Goudsche Courant, donderdag 17 november 1892

3 Toen hg vertrok stond de kade vol personen die hem vaarwel kwamen zeggen en menige weemoedige blik staarde hem na terwijl hij opgeruimd met hoofd en handen een vroolgken afscheidsgroet aan de achterblgvenden toewierp Zijn bekenden en vrienden waren eenstemmig van oordeel dat Frits de Gunst wijs handelde en zelfs zijn ouders door dien algenieenen stroom van toejuiching medegesleept deelden in dit gevoelen Toch stonden hun oogen vol tranon hij het afscheid en hun hart bloedde God weet zeide zijn modder of ik hem ooit terug zie Maar Frits zou or wel komen hg was zulk een wakkere jongen Hij zou ongetwgfeld eor schatrijk man worden Dit denkbeeld troostte do goede lieden en toen een vreemde hand hun do oogen sloot maakte het hun het scheiden zoet Ik heb altijd den armen landverhuizer beklaagd die zich genoodzaakt ziet aan de overzijde der zee het onderhoud to zoeken dat het vaderland niet voor hem opleverde Mij dunkt het moet een hard stuk brood wozen dat hij ver van alles wat hij lief heeft uit den vreomdou grond opdelft En hoewel ADVERTENTIEN in alle Binnen en Bultenlandnche Couranten worden dadelgk opgezondè door het I Advertentie Bnrean van A BRINKMAN en Gouda Snelpersdruk vaj A Bhi kman Zoon ZOON te Gouda Bdtt de iogezetenen dia Terlangen als VRIJWILLI6EB b j de Militie op te treden zich ter Secretarie der Oemaonts moetent aanmelden voor oF op den 28d deier maand ran des Toormiddags 10 tot des namiddags I uur dat aan hen die cioh als zoodanig verbinden uit de fondsen der Gemeente een handgeld van DERTIQ GULDEN wordt voldaan dat hy die als VfilJWILLIGEE in aanmerking wil komen moet zyn ingezeten de Syii ongehutcd of kinderlooi ueduwenaar lichamelgk voor den dienst geschikt ten minste 1 560 meter lang op den In Januari van het jaar der toelating als VRIJ WILLI GER hot 19e jaar ingetreden zyn en het 35e jaar niet hebben volbracht tot op het tgdstip der toelating aan zijne verplichtingen ten aanzien van de Militie zoover die te vervullen waren voldaan en een goed zedelyk gedrag hebben geleid GOUDA den 16n November 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN De Secretaris BROUWER 341 Staats loterij Ie Klasse Trekking van Woensdag 16 November No 15277 5000 No 20866 1500 No 14085 1000 No 894 + 00 No 2253 13005 en 18859 ƒ 200 No 13443 16946 en 19801 ƒ 100 Prijïen van 20 44 2589 5168 7779 10706 13181 15793 18385 55 2603 6179 7824 10834 13249 16883 18612 173 2619 5197 7848 10867 13250 15901 18623 187 2637 6247 7890 10886 18271 16906 18550 267 2713 5272 7953 10984 1321 2 15915 18555 853 2720 5294 7983 11034 13309 16031 18628 364 2726 5863 S075 11046 13327 16034 18661 456 2761 5381 8193 11091 13431 16067 18695 2814 5433 8253 11103 13482 16127 18831 2966 5610 8287 11112 13498 i6195 18909 612 3004 6665 8326 11116 13553 16247 18943 115 3025 6580 8542 11276 13558 16284 18958 630 3043 5648 8610 11296 13575 16297 19034 675 3055 5653 8631 11359 13606 16319 19082 705 3127 6671 8665 11426 13610 16387 19133 717 3178 5679 8722 11443 13650 16405 19179 741 3228 5814 8727 11455 13762 16517 19195 783 3243 5826 8765 11566 13866 16519 19196 786 3321 5830 8860 11613 13903 16627 19286 806 3429 6920 8884 11732 14009 16593 19348 837 3435 5939 8889 11748 14084 16697 19385 883 3487 5942 8913 11789 14152 16611 19401 921 3610 6056 8931 11803 14165 16648 19438 956 3617 6163 8992 11810 14296 16657 19445 996 3635 6207 9031 11878 14298 16661 19499 1033 3680 6314 9053 11951 14332 16692 19502 1047 3691 6397 9056 12031 14360 16707 19583 1050 3701 6432 9078 12086 14358 16795 19629 1054 3772 6460 9085 12166 14374 16821 19681 1085 3775 6485 9110 1220 14477 16891 1972i 1093 3806 6493 9129 12229 14493 16916 19729 1228 3969 6519 9182 12292 14681 16954 19771 1233 4086 6572 9332 12321 14772 16966 19887 1246 4098 6589 9419 12392 14794 17007 19908 1860 4114 6619 9608 12414 14820 17074 19923 1389 4188 6709 9531 12480 14840 17081 19948 1462 4197 6733 9540 12439 15047 17083 20120 1482 4208 6742 9564 12443 15103 17087 20122 1606 4219 6770 643 12J73 UI04 17144 20160 1508 4230 6827 9676 12603 15184 17191 20167 1647 4332 6903 9707 12522 15245 17219 20190 1874 4347 6909 9766 12582 15326 17239 20207 1796 4368 6930 9777 12695 15342 17240 20255 1855 4456 6931 9855 12648 16351 17242 20264 1868 4628 6979 9877 12660 15356 17340 20283 4653 7047 99 3 12675 15368 17414 20333 4673 7079 1C030 12£76 15415 17434 20406 2011 4641 717110177 12677 16440 17439 20501 2044 4728 7316 10208 12731 15449 17622 20563 Ï059 4760 7324 10235 12736 15485 17663 205772067 4792 7328 10269 12811 15489 17678 205942169 4796 7339 10354 12873 16517 17710 206992191 4899 7367 10416 12906 1Ö633 17736 207002232 4948 7393 10612 12952 15633 17791 20864 278 4985 7419 10538 12956 15883 17807 208652305 4990 7464 10558 12979 16684 17816 206932317 5016 7546 10563 13013 15689 17843 209412827 5047 7546 10573 13034 15695 17929 209662356 5089 7683 10678 13070 16698 18068 16071 6100 7698 10691 13082 15730 18210 14222 5124 7762 10692 13169 15749 18220 16480 2476 6146 Vorige lijst No 20148 mo zijn No 20168 ADVERTEWTICN Voor de vele bewezen van deelneming ontTsngen by het OTeriydeu van onzen geliefden Vader Behavd en Orootrader betuigen wg onzen hartelgken dank Uit aller naam M M KRUISHEER Gouda 16 Not 1892 Mej M H Kruisheer Agentes van den Heer TIRION Ie Nunen beveelt zich beleefd aan tot het lereren van Brabantsch Linnen EATOENENGOEDEEEn EKZ M G Schouten Kapelle a d IJsel Prijxen van af heden BOONENBROOD LIJNZAADBROOD HAVERBROOD MAïSBROOD ROGGEBROOD 6 per 100 Kilo 6 100 6 100 6 100 5 50 100 Vlamkolen Prima Kwaliteit GROVE VLAMKOLEN per Wagfgon voor f 7ö franco alle Station der voormalige Ned Bhgospoorweg Maaticbapiië Worden odk CONTMACTEN GE8LO TJBS voor franco aan bnis te bezorgen A KAsPTIJir 11 Gouda Nov 92 Flnweelensingel 630 ten voordeele van het alhier op te richten Ji K WMSÊcauvMm op VRIJDAG u in de B K Leesvereeoiging AAJÜVANG 8 o OH Toegangakaarten alleen voor Katholieken zgn tot 18 NOV verkrggbaar h f 0 49 by den Kastelein der Leesvereeniging Het bestunr van D I U c TE HUUR voor een klein gezin eene nette I a ƒ 1 25 per week adres onder No 2230 aan het Burean dezer Conrant Wed M MOL Korte Tiendeweg D 3 is het goedkoopste adres van Nieuwe paraphien en reparatie J T SWAKTSMfiO Bericht de ONTVANÖST e ner Groote Collectie Prenteboekeu BOOZEN FOSTFAFIEB fhotographiön enz b Des avonds wordt gaarne eeqe l r Collectie Boeken volgens verlangea ter kenze gezonden kry Vraag normaal ondergoederen jr y het beste voorbe £ £ l £ hoedmiddel tegen 1 verkoudheden al tegen onvoldoende huidttitwaseming I Alleen echtwanneer met nevenstaand waarborgmerk ge l stempeld met heti Q toT opschrift I W W BengerSShnel en onder de b ndt rkenlDg Tegen namaak wordt dringend gewaarschuwd Depot by ö Hoogenbooin Cz Wgdstraat te Gouda NB De prgien zgn oiet hooger dan vu bet nagemaakte 8tollwerck s Hart Cacao Hoogtte Mt liM t theebrpafaKfekeKe I t CAi VoordeeligI Hart Oaoao la fljnate FoederCacao In bart vorm geperad Spoedige oplosbaarbeid fijne genr delicienae smaak steeds gelijlunatigbeid dea dranks In blikken butsen è 25 Caoao hartan = 45 oent i Caeao hart = 1 8 eent = 1 kop Cacao Verkrijgbaar bij H H Conflsenrs Banketbakkers enz Engros Eipeditie JullUB Mattenklodt Amsterdam Kalveratraat 108 f 1892 Pi 4996 Vrlfdag 18 IVoVember QOUDSCHE COURANT Diiéuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe uitgave dezer Contant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zou en Feestdagen De pr s per drie maanden ii 1 25 tranco per post 1 70 Uzonderlijke Nommers VIJF OENTËN ADVERTENTIEN worden geplaat van 15 regels 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GROOTE LETTBES worden berekend naar plaatSfnimte Bovendien worden alle Advertentiën gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Oe inzending van advertentlön kan gesotaleden lot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave die wyze zal worden besteed dat aan bekwame en ondernemende Nederlandera de gelegenheid wordt verschaft de groote hulpbrwneu van Amerika uiteen economisch technisch eu commercieel oogpuntte bestudeeren wetenschappelijke onderzoekingen inte stellen of nieuwe nasporingen te doen op het gebied der vestiging van de eente Nederlanders in het werelddeel Wordt dus ook aan deze gelden een nationale bestemming geachoaken dau durft het hootdcomitë zich vleien dat in ds staden waar de ubcommigsiën werkzaam waren en ook daarbuiteiunog velen zullen willen bijdragea of hunne bqdragen verhoogen V Met dit doel voor oogen warden commissieleden en andere belangstellenden nitgenoodigd een poging te willen aanwenden ten einde de som der bijdragen die tot 1 Januari 18113 by den penningmeester ran het hoofdoomité den heer 0 Oordes te Amsterdam worden ingewacht door nieuwe of verhoogde bedragen te doen vermeerderen bekende S J de K zgne daad onder bgvoeging dat het zgn voornomen irewoest was zijn neef van het leven te berooven Woensdagmorgen ontkende hij niet alleen dat voornemen te hebben gehad doch deed het bovendien voorkomen als wiat hg zich niets van het voorgevallene te hiunoren Hg is geboeid per boot onder geleide van den gemeente veldwachter De Haas naar Amsterdam overgebracht Naar aanleiding van de slechte uitkomsten welke de afslandsrit tussohen Weenen eu Berign heefl opgeleverd brengt De Kampioen in herinnering welke buitengemeen gunstige resultaten oen dergelgke afstandsrit met rijwielen tusschen Berlijn en Keulen indertijd heeft geiiad Het gold toen een proef om te onderzoeken in hoeveel tgd een bericht door wielrijdors kon worden overgebracht Do weg was dientengevolge in relai verdeeld Do afstand bedroeg 580 kilometer In 28 uren on 37 minuten wab het bericht overgebiaoht ladien men dit vergelijkt mat 71 uren en 35 minuten die de beate Oostenrijksche rgder nooilig heeft gehad springt het voordeel in t oog dat het rijwiel biedt tot hot overbrengen van berichten in oorlogstgd BINNENLAND GOUDA 17 November 1892 Drie manden met soholletjes zgu heden morgen afgekeurd als i nie ongetohikt voor oomqumptio Naar w vernemen heeft de Hegeering der Zuidafrikaansche llepuhiiek voor hel op te richten Gymnaaium hel oog op Nederland gevestigd om als rector aan die instelling te verbinden een doctor in de klassieke letteren van minstens derligjarigen leeflqd van beproefde ervaring en iveienschap en van positief Christelijke beginselen Een honorarium van 860 pond sterling sjoars is voor die betrekking bepaald Belangstellenden kunnen zich aanmelden tot 88 November e k bij professor Mansvelt superintendent van oudertrijs in de Zuid afrikaausohe Republiek tydelijk hier to labde te Utrecht Hotel Ballaugée en voorts bg dan gesaot jlu aa Baalaerta van Blokland te s Gravenhagu Maandagmiddag heeft te Ouderkerk aan den Amstel een moordaanslag op den openbaren weg plaats gehad De heer H G de K opzichter der gemeentewerken die met zijn neef S J de K met da boot van Amsterdam was gekomen werd door dien neef om geld gevraagd welk verzoek echter door den heer De K werd afgeslagen S J de K door het gebruik vau sterken drank reeds in opgewonden toestand verkeerende ontstak over die weigering zoodanig in drift dat h j zgn mes trok eu trachtte daarmede zgn neef den hals af te sneden Het mes stootte gelukkig op den halsboord af zoodat de toegebrachte verwonding niet van ernstigen aard was Door omstanders gegrepen werd De K aan den gemeenteveldwachter overgeleverd die hem iu arrest bracht Bg het eerste verhoor Dinsdagmiddag door den burgemeester als hulp offioier van justitie afgenomen In het Bijblad van hol Amt A ecfesWaif kwam onlangs oen zeer lezenswaardig boschonwing voor over een antiquiteit in onze wetgeving die behoort ts verdwgneu In vele gevallen is men wettelijke interessen verschuldigd eu het bedrag dier rente ia door oeu Fransohe wet van 1807 bepaald op 5 pCt ia huudelszakon In 1857 is die wet de woekerwet bij ons wel lugotrokkon maar hot bedrag der wettelijke iutoross onis onverandord behouden Toch is er iu den rentestand oen groote verandering gekomen ea is het zoer onbillijk dat men 5 of 6 Het hoofdcomité voor de viering van het Columbus feest in Nederland heeft aan de leden der subcommissiën en aan onderscheidene belangstellenden in den lande eene circulaire toegezonden waarbij in herinnering wordt gebracht dat do eene helft der gelden welke bereids byeeogebracht zijn en nog zullen Inkomen brslemd is voor de vorming eener Neder landsche bibliotheek van werken over Columbus en de oudste ontdekkingsgesohiedenis van Amerika op te richten in de hoof lsta l des Bijks Daar intusschen gebleken is dat do hulde welke den groolen ontdekker te Calvi gebracht werd een internationaal karakter miste heeft het hoofdoomité besloten dat de tweede helft dier golden waaromtrent oor dit geval de bestemming was voorbehouden op FEViLLETOni ik woet dat hg de bode is waardoor de beschaving tot de verste oorden doordringt doet het mijn gevoel toch pijnlijk aan dat hel gebrek de prikkel moot zgn liie deze boden voortdrijft j en hoewel ik juich bg de gedachte aan de wildernissen die hun ngvere hand tot welige landouwen zal omploegen zio ik den weemoed van het afscheid en de smart van hel heimwee niet voorbij Ik weet dat de welvaart daar ginds die wonden kan verzachten maar ik weet ook dat zij ze niet kau heelon Ik kan in don landverhuizer nooit iets anders zion dau een onvrijwilligon martelaar voor een later geluk van anderen Golijk aan de krijgslieden welke de vrijheid van hun volk kochten met het offer van hun leven plant hij de beschaving voort met het offer vnn ijn liefste noigingon Maar hij brengt het schoorvoetend De geestdrffl die den eerste den doodstrijd gomakkelijk maakt steunt zgn levonsstrijd niet Be noodzakelijk heul stuwt hem mot haar ijzeren schouders voorwaarts Onbewust van zgn roeping grgpt hg den wandelstaf en ontgint do woestenij alleen opdat zg hem brood oplevere Ik hüb mij daarom nooit recht kunnen lerklaren hoe degenen die te huis een onbekrompen bestaan vonden en wion in hot vaderland do gelegenheid openstond hun bogaafdhoden nuttig en voordoolig aan te wonden zoo gemakkelijk tot hot bosluit kwamen albs to verlaten Weg te gaan van uwe ouders wier hart er behoefte aan gevoelt u in hunne nabijheid te bezitteu die als het tijdperk voorbij is dat If zij uw leidslieden on raadgevers waren de weelde wenschon te genieten deelnemende aanschouwors van uw levensgeluk te zgn afstand to doen van gebruiken en zeden waarin uw aard is opgegroeid u los te maken van vrienden ut wier omgang uw gemoed zich heeft gevormd om in don vreemde u met gewald tu plooien naar gewoonten welke misschien aan uw natuur vijandig zijn u te verplaatsen onder lie den wiur streven een gehoel anderen weg opgaat dan dien gij steeds hebt bewandeld en iu wier midden u wellicht da eenzaamheid van het hart wacht mij dunkt daarvoor moet een krachtige reilen bestaan Is zij de noodzakelgkhoid gg rijt to beklagen Is zij da plicht gg zijt te bewonderen Nocli de eeno noch de andere drijfveer iiail Frans de junst naar de Oost doen reizen In het bezit van oen voldoend kapitaal om er handel mede te kunnen drgven van een gunstigon aanleï een gelukkig karakter en vele talauten was hij bijna eker van eoü onbezorgd leven Het was hem niet fieuoeg Hij wilde rgk worden lachte oom uit dio bij zgn vertrek bezig was mot de toeboreidaplon voor zgn huwelijk en zeido tot hom bg den afscheidsgroet Nu Bruinljo ovor oou ja ir of wal wanneer ik als oen miilioniiair terugkeer sproken wij elkander nader Het zai u nog wol berouwen dat gg niot mede ijjt gegaan Frits had met deze voorspelling niet geheel en 1 ongelijk Wel is waar duurde hot langer dan een jaar of wal alvorfiis hg weerom kwam maar uit