Goudsche Courant, woensdag 16 november 1892

Woensdag 16 November N 4994 180d F STROEVE 9 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Magazijn van Galanterien en Speelgoed De Opening der St Nikolaas Etalages 15 Nov a s Qrnote Sorteering i LÜZE en HUISHOÏÏDELUEE ARTIKELEN in alle prijzen en soorten van het fijnste tot het minste Beleefd noodig ik mijn geachte Clientelle uit mij met li ajca bezoelz te Trereeren De inzending van advertentlén kan geschieden lot een nor des namiddags van den dag der uitgave 483 3822 6931 8877 10907 13801 1634 1911S 503 3327 5949 8448 10924 13803 16604 19113 517 3495 60S1 8544 10958 1S8S2 16506 19151 568 3432 6056 8538 11041 13863 16509 19162 579 3441 6066 5710 11104 13865 16618 19229 588 3489 6ll8 8715 11117 13877 16546 19274 603 3517 6139 8778 11124 13938 16658 19323 643 3629 6147 8861 ill70 13948 16726 19341 677 3541 6170 8864 11213 13961 16778 19343 708 3554 235 8876 11263 13985 168S3 19344 748 3618 6485 9013 11306 13991 16840 19349 857 3722 6832 9054 11316 14079 16936 19428 861 3761 6349 9139 11354 14130 16960 19466 891 3759 6354 9164 11386 14180 16992 19478 908 38U9 6372 9183 11422 141 6 17022 19489 930 3885 6417 9228 11449 14208 17086 19495 1038 3896 6468 9305 11495 14226 17113 19643 1040 3902 6462 9339 11683 14275 17188 19674 1043 3960 64 9 9413 11618 14278 17204 19759 1049 3973 6522 9425 11635 14283 17228 19825 1278 4007 6575 9440 11723 14811 17246 19888 1304 + 089 6633 9454 11746 14486 17443 19909 1345 4087 6700 9526 11823 14490 17496 19910 1407 4112 6730 9552 11834 14585 17563 19937 1633 4167 6846 9560 11859 14698 17590 19993 1661 4252 6857 9585 11893 14738 17607 19995 1718 4266 6910 9622 11900 147 39 17646 20093 1775 4281 6970 9630 11909 14776 17741 20120 1791 4314 6977 9645 11916 14873 17762 20146 1812 4391 6980 9731 11940 14883 17771 20285 1814 4402 6982 9753 11967 14927 17776 20316 1821 4534 7028 9786 12005 14989 17857 20369 1910 4648 7061 9797 12013 15044 17933 20401 1939 4668 7094 9798 12067 15119 17935 20407 2007 4786 7100 9806 12068 15152 17965 20498 2023 4904 7141 9845 12142 15164 17989 20539 2056 4911 7150 9860 12220 15195 18022 20565 2057 5059 7158 9987 12289 15271 18086 20673 2062 5066 7471 10005 12302 15323 18087 20733 2064 5067 748110018 12316 15466 181U5 20786 8107 5191 7486 10026 12440 15499 18158 20799 2146 5201 7 726 10049 12691 15502 18186 20918 2257 5256 7727 10069 12711 15510 18198 20936 2404 5277 7729 10 75 12722 15605 18207 10491 2415 5403 7748 10178 12833 15608 18237 12917 2574 5437 7760 10312 12875 15629 18264 12945 2656 5495 7775 0318 13042 16697 18275 12959 2728 5499 7819 10391 13115 16706 18298 12980 2772 6516 7858 10448 13125 16731 18336 19393 2815 5521 7862 10488 13189 15747 18427 2884 5556 7945 105S2 13239 15760 18548 ADV£RT£NTI£N Bevallen Tan een Dochter A C KOEMAN DK WlüKEL 13 NoTember BeTallen van een Zoon Herroaw E A D BAKKES MEMEIJEE DoPPEE Gouda 13 November 1892 Heden overleed te Vooridwlen onze Behuwd huwden Grootmoeder Mejnffr ANGENITA PEONK Wed van den fleer Aeib tan dkb Kwast in den ouderdom van 88 Jaar C BBÜNT Gouda 12 Not 1892 Eenige en algemeene kennitgeving Heden overleed plotseling ten mgnen hnize CLAZINA ROSBERGEN in den onderdom van 46 jaren bgna 25 jaren diende zg mg trouw en eerlgk H M TAN DBR HAAK Gravenliage 11 November 1892 De Heeren HOFFMAN Co te Gouda berichten dat de 10 jarige 5 Ie Hypotheek Fandbrieven der Lombard Investment Company ter grootte van 1000 dl 2500 500 dl 1250 400 dl ƒ 1000 en 200 dl ƒ 500 met halfjaarlgksche conpons it pari bg hen verkrggbaar zgn Gouda Snelpendrak tui A Bsinkmak fc Zoom VOOÜLOOnyEMT Zaal iKUNSTIIN Sociëteit lONS mmih Zondag 20 Novembor as des namiddags 1 nar O xbote SZiinLd erFamilie Voorstelling door den bekenden Hnmoristischen Goochelaar de heer V F van DIJK f es Mv0ndM 9 uur Grand Spectacle Concert Varié door het THÉaTRE dks VARIÉTÉ8 Zie Aan lakbillkitsn TE KOOP Drie prachtige kortharige JOJfOB HONDJEy Isabelklenrig met zwart masker moeder Mashff Adres Bureau dpzer Courant AAITEESTEDING De COMMISSIE VAN TOEZICHT OP HBT LAGEK ONDERWIJS te GOUDA zal onder nadere goedkeuring Tan Burgemeester en Wethouders der Gemeente op WOENSDAG den 23 NOVEMBER 1892 des aTonds ten acht are bg inscbrgving AANBESTEDEN De levering der Schoolboeken en zoo noodig der uit te reiken prijzen ten behoeve der Openbare Scholen in deze Gemeente De voorwaarden van aanbesteding zullen van WOENSDAG 16 NOVEMBER 1892 op iederen werkdag des voormiddags van 10 12 ure ter lezing liggen bg den Concierge van het gebouw AbtiLboi aan de Markt alwaar de inschrgvingsbiljetten op den dag der aanbesteding vóór des middags twaalf nnr moeten ingelererd worden De bizondere aandacht wordt gcTestigd op art 3 der voorwaarden kindermeisje Gevraagd voor MHrect adre C G LANGERAAR Zeugestraat G 93 DE NIEUWE LONDON de beste van alle bestaande HAARKLEURMIDDELEN is zeer gemakkelijk in t gebruik wordt verkocht in flacons van 85 en 150 cents en is te Gmtda verkrggbaar alleen bg I A CATS PBO m Faillissement B J van OYI De twe de Verificatie Vergadering in bovengemeld faillissement zal worden gehouden op MAANDAG 28 NOVEMBER ltJ92 in het Gerechtsgebouw aao het Haagsche Veer i JRotUrdam De Curator Mr M M SCHIM tan uu LOEFF AdTOcaatProcarenr Een ware 8chat Toor de ongelukkige slachtoffers der Zelfb vlekking Oname en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWABIKG Hollandscbe nitgave met 27 afb Prga 2 gulden Ieder die aan de rerschrikkelgke geTolgeu Tau deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng dishet geeft redt jaarlgks duizend vaa eenzekeren dood Te verkrggen bg betVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedng ook in postzegels en in eiken boechandel in Holland TE HUOB Toor een klein gezin eene nette BOVENWONING ik 1 25 per week adres onder No 2230 ua bet Bureau dezer Courant Hoest Heesclilieid hals borst en long kwalen katawh kinkhoest kinderhoest enz Ohtelbare attesten RIJNLANDSÜHE DMEN BOm SONIS onderzocht en goedgekeurd door Dr Freytag Koninklgk Professor te Bonn Dr Bischoff t Berlgn Dr Birnbanm hofraad en Professor te Karlsruhe Dr Schalte te Bochum Df Graefe te Chemnitz en a Volgens oordeel tbb Dr Rnst Grooth medicinaalraad te Grabow Terdient dit middel bg hoest Terslgming knchhoest der kinderen de voorkeur tegen de meeste andere middelen in Flesschen i 65 cents fl 1 en fl 2 verkrggbaar te Te Gouda bg F H A Wolff Boskoop bg J Tan Bergen fi Haastrecht bg J D den Hertog Oudewater bg F Jonker Idenbnrg Bodegraven bg P Versloot en 6 flgnekamp Stolwgk bg C G t d Berg Bergambacht bg J t d Dool Hazerswoude bg Wed W Hendriks Oe uitgaTe dezer Coniant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 tranoo per post 1 70 i lioaderlgke Nommers VIJF CENTEN De begrooting in den Raad Het dezer dagen verschenen Verslag van den gemeenteraadszitting op 28 October waarin de begrooting voor het volgende dienstjaar is behandeld geeft ons aanleiding om daarop met een enkel woord terug te komen Niet om na te pleiten over de gevallen beslissingen die voor zoo ver wg er over kunnen oordeelen grootendeela waren in het belang der gemeente mnar ora de aandacht te vestigen op een paar punten welke later zeker nog wel ter sprake zullen komeu Groote zaken waren dit jaar niet aan de orde omdat het dagelgksch bestuur zoowel als de raadsleden terecht begrepen dat de toestand van onzekerheid waarin de gemeente omtrent hare toekomst verkeert voorzichtigheid ten plicht maakt hoofddoel was den geregelden dienst te verzekeren en voorts een afwachtende houding aan te nemen Wg kunnen ons dus begrijpen dat de Raad l ezninigde op de bestrating waar drint ende noodzakelijkheid niet bewezen was dat men in zake ontsmettingsovens het leergeld door anderen wilde laten betalen Wat niet strikt noodzakelgk was viel dit jaar buiten het plan De discussie was dus zeer zakeljjk en had iu de eerste plaats eene practische strekking Toch trokken drie zaken onze aandacht Vooreerst het optreden van den heer Dercksen dat eigenigk het meest pikante feit was van de zitting De onpartijdigheid gebiedt ons al dadelgk te erkennen dat het debat van FEVtLLETODI mimmmm 1 Het zal nu ten naaatenbij twee jaar geleden zijn dat ik voor een week of dria bij mijn oom in Gelderland hoofdstad logeerde Ik was juiat van een vrij zware ziekte hersteld en do dokter hail mij aangeraden verstrooiing en afleiding te zoeken Mijn werkzaamheden te hervatten oordeelde hij in miju tegenwoordigeu toestand niet gelieel zonder gevaar terwijl verandering van lucht slechts gunstig kon werken Mijn neiging bracht er veel toe by om mij dokters raad te doen opvolgen Eeniae dagen zonder inspanning vereischende bezigheden zonder zorgen builen den nauwen kring der bemoeiingen en lor gO iichleD van elk dag door te brengen dit vooruitzicht had voor mij een groote intrekkelijk beid Hot ledig loopen die aanhoudende plaag van hem die er zich uit geaardheid of zwakheid toe do mt is zulk een weelde voor degenen die aan een werkzaam levon gewoon zijn Met den raad des dokters als reden of want geheel gerust op dit punt is mijn geweten niet als voorwendsl had ik het besluit genomen raij die weelde een korte poos te veroorloven f m het nieuwa antirevolutioAire lid bij de lezing van het Verslag op onp een goeden indruk maakte Zonder zich ah den voorgrond te stellen en met de beschmenheid die aan een jong lid past wist hg enkele malen een woord van pas te spreken waar hg zgne beginselen betrokken achtte bij dt aanhangige voorstellen Over het geheel zal de heer Dercksen zich dunkt ons niet beklagen dat de overige raadsleden hem niet met hens chheid hebben behandeld wij hopen dat dit zoo blijven zal Bij alle verschil in richting behoort men in den Raad samen te werken in het belang der gemeente wérkelgk gegronde grieven verdienen de aandacht van welke zgde zij ook komen Indien het nieuwe lid op deze wijze voortgaat dan zal hij zrfter zjjn richting en de gemeente beter dien dan wij gedacht hadden Wij weten wel één zwaluw maakt nog geen zomer n wg meenden toch de waarheid iiulde te m ate 4oen met te erkennen dat de heer D bij deze gelegenheid getoond heeft met tact voor zgne gevoelens te kunnen opkomen Het tweede punt betreft het Gymnasium Het komt ons voor dat de bezwaren van den heer Dercksen tegen de instandhouding dier instelling voldoende zjjn wederlegd door den Vooizitter Dr Iterson en den heer Noothoven van Goor Wat bet opvoeren van het schoolgeld tot het wettelijk maximum betreft daaromtrent stellen wg ons geen partij dit is eene quaestie van uitvoering en opportuniteit die wg gaarne ter beslissing laten van Curatoren Iemand die afleiding zoekt en hoewel voorntmeus niet te werken toch geen govaar wil loopen zich te vervelen kan voorzeker nergens beter terecht komen dan in de woning van oom De Bruin een lief huis met een fraaien tuin buiten de Velperpoort Oura De Bruin is een man die ziju koetjes op het drooge heeft Welko zaken hy vroeger heeft verricht is niet recht bekend Men weet dat hij een kantoor in zyn onderhuis had en dagelijks naar de Beurs ging Op dat kantoor stonden Iwee mahoniehouten leasenaars met groen laken over de kleppen Achter een van die lessenaars kon men oom met eenige prijscouranten voor zich alle dagen vinden mits men niet voor half een en niet na tweeen kwam Op de Beurs stond hij oen kwartier lang eenzaam tegen een pilaar en zwierf daarna drie kwartier in allerlei hoeken waaruit de oningewijde in de kronkolwegen van den handelsdoolhof hem onmogelijk kon opduiken Hat oom er uitvoerde was en is nog op den huldigen oogenblik voor mij eene verborgenheid Het is intusschen boven allen twijfel verheven ilat ziju gezondheid en beurs beiden er wel bij voeren Voor het eerate strekken de breede onderkin en de deftige burgemeeslersbuik tot bewijs voor ht t tweede i Q kennisgeving waarmede oom mij en zijn andere vrienden op zekeren dag verrastte en die inhield iat hij zijn zakon aan kant gedaan zijn vermogen in vaste goederen belegd had on zijn woning naar Arnhem ging overbrengen orn er ver van de Beurs en het kantoor rustig en bedaard met tante hot overige AD VERTEN TIEN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt en Gemeentebestuur Waar is het dat hetiu den regel bg jongelui die studeeren moeten niet aankomt op een ƒ 25 per jaar maar het is ook waar dat in eene kleine stad het bezoek eer moet worden aangemoedigd dan afgeschrikt Daarenboven moet niet uit het oog worden verloren dat de kosten voor de leerboeken aanzienlijk zijn en ook voor rekening der ouders komen en dat de meerdere opbrengst der schoolgelden slechts voor de helft zouden komen ten bate der stad aangezieu de andere helft zou strekken tot vermindering van het rijkssubsidie Maar deze ondergeschikte quaestie is voor ons niet de hoofdzaak Wij zijn het volkomen eens met den Voorzitter dat eene stad als Gouda in den tegenwoordigeu tijd een gymnasium hebben moet wil zij ni t afdalen tot den rang eener plattelandsgemeente Met inspanning van alle krachten en met opofferingen van onze zijde moeten wij trachten te 9 wkMP iV dat Gouda langzamerhand gelgk worde aan zoovele doode steden wier roemrijk verleden haar niet behoed hebben voor verkwijning Daarnaar gestreefd te hebben niet alleen door bevordering der stoffelijke welvaart maar ook door het inrichten van een volledig stel scholen welke het verblgf alhier begeerlijk maken is geen geringe verdienste van ons stedelijk bestuur en van den gemeenteraad Terecht is het gelegd de gemeente had geen andere keuze dan over te gaan tot een volledig gymnasium De ondervinding heeft ook hier de progymnasia veroordeeld Zou het nu verstandiger geweest zijn de eeuwen van zijn leven te slijten Wij zagen de lessenaars naar het Heoren Logeraenl brengen om bij de verkoopiug van den een of anderen deftigon inboedel te worden ingestoken Zij blonken zoo helder het laken was zoo groen de koperen spijkertjes waren zoo glanzig en als men de kleppen opsloeg steeg er zulk een frissche lucht uit op dat men het er voor had kunnen houden lat zij pas gisteren uit den kastenmakers winkel waren gekomen Wanneer men bedeukt dat zij zeker twintig jaar het kantoor van oom hadden versierd zal men moeteü erkennen dat zij een monumentaal bewijs voor s mans orde ed netheid opleverden Do andere meubelen zageu wij kort na de lessenaurs de deur uitdragen en voorzichtig in eon tjalk aflaten die voor het i lag en ze naar ooms nieuwe rezidontie to Arnhem zou overvoeren De kleeden karpetten en gordijnen volgden en eindelijk oom en tante zelvon de eerste half in do kleodij van een engelschen farmer do tweede met een breedgeranden buitenhoed op en oon geruUen sjaal oin Onwillekouiig wendden mijn oogen zich naar den gang om Ie zien of er ook een knecht in aantogt was met heiigelatokken en snoeren ztjo opvallend wa Ie plotselinge herschepping van den beursbezoeker en zijn eerzame echtgenoot in buitcniieden Oom en tante gingen met blijdschap en van ganscher harte de nieuwe en kalme levonsMijs in on stelden er zich veel genot van voor Ik wist dal evenals vroeger hun huis voor mij zou openstaan