Goudsche Courant, donderdag 17 november 1892

risoha lijds de beffing der sohut en aluiagslden door Gouda en een vergunningsrecht hoewel die gemeente niets voor het onderhoud der werken bekostigde en dua een voorrecht genooi De quaestie heeft een tragisohen kant een bloeiende gemeente net lich na 1 Jan 1885 een rijke bron van inkomsten ontnomen Ën in deze tragedie werkt alles mede lot den val van den held allereerst de gemeentewet de geest des tyds die geen tolheffingen wil Alle voorstellen strekken dan ook om Gouda tegemoet te komen De ffuaestie mist echter een jnridisoheu kant er blijft slechts de vraag of Gouda de kapitalen terug moet hebben de sommen aan de Gouwe besteed Van reqht niot in het minst slechts van billykheid kan hier sprake zyn Gouda beheert de Gouwe ei aanbehoorende werken onder de bezwarende omstandigheid ontving zg het beheer van verplichting tot groote verbetering onder de voordeelige omstandigheid van de heffing van een recht gedurende 2S jaren die met 1 Jau 1895 eipireeren Gouda heeft groote winsten behaald uit die overeenkomst Hoeveel De juiste opgaven ontbreken omtrent de uitgaven der gemeente voor de werken Er is slechts een raming waarvan echter door het gemeentebestuur wordt gezegd dat zij een billijken grondslag van berekening kan opleveren Volgens die raming hoeft Gouda in 21 jaar ruim 6 ton gouds gewonnen ongerekend de winst 1891189 Voor 1871 heefl de gemeente ook uit de wstertollen groot voordeel getrokken Bedenkt men dit alles bedenkt men dat Gouda ruim dubbel heeft teruggekregen al wat z aan de werken heeft besteed dan kan spr niet inzien de verplichting der provincie tot teruggave v n kapitaal Hij ziet de billykheidsgronden niet Maar MO ze er zijn begrijpt hij niet de verschillende toepassing dier bilhjkheidsgronden Waarom de kapitalen voor enkele werken vergoed eu ciet voor alle Het graven van de Turfsingelgracht geschiedde in bet belang der defensie in den tijd van den 80 jarigen oorlog Moet de Prov nu dat kapitaal voor 3 eeuwen besteed teruggeven Hoort de post niet veeleer thuis op hoofdstuk VIII der Staatsbegrooling Gouda 13 ten minste consequent het vraagt alle kapitalen terug zelfs loor die werken waarvan de 1 waartle nog slechts approximatief is vast te stellen Spr blijft echter de teruggave van kapitalen aan Gouda door de billijkheid niet geboden achten wijl Gouda alle onkosten dubbel en dwars uit de watertollen heeft gehaald In de voorstellen ligt geen enkel argument van billijkheid tot restitutie der kapitalen Spr geeft toe dat Gouda een groot verlies zal lijden en daarop schijnt de argumentatie der voorstellers gegrond Wat is waar Dat Guuda derft onwettige en onrechtmatige winsten Waar kan hier van billijkheid sprake zijn Daarop wordt geen beroep gedaan wèl op de sympathie der Staten voor Gouda Sympathie een motief voor onze handelingen dat kan een gevaar worden Sympathie betoooen aan een gemeente komt neer op meerderu beffing van lasten van audnre gemeenten Zonder eenigen grond van recht onder eenigen grond van billijkheid zoo iets te doen weigert spr beslist Spr zal stemmen tegen ieder voorstel om aan Gouda eenige bijdrage uit de prov fondsen toe te leggen meer dan haar naar de gewone regelen van het recht toekomt welen van anderen uitdrukkingen onthondt en die later zonder zich de herkomst te herinneren weder te pas brengt 0u8 niet uit Amsterdam Neen neen neen Uit Purmcrend Hier volgde een scliaterlach van oom die mij deed zien dat hij van de Amsterdamsche hebbelgkbeden althans die om met kleine steden dm draak te steken nog niets had afgelegd Trouwens dit bleek mij dienzelfden avond op de societpit overtuigend wa r hij zijn vrienden plaagde door Arnhem in den loop van het gesprek nooit anders dan ons stadje te noemen wat de Arnhemmers die van de plaats hunner inwoning gaarne als do hoofdstad van Gelderland hooren gewaden alleen door de vingers zagen omdat zulk een flinke kerel als Jan de Bruin het deed Hij is toch wel een Hollander oom Hm ja Woont hij in ons land Neen In Europa ging ik met vragen voort nu besloten maar veel afstand to gelijk af te doe N een In Amerika Neen In de Oost dan Ja Dan ia het niemand anders dan Frits de Gunst Ds heer Vaillant en enige anderen stellen voor aan Gouda op grond van de billijkheid terug te geven de kapitalen besteed aan het jaagpad langs de Gouwe on voor het graven van de Turfsingelgracht zulks ten bedrage van ƒ 232 692 Dit als amendement op de voorstellen der commissie waarmede de voorstellers van het amendement zich overigens veroenigen De heer Vaillant licht het voorstel kortelgk toe Wat dit voorstel bedoelt is aan Gouda schadeloosstelling te geven voor de door baar te leiden Schade De heer Havelaar meent dat er geen reden is om als meu restitutie geven wil voor sommige werken een uitzondering te maken Hg betoogt dst een aantal dier werken ign aangelegd niet in het belang der gemeente maar in dat van de vaart gelgk spr nader uit de geschiedenis van sommige dier werken tracht aan te tooneu Herinnerende aan de geschiedenis der zaak stelt spr in het licht dat vac onrechtmatige winsten geen sprake kan zgn wijl de voor 25 jaar toegestane heffingen gebasseerd waren op de belangrijke kosten voor de werken die Gouda zich zou moeten getroosten Do raming van de opbrengst dier heffingen was destijds nog moeilijker dan thans het geval zou zgn Destgd kon men zelfs vermowlen dat de raming te hoog zou blijken en toch liep de gemeente aanzienlijke risico Nu de gemeente winst maakte mag dit geen rudeu ziju om de vergoeding te ver minderen Spr acht voor de vergoeding voldoende zedelijke gronden van billijkheid aanwezig De heer Kikkert zegt dat het verschil lusschen het voorstel van Ged Staten en dat der commissie is dat Ged Staten het terug ie gevea kapitaal slechts op 232 U0O ramen wijl zg enkele werken niet in rekening willen brengen Hot komt spr voor dat eec juiste berekening niet wel mogelijk is Hij zou het verschil tusschen beide voorstellen willen halvoeren hilariteit De heer Visser is de tolk van de minderheid der commissie en van oordeel dat de provincie zeer veel grootere schade zal Igden ook door den invloed van het Merwedekanaal dan de meerderheid meent en heeft betoogd Spr meent dat do nieuwe waterweg waarvoor do provincie zooveel 0 o feringen zich getroostte alleen rendeeren tal als hg wordt geheel kosteloos d w z als er geen hetiing n geschieden Bedenkt men dit dan moet ook elk denkbeeld van royaliteit tegenover Gouda wijken Die royaliteit zal moeten worden betaald door de belastingschuldigeu in deze provincie Wal nu de eigMl ke quaestie betreft de provircie neemt het beheer over van twee watertvegen de Gouwe eu de Turfsingel dal vroeger bg Gouda berustte De hamlelswaarde dier werken wordt aan Gouda vergoed Maar verliest ze nu nog meer Ja in 1S95 gaat het heffiogsrecht verloren ƒ 98 000 per jaar Dat zegt Gouda Maar de gemeente vergeek dat dit de oude raming is de zuivere bate zal iu 1893 en 1894 vermoedelgk niet meer dan 17000 zijn In 1895 zal Gouda dns vermoedelijk uit de vaart geen voordeel meer trekken doch nadeel lijden De eenige reden tot billgkheid kan zijn dat Gouda geen vergoeding heeft genoten voor sommige dingon dat Gouda aanspraak heeft op vergoeding voor datgene waarvan de provincie blijvend profijt zal trekkeu Billijk is de vergoeding voor uitgaven in het algemeen belang van de vaart gedaan Dit maar ook Gendito joni en genden Nu je zult de fijne flesch van avond hebben hoor al h jew honderdmaal over geraden in plaats van tien Wellicht stelt men zich voor daar ik loo kort weg van Frits de Gunst en niet met meer eerbied of afstand van mijahecr de Gunst sprak dat de verwachte reiziger en gemeenzaam bekende van mij was Evenwel had ik den man nooit gezien of gesproken Maar oom lag hg zoo nauw aan het hart l dat deze zich altijd met hem bezig hield Het I was Frits de Gunst voor en Frits de Gunst na Nu had de mail een brief van hem gebracht dan vond men oom bezig er een aan hem te schrijven en in het tijdsverloop tDa ehon beide posten had oom allerlei bijzonderheden van zijn vriend in de Oost te verhalen Hij was verhuisd naar het Binnenland zgn vrouw as bevallen ziju plantaadje bloeide hij zou wel niet veel uitvoeren want tegenwoordig waren zij in den regentijd en zoo al meer Dit miiokte dat voor mij Frits do Gunst hoewel een nooit gezirn toch geen onbekend wezen wos en de sewoonte die ik ongevoelig had aangenomen ora jBet oom op denzelfden toon als hij over den verfen vriend te spreken was oorzaak dat ik hem nooit anders aanduidde dan platweg bij zijn naam Ik heb een zeker duister vermoeden dat hetgeen oom vroeger zijn zaken noemde bestond in het vertegenwoordigen der belangen van Frits dö Gunst aan de Beurs waarvoor hij ecnig aandeel genoot in de winsten welke zijn vriend in Samarang behaalde niets meer De uitgaven die Gouda tegenover het Rgk op zioh nam in 1869 heeft tg zich ruimschoots vergoed Vergoeding daarvoor acht pr ondenkbaar Do beer Conrad heeft bet voorstel der meerderheid ondersteund Herinnerende aan de geschiedenis der Mallegatsluis doet spr uitkomen dat er redenen vao billgkheid zgn om aan Gouda meer te vergoeden dan Ged Staten willen De gelden in 1869 door Gouda aan de binnenvaart door de stad besteed moet zg terug hebben Spr heeft over dezo zaali geoordeeld onderscheid makend tusschen billgkheid en sympathie De heer Van Bergen Yzendoorn wilde zich aag vankelgk van deelneming aan het debat oulhoudei Tegenover den heer Visser moet spr echter liet finsii cieel beleid der gemeente Gouda verdedigen M bestrgdt dat Gouda een weelderige huishouding oett en in staat zou zgn de verliezen die haar wschtn te dragen Het verlies dat Gouda in de naaste toskomst zal Igdon door het Merwedekanaal zal uitent gering blijken Spr herinnert dat zoo de inkomslai van de vaart in de latere jaren belangrgk waren ii 1869 daardoor nauwelijks do onkosten werden gedekt Door het overnem 3ii van hot beheer over de Oouve en de Turfsingelgracht belet men Gouda ooit meer recht te heffen van de werken die bg haar in onderhoud en beheer blgven Bij het voorstel van Ged Staten lijdt Gouda dus groote schade De heer Buijs rapporteur refereert zich voor de meening der meerderheid aan bet rapport Üe vraa is alleen wat iu billgkheid aan Gouda toekomt ig billijkheid want tegenover den heer van Kogen It spr van gevoelen dat bet niet aangaat ioiiila d vergoeding te onthouden op grond dat tg winst heeft genoten van do geloopen risico Daarentegen bljjft nog de vraag of Gouda alle kapitalen terug beeft verdiend Spr verdedigt overigen de vcrgoediij voor alle werken zondrr de uitzondering dm Ged maken De Commis ie wil niets anders dan aan Goudi vergoeden het nadeel dat zij zal Igden van de Prov vsartverbetering ij heeft de som voor iia chsd lootstelling berekend en stelt voor die te verleeaea Gouda zal stellij nog meer verlies lijden maar daarmede hebbun de Stalen niets te dnon Van een b voorrecbting van Gou ta is niet in het minst sprake De billgkheid wordt niet betracht als de prov een groot werk uitvoert teu katte van de ruïne eener bloeiende gemeente De heer Blussc lid van Ged Staten verdedigtbet sUndpunt van dit college dat aan Gouda wil vercekeren wat naar recht verzekerd mag worden methot oog op de toekomst De vraag is wstio de toekomst kan geheven worden door Gouda aan rechten voor de vaart Ën dan meent pr met het oog op het Merwedekanaal dat het tarief van Gouda oauzienlijk zal moeten worden gereiluoeerd ja misschiea geheel opgeheven Een juiste waardeoring is zeer moeilijk Daarom betrachte men tegenover Gouda billgkheid door haar te betalen de kosten vau aanleg der werken hoelaug geleden ze ook aangelegd zijn Maar Ged Staten meenen dat niet m et vergoed worden het kapitaal van aanleg na 1869 oradatdaartegenover sUat de concessie aan Gouda verleend voor een hoog tarief Wilde vergadering het toch doen bet staat haar vrij maar hot geschiedt dan als liofdegsv waarvoor een nieuwe post op do begrooting dient te worden gecreëerd Na repliek van de heeren Van Eogen en Havete verklaarde de heer Korteweg nog dat z i Oondi Dit vermoeden kroeg eenige waarschijnlgkheid door het feit dat oom ophield de Beurs te bezoeken m op bet Kantoor de krant te lezen juist toen de tjj ding uit Indié kwam dat de heer i e Gunst ijja zaken aan kant deed en zich gereed maakte nsir Europa terug te keeren Of mijn veronduratelli juist is of niet ik kan toch betuigen dat ooms gehechtheid en vriendschap voor den oosterschen koopman niet enkel op voordeelige handelsbetrekkingen berustten Hoewel ongeveer een tiental jaar jonger dan oom was de Gunst voor hij naar de Doel vertrok reeds dien boezemvriend Beiden hadden de eerste in zijn jongulingstijd de tweede bij de aanvang der mannelijke jaren naast elkander bjj denzelfden patroon achter den lessenaar gezeten toen vriendschapsbanden gelegd die wat zeldzaam gebeurt door afstand auch tijd losgerafald waren Oom en de Gunst hadden ieder een klein vermogen Het la niet in den aard dos eersten sterknaar meer ie begeeren Den anderen echter bezield de zucht om fortuin te maken en deze dreef hemnasr de Oost Hij liet reeds bejaarde ouders achter wier eenig kind hij was eu wier hart geen ander I verlangen koesterde dan hem gelukkig te zien hgj nam afscheid van eenige warme vrienden onder welke oom den eersten rang bekleedde on van een aantal bekenden die hem om zijn rondborstigen on I goedhartigen aard zijn karakter moet een reffonde overeenkomst met dat van oom hebben opgeleverd zeer lief badden ffordt vermli i een der bevoorreohtsto gemeenten dezer provincie is die in staat van bloei verkeert ten gevolge van de booge rechten die het heft eu die menige andere gemeente haar zou bengden die met groote financieele moeilijkheden worstelen Liever zou hg Gouda niets willen geven maar toch ging hg ten slotto mede met Ged Staten wegens bet vertrouwen dat hg in hun voorstellen en de voorbereiding daarvan Stelt Het amendement van den heer Vaillant toekenning aan Gouda van ƒ 232 000 enz overeenkomstig bet voorstel van God Staten werd aangenomen met 41 tegen 35 stemmen De uitkeering van ƒ 12 000 aan Gouda voorjaarIgksch onderhoud werd zonder stemming aangenomen Zekere heer Bonefang uit Rotterdam bevond zich dezer dagen lusschen Bargen op Zoom on Roosendaal alleen in een oompartimeut met oen jongmensoh uit Arnhem toen laatstgenoemde na allerlei verhaal oen geladen revolver uit don zak haalde De heer B dacht aanvaiikelgk een krankzinnige voor zich te hebben doch bemerkte spoedig dat hij met iemand Ie doen had die door wanhoop gedreven zelfmoord wilde plegen In zenuwachtij e tpauning Men lee t in de Arnh Ct In het Zwilsersche kanton Neuchitel bestaat eene Vcreeniging tot bescherming van ontslagen gevangenen De voorzitter verklaarde onlangs dat in de 23 jaren gedurende welke hij aan het hoofd der veroanigiug stond het getal recidivisten van 75 pet tot 3 il 6 pet wns gedaald Men moet erkennen dat in Zwitserland dan de gevangenissen veel afschrikwekkender waren dan bij ons of de Zwitsers veel minder vatbaar voor de verzoeking dan de Nederlanders want hier te lande bedraagt het getal reoirlivistec in de laatste jaren bijna 38 pot terwijl het twintig jaar geledon nog geen 23 pet was Die stijging van het percentage ligt ongetwijfeld aan de ongunstige tijden maar in Zwitserland is de tijd ook niet zooveel beter dan een kwart eeuw geleden Over welke middelen böschikt dan de vereeuiging tot bescherming van ontslagen gevangenen en kunnen die in ons land ooi nog niet worden toegepast We hebbon een genootschap tot zedoIgke verbetering van gevangenen maar als dit iloel bereikt kan worden door stoffelgke verbetering van bun toestand dan ware dit laatste middel toch ook wel wat krachtiger ter hand te nomen dan misschien nu geschiedt Zou mogelijk die fout vooreeu doei kunnen schuilen in die omstandigheiil dat in ons land ult d voorname heeren in commissién worden benoemd wier ijver eu toewgding zeker waardeering verdienen maar die door hunne maatschappelijke positie te weinig op de hoogte en in staat zgn om do hulp te verloenen die in vele gevallen inzonderheid in dit noodig is Hot nieuwe kon besluit ter uitvoering dor vogelenwet schrapt eeen aantal vogels van de Igst der beschermde de diersoorten Hoofdzaak is dat in art 2 onder de vogels die geacht worden voor landbouw of houtteelt nuttig te zijn maar waarvan het dooden tijdelijk en onder zekere voorwaarden door de commissarissen der koningin kan werden toegestaan thans alleen maar genoemd worden verschillende soorten van meeuwen dus niet meer de wielewaal de kraaien roeken en kouwen spreeuwen en mussohen de gorzen rietvink geelvink en hnverkneu welke dieren men voortaan ongestoord kan ve delgea En in art 3 bepalende welke vogels gedurende de eerste 9 maanden des jaars geacht worden nuttig te zijn worden alleen maar genoemd de zwarte lijster meer of gieteling do zanglijster of grauwe Igstor en de veldleeuwerik en dus niet meer de andere soorten van lijsters en leeuweriken de vink en de ortolaan Op de lijst van art 1 die dé te allen tijde nuttig geachte vogels opsomt zijn de karokieten en rietzangers het blauwborstje het paapje en enkele minder bekende geschrapt De Miinchener professor Pettenkofer do bekende bestrgder van Koch s cholera theorie als gegrond op hel bestaan van den komma bacillus en de vernietiging daarvan hoeft tijdens de epidemie Hamburg bezocht en deelt thans in het heden verschenen nummer der Munchener medtcinische Vockenachrift zgne persoouiyke ervaringen en beschouwingen mede Hieruit blijkt dat Pettenkofer op zijn eigen lichaam heeft geëxperimenteerd Aau experimenten op dieren hecht bij namelijk volstrekt geen waarde Hg heeft na zgne terugkomst uit Hamburg tot staving van zijne leer dat de komma baoillus niot tie drager der ziektestof is op 7 October jl voor getuigen te München eene krachtige vleesohnat cultuur mei milliarden van verache kommabacillen uit Hamburg afkomstig tot zich genomen Vooraf had hg ook nog het natuurlijke zuurgehalte zijner maag geneutraliseerd daar volgens Koch het zure maagsap bg den gezonden mensch zelfs eene groote hoeveelheid van komma bacillen onschadelijk maakt Pettenkofer veranderde na deze gift zijn gewone dieet niet ofschoon ongekookte vruchten salade melk en bier daarvan overvloedig doel uitmaakten Dat de bacillen zich iu zijn darmkanaal ontzaglijk vermeerderd hadden bleek uit zijue ontlasting Ook zijn jongere vriend en leerling professor Emmerich alhier volgde op 17 October zijn voorbeeld en beging daarbij opzettelijk nog waro zouden tegen het dieet Bij beide heeren bij Pettenkofer gering bij Emmerich hevig volgde buikloop maar overigens deed geen enkel verdacht syuiptoom zich voor Hun algemeeno goiondhoidsloestand was goed de temperatuur daalde niet geen koorts goede eetlust opgewekte slomiuiug Modioijnen nam Pettenkofer in bet geheel niet Emmerich slechts ééns Binnen acht dagen was ook de door geenerlei aandr ing tot braken vergü ielde buikloop geweken en autoriteiten als dr Ziemssen verklaarden bun dat hunne aandoening met aziatische of met inlandsohe cholera niets gemeeu had De kommu bacillus zoo zegt Pettenkofer kan op zichzelf wel buikloop maar geen cholera veroorzaken lutusschen voegt hij er bij i Indien ik mijne proefneming te Hamburg bad gedaan dan ware do afloop misschien anders geweest Diïartoch ivasjnistdetijdelijke eu plaatselijke gesteldheid of dispositie m werking die Pettenkofer tot do ontwikkeling der ziekte noodig ocht Ook hij meent evenuia Koch op het Elbe watoreene zware schuld te moeten schuiven doch om geheel andere redeuon Terwijl namelijk Koch aan bot drinken van het vuile door Russische laudvorhuuers besmette Elbewater hot ontstaan en do verspreiding der cholera toeschrijft is Poitenkofvr die aan het drinkwater slechts eene geheel ondergeschikte rol toebedeelt van meening dat het tot schrobben en wasschen gebezigde product der Hamburger wnterleidiug m t zijne geweldige massa van vuil den bodem der lianse stad zoo dooren door verontreinigd hooft dat ook het voortretlelgku rioolstelsel niet n eei hoeft kunnen baten Daarbij zijn nog gekomen de buitengewone droogte on warmte van dezen zomer die het gomiddelilu verre overschreden Hierdoor is het grundwater sterk gezonken zoodut in deu door en door vervuilden dro gen bodem de uit Frankrijk en Rusland vermoedelijk reeds sedert lang aaiigebrachto cholera kiemen nu een alleszins geschikt veld tot hare ontwikkeling gevonden hadden Pettenkofer ducht al is de cholera thans haren winterslaap ingegaan in don aanstaanden zomer bij sterke droogte een weder ontwaken en verder verspreiden der ziekto Op grond van zijne theorie verwerpt hij detha s toegepaste quarantaiue afzonderiiigs en onlsmeltiiigsmaatrogelen als overbodig verkwistend en wreed Mankt den bodem gezond zegt hg en gij zult van ty jhus en cholera verschoond blijven Reinigt don grond op wolken de duizenden woningen onzer middenpunten van bevolking gebouwd staan door rioleering aanvoer van goed water wegspoeling enz zoo kunt gij met een gerust geweten de toekomst tegemoetzien Uil Breda wordt gemeld Evenals de hoogleeraar dr Aronstein moet onlangs ook een ander burgerleeraar en wel gt durende de les door de cadetten der Kon Mil Ac zijn beleedigil De van weiuig tucht blgk gevende cadetten moeten het tegenwoordig bijzonder gemunt hebben op burgeileeraren die in bepaalde vakken les geven omdat in die vakken geen militairen te vinden zijn Zij die dr Aronstein beleedigden zgn naar behooren gestraft één is gedegradeerd eeuigen kregen 8 dagen provoost met waler en brood terwijl da straf van den belhamel nog niot bepaald is Het voornomen bestaat hem to verwgderen Buiteniandscb Overzicht Men bericht uit Brussel van gisteren Hot Te Deum ter gelegenheid van s Konings naamdag had langs den weg dien do koninklijke familie naar de kerk zou nemen heden meer publiek dan gowoonlgk heengelokt Er waren omvangrijke maatregelen tot handhaving der orde genomen Te 2 uren hebben de Koningin prinses Clementine do graaf van Vlaandorun de prinsessen Henriette en Josephine on prins Albert mot een talrijk gevolg het paleis verlaten in gesloten gala rijtuigen Dd houding vao het publiek was in het algemeon kalm In de Rue Royale werden er van het balkon eener particuliere club ruikers naar het rijtuig der Koningin geworpen welke door een werkman werden opgenomen en ten bate van eeue socialistische instelling verkocht werden Overigens viel er niets bgzonder voor Hier en daar werden kreten vernomen hetzij toejuichingen voor de Koningin hetzij ten gunste van hot algemeen kiesrecht maar voor het geheel was de stemming zeer rustig Het ministerie Loubet hoeft in de afgoloopen week tweemaal binnen acht en veertig uren een votum van vertrouwen van de Kamer gekregen beide keeren met eene groote meerderheid En toch wordt iu bevoegde kringen betwijfeld of men de ministerieele crisis die reeds sinds het begin der najaarszitting dreigt nog moor dan ééno week zal kunnen uilstellen Er zijn zooveel quaesties aanhangig waarover het ministerie kan struikelen en er is zoo veel lust den val te bewerken dat meer staatsmanskunst dan tot dusverre bij den heer Loubet bleek noodig zal zijn om al deze klippen te ontzeilon De Beurs rekent dun ook reeds met de waarschijnlijkheid van eene aanstaande crisis en men spreekt reeds over de vermoedelijke opvolgers Maar daaromtrent valt nog niets te gissen Alloen is het waarschijnlijk en dit achten de boursmanoeu van het hoogste balaii dat de minister van financiën Ronvier behouden zal blijven Hg staat in de toongevende financieele wereld zoo hoog aangeschreven dat zijn aftreden terstond eene belangrijke daling der Fransoho rente ten gevolge zou hebben terwijl bovendien de tijd van hot jaar al zeer slecht gekozen is om van minister financiën te veranderen Over zes weken toch begint het nieuwe financieele jaar en de bogrooting is nog niet eens door de Kamer in bBhaiuleling genomen en er zal ook deze week niet veel van komen Dan moet da S ji aat haar nog onderzoeken en behandelen en als dus een minislererisis vertraging brengt zal men tot oen kredietwet zijn toovluoht moeten nemen Reeds hel vorig jaar was dit noodig wegens deu tijü door het nieuwe tarief geeischt en daar de Franschen zulk een kriedietwet of voorloopige twaalfden zooals net heet als een toonbeeld van fiuancieol wanbeheer beschouwen kan men er zeker van zgn dat de regeeringspartijen met het oog op de verkiezingen van 1893 al haar best zullen doeil zulk een wapen niet aan hare tegenstanders in handen te geven De uitslag van do horstemmingen 62 voor de Italiaansche Kamer is bekend Gekozen zijn 45 iniuisterieelen en aanhangers van Crispi en 17 leden der oppositie De nieuwe Kamor zal be tann uit 20 aanhangers van Nicotera 30 aanhangers van Crispi 10 socialisten 150 lodon der linkerzijde 100 leden van hot liakercontrum en 130 leden van hot rechtercentrnra De uitslag van 8 districten ontbreekt nog Do meerderheid van de Regeering kan eerst bij de stemming iu de Kamer blijken In verschillende steden hadden botoogingeii plaats voonil te Milaan waar niet ernstige botsingen tusschen conservatieven en radicalen plaats hadden Uit Berlijn wordt bericht dat in beginsel de nieuwe wet op de tabaksbelastmg vastgesteld is Hel recht zal per twee centenaars met 30 M worden verhoogd eu dus op 116 M worden gebracht do belasting op inlandsohe tabak zal van 45 op 55 M worden verhoogd Keizer Wilhelm zal de nieuwe zitting van den Bgksdag openen Za zal buitengewoon belangrgk zijn wogeos de legorvoorstellen Opmerkelijk is dat hoe meer ze nadert des te meer de mogelijkheid van een scheiding ten opzichte van dit ontwerp besproken wordt niottegenstaanda alle partijen van de uiterste rechterzijde lot de uiterste linkerpartij verklaard hebben het te beslrgdon Vele leiders der nationaal liberalen bevelen een schikking aan De Kóln Ztg betoogde dezer dagen dat eene vermeerdering van hel reorutenaantal volstrekt noodzakelijk was en dat de eenige vraag was in Koever de Rijksdag zal weigeren de tlians gevraagde tijdelijke vermeerdering toe te staan Het Keulsohe blad geloofde dat zelfs het min verzoanlijke deel van hot centrum geen conflict zal willen uitlokken dat noodzakelijk de ontbinding van den Rijksdag moet veroorzaken Caprivi s val zou de grootste verwikkelingen medebrengen wegens den eigenaardigen toestand waarin de partijen in Duitschland zich op het oogenblik bevinden en de pogingen der clericalon om grooter invloed te verkrijgen op de regeering i ationale Militie BUHGÏIMEESTERen WETHOUDERS van Gouda Gezien art 9 van Zg ner Majesteits besluit van den 17n December 1861 StaalsHad no 127 gewijzigd bij Koninklijk besluit van den 22 Juli 1892 Staatsblad no 179 Brengen ter algemeene kennis