Goudsche Courant, vrijdag 18 november 1892

VT Zaterdag 19 Noir lnber 1802 4097 GOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad oor Gouda en Omstreken Oe inzending van advertentlén kan gesohledon lot e n nur des namiddags van den dag der uitgave gedaan hebben ffWaaraohtig niet zeide oom Dat laat zich verstaan betuigde de dokter Ik wist dat mevrouw de Gunst eon donkerder gelaatskleur b zat dan onze noordelijke schoooeo evenwol was het voor het eerst dat ik haar den weinig eerbiedigen titel van zwarte meid hoorde geven Ook was de bijzonderheid die met het curieuse woord Indische aangeduid werd mij onbekend Het verdere gesprek tusscben oom den majoor en don dokter gaf mij daaromtrent ruimere inlichting Het bleek dat de vader van mevrouw de Gunst iemand geweest was die na een korten tijd als ambtenaar in het binnenland werkzaam geweest te zijn een groot vermogen bijeen gegaard bad niemand wist hoe en door het koloniaal bestuur ontslagen was niemand wist waarom Nochtans schenen de lieden van stand en aanzien waarmede die heer omging van oordeel te zijn dat de oorzaak van het een zoo min als van het ander genoeg verklaard was on de exambtenaar stiel ondanks zijn schatten twee of drie maal het hoofd toen hij pogingen deed om de haud meester te worden van een blank meisje van goeden huize Hij trok zich gramstorig uU de zameuleving terug en leefde als volon in de Oost met een inlandsche vrouw Hot eenige goede dat ik van den man hoorde was dat hij zich voor de kinderen die uit deze betrekking voortkwamen een zorgend vader toonde Voor zoover dit in Indie mogelijk is en huu doffe geest er vatbaar voor was liet hij hun een Afwgkemle ƒ 6 26 a ƒ 8 Polder ƒ 6 25 a ƒ 7 Roode ƒ 6 ƒ 6 40 Anuel 6 80 i ƒ 7 20 Roga o Zeeuwsohe ƒ 5 TO a 6 Poldar ƒ 5 s f S 40 Buitenlandsciie per 70 kilo 4 50 a ƒ 6 26 Gerst winter ƒ 4 80 a 4 75 Zomer 4 80 i ƒ 4 50 Clievalier ƒ 4 76 a ƒ 6 60 Haver per heot ƒ 3 40 a 4 per 100 kilo ƒ 7 40 a 8 Heunepiaad lolaiidsoh t 9 75 ü ƒ 10 26 BuitoDlandich f l lh a ƒ 8 Kaüariezaad ƒ 13 60 a 14 50 Erwten kookerwteii ƒ 9 25 a 10 Buitenlandaoh voererwten per 80 K G 6 26 a ƒ 6 60 Boooen Bruioeboonen ƒ 8 75 a ƒ 9 76 Witte boonen ƒ 8 a 9 25 Koolzaad ƒ 8 75 a ƒ 9 26 Mais per 100 kilo Bonte Amurikaansohe f 6 20 a ƒ 6 40 Cinquantine 6 60 a 6 76 Veemaekt Melkvee goede aanvoer handel en pryien wat boter Vette varkens goede aanvoer handel vrgwel 22 a 26 et per half KG Biggen voor Engeland goede aanroer handel vrijwel 21 a 22 ot per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel redelyk ƒ 0 80 a ƒ 1 40 por week Vette sehapon goede aanvoer handel vrqwtl 16 a ƒ 20 Nuchtere kalveren redelijK aanvoer handel vlug ƒ 6 a ƒ 12 Graskalveren goede aanvoer handel vrijwel ƒ 24 a ƒ 60 Aang voerd 42 partijen kaas Handel vlug Isto Qoal ƒ 28 a ƒ 30 2de Qual ƒ 25 a ƒ 27 Zwaardere ƒ 30 ü ƒ 32 Noord Hollauilsche ƒ 29 a 34 Boter goede aanvoer handel vlug Goeboter ƒ 1 60 a 1 70 per kilo Weiboter ƒ 1 40 a 1 50 per kilo Burgerlijke Stand GEBOREN 14 Nov Antonia Getharina Margaretha ouders J L Kuis en A F W van Wel Elizabeth ouders L de jong en A van Zwet 16 Antonius Joseph ouders C P W Desstng en G M Wennekers 16 Lucas ouders P Annaars en P van Oudshoorn Johannes Martinus ouders F Furrfr en J A van Leeuwen GEHUWD 16 Nov P H Balei en W van Erk S Meger en A Hofman C J Kromme en C J M Bosch L de Vroedt en J M Schwartz L H Mus en O 3legt W Bossers en B Kamp Reeuwijk GEBOBEV Jan ouders J Schalkwijk on S Velthuis Martienus ouders M C van Harskamp OVERLEDEN P Burger 1 m GEHUWD E H van Beek en G C Neerscholtea Moordrecht GEBOREN 5 Nov Ingetje onder H Slobbe en D Oostfrom OVERLEDEN 5 Nov J Wolvers 7 m 8 IJ Ouwerkerk 89 j GEHUWD 10 Nov U Brandse en M C Braschoofden De Cholera kan meestal voorkomen worden door bij de EERSTE dunne Ontlastinsr GENEESKUNDIGE HULP in te roepen Gebruik toch alles gekookt APVERTENTISil Getrouwd J K T VOS ÏN M J J DÜTN8TEE die mede oameiis wederzjjdsche familie hnnnen dank betuigen voor de belangstelling bg die gelegenheid ondervonden Hagt 16 Nov 1862 De Heer en Mevrouw LEIJ DS Lolids VAK Gooa betuigen hun dank voor de belangstelling bg de geboorte van hunnen Zoon Kampen 16 November 1892 De ondergeteekende betuigt zjjn oprechten dank voor de vele en hartelijke bljjken van belangstelliug die hfl bg gelegenheid van zgn 60Jarig Jubilaeum als Geneesheer heeft ontvangen Dr A RüMEIJN ADVERTENTIEN van A BRINKMAN en in alle Binnen en BuUenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door hetAdvertentieBureau ZOOI te Gouda wor LB3sr Onderrokken FEANSCHE STOOMVEEVERU Chemische en Zwitsersche Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenheimer Rotterdam O X3 d O r t a 111 e s mUeuwMte tioorteu SCHEITK Zn TE HDOR voor een klein gezin eene netta BOVKKWOKI fi 1 25 per week adres onder No 2230 mi bet Bureau dezer Courant Alom te bekomen BE BOÜBSCnE UlASEir of de beschryving der beroemde geschilderd Kerkglazen van de Groote of St Janskerk Is Ter Goude benevens de geschiedenis der 9t Janskerk der Glazen der cartonteekeningen eni waarbg is toegevoegd een afzonderlgk leveoibericht der beroemde Glasschilders de Gebroedon Dirk en Wouter Crabetb Specialiteit voor het toornen en verven van alle Heerenen Oameskleediugstakken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trgpen met nieuwe patronen geparst Kwasten Garnituren Neteldoek Tnllea Kanten Veeren eni Alle goederen kunnen in elkander blgven en worden on schadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken VAN OS Az Kleiweg A No 73 Zsor Hette Gesteendrukte NAAmASTJSS worden GELEVERD door A BUlNKMAiX en Zn Het groote aantal zenuwkwalen van reuuwfaoofdpyn af tot de voorafgaande keuteekenen van apoplexie herseuberoerta te trotseena nog steeds alle middelen door de medische wetenschap aangewend Eerst aan den nieuwen tijd komtds eer toe dat zij door het gebruik maken van den eenvoudigsten weg namelijk langs de huid eone physiologische ontdekkmg gedaan heeft die na houderde proefnemingen thans over de geheele wereld verbrod is en terwijl zij in wetenschappulyke kringen do hoogste belangstelling wekt tevens eene weldaad hipt te zijn voor de aan zenuwkwalen lijdende mensobheid Drze geueeawijze ia uitgevonden door den gewezen Officier van Uezondheid Roman Woissmann te Vilshofeu en berust op de ondervinding opgedaan in eene óO jarige praktijk Door wassching van bet hoofd eenmaal per dag worden daartoe gesomkte stoffen door de haid onmiddellijk aan net zenuwgettel medegedeeld Met deze geueeawijze werden werkelijk schitterende resultaten verkregen en ty maakte zooveel opgang dat van een door den uit inder geschreven werkje OVER ZENÜWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnen korten tijd reegis de 21e druk verachenen is Uit boekje bevat niet alleen voor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelfs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappelijke verhandelingen uit de mediSOhe bla n die aan deze gnnceswyze gewyd zgn zoomede afschrift van tal van getuigschnften van hooggeplauUte geneeskundigen onder welke P Meniere med dr profeSSOr aan de polykiiniek te Parijs rue Rougemont 10 Steinsrreber med dr praktiseerend geneesheer aan bet krankEinoigea gesticht te Charenton S mitStsrath Ur Cohn te Stettn Grossmnan med dr arrond arts te Jöhllagen Dr P Forestier geneesheer dlreoteur van het hospitaal te Agen Geheimratb Dr Schering kasteel GutenfSels Bad Ems Darsea med dr geaeesheer direoteur der galvano therapeutiscbe inrichting voor zenuwlilders te Pariis rue St Honoré 334 Consul von Ascheubach med dr te Corfu Dr Busbaob arrond arts te Zirknitz Ober stabsarzt Jeobl med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Parriére Eure lid van den Conseil Central d hygiöne et de Santé in Frankrijk en vele andoren Aan allen wier zonuw gestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwaebtigheid lijdea waarvan de kenteekenen zgn chronLsohe hoofdpijn migraine schele hoofdpijn bloedaaadrang groote prikkelbaaheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder alle zieken die door beroerte getroffen werden en nog lijden aan de gevolgen daarvan zooals verlammingen OB vermogea tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatseliike zwakte verzwakking van geheugen enz en zij die reeds onder geneeskundige liehaiidoling geweest zijn maar door du liikenda middelen als ontboudings en koudwaterkuiir wrijven electriseeren stoomlooi of zeebade i geen genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en len slotte zij die vreeS gevoelen VOOf beroerte en daartoe reilen hebben wegens verschijnselen als zich aanhoudend angstig roeien verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pyn onder het voorhoofd suizing in de ooren het voelen van kriebeling in en bet slapen van handen en voeten aan al deze dne catef oricn van zenUWlijderS als ook aan jOnge mOiSJeS lijdende aan bleekzucht en krachteloosheid ook aau gezonde zelfs aan jonge personen die veel met hel hoofd werken en geestelijke reactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden ziob het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kOSteloos en franco verzonden wordt door LEMAIHE Co Apothekers te Parijs rue de l Kchiquier 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding dor geneeswijze vau IIOMAIN Wi iSSMAJ i Oud Offioier van gezondheid eere lid der Italiaansche Saniteits ordo van het Witte Krnia en verder te Amsterdam door M CLEBAS Co Heiligeweg 42 Rotterdam F E van SAI TE KOLFF Apolhekcr Korto Hoofdsteeg 1 1 UtrecUt LOBRV POItTON Oudegracht bij de Gaardbrug F 160 Gouda Snelpersdruk vaa A Biii jkban Zooi Oe mtgave dezer Coaraut geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen D prgs per dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 izoaderljike Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 18 November 1892 Het was een eigenaardig genot voor ons die gewoottlyk n heeren der schepping in onze stad zien i optreden tot het houden eener voordracht gisteren avond eene beschaafde dame iu ons midden te zien Mevr Kath Osteu Saoken die als recilatorin een goeden naam heeft blijkens het elders o a in Arnhem behaald succes toonde ons dien naam alleszins te verdienen Inderdaad het is een vrouw die de kunst van het voordragen van gedichten uitnemend verstaat en die zonder hot minste effectbejag diepen indruk maakt en de voorgedragen stukken tot hun volle recht weet te doen komen Het programma was raet veel zorg samengesteld daarin heerschte de noodige afwisseling zoodat wij nu eens een geestig sprookje als JÜaa Quortett van den Eus Kriloff dan weer een gevoelvol gedicht als Terje ffigeii van Ibseii te hooren kregen Met de voordracht van bet laatstgenoemde iiad jluc Oetaa bijzonder veel sucooe Nadat zij was aangevangen met 8t Peter mil der Gein van Hans Sachs deed zij volgen kleine gedichten van Gothe Schiller Lessing c a waaronder ook voor ons althans minder bekende grootheden dia echter de kennismaking ten volle waard bleken te zijn Het geestige gedicht vau ErtI Dm grimte Leid was ongetwijfold ëeu der nrs van het programma die het meest in don smaak vielen Mevr Osten gaf een nieuw bewigs dat zij voor de noodige afwisseling wist te zorgen hare toehoorders ook een der raadsels van Kóruer op de oplossing waarvan vrij spoedig door een der aanwezige dames werd gevonden Voor het geval dat ook onze lezers die de voordracht niet bijwoonden daaraan eens hunne krachten willen beproeven laten wij het hier volgen fEVILLETOni I Hij moet er een mooije pruim geld mee itetrouwd hebben Dat geloof ik Ik verzeker je dat bij elk jaar voor schatten koflij nan de Maatschappij levert en 11 komt van zijn eigen plautaadjes en die plantaadjes behoorden aan zijn vrouws vader Je moet maar naar de Oost gaan zeide de majoor Ik heb altijd wel gedacht dat die de Gunst jn slag zou slaan t Was een fidele vent Hoe is hiJ lun die meid gekomen Haar vader wou er graag af en zij was dol op een jongen Hij wist dat de oude beer en warm in zot en ging er op af Of hij gelijk bad riep de majoor uit de volheid zgns harten Is zij geer Indische van geboorte mijnheer de isruin vrofg dokter Baars die eonigen tijd naar not gesprek geluisterd had dat niet binnensmonds werd gevoerd raaKt lati Haar oude had er nog twee zoo en 101 ze erven Anders zou do Gunst het ook mot ADVfiRTENTlBN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Oenten iedere r l meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt I vermeerdering der toelagen de toenadering der Boschnegors te bevorderen De grootopperhoofden der Saramacca en Moesinga negers Akrosoe en Vroomhart geheeten zullen in plaats van 230 en ƒ 200 ieder ƒ 400 krijgen en voorts zal ƒ 300 worden toegekend aan een vertegenwoordiger te Paramaribo van bet grootopperhoofd der Aucaners eeu en ander gevolgen vau de onderhandelingen met en toezeggingen gedaan door genoemde Granmans bij hun aanwezigheid te Paramaribo op den verjaardag van H M De besprekingen zullen het gevolg bobben dat het vervoer van de goederen enz den goudontginners op de Marowijne tot een lager tarief zal plaats hebben Tot een goede verstandhouding met de Aucaners kan de aanwezigheid van een der oudste kapiteins te Paramaribo veel bijdragen zegt de Gouverneur Het grootopperboofd der Saramaccars heeft zgne hulp toegezegd voor de gouddelving in BovenSuri name en beloofd het zijne er toe bij te dragen dat de toevoer van hout zal toenemen Aan aaze die Bu slechts IBO geniel ïal een verhooging tot ƒ 400 worden toegelesd Het voornemen is echter die hoogere toelagen niet toe te kennen zoo niet vooraf blykt dat zg van hunne zijde het besprokene na komen Oft bin ich dor Menschen einziges Wissen Der Grosze giebt sich mil mir nur ab Mich zu erzeugen sind Vielo bellissen Wer mich hat kommt au den Bettelstab Wer an mich denkt hat Vieles verbrochen Auch der Stocktaube hort mich gehn Uer Stumme selbst bat miob ausgesprocben Und der Blinde hat mich ganz dentlich gesehn Man erhalt mich gratis una ohne Geld Ich bin der Urstoff der ganzen Welt Wy eiodigeu met de b90Pil te spreken dat als Muvr ÜstenSackeu een v ifW d jaai wederom aan ons land een bezoek braigt zg dau Gouda niet moge voorbijeporen maar hiepr wederom optreden r f Naar de Umlmrgnr Kurnrw iiit de beste bron verneemt was het ook door om overgenomen bericht betreffende het klooster te SHapeUeld en de verzending van door de eerw austora vervaardigde dure misgewaden naar Gouda en Mnkriik geheel uit deInMit gïgrepe 1 11 De bondsraad van den Nederlandsohen coöperatieven bond heeft aan de Tweede Kamer eeu adres gericht naar aanleiding van de wijze waarop de regeering de coöperatieve vereeuigtngen wenscht aan te slaan in de bedrijfsbelasting Zij zullen nl 2 pet hebben te betalen over de zuivere baten na aftrek van 4 pet van het iu geld gestorte aandeelenkapitaal Bij naamlooze vennootschappen zal die heffing van de overwinst 3 2 pot bedragen maar zoo voert het adres aan de druk zal toch voor de coöperatieve vereeniging veel Da personen die wejfens de Panamn quaestie zullen worden vervolgd worden beschuldigd van misbruik van vertrouwen eU bedrog Het openbaar ministerie meent in de contracten over de uitvoering der bouwwerken voor deze misdrijven bewijzen te hebbeu gevonden De behandeling der zaak wordt ongeveer over een maand verwacht In welonderrichte kringen te Parijs is men van oordeel dat nu het rechterlijk onderzoek in do Panamazaak is begonnen de regeering zal weigeren bij de interpellatie over deze zaak nadere inlichtingen te geven Uit Suriname De Gouverneur heeft aan de Koloniale Staten voorgesteld de begrootiug voor ISUS te verhoogcn met ƒ 750 teneinde door een kleine beschaafde opvoeding geven eikande zo als zgn wetI tige erfgenamen en vermaakte hun bij testament zijn geheel vermogen Aan Pril de Gunst viel door zgn huwelijk met de oudste dochter daarvan oen derde ten deel Naar de uitgestrekte koffijtuinen te oordeelen die eensklaps in zijn bezit kwamen moet dit j zeer aanzienlijk zgn geweest zijn werkzaamheid ea overleg deden het meer dan verdubbelen Frits de Guust overschreed volgens de berekeningen van oom met zijn kapitaal verre hot millioen Was het te verwonderen dat elk die zich zijner herinnerde of van hem hoorde spreken den gelukkigen fortuinzoekor beuij lde Het drietal ging druk voort met over de gasten te praten die oom verwachtte Eenige andere bekenden voegden zich langzamerhand bij hen en de rijke Oostludier was dra het onderwerp van een algemeen gesprek Mijnheer de Bruin zeide schoorvoetend een jong mensch met een schuw uiterlgk die tut dus ver nog geen woord gesproken had maar opmerkzaam had zitten tocluistereii mijnheer de Bruin mag ik zou vnj zijn u een verzoek te doen Wel zeker mag je mijnheer Speeht vraag maar op Mag ik dan zou vrij zijn als die oostersche heer bij 11 is oen bezoek te komen in ilien Wanneer je wilt mijn huis sta it voor je open Kom als je lu t hebf Wilt gij die zwarte dame eens zien Zij zal u