Goudsche Courant, donderdag 17 november 1892

189S Donderdag 17 November N 4995 Blijkens onderzoek der CHOLEBA COMMISSIE zijn aande Waterleiding ItTIBIE aangesloten i de Melkslijters Van MÜIJEN Veerstal B 129 J SCHOtlTBN Veerstal B 139 STKRKENBÜRG Gouwe C 79 L van dbr LA A N Nieuwsteeg E 20 A VEEHOEF Spieringstraat F 45 Wed J SANDERS Walesteeg F 68 A VEBBOEï Zeugstraat G 45 M PALSGRAAF Peperstraat K 250 Wed v u DüSSEN Gro neweg L 203 Wed FENNET Groenewpg L 205 F BLOM Nieuwe Haven N 208 J LANGERAK Raam O 191 E JONKHEID Bott Dgk P 2 W POOT Kort Akkeren P 285 N van dek KLEU Korte Akkeren P 426 G VERDOÜW Jaig pad Q 15 Wed van ROOIJBN Boelekade R 52 J di KRÜIF Karnemelkslool R 481 Wed VERBIJ Karnemelksloot R 481a Wed RIJKELIJKHÜIZEN Kam melksloot R 4g6a A DEKKER Karnemelksloot R497 A BORST Karnemelkgloot R508 Wed ÜKKERSE Karnemelksloot R 524 J ZWANENBURG Spoorweg straat R 2o R L0MMER8E Haven B 178en C BEIJLEVELD Laz8rn8k8deP257 de Banketbakkers C van LEEUWEN Markt A 137 M C F KABEL Tieadev D 24 Erven LÜNENBORG Turfmarkt H 67 K L REKKERS Turimarkt H 84 en de Broodbakkers A N van LEEUWEN Veerstal B 188 F H WILDEHBURG Tiendeweg D 49 J PUNSELIE Spieringstraat F 51 12 November 1892 GOUDSCHE COURANT IVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe lozending van advertentlAn kan geschieden tot Mfa uur des namiddags van den dag der uitgave No 7089 13112 en 1S5Ï6 1000 I No 1456 + ƒ 400 No 3190 7263 8007 11715 ea 16759 ƒ 100 Prijzen van ƒ 20 133 3089 5327 8487 1U65 13799 16790 18899 170 3126 5946 8611 11169 13810 16794 18901 209 3199 6962 8547 11232 13862 16804 18976 436 3253 6993 8573 11243 18873 16827 18997 443 3268 6016 8602 11319 13922 16843 19022 527 3352 6091 S 623 11349 13962 16941 19022 667 3436 6107 8661 11361 14016 17006 19082 572 3498 6129 8666 U36S 14118 17010 19054 704 3571 6179 8699 11374 14256 17072 19083 718 3619 6221 8793 11412 14378 17097 19086 734 3624 6234 8383 11420 14412 17127 19138 889 3704 6304 8896 11485 14418 17193 19163 866 3711 6316 8932 11501 14463 17212 19169 871 3808 6334 8939 11504 14465 17220 19 87 I 876 3891 6355 S944 11542 14550 17229 19200 878 4033 6366 6972 11545 14559 17256 19201 882 4083 6383 9181 11598 1479 17291 19205 928 4104 6484 9295 11654 14951 17351 19232 959 4181 6508 9362 11681 14990 17864 19267 992 4244 6553 9381 11717 1504U 17406 I93I4 1000 4276 6559 9389 11764 15050 17474 19345 1021 4286 6584 9489 11788 15060 1747 7 19346 1026 4304 6613 9565 11786 15128 17557 19523 1088 4352 6628 9589 11830 15147 17668 19542 1126 4365 6667 9655 11917 15168 17700 19569 1134 4381 6707 9706 11976 16183 17712 19608 1160 4382 6722 9743 12066 15191 17718 19618 1164 4384 6984 97S8 12128 15221 17743 19663 1254 4490 044 9814 12253 15268 17872 19684 1268 4531 7073 9817 12269 15876 17888 19779 1310 4540 7077 9842 12274 15380 17906 19848 1679 4577 7175 9885 12348 15498 17964 19948 1634 4636 7173 9908 12364 15526 17998 19947 1638 4643 7238 9943 12403 15529 18032 19996 1766 4664 747010037 2409 15588 18036 20016 1877 4672 7531 100 39 1896 4689 7663 10172 12529 2006 4719 7650 10214 12534 2008 4762 7718 10225 12592 Ï037 4774 772810300 12684 2100 4840 775110327 12727 2184 4941 77561Ü350 12733 15933 18169 20182 2218 4969 77781C351 12774 15977 18200 20218 a64 5107 7788 10356 12806 16004 18205 20234 2S25 5113 7857 10441 12836 16110 18219 20351 2371 5132 7880 104J J 12845 16139 18238 20388 2450 5133 793+10482 12885 16220 18312 20465 Ï472 6178 7955 10511 12887 16294 183Ï6 20519 2707 5244 7993 10524 13088 16355 18337 20533 272Ï 6308 S006 10547 13204 16369 18480 20549 2781 5324 8166 10678 13209 16421 18610 20550 Ï764 5367 8192 10756 13233 16462 18534 20673 Ï778 5376 8232 10933 13300 16497 18558 20620 2841 5385 829510967 13339 Ï868 5512 8347 10975 13458 2913 5536 8394 10998 13530 16584 18715 20723 5620 8432 1008 13539 16585 18735 20786 5638 8444 U051 13561 166U 18738 20740 2955 5704 8445 1105 13693 1662 + 18877 207592981 5788 84811113B 12760 16645 18883 20907 3049 5777 848 + 11153 13791 16674 185+8 209+0 3067 8088 20071 107 20091 18131 20104 181 38 20119 20148 18681 10692 18705 20703 12441 15606 18076 201 38 Burgerlijke Stand GEBOREN 10 No Cornelia Barnardina Maria ouders L an Bloiland en J L M Spruijt Loui Theodoor Henri Edmond ouders P C van Boric en M li Wiegel U Haartje oud r J Snol eu en J P van der Zijde 12 Kianciscus Hendrikus ouders T Flolkaar en M KoppeLs 13 Bernardus ouders A van Leeuwen en A Zorg Maria Geertruida ouders J van Hertum eoG W van fiijsivijk Johahna Jacoba Maria ouders J Koeman eo A C de Winkel Meinart Herman ouders Dr i H Bakker Nieraeijer en E A D Dupper OVERLEEN 12 Nov C H Joe huisvr van G Schoonderwoerd 70 j 11 m 1 + 1 Snel 73 j ADVERTENTIE I Heden overleed plotseiiug ten mgnen hnize CLAZINA ROSBERGEN in den ouderdom van 46 jareo b na 25 jaren diende zg mg tronw en eerlgk H M TAN DEE HAAK a Grarenhage U November 1892 üe ondergeteekende betnigt zjjn oprechten dank voor de vele en hartelijke bljjken van belangstelling die hg bg gelegenheid van zijn 00 Jang Jabilaenm als Geneesheer heeft ontvangen Dr A ROMEIJN I Jl ten voordeele van het alhier op te richten op VRIJDAG a $ in de R K UesvereeDiging AANVANG 8 ÜDK Toegaagskaarten alleen voor Katholieken zgn tot 18 NOV verkrggbaar ii 0 50 bfl den Kastelein der Leesvereenigin Het bestaar van D I U c Twee fatsoenlijke Eosigaugers HKWHMAtlU bg burgermensehen zonder kinderen Prgs 5 gld Brieven onder No 2235 aan het Bureau van dit blad TE KOOP Drie prachtige kortharige JONGE HONDSN Isabelklenrig met zwart masker moeder Mastiff Adres Bureau dezer Courant 110 Groote Sorteering van 90 et af KM6ii Ei E§M in nieuwste modellen zeex voord eeligT Schenk en Zn TE HUUR voor een klein gezin eene nette BUVËKW0N1 G a ƒ 1 25 per week adres onder No 2230 a nhet Bureau dezer Courant llfcDOÜRKS Eeltknobbela HoornvHes JXuideelt Wratten enz worden in 7 a 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pgn jas veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prijs per flacon met penseel 50 ets Alléén ecU hg B SCHOLTEN Coiffeur Bisoh de liandteekening von A v TUIJLL Lokaal Nut en Vermaak Donderdag 17 November 11 des avonds 8 uur Vo or cLxsuolit VAK Barouin Matharina OêteHmSaekm Entree ƒ 1 25 Voor leerlingen van M GyDinasium en de Hoogere Burgerschool 0 50 BUKUBMEE8TER en WETHOüDBBStm Gouda zullen den 23 NOVKMBEK 1892 dti namiddags ten een ure in het Raadhuis Idssi bg inschrijving aanbesteden Het Leveren Planten en Onderboaden van 65 stuks opgaande BOOM EN en de benooOigde HEESTERS met PLANTSOENGEWASSEN voor het jaar 1891 Inlichtingen worden gegeven door den G meente Bouwmeester UITKOMST voor Igders aan Rbumatiek daar zg door gtbruik der Abshaubbins ot AntiRhumatiicl Watten zich van bovengenoemde ondragelgk pgnen kunnen bevryden De zekere en doel treffende werking dezer watten is reeds in verre bewezen dat het plicht is de nog i wetende hiermede bekend te maken j Verkrijgbaar i 30 ets per pakje bjj dM Hoofddepöthouder A BRBETVELT Ai tt Delft en verder bg A Bos Berkel J van Dorp ZoetermeM A KaulinK Alphen Gobr KaulingBodepsveii K OosterlinK Haastroclit Oebr Kauhnü Woerden lG ï d Geur WaddiMï6 i T A van Deth f B Verheul Ou Ie to HeJ de Wed Bo$nian Gouda FW J denUijl 8choonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop A Hoogendijk Cappelle S V d KjaatB Bleiswijk Zeei Nette QesteendruMt worden GELEVERD door A BRI NKMAN eirZ a Gouda Snelpersdruk va i A BbiiJKMaK 2 De uitgave dezer Coaiant geschiedt dagel ks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post f 1 70 AlEoaderlöl e Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 18 November 1892 Mej i C Schoepen te N ieuworkerk a d IJsel il geslaagd voor rg en orde oefeningen der gymnastiek Te Barivoutswaarder Woerden is een werkman op een der fabrieken aan cholera overleden Ook te Bodegraven bezweek een bejaard man aan die ziekte Het was er het derde geval De vrouw van W A B te Boskoop herstellende van cholera is aan lypheuse koorts orerleden Voor het kantongerecht te Schoonhoven weid Je volgende zaak behandeld Eenige personen waren bekeurd wegens het vis ohen met drgfnelten in do rivier de Lek op grond dat ty dnsrroor gean vergunnlBg badden Joitt het al of niet hebben van die vereiscUte vergunning was de quaestie waarover het geheele geding liep Er werd beweerd dat de vergunning verkregen was door aankoop terwyl die koop door de rechthebbende maatschappy Nasiau la Leek niet schijnt erkend te worden daar deze maatschappij als rechthebbende van het vischwater een ander het recht betwist De heer mr De Hollander advocaat te Botterdam trad alt verdediger voor de beklaagden op en trachtte in eene uitvoerige pleitrede het goed recht van de beklaagden te verdedigen en eindigde met ontslag van rechtsvervolging te vragen of schorsing voor oobepaalden tijd ten einde de civiele quaestie te doen beslechten Met veel belangstelling wordt de beslissing in deze hoogst belangrqke zaak tegemoet gezien daar het FEVILLETOI Wat oom P Wel weet je het dan nog niet Je zult hier niet alleen logeeren hoor j het gezelschap van zoo n paar oude kneuen als je tante en ik zou je gauw vervelen Maar oom Kom kom ontken het maar niet Ik ben ook jong geweest en ik kan je verklaren dat ik toon het land had aan oude paaijen van belang Daar steekt geen kwaad in soort zoekt soort Wie is dan die logeergast die u te zamen mot mij gezelschap houden zal oom P Eaad eens Ale je het in tienen doet tracteer ik je van avond in do sociëteit op eene fijne flesch Ik meende uit ooms inleiding tot dit raadsel niet andera te kunnen opmaken als dat er een piepjong mensch op de kust wa en in deze veronderstelling noemde ik achtereenvolgens tien namen mynor bekenden van achttien tot vijfentwintig jaar van wie het mogelijk kon zijn dat zij voor oenigen tijd evon als ik hun intrek namen onder ooms gastvry dak Mis zei oom by eiken naam mis I reoht van vissohen van B2 drjjfnelten hierbjj betrokken is In de zitting der Tweede Kamer vaa gisteren isbesloten a s Dinsdag 22 November aan de orde testellen de Indische begrootin L Te Krimpen a d IJsel deed ïioh een geval van cholera voor bij een 36 jarige rietmattenmakersknecht Door den Commisaaria der Koningin in ZuidHolland zgu benoemd tot miliUa oommissarissen voor 188S de heeren in het eerste district J A Eeijnders in het tweede mr H Vaillant in het derde M J E S De Eoohemont en in het vierde W v d Berg Tot rapporteurs voor de kieer olit ontwerpon zijn benoemd de hoeren Heldt Van iler Feltz Goeman Borgesiiu Haffmans en M Mipkay De Kederlandaobe stAmatéeBrgdersbond heeft een circulaire gezonden aan alle IJsvereeoigingen in Nederland om zich aaneen te sluiten tol bestrijding van twee misbruiken by hardrijderyen nl 1 het zich laten inschrijven op verschillende plaatsen voor wedstrijden op éjn dag 2 bet afspraak maken tusaohen de ryders om de pryzen te verdeelen Ter beteugeling van die misbrniken zal het Bestuur van den bond optreden als Centraal bestuur voor die Vereecigingen die zich aansluiten Alle clubs die de vastgestelde bepalingen willen opnemen in hun reglement eu die streng willen toepassen worden uitgenoodigd zich tot het Bestuur van den Ned Schaatseurijdeisbond to richten secretaris Graaf v Limburg Stirum Bijnstraat 24 den Haag Kom zeg het hem maar kwam tante er tnssohen Henry raadt hot toch niet Om den drommel niet antwoordde oom Baden zal hij het Ik geet het je weer in tienen Doe je best nog eens Oom zag my met een gezicht aan waaraan hij de strakke onverzettelijkheid van een sfinx poogde te geven maar de gulhartigheid die even innig met zyn natuur was verbonden als op zijn gelaat gedrukt verdween niet al deed hij wat hy kon ou alle plooien glad te trekken Ik zag echter dat oom niet voornemens was zijn eigen Edipus te zjjn eu ging met raden voort Wederom was het eiken keer mis terwijl oom met een would be geheimzinnigheid bij ieder mis de oogen dicht kne3p My dacht dat ik een plotselinge iiigeving voelde Ik liet de rij van neven en vrienden varen en waagde het den naam van een mijner nichtjes te noemen Dat wou je wel mis 1 Een audor nichtje en toen nog een achttal werden door mij op de can li atenlijst van ooms logoergasten geplaatst Mis mis mis Ik was bijna ten einde raad Ooms jeugdige bekenden waren uitgeput ik begon vrees te gevoelen voor oen lid uit Dootriiia dat ereis zou komen opnemen waar Bruintje gebleven was Is hij oud oom vroeg ik Neen AD VERTEN TIEN worden geplaatrt van 1 5 regels it 50 Centen iedere regd meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Gelijk wij gisteren mededeelden is het in de Prov Staten tot eene beslissins gekomen omtrent de aan onze gemeente toe te kennen schadeloosstelling Wegens het belang der zaak geven wy het volgende overzicht der gehouden discussie De oommissie stelde voor lo te verklaren dat er afdoende redenen van billijkheid bestaan om zoodra het beheer over do Gouwe met het daaraan verbonden recht tot tolheffing op de provincie overgaat aan de gemeente Gouda de kapitalen te vergoeden welke zij vroeger eu later heeft opgebracht a voor den aanleg van het jaagpad langs de Gouwe en daaraan verbonden werken b voor het graven van de Turfsingelgracht c voor het openen van de binnenvaart door de stad ten behoeve van groote schepen met opstaanden mast en d voor de vernieuwing of bevestiging van de Gouwe kaden zoowel binnen als buiten het gemeentelijk grond 2o om het bedrag van bedoelde schadevergoeding vast te stellen op een kapitaal van 463 595 23 en te bepalen dat dit kapitaal op het aub 1 bedoelde tijdstip aan de gemeente Gouda uitgekeerd of wel indien zij daaraan de voorkeur moebt geven anhnar verzekerd zal worden de vaste blyvende jaarlykscbe uitkeeriug van een som gelijkstaande met vier ten honderd van het bovengenoemd kapitaal behoudens de bevoegdheid van de provincie om by het vervallen van do tolheffing met de uilkeeiing van bovengenoemd kapitaal te volstaan So om daarenboven jaarlyks aan de genoemde gemeente uit te keeren oen som van ƒ 12000 als restitutie van wat zij ten behoeve der provincie zal hebben uit te geven voor het onderhoud van de verbindingsvaart door de binnenstad en do bediening van de daarin geleden sluis De heer Van Roijen meent dat het eenige moeite kost de quaestie Gouda oen zeer veelzijdige met juistheid te begrijpen De quaestie heeft een histo Jong Mia ïk wil zeggen neen Dus van middelbaren leeftijdP Tusschen de veertig en vijftig Getrouwd Ja Zyn vrouw komt mede Heeft hij kinderen Ja twee on een kindormeid Komen die ook mee nep ik verschrikt uit Natuurlijk maar maak u niet ongerust is slapen boneden met de meid Daar mijn kamtr op de tweede verdieping was gelegen kan ik niet ontveinzen dat die laatste mededeeling mij genoegen deed Gg krijgt hier dus een geheel gezin oom Zeker Maar raad verder Je weet nu al de helft Waar komen zo van daan 5Soo vraagt men den boeren de kunst af Uit Amsterdam Gijlui Amsterdammers denkt altyd dat de heele wereld bij u t huis hoort Een vreemde uitval voor iemand die het beste deel zijns lovens in de hoofdstad had doorgebracht en nog op dun huldigen dag een volbloed Amsterdammer is Waarschijnlijk had echter deze of gene Arnheinsche vriend een paar riaiten eloilon op een of ander ge egde van o m de e fde aanmerking gemaakt als hij nu op het nijne maakta en was hem die m het geheui en blijven hanaen Ht t gebeurt trouwens met oom wol muer dat hij zonder het te