Goudsche Courant, woensdag 16 november 1892

oude Latgnsche school ten doode op te schrgTen met het vooruitzicht van na enkele jaren door de Wet tot wederoprichting Tan een gymnasium te worden gedwongen Wy gelooven dat de gedane stap wgs is geweest en de toenemende bloei dier inrichting bewgst dat de toenmalige raadsleden een juist inzicht hadden De indirecte Toordeelen die de gemeente daaruit trekt zjjn niet onder cgfers te brengen maar het is voor ieder dnidelgk dat het veel waard is ook voor deo njjveren middelstand zgn zonen een carrière te kannen laten kiezen waarvoor academische opleiding noodig is tal van gegoede jongelieden hier hun intrek te zien nemen de slad te maken tot een middelpunt waar dagelgks leerlingen uit den omtrek samenkomen hetgeen stellig strekt om het vertier ook met de naaste omgeving te vergrooten Nu kan het wel zijn dat sommigen liever iets minder belasting betaalden dan deze voordeden te genieten maar dat geldt voor elke nuttige zaak De belastingschuldige kleine burger is nu juist niet de geschikte persoon om een breed inzicht te hebben in de algemeene belangen der stad Zelfs van den heer Dercksen verwachten wjj dat hij zich allengs zal leeren afvragen niet of hij zich uit beginsel moet verzetten tegen staatsonderwijs maar of het gegeveo de wet waaronder wg leven en met het oog op hetgeen elders geschiedt op het gebied van onderwijs wenschelijk is dat Gouda zelf abdiqueere en zich gelijk stelle met stadjes als Ondewater en Schoonhoven Het derde punt waarover wij spreken wilden betreft het voorstel Van der Garden strekkende tot het benoemen eener commissie die moet onderzoeken of onze plaatspijjke directe belasting niet op andere grondslagen zou kunnen rusten Met bevreemding zagen wij de heftigheid waarmede een paar leden van het Dagelgksch bestuur zich daartegen verklaarden Ten onrechte zagen dezen daarin wantrouwen tegen B en W die naar hun beste weten de aanslagen bepalen Ook doet heter o i weinig toe hoe groot die belasting in de toekomst zal moeten zjjn ï e quaestie is eenvoudig of de tegenwoordige wijze van heffing ieder belastbaar burgi r naar gelang van zijn vermogen billijk treft Dit vraagstuk is zoo moeilijk op te lossen dat er niets tegen is na een zeker tijdsverloop opnieuw eens kalm te onderzoeken of niet elders nieuwe denkbeelden zjjn in practijk gebracht welke navi Iging verdienen Onder de tegenwoordige bedee ng b v is de klacht algemeen dat ambtenaren en andere personen wier inkomen om zoo te zeggen algemeen bekend zjjn in den regel te hoog zgn aiingeslagen in vergelijking van industrieelen of handelaars die hnn boeken voor zich zelf houden of van renteniers vier effecteutrommil met zeven zegels Oom behoorde niet tot die grimmige egoïsten welke even als do poedel die een vet kluifja heeft gevonden met hun geluk naar een donkere schuilplaats weg sluipen om het tot hot beon af te knagen eo elkeen die hen nadert de tanden laten zien De gulle aard van oom bleef behouden on tantes goedhartige gastvrijheid veranderde niet Oom vergat geen oude vrienden en vond er te Arnh m een aantal nieuwe Geen wonder De man had een van die opgeruimde welwillende gezichten welke oen glans van vergeuoegdheid om zich hoen verspreiden Zijn heldere oosten zijn roode waugen zijn oprechte hartelijke glimlach en zijn onderkin drukten door hun glans en hun p ooien een eeuvoudigen tevreden aard uit Wie hem zag stelde terstond vertrouwen in hem en gevoelde als bij instinct dat hij met een voortreftelijlc man te doen liaji Oom was omgeven door een wekere atmosfeer van lei enslust en geluk die gij mede inaderadet als gij u in zijn nabijheid bevondt En dat alles as wezen en oprechtheid geen schijn geen uilhanglwrd Hij was spoedig een even populair man in zijn nieuwe woonplaats lis hij onder zijn Amsterdamsche bekenden was ge weest Indien men naast hem door de zindelgke straten van het vroolijke stadje liep klonk bet elk oogenblik i De Bruin dag Bruinije uit de monden der voorbijgangers bijna van achter ieder raam knikte h ra een vriundelijk gelaat toe en zelfs de kindoren riepen htm met zekere gemeenzaamheid toe jdag mijnheer Do Bru n gesloten is Nu weten wg wel dat eene bilIgke regeling moeilgk is maar het is toch de moeite waard naar verbetering te streven en het denkbeeld van den heer Van der Garden om de grondslagen der heffing aan een nieuw onderzoek te onderwerpen komt ons aanbevelenswaardig voor en verdient in den Raad ernstige overweging Wg hopen dat het in deze zitting bigkbaar heerschende misverstand zich zal ophelderen als het voorstel t n optima forma zal zgn ingediend en dat de bezwaren van sommige zjjden geopperd later zullen blgken minder ernstig te zjjn dan ze nu werden uitgemeten BIjjkt het na onderzoek dat inderdaad onze verordening aan de eischen des tgds beantwoord welnu des te beter Dan is eiken opposant het zwjigen opgelegd Wg meenen dat er tegen onderzoek geen enkel bezwaar kan bestaan BINNENLAND GOUDA 16 November 1892 Her telegraaf ontvangen wg het bericht dat in de zitting dor Prov Staten van Zuid Holland op beden aangenomen is ee amendement van den heer Vaillant op het voorstel van Ged Staten waarbij aan Gouda wordt toegestaan een schadeloosstelling van ƒ 832 000 voor een eu 12 000 jaarlijks r Wq vestigen nogmaals de aandacht op de voordracht van Mevr Osten Saoken op Donderdag a st Het programma luidt aldus S Peter mit der Geiss 1650 Hans Sachs Der Rangatrcit der Thiore Lessing Die Thaüung der Krde Schiller An den Mond Göthe 6 Terje Wigen Ibsen Das grösste Leid Ertl Das Hauslermiidchcn Ruueberg Ettthsel Körner Das verliebte Meer Petöfy Das Quartetl Kriloff Tempora muuntur Üer Wittw u def Tatzelwurm ach Geslaagd vopr vriju on orde oefeningen der gymnastiek te s Oravenbage Mej J A Kramers te Ondewater en to Dordrecht Mej A Kroon te Stoiwijk Aan do Uuiversiteit to Freiburg is tot doctor in de grnees heel en verloskunde bevorilerd de heer W Koster Gz arts geboren lo Boskoop met proefschrift Untersuchungon ubor die Ursache der chronischen Lungentuberculosen buim Mensohen Het bekende klooster te Simpelveld Limburg waarin circa 500 zusters verblijf houdon en dat bekend staat ora de kunstwerken die daar gemaakt worden heeft thans eéne bestelling uit Frankrijk ge Op de sociëteit liep het dadelijk in het oog wanneer oom er zich niet bevond Sommigen van do bezoekers keken vooraf door bet vensler of zij hera ook zagon en gingen weder hoen als hun oog hem niet ontdekte En loch was hy geen uitstekend prater dat wil zeggen zijn gesprek muntto noch door belangrijkheid noch door geest uit maar hij was oen hoorder bij uitnemendheid Vertelde men hem een grap hg lachtte er om dat zijn onderkin schudde al had een ander hem oen uur van te voren hetzelfde verhaald Wist iemand een nieuwtje of had hij iets in het Handelsblad gelezen waarover hij graag een gesprek wilde aanknoopen mijnheer üo Bruin luisterde er altgd met bolajigetelliug naar Een nieuwe uitvin liiig een staatkundig feit een spoor wegongeluk een mirldel legen de nardmuizen een plaatselijk koukenpraalje voor alles had hij gretigo ooren leilereeu kon aan hom de overtollige woorden kwijt worden waarvan hij zijn gemoed wenschte te ontlasten Maar s mans gezellige eigenschappen strokteu zich nog vrrdcr uit Hij was de derde die een Hombre tafelije voltallig maakto de vierde bij een Wistpartijtje de zevende of achtsto als er Koning gespeeld werd op hot biljard Hij toonde geen voorkeur voor piraonen noch voor zakon Wio hem het eerst tot een Kemeeoschappelijk spel uitnoodi de had zijn toestemming Zoo de inleg hoog was speelde oom De Bruin hoog en ging het om oen kleinigheid hij was raut de eer tevreden Met dezelfde lust nam hij du queue do kaarten of do dornino krogen ten bedrage van 40 000 voor het makta van misgewaden voor een pontificalen dienst Voor eenigen tyd werden door ditzelfde klooster misgewaden gezondon naar Gouda ter waarde rap ƒ 10 000 De minister van binnrnlandsche zaken brengt tsr algemeene kennis dat volgens de by hem ingekomen ambtsberichten in de afgeloopeu week als aan Aziatiatische cholera overleden zijn aangegeven in Noord Brabant te Breda 3 personen te Steenin 1 persoon te Terheijden 2 personen in Gelderland te Huiien 1 persoon in Zuid Holland te Bodegraven 1 persoon t s Gravenzande 1 persoou behoorende tot de bemanning van een te Hoek van Holland in quaranlaini gelegenhebbend vissohersvaurtuig te Haierswoude 1 persoon te Numausdorp 1 persoon to Woerden 3 personen j te Woubrugge 1 persoon in Utrecht te Loosdrocht 3 personen te IJselstein 2 porsonen in Friesland to Laeeuwarden 2 personen iSt Ct Zooals reeds is gemeld heeft by het onderzwkin de afdeelingcn van de Tweede Kamer van betwetsontwerp nopens de bedrij fs en beroepsbelsslingde meonlerheid der leden hoezeer in beginsel vooteene bedrijfsen beroepsbelasting een onguuiligoordeel over de voordracht uitgebracht Hat wetsontwerp aldus was de bijna eenparige stemming iiblijkbaar sanmgesteld door mannen dio vermeenden dat hel voldoende was de oude atentbelasting onte werken en vooral ontduikingen t voorkomen Zooals het daar ligt is het de oude paientbelaslingin oen nieuw kleed Men had evenals zulks indertijd met de vermogensbelasting is geschied een gtheel nieuw wetsontwerp gowenscht in ovoreenstemtning met de tegenwoordige denkbeelden der maatschappij Hoe ingenomen ook de meerderhei l der kamerledenis met eeoo belasting op de bedrijven en beroepen konden de leden hunne stem niet aan het wetsontwerp goven tenzij het eerst geheel wordo oiD ewerklen in plaats van eene gewijzigde patentbelasting zooals het nu ia veranderd wordo in eene Ijrlaslingop bedrijven en beroepen N B Ct Voor de rechtbank te s Gravenhage stonden gisteren terecht de gewezen hoofdopzichter en tiree oppassers van het krankzinnigengesticht aan bel Slpeinde aldaar beschuldigd van mishandeling der aan hunne zorg toevertrouwde ongelukkigen aldaar De eerste zaak gold den hoofdoppasser wieu ten laste werd gelegd dat bij in I88Ï een patient moedwillig in de zijde had geschopt en in 89l een ander patient met een sleut dbos op het hoofd had geslagen waardoor bloedende wonde aan het booCi ontstonden De getuigen knochls uit een aangrenzende heddenmakerij die in den tuin de mishandeling waarnamen hielden de schuld van bekl vol verzekerden dat meermalen ook de andore patieuteu inisliandeld waren dat bekl zeur ruw was en den oppassers aanried de patiënten Op hun donder te slaan Bekl ontkende en no mde alles overdreven At leen om zich te verweeren tegen kwaadaardigen moest wel eens van zich af worden geweerd I steunen in de hand met oud en jong aanzienlijk en burgerlijk was hij even goede vrienden en praalt I en speelde in onverstoorbare vroolijkheid zonder on derschoid to maken tusscheu Jan eu Piet I Hoewel obm ruim kan leveu i hij niet wat men I rijk noemt Ik reken er niet op veel van hem te zullen erven en hij denkt or niet het allerminst ain j zijn levenswijs zoo in te richten dat er na zgn dood voor de neven en nichtrn een vermogen overblgft I Dit is de oorzaak dat niemand onzer hem bet hof j mankt in de hoop voor die moeite later door legaten te zullen worden schadeloos gesteld Wie het huis I van oora binnentreedt komt er ora de gulle en goedhartige aard van oora en tante beiden die zonder dat het in het oog valt alle pogingen inspannen om het hun gasten aangenaam te maken en hun I middelerwgl volle vrijheid van beweging on gewoonten laten Toen ik aan ooms woning afgestapt en mijn koffer naar de kamor gesleept was die door de vriendelijke zorgen van tante voor mgn verblijf bij uitstek comfortable wai ingericht toen oora en tante mij hadden golukgewenscht met mijn herstel en de hoop hadden te kennen gegeven dnt ik nu voor langen lijd van kwalon doktors en drankjes bevrijd zou blijven en I toeu ik bezig was hun te boduiden dat ik dit ook hoopte brak oom eensklaps mijn rede af met don uitroep Dat tref je goed jongen ftordi vervolgd Een nieuwe soort van matten of karpetten wordt tegenwoordig vervaardigd door het woven of vlechten van papiersnippers Het fabrikaai is van dien aard dat het alle Int dusver gemaakte matten van stroo of biezen en alle karpetten van geweven stoffen vervangt Zij kunnen ook gowassohen of geboend worden wanneer zulks noodig is Elke soort van sterk papier wordt daarvoor gebruikt Het wordt tot snippers van de vereischte of passende grootte gesneden en dan gevlochteu of gespannen totslrengou of dradon Wanneer men een fyn fabrikaat verlangt worden de snippers smaller gemaakt dan wanneer het fabrikaat grover kan zijn in elk geval heeft het spinnen of weven van draden of strengen op dezelfde wgze plaals als bij hot bezigen van stoffen voor weefsels van vezelstoffen Alvorens de strengen of draden geweven of gevlochten worden tol matten of karpetten maakt men het papier zoogenaamd waterproef door het te verzadigen met deze of geno daarvoor geschikte stof ook bereidt men het langs een soheikundigen weg ora het bestand te maken tegen de werking van bet water bij het boenen of wasschen bovendien wordt bet behandeld mei oarbolzuur om de verwoestingen van insocten tegen te gaan indien dezn strooken of reepen papier behoorlijk gevlochten of gesponnen zijn tot strengen of draden en dan geweven zijn kan het fabrikaat goed gewasschen worden zonder dat het weefsel beschadigd wordt Men kan ook garen eu smalle strooken papier door elkander spinnen of strengelen ook kan men deze of gene di rlgke stof als koehanr enz er door heen werken zóó dut do eene stof de schering en le andore den injlaj vormt Met verschillend gekleurd papier kan men ook verschillende gekleurde teekeningen maken even goed als in de gewone tapgtstoffen ook kan men het fabrikaat bereiden in elke geweusohte afmeting zoo wal de lengte als de breedte aangaat zelfs overeenkomstig de afmetingen van den vloer eeuer kamer zoodat hot vloerkleed ook dau uit een stuk bestaat Aan het papier dat bereid wordt uit de bladeren die bekend zijn als pruimpalmbladeren palmetholeaves wordt de voorkeur gogeven echter is het gebleken dut het papier dat van andore stoffen bereid wordt even goed bruikbaar is Zaterdag is te Amsterdam een buitengewone algemeene vergadering gehouden vau do Vereeüigihg voor do Btatisiiuk in Nedurland De voorzitter Mr H P Quack dood ouder herinnering dal na de oprichting van do centrale commissie van de statistiek het statistisch iustituut zal moeten vervallen uitkomen dat op deze vereoniging een zedelijke verpliciiting rust nl de boekerij aan het rijk in bruikleen tu geven De vraag of deze voreeniging thans zou pioelen worden ontbonden boantwoordile het bestuur in volstrelt onlkmnenden zin Mocht wat van regeeringswege zal uitgaan ooit blijven steken dan zou de vereening den draad weder opvatten De hoofdtaak der vereeuiging blijve dezelfde de bevordering van economisciie en sialiatische konnis hoofdzakelijk door middel van de g bruikulykojaarlijksohe vergaderingen Hot bestuur zou zich eenigszins moeten uitbreiden en oun meer wisselend karakter hebben Hij stolde dus voor het stalistisch instituut op to heffeu de uitgave iler jaarcgfors te doen ophouden onder dankbetuiging eervol ontslag te verleeren aan Mr Verrgn Sluart machtiging te verleenen tot het sluiten eener overeenkomst met den staat tot het hem in bruikleen afstaan der bibhotlieck en Ie statuten te wijzigen in verbund met de organisatie der vereeniging In dien zin is besloten Ten bohüove van den vleoachhandel tnsschen Amsterdam en Engeland is in de buitenhaven te IJmuido een bijzondere laailiiirichlini gemaakt en onlangs in gebruik gesteld Het vleesch in kisten van Amsterdam aangevoerd wordt langs oon daarvoor gemaakt apoorbaanljo op lorries naar do buitenhaven gebracht om in de stoombooton overgeladen te worden Aan do zuidzijde van de buitenhaven op ongeveer 75 M ten westen van den uitersten vischsteiger is een als ponton ilieustdoond vaartuig met een brug aan den wal zoodanig verbonden dat do vloeschkisten langs do brug op het vaartuig kunnen glijden om dau met oon scheepskraan aan boord der gereedliggende stooinschopen ie worden opgeheschen De ponton ligt in een daartoe gebag erdo geul en wordt door spifron of uithouders en door aau meerpalen bevestigde kettingen op zgn plaats gehouden De brug S opgehangen aan een juk op den vasten wal en rnst op het dek van het vaartuig op rollen die zich over ijzeren plaron op ilat dek kunnen bowogon tarwgl op hel vaartuig eene inrichting is aangebracht waardoor do van de brug afglijdende kisten worden opgevangen Dazu inrichting waartoe door de Kamer vnn Koophandel en Fabrieken Ie Amsterdam hnt initiatief word genomen voldoet aan eene groote behoefte als menin aanmerking neemt dat het vervoer van geslachtvee naar Engeland zich dermate uitbreidt dat b v alleen ongeveer 100 000 schapen per jaar wordenuitgevoerd en dat dit vervoer steeds snel moet geschieden De werken werden binnen zeer kortentijd uitgevoerd door den aannemer G D v Doorn teAmsterdam Sbompoit In de Ghineesche rechtspleging gaat het soms wonderlijk toe Een commandant te Chinchow die grieven had tegen een ontslagen klerk stookte een zyner korporaals op dien man te beschuldigen van tooverij eu van moordplannen tegen hem den commandant Do korporaal durfde dit zijn superieur niet weigeren men schommelde een getuige op en de zaak kwam voor het gerecht Maar de rechters twgfolden aau de gegrondheid der nescliuldiging en de zaak werd naar een hooger gereohtshof verwezen De korporaal werd toen bevreesd hij wilde zijn beschuldiging niet volhouden en ging naar den commandant om hem dat te zeggen maar zij n chef wilde hera niet ontvangen en hij dreigde toen de geheele zaak openbaar te zullen maken Die bedreiging maakte den commandant zoo angstig dat hij zich onmiddellijk een kogel door hot hoofd joeg en nu is de ongelukkige korporaal ter dood veroordeeld omdat hij zijn superieur tot zelfmoord heeft gedreven Bulteolandscb Uverzicbt Do werkliedenbetoogingen van Zateidag eu Zondag in Bolgie zoowel als te Landen zijn kalm afgeloopen Het besluit der aibeiders van Brussel om do voorgenomen betoogiug bij de Te Deum viering op heden niet te houden maakt een goeden indruk Ook kan de ministerpresident Beernaert over de ontvangst te Gent tevreden zijii Zeer kalm is ook de betooging op bet Trafalgarplein afgeloopeu niettegenstaande er omstreeks 50 000 menschen waren Dit was te danken aan de bezadigde woorden van ware werkniansvrtenden als John Burns en Kair Hardie voor wie de roode vlag en de Phrygische muts hunne oorspronkelijke beteekenis geheol verloren hebbeu Uo Duitsche Keizer ontving den nieuwen Ooatenrijkscheu aiubasseur Szogenyi ten gohoore De ontvangst droej een over het gohoel zeer hartolgk karakter waarom goen bepaalüö aanspraken wefden gehouden De Keizer drukte er zijn vreugde over uit dnt de keizer van Oostenrijk zich van een vertrouwd Minister bad gescheiden bra zich door dozen aeu het Hof tu Bojlgn tu doen vertegenwoordigen Uit Weenen wordt getelegrapheord dat de nota door Griekenland wegens de erfeuis dor Zappa s tot de Mogendhedou gtriolit in zoer kraolitigo bowoordingon is gesteld In dit stuk wordt de geschiedenis der zaak uiteengezet herinnerd aan het afbreken der betrekkingen en een beroep gedaan op do tusscheukomat der Mogendheden Wij weten echter met of hiermee eon nieuwe of de oude nota over die zaak wordt bedo ld Helpen zal de nota in geen geval want do Mogondhedun zijn van oordeel dat Griekenland hoe smartelijk het ook moge zijn dat die rijko erfunis tiet ontgaat zich onderuerpeu moet aan de uitspraak der Bumenischa Rechlbank Mot groote geestdrift is de nieuwe mmisterpro sidont Wekerle iu de liboralo club te Pest ontvangen Do geestdrift is begrgpelijk want met hem begint een nieuwe koers Wekerle moge niet zoo vrijzinnig zgn als Tisza de lijd der reactionaire staatkunde scbgnt voorgoed voorbij De koning heeft Szapary voor don drang der liberalen bogin=ielen on van zijn plicht als constitutioneel vorat moeten opgeven Of daarmede echter de kerkelijke strijd bozworeu is is een andere vraag Do cloricalo bladen zijn zoor ontevreden en gaan mede met de Magyar AUam die eenige dogen geleden do regeering mot een Culturkampf dreigde ala zg waagde het verplichte burgerlijk huwelijk in te voeren Zij hnopt dat hot Vaiicaan bon steunen zal Daar hoopte men nog tot t laatste oogenblik dat j do keizer zich tegen den voorgesteldon maatregel zou blijven verzotten de prins priraaat Vaszary heeft nog gotracht een schikking Ie bewerken het was echter te laat Wat ook de clericalen mogen zeggen allo andere bladen ook die van de oppositi zijn mot Wekorlé s benoeming zeer ingenomen on betoogen dat de poging van den paus om Hongarije to misbruiken als een werktuig tegen Italië en het drievoudig vetboud thans tolaut mislukt is Volgens de Pois Ztitg zullen waarschijnlgk allo ministers hun ambt behouden eu zal unkel een nieuwe minister van biuiieul zaken benoemd worden Volgens sommigen zou do miuistor van eorLdienat als zoodanig optrodon eu door zgn tegonwoordigen oiiderraiuislur Berzevic y eveneens liberaal vervangen worden Do nieuwe Hongaarsohe minister president Alex ander Wekerle stamt af van eene Zwabische familie welke naar Hongarije geëmigreerd was Alexander Wokerie werd 14 November 1848 geboren Hy studeerde te Pest in de rechten en behaalde den graad van doktor in do rechtswetenschappen Later hield hij als privaat docent lezingen over het financiewezen In 1877 werd hg secretaris van het ministerie van financiën en in 1886 staatssecretaris van finantiéu In laatstgenoemd jaar werd hij door het district NagyBanya naar den Rijksdag afgevaardigd Spoedig ontdekte men in den Rijksdag do groote finantieolo bekwaamheden van het nieuwe lid In 1889 had er eene wijziging in het Hongaarsche kabinet plaats en Wekerle ttad ala minister van financiën op Hij wist eene belastinghervorming tot stand te brengen Ook gelukte het hom het tekort aanmerkelijk te verminderen en de valuta regeling werd door hem ter hand genomen I N a E Z o N D E N Aan de Redactio dor Goudsche Courant Mijnheer de Redacteur Vergun mü s v p nog een paar regels in Jw blad tot antwoord aan den hoer Willem van Leer Ik begin met er op te wijzen dat A oier de voordracht van den heer v L niet gesproken heb gaarne wil ik echter erkennen dat de wijze waarop Zïd de bedoelde dicht en prozastukjes ten gohoore bracht geenszins viel af te keuren In hot voorgedrageuê komt echter zóó weinig vreemdsoortigs op het gebied van woordenkeus en zinswending voor dat het o i volstrekt niet kan golden als type van wat de mmnen van de N Gids geven daartoe leveren de werken van Verwy Gorter e a wel iets meer karakleristieks Om Genoten Vreugde l o dood van een jaar enz te verstaan hebben wij de voorlichting van don heer v L niet noodig is dit elders wel het geval dan blgk daaruit eenvoudig dat het Goudsche Nutspubliek beter kan lozen dan het publiek elders de eer aan ons Aan het eind van zijn ingezonden stuk schijnt de heer v L trouwens zelf geneigd te zijn het gegronde onzer boworing te erkennen ZEd verklaart ten minste dat hij later de meest onduidelijke stukken van de N Gids zal vertolken Aan tijd om typen uit de werken der mannen van de N Gids voor te dragen b d het den heer v L niet behoeven te ontbroken hij had b v zijne geschiedenis van het ontstaan van dat tgdscbrift kunnen bekorten en zoodoende tijd winnen voor voordiacht Wat ik omtrent het nastukje zoido schijnt do heer V L niet goed gevat to hebben ZEd wijst er nog eens nadrukkelgk op dat bij eeiui humoristische schets heeft gegeven Wij moeten verklaren dat het ons en naar wij meenen ieder die op letterkundig gebied lot eenig oordeelon bevoegd mag gerekend worden onmogelijk is in Eene echte kwSjongensstroek eonigeii humor te vinden Ten slotto wil ik nog even opmerken dat hier geen sprake kan zijn vau zich verbergen achter pseudouiemen De heer v L weel toch wol dat iemand dio zijn stuk ouderteekont met den naam der kwaliteit waarin hij onder do oogen van dien spreker zat geen pjeudoniem bezigt Of gaat het met het woord pseudoniem evenals met humoristisch Voor het atstaan der plaatsruimte dankt ü M de Redacteur Een Nutslid RECLAME Verwaarloosd hoesten of niei in acht genomen heescbheid kan bij verdere ontwikkeling gezondheid en loven in govaar brongen Men gelieve dit destemeer in acht Ie uemen daar een tijdig gebruik van den sedert 26 jaren bij hoost heeschheid hals borat en longlijdeu door autoriteiteu dor wetenschap als onovertroffen erkenden geneeskuudig aanbevolen echten Kijnlondschen DruiveuBorsthonig von W H Zickenheimer te Mainz elk gevaar uitsluit Dit kostelijk Druiveupraeparaat een extract efficaca uit edele rijnlandsche druiven werkt verzachtend slijmoplossond tevens bij uitstek voedend en versterkend Na t gebruik bespeurt men een aangenaam gevoel in t geheele lichaam de stem wordt klaarder helderder en t ademhalen levendiger en elastieke Verkrijgbaar in flacons a 66 ets fl 1 en fl 2 in do bekende Depots 341 Staats loterij Ie Klasse Trekking van Dinsdag 15 November No 294 ƒ 2000 No 18820 ƒ 1500