Goudsche Courant, zaterdag 19 november 1892

Do vaas draagt een medaljonportret van den keizer in admiraalsuniform Onder den boveuraad loopt rondom de vaas het ordelint vaa den Zwarten Adelaar met het motto Suum cuique Palmtakken versierea het bovendeel van het deksel waaiop twee geharnasts engelen staan Medaljons op de achterzijde van den urn stellen voor het koninklyk paleis te Kiel het keizerlyk jacht de KaisfradUr en hel jacht vAc den ozaar De Pooltter Dit geschenk is een nieuw bewiji hoezeer d gezant bij den keizer in gunst staat Dr L F Dentz arts te Helmond behandelt in eene brochure getiteld Ëen geneeskundig vraagstnji van don dag dn gebroken onzer geueeskuiidigo wet geving Do hoofdbezwaren togen do thaua goldends wet van 1865 zijn het peraoneel waaraau het ge ueeskundig staatstoezicht is opgedragen is veel la gering de organiaiitie daarvan is niet goed bet beeft volstrekt geen macht do burgeinoeaters sg gomoentebesturen hebben daurontogen alle macht ii handen voor zoover deze wet mocht geeft I e wtt decentraliseert te veel De dringend noodige herziening van de bestssDilt wet wil de schr zien opgedragen aan eene oümmisiie hoofdzakelijk uit medici zoowel hygiënisten als practici aamongeateld Het grondbeginsel dier nieuwj wet behoorde te zijn de verschillende bepalingeo hebben een neutralisoerend karakter Het an 8li ontwijken van inbreuk maken op iemands persoonlijle vrijheid is hier geheel misplaatst De wet bepile dus in bet algemeen waarvoor zonder uuderacheid in iedere gemeente gezorgd moet worden Dsis bepalingen hebben de burgemeesters op te volgen terwijl op de naleving van het voorgesohreveDe een strenge controle moet zijn Daar de eischen ia de onderscheidene gemeenten natniirlyk versebillend tiJD afhangende van lucht bodom ligging bouwgr e d m zoo moeten de aanvullende bepalingen bq 1 laatselijke verordeningen worden vastgesteld ondel medewerking van en onder goedkeuring en voortdurende coutroleoring door bet geneeskundig stuiitoezicht Als voorbeelden ter opheldering noemt de tel het volgende Oo wet schrijve voor dat iedere gemeente ban fsecalien afvoore op zoodanige wyzc dst nocb de eigen gemeent uoch de naburige zich hieraieds hygiënisch benadueleu Nu worde aan de grootere steden in ons land aangezegd dat binnen een vastte stellen tijd het Liernurslelael moet ingevoerd wordeo aan lloinere plaatsen en dorpen het toDoenstelisj Hoe de inriehiing vun een en ander moet wewn worde overgelaten aan do plaatselijke verotdemnnen De wet achryve voor dst voor algome iie reinheidworde gezorgd afvoer van allerlei soorifu vuil meetvaalten straatreiniging en aan welke eisohen diemoot voldoen de regeling hiervan alweer MB Uf gemeentelijke bepalingen overlatende Do geneeskundige ambtenaar zij bij machte zooti volgens rijksals gomeente voorsohriften t bandelet en te bekeuren Wij lezen in de Heldersohe en ND Ct ludien do Ulrechtsche hoofdofficier die ind een zijner officieren als het ware tot een duel dffonj lerdege geatrufi ware geworden zou er een stokj gestoken zyn voor het herhalen van zulke gevallee behagelyk verschiet van eenmaal tn Arnhem in li zelfde societeitszaal ta zullen verschijnen ia de gedaante van een groot man of een heele piel 1 zooals Louis de Geer de Iwoeder van den dokter e 1Frits de Guust i Als ik er nog aan denk zeide de majoor dst i wij zamen de Gunst naar het schip gebracht hebbo I loon hij heen ging weet je nog wel Bruintje ft i beklaagde den jongen in myn hart en vond om je 1 de waarheid te zeggen dat hij een dollemaosetreek begon Hij bad immers te huis ol wat hij kon verlangen Maar nu kijk eens aan nu is bij een ves van stavast geworden die roe een bluf zal aloon ben je me en ik die stil ie huis bleef ik moet maar zien hoe ik rond kom met mijn peisioon ei mijn groot huishouden Daarvoor hebt gy ook uwe epauletten raajoorr zeide een der omstandors die zeer ingenomen met den militairen stand en vooral mot officieren iZoa ik die dan anders niet gehad hebben nep de majoor Had ik niet bij het Indisch leger kunnen gaan Ik was misschien al lang ko onel gewaMl en geponsionneerd als generaal majoor met een dit Indiscli pensioen Of misschien al lang gekrist mefkte de eenige Ofiposant uit den groep aan Och wat gukristi bulderde de majoor met die duivelsche malle oude wijvenpraal hou jelui hier de menschen vnn hui geluk al itorctt vervoli d twaarder tjjn Immers bare inriohting berust daarop dat een klein kapitaal wegens de contante betaling Tile malen wordt omgetet Ken ooóp ver dio ƒ 90 000 gestort kapitaal bezit en 160 000 aan de leden uitkeert dit is geen fictie zal over ƒ 146 400 2 pot hebben te betalen met 28 opoenteu dus byna ƒ iJSOO Dat die heffing niet zal ge chietlen over de winst gelgk bij winkeliers volgt reeds daaruit dat de winkelier niet door verlaging der prijzen zijne winst zal verminderen om minder belasting te betalen terw l de coop ver daartoe wel degelijk aanleiding zal vinden in de zware heffing Het gevolg daarvan zal z jn eene roote verlaging der prijzen die eene zeer beilenkelijke concurrentie voor de winkeliers zou in net leven roepen en het prijsgeven van een der grootste voordeelen der coöperatie geleidelijke kapitaalvorming Het adres wijst er dan ook op dat de uitdeelingen bij coöperatieve vereenigingen uit gelden door de leden zei ven betaald geen uitdeelingeu vau winst zijn Er wordt enkel eenmaal sjaars onder hen verdeeld wat meer is belaald dun eigenlijk noodig was Het zijn spaarpenningen die belast zouden worden Alleen de winst behaAld uit den verkoop aan niet leden behooort onder de belasting te vallen In allen gevalle behoort de heffing zooals in Pruisen het geval is en in Oostenrp is voorgesteld te worden beperkt tot die vereenigingen welke ook aan andere personen dan aan de leden leveren en alsdan beperkt tot een percentage waarin voor de vereeniging geen reden kan liggen om hare winsten door prijsvortaginz opzettelijk te verminderen De Bondsraad acht bovendien wyziging noodig tn de bepaling die uildeeling verbiedt alvorens de belastiog waarvoor de biljetten in Juli kunnen worden aiigereikt is betaald Anders zal de uitdeeling eerst ver ia het tweede gedeelte des jaars kunnen plaats hebben in strijd met de vele statuten en uadeelig werken op de beurswaarde van de aandeolen in menige onderneming Het is van algemeene bekendheid dat hevige en aanhoudende gemoedsbewegingen zooals die door trees schrik enz veroorzaakt worden op het lichamelijk welzijn een nadeeligen invloed oefenen Zoo leert ook do ervaring dat er tusschen de zielsaandoeningen en het wet ratandsvermogen des lichaami tegen nadeelige invloeden van buiten eene zekere betrekking bestaat Men zal de werkelijkheid geen groot geweld aandoen wanneer men een psyhiaohen ffchok als eene hersenschudding beschouwt waardoor even zoozeer ais bij eun mechanischen stoot of slag de zenuwen aangedaan of zelfs gekwetst kunnen worden Zoo kan door geestelijke aandoeningen het liarmonisch samenwerken der functies van het organisme verstoord worden en daar de bloedïormiog medï van de zenuwwerking afhankelijk ia ei er door geregela wordt zoo zullen storingen in de zenuwwerking door angst vre s on dergelijke van invloed zijn op de samenstelling van het blued Hierdoor nu za het gezonde bloed in weerstandsvermogen tegen de ontwikkeling der kiemen van besmettelijke ziekten verminderen Den Franachen geleerde Chr Ferlé is het door proeven gelukt hiervoor het bewijs te leveren Vreesachtige dieren als duiven konijnen en witte muizen maakte hij door geraas beangst en in dien toestand van onrust m vrees bracht hij microben niet meevallen zeide de dokter Dat wel juist niet dokter maar zoo als de hoeren weten ga ik ook naar do Oost 0f je gelijk hebt zeide oom ala ik je jaren DOg had deed ik het ook Ik welke betrekking Ik ben vier jaar op een groot kantoor geweest als correspondent en heb goode rekommandatiobrie ven ik wilde beproeven of ik te Batavia of Soerabaija ook geplaatst kon worden Dat wordt je zeker Dio wat van den handel weet en werken w l behoeft daar niet lang te zoeken Wat zeg jij majoor Om den drommel niet Maar zeide hij weder Ik weet toch nog niet recht hoe ik het moet aanleggen en ken er niemand Nu dacht in dat die vriend van u misschien wel wat voor mij weten zou Het is beat mogelijk merkte oom aan Of mij aan zijn vrienden zou willen aanbevelen of mij op zijn plnntaadjea gebruiken in allen gevalle kan het toch geen kwaad als ik eens met hem spreek vindt u niet Sp ebt I je moet maar zien dat je ook zoo n zwarte meid krijgt zeide de majoor er loopen er nog meer in de Oost Dan wordt gij ook een kerel als die vriend van miinl eer de Bruin voorspelde de dokter Kn als gij dan terugkomt zyt gy een groot man zeide een wijnkooper Specht glimlachte en deed zich te goed aan dat ia het bloed dier dieren Hetzelfde deed Lq by dieren in normalen toestand Terwql nu bjj de eerste de miorobeu tot koloniën vermeerderden had dit bij de laatste uiet plaats De in vrees verkeerende dieren werden verder door inenting kunstmatig ziek gemaakt terwijl de normale dieren dezelfde besmetting van het bloed zonder hinder konden doorstaan De doodende kracht van het gezonde bloed ten opzichte van riektekiemen werd aldus door geestelyke aandoeningen sterk verminderd of opgeheven Door deze proeven werd het duidelijkste bewys geleverd hoe moed zelfvertrouwen en kalmte by het heerschen van besmettelgke ziekten den voortgang kunnen beperken on de besmetting van één persoon kunnen oosohadelgk maken In een dezer dagen gehouden vergadering van deu Boud van Nederland Ünderwyzera Afdeeling Delft werd de volgende motie met algemeene stemmen aangenomen Ue Afd Delft v d B v N O vernomen hebbende dat bij de jongste vacature voor hoofd eener school te Slochteren door het gemeentebestuur onderzoek is gedaan of de sollicitanten tot radicale of socialistiache gevoelens overhellen protesteert ten sterkste tegen deze handelwijze van het gemeentebestuur van Slochteren als ynde een aanrauding van de politieke vrijheid der onderwyzers besluit den i emeenteraad van Slochteren in kennis te stellen metTlit protest Het MaamliUul voor itekenvtrplegiiuj meldt dat de geneesheeren van het gesticht Ueurenburg op initia iet van deu laten geneesheer directeur dr Van Deventer besloten hebben tot het geven van een cursus in ziekenverpleging in het algemeen en krankziunigenverpleging in hot byzonder In zyu inleidend woord namens de geneesheeren gesproken heeft dr Van Deventer er op gewezen dat het hoofddoel der leeraren zal zijn het opleiden van verpleegsters en verplegers voor hunne taak het verplegen der aan hunne zorgen toetrouwile zieken doch dat zy daarbij tevens volgaarne bereid zyu huane leerlingen te bekwamen voor het afleggen van examen ter verkrijging van het diploma voor ziekenverpleegster of verpleijer te geven iloor da vereeniging Bet If UU Kruis en dat van krankzinnigenverpleegster of verpleger af te geven namens de Neaerlandsche vereeniging van Fsyobiatrie Er is in Eugeland een nieuw werktuig voor kustverde ligiag do b rd pbaon uitgevoudeu door kapitein Mc Evry beproefd Hol is een voorwerp dat op eenigen afstand van de kust in het water wordt neergelaten en m clectrische verbinding met de kust staat Het waarschuwt wanneer een oorlogsschip op l £ ng mijl afstaiids en wanneer eene torpedoboot op mijl IS Da uitvinder denkt dat het ook zou kunnen worden aangewend om bij inist de schepen te waarschuwen wanneer zy de kust naderen De Duitache keizer heeft een eecig en prachtig kunstwerk ten geschenke gegeven aan graaf Schuvaloff de i Russisohen gezant te Berlyn üet is een lichtbruine vaas van 4 voet hoogte in den vorm lau een urn die in de koninkl porseleinfabriek vervaardigd is naar een teekening van den keizer zelf Bon eigenaardigheid van de vaas is dat zo uiteaiigonomen kan worden glansrijk vooruitzicht Ieder prees en bewonderde den jongeling om zijn voornemen en menigeen benijdde hem Het verwondert mij at er niet moer jongelui naar de Oost gaan viel do doktor weder in Wat mag daar de raden van zijn vroeg de wijnkooper Elkeen komt er toch vooruit 1 Daar hebben wy uu uw broer dokter Hij verdient et immers zooveel geld als hij wil met zyn toko Kom daar hier ereis om Ik zou er nog wel twintig zoo kunnen opnoemen Wat is er gebeurd met Louis de Geer een jongen dio geen tien kon lellen Drie jaar geleden gi ig hy er heen op de pof hij kende er geen ziel en wist van toeten noch blazen nu moet mun zijn brieven lezen Hij heeft een knecht om zich te laten bedienen een rijtuig twee paarden Geen zes weken duurde het of hij was geplaatst en wat goed ook hoor Let op hetgeen ik zeg wij zien dien Louis do Geer nog eens als een heelen piet terug zoo wij maar tijd van leven hebben Met iedereen gaat hel daar zoo Het gelaat van Specht begon hoe langer hoe genoegoUjker te staan Zyn gedachten sprongen over de eouloonige en gevaarlijke zeereis en over al do onaangenaamlicdon been welke hij van het oostersche leven had liooren verhalen om stil te ataan bij het l Dit moge vroeger het geval geweoit zijn Thana volstrekt niet meer Indien de minister van Oorlog dieu officier had ontslagen of als deze zich niet daartoe bereid had betoond de Kamers op hot ontslag van dien hoofdofficier hadden aangedrongen zou oen ander comman dant het niet gewaagd hebbon eene dergolyke oorechtvaardige daad te plegen Naar men ons mededeelt heefl zich opnieuw iets dergelyks voorgedaan In het Voorloopig Verslag over ile Marinebe grootiug leest men o a Nog omtrent versehiUende onderwerpen vroeg men aan den minister verdere inlichtingen Zoo vroeg men hoe naar aanleiding van het gebeurde met een luitenant der mariniers de minister oordeelt ten aanzien van het duel Het gebeurde met dien luitenant der mariniers heeft zich naar men ons mededeelt als volgt toegedragen De heer V 2e luitenant der mariniers is oen weinig oxcentriik en had doardoor anderen zoggen ook omdat hij van burgerfamilie is nogal ie lijden van de plagoryon zyner coUogaa De heer V verdroeg dut alles met bewonderenswaardige berusting totdat them op een goeden dag Ie erg word en hij een zijner kameraden door hem een flinkeu uitbrander to geven naar diens ineening beleodigde De quaai beleedigde daagde daarop V uit waarop deze een weigerend antwoord gaf op grond 1 Int hij in principe tegen het duel was daar het z i nimmer eene kwestie kon oploaaeu en 2 omdat de wet het duel verbiedt Dit alle geschiedde aau boord gedurende de reis naar Indië Nauwelijks in Indië aangekomen werd luitenant V ter beschikking gesteld van de antoriteiten dia daarop don roiaister van Marino om instructies vroegen Het antwoord luidde Opzenden naar Nederland Dit geschiedde en de luitenant V kwam naar Nederland terug Toen hij nu zich bij den minister vervoegde om instructies moet hem zijn gelast zich naar het hospitaal te begeven ton einde aldaar een onderzoek te doen instellen naar zijne geestvermogens Het einde vun de zaak is geweest de tijdelijke pensioneering van den hoer V zooals men kort g le l tt uit de officieele berichten beeft kunnen tien Wij deelon dit mede zooals het ons is medegedeeld waarbij men una de verzekering gaf dat deze toedracht der zaak du ware ia Heeds lang was het ona bekend doch wij zwegen omdat het ons uiet mocht gelukken meerdere gegevens te bekomen Het fui echter dat naar aanleiding hiervan een vraag tot den minister is gericht doet ons inzien dat het tyd wordt do noodige publiciteit te geven aau hetgeen ons ter oore kwam ten oinde te voorkomen dat de znak in dep doofpot worde gestopt Heeft de zaak zich anders toegedragen dau men ons heeft medegedeeld dan zul dat ons en zeker iedereen genoegen doen Openbaarheid in dergelijke gevallen is Zeker zeer gewenscht Het onderstaande adres luib de Tweede Kamer is heden met 122 uaamteekeningon opgezonden Geven met verachuldigden eerbied te kennen de ondergetoekeiiden allen Nederlanders te Utrecht woonachtig Dnt de toestand van vervuiling en besmettingvan verreweg de meeste rivieren kanalen vaarten ongrachten in ons land zulk oen omvang heeft gekregendat hij zonder overdrgving kan worden beschouwdals eene voortdurende bedreiging van de algemeenevolksgezondheid Dat het ontstaan en de beslendiging van dientoestand uitsluitend is toe te schrijven aan het misbruik om die wateren te bezigen als uitlooziugs enafvoerkanaal van faecalién en andere onreine stoffen Dat het meer dan lijd is aan dat misbruikop afdoende wijze een einde te maken Dat hier niet geldt een plaatselyke moar eenalgemeen belang en daarom niet de laak is van degemeenteof van de gewestelijke besturen doch vando rykswelgever om regelen te treffen ten einde datmisbruik te doen ophou leu Kedenen waarom do ondergeteekenden de vrijheid nemen zicli tot u te wondeu mot het eerbiedige verzoek het initiatief te nemen om bij de wet bepalingen in het leven te doen roepen waarbij hot werpen en uitloczen van faecalién en andere stoffen in oüzo rivieren kanalen vaarten en grachten ook al zyu deze onder boheer van provincio gemoenten of watorsoliappen uitdrukkelijk wordt verboden en aan dn geraoente besturen de verplichting opgelegd binnon een z eker vast te stellen tijdsbestek maatregelen te nemen voor de verzameling en den afvoer van faecaliën enz zonder dat dezo met do openbare wateren kunnen in aunraitiug komon en do algomeeue volksgezonilheid in gevaar brengen Een boekhandelaar to Leiden werd in den loatsten gd zoo nu en dan gewaar dat er een tamelijke groote hoeveelheid postzegels verdween uit den gesloten lessenaar in den winkel Hg begon nu om daaromtrent zekerheid te verkrggeu ioderen dag de hoeveelheid van iedere soort te tellen on te notoeren teneinde ook daardoor den dief te kunnen betrappen hetgeen dan ook aanleiding gaf dat hg zynen loopkneoht verdacht die iedereu namiddag alléén in den winkel verbleef Thana werd die man door eene kleine opening in den zolder beapied on ontdekte men jl Dinadug dat hy den leasenuar opende en daaruit postzegels nam De politie werd daarop geroepen die in s mans bezit vond vjor ruim 9 aan postzegels alle welke te voren door den patroon gemerkt waren zoodat aan ontkennen nioi lang te denken viel Hij is na opgemaakt procesverbaal naar de govanuenis te s Gravenhage overgebracht De verdachte was vroeger 15 jaren als politieagent in functie geweest doch 4 jaren geleden ter zake van eene door hem begane oneerlijke daad uit deu dieosl ontslagen Uit do officieele mededeeling van het verhandelde in den gemeenteraad ta Munchen blijkt dat de hondonslaohterijen zich te Müncheu onrustbarend vermeerderen De gemeenteraad heeft dientengevolge besloten buitengewone maatregelen te uemen zoowel om den verkoop van hondenvleosch te regelen als om do eigenaars van honden te beveiligen tegen diefstal hunner honden Het hondenvloesob diont vooral voor worstbereiding maar ook als eene versnapering voor de duizenden Italiaansche werklieden ta München Naar wij vernemen is door de provinciale commissie voor de paardonkeuringen in Friesland in beginsel aangenomen om voor hot vervolg elk voorjaar te beginnen in Maart 1898 op onderscheidene plaataen in dal gewest keuringen vnn bongsten veulens te doen houden met het dool om voor de moestbolovenden aan do eigenaren onderhouds premien loe te kennen In Maart 1894 zullen die premien worden uitgekeerd zelfs al mocht dan blyken dat hel veulen zich minder goed had ontwikkeld Aan de uitkeering is als eenige voorwaarde verbonden de verplichting om hem iu hot voorjaar van 1894 opnieuw la doen aanbieden Op dezelfde voorwaarde zal aan de veulens die in 1894 worden bevonden zich goed te hebben ontwikkeld andermaal en wol een hoogere ouderhoudspremie worden toegekend De commissie meent dat op dezo wijze hel castreoren van veelbelovende hengstenveulens voorkomen en langzamerhand in di dringende behoefte aan goede hengsten voorzien zal worden Men schrijft uit Eotterdam aan l e Ttjd Eenigen tijd geleden hoorachte onder onze bootwerkera ee ernatigo gisting Een cargadoorsfirraa de boeren Wilm Muller en Co wildo het vastgestelde tarief voor het versohepen van gzerorls veranderen in een vast weekgeld Zij zou aan een aantal werklieden ƒ 12 por week uitbetalen onverschillig of er al dan niet ijzererts werd verladen De ijzerertsworkors wier Iconen bij de groote workatalcin van do bootwerkers in 1889 niet waren verhoogd zagen te recht in deze verandering een loonsverrainderiug Zij waren van oordeel dat de uitbulaliug per lust vo6r hen voordoeliger was De firma Muller echter üot zich niet dwingen Ztj knoopte relation Ie Schiedam aan on wist daar werklieden te verkrijgen die onder het looutarief der Kottordamscho boolworkors ijzorerls zouden verladen Ofschoon vroeger de loonen te Schiedam hooger waron dan tn Eoltordam zijn do Sohiedamsohe sjouwerlieden tegenwoordig bereid tegen elk loon dal hun wordt aangeboden te werken omdat er tegenwoordig te Schiedam bijna niets te verdienen valt Het voordeel d t door vraag en aanbod van werkkrachten ten goede der cargadoors komt maakte da firma Muller zich ten nutta zij sloot contracten af met de spaansobo exporteurs van ijzererts om dit artikel via Schiedam naar Essen te verladen De plaatselyke omstandigheden zijn te Schiedam slechter dan te Kotterdam Hier wordt aan het station Maas direct uit de zeeboot verladen in do spnorwegwaggons Dat kan te Schiedam niet geschieder Daar moet men eerst in een lichterschip dat het erts naar dan spoorweg vervoert verladen Do firma Muller rekenende op den ongel kkigon toestand waarin Schiedam verkeert zag daar geen bezwaar in Zij begreep zeer goed dal indieu er maar iels te verdienen valt er in Schiedam werkkrachten ta over zonden gevonden worden Alleen de havongeldan waren nog een beletsel Doch geeu nood Er is to Schiedam een cargadoorsfirmo waarvan een der ledon tot da radicale partij van don schiedarasohen Gemeenteraad behoort Dezn hetzij uit partijboain el hetzij om particu lieve belangen hetzij in het belang van de Schie damsche sjouwerlieden stelde in de jl Dinsdag gehouden vergadering aan den Gemeenteraad voor het hoogo havengeld dat Schiedam heft te wgzigea en te bepalen dat schepen die geregeld de haven van Schi am bezoeken het havengeld voor een geheel jaar kunnen voldoen door de betaling in eens van twaalf maal het verschuldigde voor een enkele reis Da Baad zal in de volgende zitting een besluit nemen Ook hier geldt het do quaeslie van vraag en aanbod waarvan men wil profiteoren Boitenlandsch Overzicbt Het rainistorie Loubat leeft nog De zitting van gisteren eimligde mot de aanneming met 114 stammen meerderheid van een voorstel waarby hot wetsontwerp naar de afdeelingen teruggezonden werd Volgens üahiel schijnt mea ta verwachien dat deze reeds morgen raet haar rapport klaar kunnen zijn zoodat dau da aritkalsgewijie behandeling kan beginnon en da Panamaquaestie weder veraaagd zou worden In de Pauaina quaestie trekt één figuur vooral aandacht Da Loaseps Als een onverwachte donderslag komt voor hen dia iu De Lesseps deu beroemdsten van alle thans lovende Franscheii zien hel besluit der Frausche regeering om hem en zijne ambtgenooten te varvolgen wegens wanbeheer en verkeerde berekeningen waarrloor de Panama maatschappij to gronde ging Met beklemd hart schrijft de Times die ee n hoofdartikel aan do zaak wijdt zal zyn land dat zoo trolsch op hem was hem op de bank dor beschuldigden zien plaats nemen Waarom nu Waarom uiet 4 jaar geleden toon do verontwaardiging over hot mislukken eener blindelings vertrouwde onderneming waardoor duizenden gezinnen in ellende gedompeld werden nog levendig was Is het verstandig na jaren nu do sensatie door het groote publiek bijna vergeten is een oud dooi zijn verleden beroemd n an voor do strafrechtbank te dagen Zal die strafniet een sterke reactie wekken bij zulk een ontvankelijk volk nis de Franschon Voor de regoering noch voor de aandeelhouders kon dit besluit voordeelig zijn De vervolging zal do Kranscheu treffen zooals de vervolging van prins Bismarck de Duilscbers ontstellen zou Do Times acht de herroeping van het aloude privilegie van het grootkruis vau hot Legioen van Eer die met zulk een koorisachtige haast word doorgedreven reeds een straf nog vóór t verhoor begonnen is i o heer Quesnay de Benurepaire wiens diensten bij do ontmaskering van het Boulangisine niet vergelen zijn was overigens in zijn recht al acht de Times zalf den heer De Lesseps niet schuldig aan een ernstiger vergrijp dan een roekeloozo blindheid voor do economische en technische bezwaren van het Panama plan Do nauwkeurigheid van een businessman heeft Do Lesseps niet Als de Egyptische rageeriug hem niet geholpen had zou het Suez kanaal vermoedelijk op dezelfde wys mislukt zijn als hel plan van Panama Op andere plannen en fiimncieole berekeuingon moest hij afgaan hooge loonen moest hij betalen voor onvolkomen arbeid in een slecht klimaat Het was niet zijn vruchibaarheid in het vinden van nieuwe plannen on argumenten dio hem in don steek liet hij bleef onwankelbaar in zyn werk galooven Maar de Pransche geldbelegger wos bevreesd geworden de regeering had het uor van zijn lokstem afgewend Wel poogde zg da ramp nog te voorkomen maar een parlementair onderzoek bracht feilen ter kennis van dan procureur generaal die eene vervolging noodzakelgk maakten Behalve misplaatst oplimiarae en verkeerde berekeningen kwamen knoeierijen te voorschijn waarbij leidomle personen betrokken zijn De Times gelooft dat de Franschen do schuld van huu groeten landgenoot aan die misbruiken niet licht zullen aannemen Hot zyn vijf porsonen die balrokken zyu in de vervolging tor zake van de Panama zaak namolgk Ferdinand do Lesseps voorzitter van den Kaad van bestuur zgn zoon Charias Collu en Marius Portanos allen lid van het bestuur en Eiffel ondernemer dor kataalworken Het vergrijp aan de vijf personen Ie laste gelegd is voor deu een misbruik van vertrouwen voor den ander oplichting Naar van vcrschillendo kanten gemeld wordt zyn er reusachtige sommen verspild om dagbladen om to koopen ten einde do looning of do loeuingen voor de onderneming hij het publiek aan te bevelen als eeno voordoelige geldbelegging Aan de opschroevarij heefl het dan ook niet ontbroken De Belgische Kamer van Vertegenwoordigers beraadslaagde heden over het adres van antwoord op de troonrede zooals dat door Woeste is opgesteld Janson radicaal betreurde hel onsamenhangende en onbataekenenile nn da troonrede wat het vraagstuk der grondwetsherziening betreft In het adres