Goudsche Courant, vrijdag 18 november 1892

pCt moet betalen als de rentevoet zoo zeer is ge 1 daald als thans het geval ia De schadevergoeding door de wet bedoeld wordt joodoende veel te hoog In Vrankrgk heeft men daarom onlangs er op aangedrongen dat de wetgever van tijd tot t jd het bedrag der wettelijke interessen zou bepalen Het Amat Eff acht het beter een regeling te treffen die lich steeds aan den bestaanden toestand aansluit en geeft het volgende in overweging Zou het niet aanbeveling verdienen de zettli g n de wettelijke rente geheel af te schaffen en in de plaats aaarvan te bepalen dat in alle gevallen waarin hetiij krachtens ecu wetsbepaling hetzy krachtens oen vonnis niet bij overeenkomst bedongen interessen verschuldigd worden zoodanige interessen te voldoen lyn als overeenkomtn mot het gemiddelde Tan de rente welke gangbaar was over het tijds Terloop waarover ie interessen verschuldigd zijn Voor de toepassing van zulk een bepaling zou van regeeringswege van maand tot maand de gemiddeld j rentestand over die maand en over de met die maand geëindigde twaalf maanden kunnen worden openbaar gemaakt welke opgaven voor rechter en partijen uitsluitend zouden moeten gelden Het opmaken daarvan zou de regeering aan deskundigen kunnen opdrnzen zooals thans ook geschiedt met de prgsconrant voor het recht van successie De wet zou de grondslagen kunnen voorschrijven voor de bare kening van het gemiddelde b v voor de rente in burgerlijke zaken de effectieve rente onzer Staatsfondsen voor die in handelszaken het wiaseldisconto der Nederl Bank of de prolongatie rente ter beurze Voorts zou de wet voorschriften kunnen geven waarnaar de rechter of partijen bij het bepalen van de gemiddelde interessen over eeu langer of korter tijdsverloop dan twaalf maanden op den rondalag van de officieele opgaven zich te gedragen hebben hetgeen volstrekt niet insjewikkeld of omslachtig is Het IfeeiUaH van het ReciL dat dit artikel inlijn geheel overneemt oudersteant het denkbeeld eer en inderdaad is ou spoedige verwezenlijkinger van wel aan te bevelen Voor de rechtbank dp Uirecht is de volgende zaak behandeld A de VVaart voormalige ladingmeostor bij de Maatschappij lot Exploitatie van Staatsspoorwegen te Fijenoord en den lU December 1891 uit den dienst ontslagen is bij de reehtbunk tegen dit ontslag opgekomen Het ontslag is hem gegeven wegens eigendunkelijk verlaten van den dienst met weigering om zich hierover te verantwoorden iJe aanleiding hiertoe is geweest dat hij in don avonii vau 16 November 1891 op het station Feijenoord de onder hem gestelde werklieden een half uur voor het einde van den dienst heeft weggezonden èn toen zelf ook is he n egnan hoewel er nog een wagen steenkolen moest worden geladen De onderstationschef ilie De Waart vruchteloos daarover ter verantwoording heeft geroepen heeft toen dat werk zelf moeten doen Tegenover den adjunct inspecteur die drie dagen later een onderzoek naar het genoemde feit heeft ingesteld heeft De VVaart geweigerd zich te verantwooriien en verklaard dat hij een nieuw onderzoek verlangde mits daarbij niet tegenwoorjig waren de districts inspecteur de adjuncl iaspeotour en de stationschef daarentegen wel de rijksopziener op de spoorwegdiensten Hij heeft bovendien gezegd Ik zijn brieven bleek duidelijk dat hij meer en meer het doel van zijn Verlangen milliounair te worden naderde Dikwijls heb ik pom iiooren zeggen Ik had ook maar naar de Oost moeten gaan neefje even als Frits de runst dan zou ik een geheel andere kerel gt worden zijn Kn nu het oogenblik daar was dat zijn vriend na een afwezigheid van ruim twintig jaar terugkeerde kon ik duidelijk aan oom bespeuren dat hij vergelijkingen maakte en berekende hoeveel rijker en bijgevolg hoeveel gelukkiger de oosterling zou zijn dan hij Zeker zal hij rijtuig en paarden gaan houden zeido hij tegen tante en een huis in de stad eu een buitenplaat koopen Je zult ee js zien welk een praclit en een staatsie Jongens Trui ais ik bedenk dat ik er over gedacht heb om hem te vergezellen Hot stond maar zus of 00 of hrt was gebeurd Je hadt er echter geen zin in en je vader die ons bij zich wilde houden mocht er met van hooreu Het is toch jam ner Tante was niet ongeneigd eenigsz ns in dit leedwezen te deelcn Vroeger had zq zich altijd min of meer boos gemaakt als oom zoo hoog opgaf van den voorspoed van Frits de Gunst Hel is waar zeide zij dan hij wordt schatrijk maar hij moet er ook voor in de Oo=t wonen De voorstelling nu dio tante zich van de Oost vorm e deed haar altijd mot zekere huivering aan dat verre gewest denkon In haar verbeelding was de Oost een land waar de temperatuur gelijk stond met die van een bakkersoveii en waar op een enkaieii Europeaan schors mji en doe geen dteiut meer H i is daarna I niet meer in dienst gekomen Het ontslag dat hierop volgde wordt door hem onrechtmatig genoemd omdat volgens artikel 80 van het reglement betreffende het per oneel geen straf wordt opgelegd dan nadat de betrokken persoon in staat gesteld is zich te verantwoorden en geen ontslag wordt gegeven dan nadat hem de gelegenheid is gegeven ioh schriftelyk te verantwoorden Hij eiacht derhalve de veroordeeling der Maatschappy om hem als schadevergoeding te betalen eon bedrag van BOOU iu ééns subsidiair eeue jaarljjksche uitkeering van ƒ 250 gedurende zijn leven benevens teruggave van het bedrag zijner stortingen in het pensioen en weduwenfonds Deze vordering die door Mr N F van Nooten namens den eischer werd ingesteld werd bestreden door mr Ë N de Brauw die zoo er van contractbreuk sprake kon zijn meende dat deze door eischer was geploegd Volgons pi had de beklaagde ruimschoots tijd had gehad zich schriftelijk te verantwoorden terwijl hij ten slotte de Maatsoh het recht toekende hare beambten te ontslaan Over 4 weken neemt de rechlbauk iu deze zaak beslissing Het ingekomen wetsontwerp tot regeling betreffende I de samenstelling der Landmacht is het uitvloeisel van de overtuiging dor Kegeering dat men bij een wettelijke regeling van den dienstplicht in den blinde tast zoolang de organisatie van de levende strijdkrachton niet wettelijk vaststaat Dit oordeel wetd ook verdedigd door wijlen don heer De Koo Hot tegenwoordig wetsontwerp zal worden gevolgd door wetsvoorstellen tot regeling van den dienst bij de militie bij oe schutterij tot regeling van de dienstplichtigheid bij raililie of schutterij drie ontwerpen I die bij elkander behooreu en eindelijk tot regeling van de dieustplicbiigheid eu van den dienst bij den landstorm Het nu ingediend ontwerp slaat op zichzelf maar houdt verband mei de zooeveu genoemden in zoo I verre hierbij het bestaan is aangenoiueu van do mi I luie van de schutterij en vau den landstorm De minister gaat uit van de B elling dat de inrichting van ons krijgswezen moet gegrondvest zijn op do j weerbaarheid van gansch het volk gepaard aan de natuurlijke sterkte van ons geconcentreerd verdedigingssielsel Vlgemeeue dienstplicht moet de grond slag zijn vau de inrichting der levende trijdkrach I ten Deze kan verkrtigen worden docr vour alle dtenstplichtigi u denzemlen vereischteu diensttijd te oischen Dit stelsel mag wellicht het ideale stelsel der toekomst zijn het is op dit oogenblik niet te bereiken Daarom wenscht de minister eon anderen weg te volgen door d dienstplichtigen in twee categorieën te splitsen door loiing aan te wijzen voor zoover geen andere gegevens tot de spliising leiden waar van in tiju van vrede die der eerste categorie een laugeren werkelijken diensttijd hebben en tot het j eigenlijke leger bohooren terwijl die der tweede catc gofie oen korterun werkelijken diensttijd en een meer beperkten werkkring hebben Voor deze laatslen kan het beginsel van plaatselijke oefeningen in hoofd j zaak worden loegepasi om een z g territoriaal leger j te kunnen vormen Ken gedeelte dor dienstplichtigen zij die zijn aan gewezen voor Ue militie worden ingedeeld bij het na niets anders woonden dan negers slangen en apen Ook had zij vernomen dat men er geen andere dienstboden vond dan zwarte meiden met bloole voeten Nu er echter sprake was van terugkomen om het geld dat in het heete land onder de zwarten was gewonnen lui en lekker to verteren onder de I blanken en zooveel meiden te houden als men maar wilde nu sloot tante het eene oog voor do Oostersche onaangenaamheden welke haar altijd tegen de borst hadden gestuit en staarde met het andere naar den rijkdom vau Frits de Gunst Ik vind het toch aardig van hem dat h j ons huis uitkipt om te komen logeeren zeide tante het geeft I mij wel veel moeite en drukte maar dat heb ik wel I voor hem over Wat een wonder riep ooin uit er is niemand dan wij broeders of zusters heeft hij niet en ik 1 uitgezonderd zullen zijn vrienden hem wel vergeten hebbeu Komt hij reeds morgen oom Nog heden iisteren zoi d de kargadoor mij de I tijding dal het seliip aan den Helder was binnengeloopen En dadelijk liep ik naar den telegraaf om hem te meidon dat hij zich niet te Amsterdam moest oplioudm maar terstond naar Arnhem komen Ik wacht hem met den laatston trein Na het eten gingou oom en ik terwijl tante nog veel to üestioron had om tot ontvangst barer gasten gereed te zijn naar do sociëteit waar hij Je toegezegde lijiie flosch liet komen en nu t mij oen domfc leger in eerste linie dat verder uitvr jwilligdienen den is samengesteld de overige dienstplichtigen die voor de schutterij tijn aangewezen vormen het leger in tweede linie de territorial wapenmacht waarhn ook vrqwilligdienenden wgfl toegelaten Behalve deze mobiele troepen z jn eWHitingstroepen noodig der verschillende wapens die Edt het eigenlijke leger moeten behooren Voorts rekent de minister op eeue reserve in de depots als eerste aenvulling saamgestold uit hen die behooren tot de lichting welke pas uit het militieof sohutterlj vecbaud is ontslagen en on ene aanvulliugareserve waartoe moeten worden a ngewezen de oudere lichtingen dor militie en der schutterij volgende op die welke voor de reserve in de depots is bustemd Eindelijk als de nood zeer hoog stggt moet nog een beroep kunnen gedaan worden op allen die tot s lands verdediging kunnen medewerken tot op zekeren leeftijd Zij vormen den landstorm De mobiele troepen of veldtroepen mooten beataaQ uit A division elk van 12 bataljons infanterie met de noodige cavalerie artillerie genie troepen en de uQodige hulpdiensten Met behoud in t algemeen van de samenstelling der veldtroopen met de thans bestaande organisatie dan zijn daarvoor noodig pi m ii iai hoofden en rekenende op ongeveer 9460 vrijwilligers dan moeten bij de veldtroepen 34850 bij de militie worden ingelijfd De bezettlugstroepen zullen volgens het voorstal bestaan uit 48 compagnieën infanterie en 46 comp vestingartillerie 4 oom pantser fortartillerie 2 comp torpedisten eu 4 comp vesting genietroepen totasl 21760 hoofden waarvan 3900 vrijwilligers zoodat 17850 ingelgfden b j de militie tot de bezettingstroepen moeten behooren De totale sterkte van de korpsen van het leger met du staven en de depotskaders thans 19100 vrij willigers en 44980 dioustpliohtigon zal bij aannomimg der wet worden 13400 vrijwilligers en B2700 dionitplichligen Dit getal kan worden bereikt door aan te nemea een jaarlijksch contingent van IIOOO man en oea zesjarigen diensttijd Hot getal zal met het oog op mogelijk tekort aan vrijwilligers bij de beroilen korpsen op 11500 moeten worden gesteld De depots reserve dienstplicht 1 jaar wordt gtrokend 8632 personen te zullen opleveren terwijl de aanvulliugs reservo diensttijd 2 jaar 762S personen zou opleveren Alles bij elkander wordt dus de geheele diensttijd in leger en reserve 9 jaar waarvan 6 als werkelijke miiiiaire diensttijd kunnen worden beschourd omdat daarin de tijd valt voor eerste oofoning op den licstaanden voet en voor herhalingsoefenin gen ten hoogste 3mnal voor niet langer dan 76 dagen in t geheel Ieder indien h j niet vrijwiUig dient zou du na zijn 29o jaar van alle zelfs van de miuste mililairo verplichtingen zijn ontslagen Voor de schutterij wordt de jaarlijksche lichting gerekend op 20706 man met gelijken diensttijd all bij do niiliiie Uekenonde op 200 vrijstellingen en 1500 aanwijzingen voor diensten b j de zeemacht blijven er 9000 voor de schutterij der landmacht over die in een eerste dienstjaar de eerste oefening krijgen on na atioop van het eerste jaar voor dadelijk gebruik beschikbaaf komen iu de schutierij f declingon waarvan zg de volgende 5 jaar deol uitmaken Uit de schutters wier hoofdzaak zal zijn terrein verdediging van den vaderiandschen boden nootje maakte Eensklaps ontwaarde hij onder de binnentredendcn een lang heer roet grijze snorren die oen gepensionnoerd officier bleek te zijn en behalvs die snorren uit zijn soldaten loopbaan oen zekere ruwheid van spreken had overgeliondon Men zal reeils opgemerkt hebben dat oom dezelfde eigenschap bezat Zeg eens majoor riep oom Ik krijg van a ond een oude kennis van je oven Wie Frits de Gunst Ja Ik wist dat bij in aantocht was Hg heeft een snelle rgis gemaakt Het zal me benieuwen Bruintje hoe hij er uitziet Wat ouder donk ik en door de zou verbrand En wat dikker Dat denk ik niet Zijn gezondheid is niet van de beste ten minste bij klaagde er over in zijn laatste brievon Hel is voornamelijk daarom dat hij terugkomt Zoo gaat het altijd in de Oost Men mag al blgdo ziju als men er niet krepeert Komt die zwarte meid ook mee Mot de uitdrukking die zwarte meid woid zooals ik later ontdekte do echtgenoote van Frits de Gunst aangeduid Waarachtig antwoordde oom donk jo dan dat hij die maar zoo achter kou laten Hordt vervolt d zullen slechts infanterie eu vealing artillorie worden gevormd De depots reserve dor schutterg wordt gerekend op 1B770 man en de aanvuUings roserve op 13970 man Door de invoering van dit ontwerp zal alleen eene verhooging van de uitgaven voor het leger het gevolg zgn welke verhooging geraamd wordt op ƒ 86 120 De organieke sterkte van het leger op voet van oorlog bedraagt 681 IB man Amerikaansch predikant Geliefdeu aan het einde van onze samenkomst zal oeno collecte plaats hebben De rgkon zullen geven van hunnen overvloed maat ook het penningske dor weduwe versmaden wij niet Vergunt mg or bij te voegen dat het pennin ske der weduwe thans gesteld ia op twee en een halven dollar Men meldt uit Den Haag Heden middag word het hofje van Vosvelt in de Gröote straat in rep en roer gebracht door hevig gillen van een paar vrouwen die bloedend vluchtten achtervolgd door een in dio buurt ongunstig bekend staand persoon Deze persoon sedert een drietal jaren als küloi iaal uit ludiö teruggekeerd had nl roeds meermalen hg zijni moüder die in genoemd hofje woont twist gezocht doch tot handtastolijkhedün was het tot nog toe zelden gekomen Heden echter wetende dat zijne zuster en haar vrijer voor eenige dagen bij zijne moedor waren komen in wonen had hij een scheennos weten machtig te worden en kwam hij onverwacht bij zijne moedor aankloppen Alvorens hij ochter zoo ver gekomen was vluchtte zgne zustor die hem zag aankomen en iu onmin itiet hem leefde het hofje uit doch zij struikelde over een voorwerp dat in den weg stond zoodat haar broer haar geheel in zijn macht had De wuestaard ontzag zich niet het meisje dat niet den minsten weerstand kon bieilen eeue vrij diepe snede aan het hoofd toe te brongen Nog echter met voldaan zijnde vorwondde hij daarna zijn oude moeder en zijn aanstaanden zwager waarna hij zich verwijderde om eenige oogenblikkt n later teru te kooren kennelijk met even slechte bedoelingen In dien lusscheiitijd had hij er een borrel op genomen Bij zijne terugkomst iu liet hofje werd hij echter door oen politioagent fiegrepon die geholpen door eenii e burgers hem naar het commissariaat ovorgobiacht Do drie gewonden werden legen don avond na in hot ziekenhuis te zijn verbonden eveneens naar het commissariaat geleid teneinde oen verhoor te ondergaan ïo Sydney in Australië is het echtpaar Makin gevangen genomen wegons verscheidone gevallen van engeltjesinakenj Reeds zijn vijftien kindorlijkjes opgegraven in den tuin bij het huis te Chippendale waarin genoemd paar woonde Ook weid beslag gelegd op een pakje lange naalden die sporen vaii bloed ïortoonilen De geneeskundigen konden door den vergevorderden staat van ontbinding der lijkjes de oorzaak van den dood niet aantoonen maar volgens hunne ineening werd den kindertjes het loven octnomen door het doorboren van hart of ruggegraat raot naalden In en bij een huis waar het echtpaar vroeger woonde wordt thans een onderzoek ingesteld Dr Thomas NeiU ook bekend als Neill Cream de handelsreii iger maar nog meer als giftmenger en vrouwenraoordenaur in Londen en in Amerika is gistorenocliteiid om 9 uren op een biniieupiein van de Londonsche gevangenis Newgate gehangen De beul kwam don vorigen namiddag in Londen en logeerde in de gevangenis Volgens eene nieuwe regeling mocht hij niet moer het hauglouw medebrengen maar werd hem dat verstrekt een nieuw hennipkoord van oen duim iu diameter Volgeus de nieuwe bepalingen is do lengte van hot koord en dientec gevolge de grootte van den val dien do gehangeno doet als bot luik onder zijne voeten wegvalt niet moer aan het goedvinden van den scherprechter overgelaten maar is nu bopaald uaar hot lichaamsgewicht van den veroordeelde Noill viel iets meer dan B voet en wordt gezegd oogenblikkelijk o zijn gedood Voor do eerste maal worden bij eeue tercchistulUng geen vertegenwoordigers van do Fors toogelateu De veroordeelde heoft don dag te voren zgn testament gemaakt s nachts sliep hij weinig en onrustig om 8 uren s morgens gebruikte hij een ontbijt met thee en eieren vorvolgens luisterde hij uaar hetgeen do geestelijke van lie gevangenis tot hora aaide maar antwoordde niets Hij zag bleek on vermoeid Kwart voor negenen begon de gevnngenisklok te luiden Neill liet zonder weorstaud zijn armen vastbinden wandelde mot vasten stap naar het schavot on ging onder het koord staan De schorpreclilor sloeg den strik om den hals van den veroordeelde plaatste een wit kapje up zijn hoold eu trok dit over de oogen De geestelijke die tgdens den gang uit de cel naar het schavot de gebeden in de inglicaan sche Kerk bij een begrafenis gebruikelijk had opgezegd as nu aan het Onze Vader De scherprechter gaf een wenk aan de twee bewaarders waar tusschen do veroordeelde stond Zij traden ter zijde on stapten van het luik Toeii schoof de scherprechter mot zgn voet oen grondel weg het luik sloeg open en de veroordeelde viel en hing Negen uren sloeg de klok Terstond werd op de gevangenis de zwarte vlag geheschen ton teeken dat het doodvonnis was voltrokken Om do gevangenis stond een meiiigte menecheii en in deuren en ramon der naaste huizon wa ren vele nieuwsgierigen Toen de zwarte vlag werd geheschen bleek men algemeen voldaan to zijn Er werd gejuicht en zelfs in de handen geklapt Dr Nansen de Noor die zich reeds naam maakte door zijn gelukkig volbrachten ondorzoeKingstocht door Groenland in 1888 89 las eergistoreuavond in het Kon Geographisch Genootschap in Londen over de Arctische reis die hij in hot volgende jaar gaat ondernenion Door zijn onderzoek dor stroomingon in de Foolzeeen is deze geleerde Noor tot do overtuiging gekomen dat het mogelijk is van de kusten vau Siberië over de Noordpool Groenland te bereiken Mot oen bijzonder sterk gebouwd houten scheepje 101 voet lang maar met opzet plomp en zooveel mogelijk iu ronde vormen gebouwd van stoomverinogon en zeilen voorzien bemand met twaalf uitgezochte zeelui en voorzien van levensmiddelen eu benoodigdhedeu voor vijf of zes jaren zal hij in het aanstaande voorjaar naar den mond van de Ijena varen Met het einde van Augustus hoopt hg de westkust der Nieuvve Siberische eilanden te zijn gopasseerd on het vorst mogelijk noordelijke punt iu open water te hebben bereikt Hij zal dan in do buurt zijn waar iu Juni van 1881 de Jeamtetk verging Daar zal hij de beste plaats tusschon het ijs zoeken om met de strooming die over de Pool loopt uaar Groenland te drijven Daar ovorblijfsolen van do Jmmiük langs dien weg het Amerikaauscho land bereikten meent dr Nansen wol eeue poging te kunuoii doen om ook op die wijze eeue Poolreis van dno jaron te maken Wordt zijn schip door de ijsschotsen gekraakt dan is hij van plan alle provisie steenkool en booten op een ijsscliol to plaatsen en mot zijne mannen op deze te knmpeeren De Niines wijdt een hoofdwtikol aan don koenen jongeu Noor en is vol bewondoring over zijn moeti en zijno oorspronkeigkheid Hij beschouwt de Poolstrekon zegt bat blad zooals Stanley en Livingstone het Donkere werelddeel deden Zij trokken er in en kwamen er door Twintig jaren geleden wareu do gevaren en onzekerheid om Afrika to doorkruisen zoo groot als deze dio nu Dr Nansen zal ontmoeten wij hopen dat hij don Igd zal uolevon dat een tocht door de Poolstrooraingèn geleld een even zoo mogelijke zaak zal worden beschouwd als ons nu oen reisje langs de boorden van de Zambesi toeschijut Bulteolandsch Overzicht Iu do Franscho Kamer is hot debat over de wijziging der drukperswet niet afgeloopen het zal heden worden voortgezet De verwachtingen zgn thans gunstiger voor de aanueming Er wordt gesproken van 40 a 60 stemmen meerderheid voor de Kegeering Leve het algoraoen kiesrecht hoorde raon to Brussel b j het uaamfeest voor koning Leopold slechts éénmaal uit de dicbtopoengodrougen menigte die saraon was gestroomd om de koningin on do prinsessen uaar de kerk te zien rijden Die uitroep was het protest van een hartstochtelijk voorstander die de met eon levo de koningin vuu de haloons der clubs gestrooide viooltjes opraapte en terugwierp Overigens geen betooging van belang de liberalen on socialisten onthielden zich overeenkomstig hun laatste afspraak Alleen 150 studenten hiolden eene vergadering waarin zij besloten in do studentenwereld een propaganda voor algemeen kiesrecht to beginnen aan die dor arbeiders niet ongelgk Minder rustig ging het te Leuven Ondanks hot verbod hielden ongeveer 6000 personen euii bijeenkomst op straat en een optocht waarbij de politie met steenen geworpen werd De hoer Frèie Orban het hoofd der Borlijnscho oud liberalen zal bij het adres bebat een grooto politieko rodo honden Men verwacht bij dat bebat interessante discussies Zoo van de liberalen krachtige protesten tegen de onderwija paragraaf in do troonrede ls do heoron t maar niet te lang maken want hot publiek verkeeri noch links noch rechts iu ecu stemming om lange roilokavolmgen ti hooren men wil afdoening vau zaken Do Duitsoho iiladon govcn bij voortduring lange artikelen over de nieuwe legerwet De nationaalliberalen trachten in de Kölnisohe de verandering voor te stellen als niet zoo bar als zij er uit ziet zij pleiten daorom voor amendeering van het ontwerp on geen verwerping De conservatieven blijven steeds slecht gehumeurd en mag men de Kreuzzeitung gelooven dan wordt dit met den dag erger Ook in militaire kringen worden steeds ernstige bedenkingen gemaakt tegen den tweejarigen diensttgd men vreest dat het Duitsche leger daardonf meer in gehalte zal verminderen dan t in getal wint buitendien zou bet voorbeeld van Duitschland ook Oostenrijk eu Italië kunnen verleiden den diensttijd te verkorten met dat gevolg dat de legers der drie bondgenooten uit den aard der zaak in den grooten oorlog iu het onderspit moeten blgven Nu de herstemmingen voor de Kamer afgeloopen zijn is de balans opgemaakt Alzoo is men tot de volgende cijfers gekomen 100 leden der rechterzijde die zich verbonden hebben jegens den vorigen minister president Rudini 200 leden van hel rechter tereu linker centrum die gunstig gezind zijn jegens hot tegenwoordig Kabinet doch op een gegeven oogenblik uit elkaar kunnen gaan 35 leden behoorende tot den aanhang vau Zanardolli die minister van justitie was in het miuisterie Crispi maar lie geacht wordt te hunkeren naar het presidentschap van het ministerie en zich niet verbonden rekont aan Crispi 45 handelbare radicalen 25 onverzoenlijke radicalen en socialisten 17 van de groop Nicotera 30 aanhangers van Crispi 50 leden van de Fiemontoesche groep Wij geven deze Igst zooals wij haar vinden doch raadzaam is hot niet nl to veel waarde aan deze classificatie te bochten Toen de minister president Crispi indertijd bij de algamoene verkiezingen gezegd werd eene grooto ovorwinning bij de stembus behaald t hebben zoodat velen hem nog een langdurig ministorieel leven voorspelden was het hiermede spoedig gedaan Hij viol als het ware bij verrassing INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur Bij dezen verzoek ik UEd beleefd om ecu plaatsje in uw geacht blad Uit eene circulaire rondgozondon aan do leden van do Sociëteit Ons Genoogon zien wij dat het gezülschap van t Tlieaire des Variétés uit den Haag ton tweede male eene voorstelling in de zaal Kunstmin komt geven mot geheel niouwe artisten De eerste voorstelling welke dit gezelschap gaf was op Donderdag 29 September j l Aangezien hot gozolschap alhier nog nagonoeg onbekend was was de opkomst van t publiek niet bijzonder groot Zij die de eersto voorstelling bijwoonden zullen dus niet nalaten om diegei en die daar niet waren thans te animeeren er gebruik van te maken Dat do Gouwoiinars liefhebbers zijn van een net cnféchantant is bewezen door de stampvolle zalen in bovengenoemdo Sociëteit godurende de laatste kermis Na U M lo R mijn dank gezegd te hebben voor de verleende plaatsruimte noem ik mij UEd Dienstw Dienaar X 341 Staats loterij Ie Klasse Trekking van Donderdag 17 November No 10241 ƒ 400 No 16186 f 100 Prijzen van ƒ 20 229 4361 5886 7889 10597 13131 15417 17914 526 4548 5918 S456 10679 13285 15443 18030 1344 4568 6284 8482 10718 13811 15817 18908 1702 4742 6328 8600 10736 13895 16000 18962 2377 5131 6703 8604 10778 14107 16275 19409 2481 5224 6717 2524 6227 7014 2979 6229 7095 3115 5253 7302 3163 5441 7384 3611 6525 7528 3762 3774 7808 3853 5877 No 7953 m z 7943 eu No 8747 11076 14193 16711 19442 9230 11141 14257 16998 19686 9406 11S44 14844 17019 19785 9488 11371 15011 17057 19797 9B03 11484 16112 17163 20460 9675 11756 1B276 17413 20746 9965 12480 15291 17877 20987 41 93 m z 11493 MARB TBEBICHTEN jQOUda 10 November 1892 Bij voldoenden aanvoer was de haudel flauw Alles moest tot eenige verlaging worden afgegeven Alleen kanarie knol en henuepzaadj hooger met eenige vraag Tarwe Jarige Zoeuwsche ƒ 6 50 A ƒ 7 25 Nieuwe dito ƒ 7 40 a ƒ 7 76 Mindere f 6 90 a ƒ 7 25