgze waarop zg zich retspreiden om eene keuze te kunnen doen onder d ontsmettingsmiddelen welke men met succes zal pbruiken Daarna gaf apreker een kort ovetzioht van Int voortwoekeren van enkele ziektekiemen o a b miltvuur en de ondervindingen in den laatsten ijjd op dat gebied o m door Pasteur opgedaan Nu speciaal tot de choler bacil komende welkw bestrgding men vooral in deze dagen beoojt sprak de inleider over de verschillende middelen om die te bestrgden De onder vinding heeft geleerd dat wanneer men de cholera bacil verhit tot W zg minder gevaarlgk wordt dat zij tegen eene ittbitting tot 60 a 62 graden niet meer bestand ii terwijl voor andere bacteriën soms verhitting t t 200 graden noodig is om haar te dooden Ook vocht is gebleken zeer verschillend op de voortplanting der bacillen te werken onder aodern nam iu Atjeh in den natten moesson de cholsn soms geheel andore verhoudingen aan en werd de ziektetoestand beter terwgl andere harillen soniijuiil veel langer de vocht bigven leven Daarna behandelde spreker de scheikaodige aalsmettingsmiddelen welke in lie laboratoria orden klaargeuuiakt en eindelgk de technische midtlelen welke dikwgls belangrijke vingerwijzingen aanbiedea voor de medici Bg de ontsmotting moet men met de versehllleade toestanden rekening houden wat voor het eene val goed is bIgkt soms voor een ander bgnaiondir uitwerking en daarom zijn in hel reglement voor ds ontametting SlaaMilad n 153 van het jaar IStl verschillende middelen aangegeven waar uit maa eene keuze kan doen Sublimaat b v is een ua nuttig ontsmettingsmiddel voor verschrileade ziekim maar toch helpt sublimaat niet altgd bij oholeii Brengt men sublimaat in stoffen waarin zich eiwit stoffen bevinden faecaliën van een choleralgder dsa helpt het niet Kr vormt zich eene laag boven oy diar worden de bacillen gedood maar van onden in het voorwerp waarin de faeces zijn opgevangea blijven zij leven Daarom neemt men dan ook creotin Ten slotte beantwoordde spreker de vraag wat il noodig voor ontsmetting en wat kan ontbeerd worden liet streven toch moet zijn om met weinig gold het beste resultaat te bereiken Soms toch het i in den laatsten tijd gebleken wordt er met deoalj smettingsmiddelen wel wat los omgesprongen wat geknoeid Alleen datgene moet men doen wjt gedaan moet worden en zoo komt man lot o vragen waarmede wat wanneer en hoe moet ms ontsmetten De thans in hot reglement aangegeven middelen zijn verzadigde stoom kokend watef oplossing van sublimaat met chloorwaterstofzuar oplossing van phenol met chloorwaterstotzuur oreoline crooliuemengsel kalkmelk en choorkalk welks laatste 7 middelen Jr Polano door een der aanw zigen zelf in veroisohte hoeveelheden deed mongoa of gereedmaken Zijne voordracht vervolgende gaf dr Kuysch daarn eene aanschouwelijke voorstniling van de cholera of kommabacil zoo genoemd omdat zg zich voordoet als een komma terwijl andere ziefctebacillen zuja soms in rechten of staartvorm vertoonen Spreker gaf vervolgens een overzicht van hot onderzoek naar bacillen die op bouillon worden overgebracht waar zij welig tieren en geraakkelgk waarneembaar worden voor den persoon met het onderzoek bolast Tegen die bacillen nu moet do strijd g voerd worden Van de literboien genoemde middelen heeft raia opgemerkt dat hitte het snelst en zAant de ziektekiemen doodt en daarota heeft mea aBtsiMlIilBgsovens gemaakt watwin de de8iitCBotia sp digeDgoed wordt volbracht Vertohillonde modellen van ovens waren in teekening ter bezichtiging gesteld terwgl later een oven met stroomenden waterdamp systeem prof Overboek de Meger die het V9prdeel heeft gemakkelgk vervo rbaar en betrekkelijk goedkoop te zgn op het plein achter het gebouw van den Christelijken Volksbond in werking werd gebracht zoomedc op de Asohstaal de aan de gemeente toebeboorende oven met sloom Een uitvoerig overzicht gaf dr Buqsch van bet ontsmettingsslation te Berlg n eene inrichting die in alle groote stcdon moest voorhanden zijn waar eene volledige en snelle ontsmotting in zeer korten tijd geschiedt tegen eene geringe betaling voor minen onvermogenden gratis Bulteolanüseb üverzicbt In het mijndistrict van hot oentrnm in Belgfië worden tallooze meetings ten gunste van het algemeen stemrecht iielegd De arbeiderspartij te Brussel heeft ten slotte besloten de tegen Dinsdag voorgenomen betooging niet te doen plaats hebben De Pruisische bladun staan vol mot de nieuwe belastingontwerpeli welke door den Minisier president Euleuburg kortelijk in den Landdag werden ingeleid Die ontwerpen zijn drie in getal Twee ontwerpen betreffen de belastingen welke tot dusver ia de Prnisische schatkist vloeiden maar nu voorgesteld Worden aan de gemeenten over te lat n en die inkom sten der schatkist wolke sedert eeu paar jaren gedeeltelijk aan de gemeenten werden uitgekeerd mfiar thans in de schatkist zullen blijven Het darde is een ontwerp van wel tot heffing eener vermogensbelasting voorgesteld als aanvulliug der verleden jaar ingevoerde nieuwe inksjnstenbelaating Hetgeen iie schatkist door een en ander Verliezen tut kan ten deole gedekt worden door hetgeen de inkomstenbelasting boven de raming heeft opgebracht Dan schiet nog 85 millioen M over die gevonden moeten woruen uit de vermogensbelasting Deze zal geheven worden van het ter productie bestemde vermogen bat grondbezit benevens het in handels of fabriekszaken gestoken bedrijfskapitaal daaronder begrepen het meubilair niet Vrij blgft ieder vermogen beneden 6000 M de hoogere worden belast met ongeveer per mille Voorts zgn vrij diegenen welke volgens de inkonistenbelasting niet meer dan 900 M evenzoo vrouwen die minderjarigen te onderhouden hebben en vaderlooze minderjarigen of tot geen beroep of bedrgf geschikte personen voor zoover hun vermogen niet grooter is dan 16 000 M en hun belastbaar inkomen niet hooger dan 1200 M De Minister schat de opbrenget dezer belasiiug op ten hoogsto 36 millioen per jaar De gemeentelijke lasten die door deze regeling zullen kunnen vervallen worden op 70 millioen M geraamd Het Journal de Debat wgdt een hoofdartikel aan do overwinning van het Italiaanscbe ministerie eu zegt o a Crispi was den dng voor de verkiezingen geheel op de hand van het Kabinet Giolitti en onmiddellijk na de verkiezingen trad hij vijandig tegen het ministerie op Wat kan de rod n zijn van deze plotselinge verandering Het is vreemd dat Crispi klaagt over de inmenging der regeering bij de verkiezingen want hij weet zeer goed dat die inmenging hem op Sicilië ton goede kwam en dat indien zijn caudidaten aldaar gevallen zijn dit waarlgk niet da schuld van de regeering was maar moet toegeschreven worden aau do weinige ingeuomenheid der Sicilianen met die candidaten Volgens het Fransehe blad tracht Crispi weder aan het bewind te komen peze staatsman wordt in weerwil van het stggen zijner jaren niet kalmer Hij heeft evenmin afstand gedaan van zijn eerzucht als van zijn wrok De rust is onvereenigbaar met dit hartstochtelijk en stoutmoedig karakter Verre van te berusten in zgn val tracht hij met alle mogelijke middelen weder aan het ge ag te komen Niemand kan natuurlijk zoggen of hem dit zal gelukken Is het mogelgk dat van den kant van Crispi die tegen 20 November een groote politieke redevoering heeft aangekondigd het Italiaansehe ministerie ernstiüe gevaren bedreigen oen geruststelling is dat de radicale pattg door de verkiezingen onthoofd is Bijna alle leiders dior partij zgn door do kiezers ia den steek gelaten De overwinning door het kabinet behaald is in alle opzichten schitterend Zij is grooter dan iemand kon vermoeden En toch zgn er veischijnselen welke eeuige bezorgdheid kunnen wokken Zoo staat vast dat er zelden zooveel kiezers zich van stemming onthielden als thans In de meesie grootj plaatsen kwam nauwelijks 1 3 gedeelte der kiezer ep Wd gaat bet stemmen in Italië op leer oiwiach e wijze en worden vele kiezers daarI toot 8 esckrikt duch dit geldt natuurlijk niet alleen voor deze verkiezing maar ook voor alle die voorafgingen In weerwil van de kunstmatige opwinding van boogerhand bleven de kiezers koel Zij staan dan ook voor een onoplosbaar vraagstuk Het volk begrijpt niet hoe een regeering die voor het leger de vloot de havens de spoorwegen schatten noodig heeft en reeds mot oen tekort sukkelt zonder vorhooging der belastingen het evenwicht in de financiën zal weten te herttellen Volgens Giolitti zal alles terecht komen en kunnen verscheidene utlgaven gedekt worden zonder dat do inkomsten hooger worden maar do kiezers begrijpen de redeneeriog niet waaruit de ministerpresident eene dergelijke gevolgtrekking maakt on bigven wantrouwend Het groote nieuws van de nfgeloopen week de volkomen nederlaag van de republikeinsche partü iu de Vereenigdo Staten blgft boven alles de belangstelling wekken De overwinning der democraten blijkt werkelijk beslissend te zijn geweest Drie geVoltrekkingen zijn in hoofdzaak uit deze verkiezing af te loiden Ten eerste dat de oude p rtglouzen van vdór den burgeroorlog voorgoed begraven zijn en er een nieuw geslacht verrezen is dat de slavernij en hare afschaffing eenvoudig beschouwt als een historich verschijnsel waarmede afgerekend is In de tweede plaats dat de politieke machinerie d w z het samenstel van leiders agenten handlangers en raddraaiers dai in elke partij de verkiezingen voorbereidt en aan don gang helpt oppermachtig is en de erkende hoofden der partij dfórvoor het homfd hebben te buigen of vallen moeten En ten derde dat het van oudsher bestaan hebbende grondbeginsel der Democratische partij namelijk het beginsel van de zelfstandigheid der Staten ten koste der centraio macht van het Uniebewind opnieuw tot aanzien gekomen is nadat het gedurende eene reeks Van jaren gedurende de elkander opvolgendö Republikeinsche regeertijdvakken op den achtergrond gerust heeft Als leden van Cleveland s kabinet worden do volgende namen genoemd financiën lohn Mac Gherson oorlog John Campbell marine Herbers Als minister van staat worden twee candidaten genoemd William Whitley en G Phelps Voor minister van buitenlandsche zaken landbouw posten telegraafwezen worden onderscheidenlijk genoemd Table uit Illinois Hatch van Missouri en Harily van Pennsylvauie procureur generaal Collens Men beweert dat William Whitley die genoemd wordt als candidaat voor het secretarisschap van staat liever de opvolger van Whitelan Beid als gezant te Parga zou worden Het ia thans zeker bekend dat Cleveland te NewYork een meerderheid van 43 395 stommen had De meerderheid der democrnten in hot nieuwe Huis der Vertegenwoordigers zal 82 stemmen bedragen INGEZONDEN Amsterdam 13 November 1892 Aan de Redactie v d Goudscho Courant te Gouda Mijnheer de Redacieurf Het ingezonden stuk in Uw nummer van 11 Nov j l eischt mijnerzijds eenig antwoord Een Nutslid vindt de gedichten die ik op de nutslezing ten Uwent op 8 Nov j l reciteerde een paar stukjes die zeker niemand zal aanvallen ieder gaarne zal goedkeuren ooi £ zonder mijne voordracht Die paar stukjes waren Genoten vreugde en iiDe dood van een Jaar van Albert Venceij Twee fragmente n uit Èllea een lied van de Smart en een fragment uit nEeji onzedelijk boek van Frederik van Meden Vergun mij eenige citaten te geven uit bladen die mijne voordracht der gedichten bespraken Ik geef deze citaten slechts om U te doen zion dat niet alle hoeren da jbladsohrüïers die stukjes bij lezing zoo begrijpelijk vonden De Gelria van 19 Maart j l segl o a Van de voordrachten kan men zeggen dat zij het sti oeve dat do lezing vooral een eerste lezing der dichtwerken zoo moeilijk maakt wel wat verzachten de zangerige toon gaf er hier en daar zelfs iets zoetvloeiende aan dat wg er nog niet in hadden gevonden Zoo het fragment uit Mei van Her man Gorter en De dood van een jaar van Albert Verwey De Nieuwe Brodasche Courant van 26 Maart j l bevat dit Op moesterijke wijze droeg hneonige verzen van Gorter Verwey en Aleid voor en wist zijn audi torium te booion door eenige stukjes poëtisch proza van Van Eeden Dat die schitteringen echter niet te vergelgkea zijn bij de dwaallichten boven een donker en som ber moeras dat heeft hij aan zijn gehoor bewezen j want zelfs de stukken die bij voordroeg en die ons thans mooi gedacht en zeer duidelijk toeschenen waren vroeger allerwege het onderwerp van spotternij De heer van Leer heeft ons een aangenaam avondje bezorgd en do Nieuwe Gids die hier weinig lezers telt mag zich gelukkig rekenen in het bezit van een verdediger als Willen van Leer A wKice Bredatcie Ct De Kamper Courant van 13 April 92 oordeelt aldus Do grieven van de bestrijders der Nieuwe Gids mannen vooral dat men voor dwaas en bespot telijk uitmaakt wat men niet begrijpt werden door den heer van L op uitstekende wijze weer legd door de voordracht van Genoten vreugde De dood van een jaar van een fragment uit Mei en vooral door Zeven Sonnetten van Alb Ver wey Men kan over de waarde dier gedichten in mee ning verschillen maar na den heer Van Leer gehoord te hebben moet men toegeven dat zij zoo voorgedra gen tot het gevoel spreken en volkomen verstaan baar zijn üe heer Van Leer heeft met zijne voordracht zijn doel volkomen bereikt de sympathie voor de n Nieuwe n Gids is bij zijne hoorders zeker grooter geworden Kamper Ct Terwijl do Bredasche Courant van 30 Oct j l de volgende moening uitspreekt De Dood van een jaar van Albert Verwey wei nig aantrekkelijk als men het leest werd met een gevoel voorgedragen dat zelfs de meest verstokte antiNieuwe Gids man moest erkennen dat er in dat gedicht veel veel schoons verscholen lag Ook Ellen een lied van de Smart van Pr van Eeden fragmentarisch ten beste gegeven kon velen niet bekoren Waartoe die bombast die gefabriceerde woorden die zinswendingen wel kunstig uitgevonden maar onnatuuriijk gemaakt dikwijls laf Wiens oordeel moet ik nu als het juiste beschouwen Worden de gedichten die ik te Gouda voordroeg nu allerwege wel of uiet begrijpelijk en mooi gevonden ook zonder dat ze voorgelezen worden En zelfs daarna i Ziioals ik reeds op de Nutslezing ten Uwent zeide jpeelda mijn stem mij dien avond parten en wanneer ik er desniettegenstaande in geslaagd ben om mijn auditorium de voordracht der gedichten te doen goedkeuren dan verwondert mij dit iu hooge mate omdat ik niet gedisponeerd en ik zelve over de voordracht ontevreden was Ware ik niet te zeer gebonden geweest aan den tijd dan had ik nog eenige andere dicht en prozawerken ten gehoore gebracht maar men had mg met nadruk gevraagd ma een humorütüche schets toe te geven Ik acht mij niet gerechtigd tot het publiceeren van de over dit onderwerp gevoerde correspondentie met Hen heer Nuts Seoretaris maar wanneer ZEd bereid is daarvan inzage te geven dan zal daaruit blijken dat de blaam die door een Nulslid op mg wordt geworpen een absolunt onverdiende is Nog in dit seizoen hoop ik gelegenheid te hebben te Gouda eene letterkundige soiree te geven waarop ik alleen do zoogenaamd meest onduidelijke N Gids proza en poesie stukken zal vertolken maar ik zou het niet aangenaam vinden indien er zich alsdan personen onder mijn auditorium zouden bevinden die zich bij het schrijven on ondorteekenen van hunne kritieken achter pseudoniemen verbergen ik dank U mijnheer de redacteur voor do mij verleende plaatsruimte Vvi Dw WILLEM Vil LEEE 341 Staats loterij Ie Klasse Trekking van Maandag 14 November No 18663 ƒ 20000 No 46 3 1000 No 4339 en 6143 ƒ 400 No 782 en 15806 ƒ 200 No 2034 10340 15864 17279 I907Ieu 19703 100 Prijzen van ƒ 20 26 2887 6684 8010 10686 13418 15764 18662 33 2921 6595 8018 10600 13435 15796 18680 146 2987 6613 8027 10637 13499 15928 186Ï1 184 2997 6668 8030 10664 18566 16062 18708 236 3041 B717 8070 10734 13691 16216 18712 249 3106 5756 8094 10752 13604 16233 18764 296 SUO 6794 8100 10770 13612 16249 18777 346 3201 6861 8118 10802 13644 16276 18809 421 3231 6886 8163 10806 13663 16281 16876 482 3246 6883 8368 1U873 I S680 16837 J9063