Goudsche Courant, zaterdag 19 november 1892

Maaodag 21 November N 4998 IS9Z GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad V0or Gouda en Omstreken De InaendinK van advertentien kan gesotileden tot eeif aar des namiddags van den dag der uitgave aanbeveling verdienen Wij twijf zal morgen in Uns Genoegen en dus niet of het vol zijn TE HUUR voor een klein gezin eene nette a 1 25 per week adres onder No 2230 aan het Bnreaa dezer Cporant Dit krachtig argument hielp en do opposant zweeg eerste klasse konden zitten in aotwoord wordt gezegd dat België het werk der consolidatie zal voortzetten Hy stelt oor dezo zinsnede te vervangen door oene verklaring ten gunste van hel algemeen stemrecht Do spreker trad in eene uitvoerige venlediging van dit recht waarvan hjj de invoering onontbeerlyk acht Bara liberaal verklaarde zich tegen het algemeen stemrecht mot het oog op de socialisten en clericalen Woesle uitte de hoop dat men eene duurzame herziening zou lot stand brengen met do medewerking van een aanzienlijk deel der liberale partij Hij eide nog in antwoord op Janson dat men thans het land niet kan stellen tegenover het vraagstuk van het algemeen stemrecht Immers de betrokken commissieo houden zich met de zaak der grondwetsherziening bezig en de quaestie moet derhalve later toch ter sprake komen De minister president Beeruaett liet zich in Jenzelfden geest uit Hij verklaarde dat de Regeering voorstellen zal doen zoodra de commissien met haren arbeid gereed zijn Ten opzichte van het sociaal dumocratisch congres kan nog het volgeode worden medegedeeld Gelijk men weel betrof hot de viering van den Meidag Eenige rwleraar verklaarden zich voor de viering op den eersten Zondag in Mei omdat de werkgevers overmachtig zijn Anderen wenschton nadrukkelgk dat openbare optochten aan hot Meifeest zonden verbonden zijn om de onverschilligen op U wekken Ailler uit Weenon en nderen waren voor eene volkomen werkstaking op 1 Mei want daardoor alleen wordt op de werkgevers indruk gemaakt Avondfeesten kan men ook op andera dagen houden Vollmar waarschuwde voor zulke overijlde besluiten j Alleen een werkstaking op 1 Mei maakt indruk wanneer zij namelijk ten volle uilvourbaar is en dat is joorloopig onmogelijk Een verongriukt Mei feest zou gelijk slaan niet een nederlaag der sociaal democratie Zoolang ile oeconomische verhouding n de macht der saciaal deraocratie niet verbeteren j wat nog in jaren niet te bereiken is kan men met aan liet nemen van radicale besluiten denken Ook Bebet liet zich in ilien gematigden geest uit Eerst dan mag men den str d tegen d werkgevers opnemen wanneer men zeker is i an de overwinning Naar hij hoopte zou de Ziiricher partijdag het te Brussel genomen besluit aangaande het Meifeest omverwerpen Met groote meerderheid werd ten slotte het voorstel van bet bestuur aangenomen Volgens dat voorstel zal de Ie Mei feestelyk worden gevierd De bepaling of het werk op dten dag zal worden gestaakt blijft aan de jaarlijksche partijdagen overgelaten Wegens den thans onder de werklieden heerschenden nood waaromtrent niet spoedig bett rschap is te verwachten zal de vienng in het aansta indo jaar zonder werkstaking des avonds plaats hebben INGEZONDEN Mijnheer de Redact ir Reeds sedert verscheidene avonden is het dea aroiids ten 9 uur wanneer de Burgera vond schoot uitgaat zeer rumoerig De jongens dezer school vermeerderd met eeu aantal grootere en ook enkele volwassenen die blijkbaar op een standje verzot zijn trekken zingende langs de straat Gisteren avond was dit weder het geval nu was er slechts één agent bij doch op den Korten Tïecdeweg gekomen zag ik éen agent een knaap naloopen wat deze nu gedaan had weet ik niet doch opeens keert de bende zich om en volgt deu agent eerzame müuscben omloopende De bewuste agent dien jongen niet kunnende bemachtigen of inhalen wordt daarop dapper uitgejouwd Zoude het nu niet bfter ziJD de agenten te wapenen met stokjes evenals in Amsterdam dan konden zij direct zoo n complot uit fikander drijven en vele ingezetenen die nu bang voor hunne ruiten beginnen te worden zouden nu niet naar de stoep behoeven te gaan om hun eigendom zoo noodig te beteilijen Na afloop van het bewuste relletje is een troep van ongeveer een paar honderd naar de Vogelenzang getrokken waar men in het lokaal van hot Leger des Heils een paar ruiten beeft ingegooid De aandacht der bevoegde macht wordt hierop gevestigd Ken bewoner van urn Tjendewkg KEXXISGE IIVG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF NADEEL KUNNEN VEROORZAKEN BURliK MEEsTERen WETHOUDERS aii Gouda Gezien art 8 der Wet van den 2n luni 1875 Staohbhd No 95 Doom te weten Dat zij vergunnjng hebben verleend san J h Mimpen ta Gouda en zqne rechtverkrijgenden tot het wederopriohten zijner door brand vernielde bakkerij in het perceel aan de Kuiperstraat geteekend K No 812 kadaster sectie D No 316 GOUDA den 18n November 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZËNDOORN De Secretaris BROUWER De Leesbibliotheek zal wegens noodzakeipe herstelling en groote aitbreiding Q esloten zijn tot i DBCBmBEH a t 3 T SWARTSENBURG De Cholera kan meestal voorkomen worden door bü de EKRSTE dunne Ontlasting GENEESKUNDIGE HOLP in te roepen Gebruik toch alles gekookt Boekhandelaar KLEIWEG E 92 Het beste Poetamiddel is thans PÖETS PASTA DE SABEL ADVERTENTIEN deponeerd Fahnclisnierk Ondertrouwd GERARDUS PRANCISCU S t GENÏ MARIA ELESABETH dk OIDTS 17 NoTsmber 1892 i houda Gouwe C 10 omilat daarin VEKBBN lOD ia wat totnuloo niat w a verkregen een onovoröolTen PoatamiddBl voor Jlf laü ii n aituiwrkta tegtWk datn ot vlekt niet atuift da voorweipeS niei tw geen veriift bevat en duarbU vlu en lindeliik werkt HÏt beate Toorrtd r fletel uSihliX Alom verkrUgbaar 6 oenU par atukja metvoj ledlgn Uollandaoha lebruikaaanwüzinir Voor enkele trootera plutteo worden nog uiuhiiienda nsroi vwrkooiMn fwockt Condiuen op uavfug Sociëte it Ons Gen oegen 2e MhonHement WoortteWmg DAMES Attentie Het b tte oniehadelyktte en f makkeljrlMte poetmUddel voor Heeren en vooral damea en Kinderscliaeowerk is de Appretuur van C M Mfiltar Cl jm Berlin Btiith Str 14 Men lette ocd IOl S op naam en fabrieksmerk wliryitur by Hnnt Wlatallwi la telimarert laluttriaa raiaryaa aai aai aaMraal4a at ky W tariaaiiBa Irakaa Donderdag 24 November 1892 TirOLI aCUOVWBVRO Directie Dk Vo VaN Korlair Optreden van Willem van Zuyien BE IIEIS NM TüfiZIJE BIgspel in 3 bedrgven gevolgd door Onder Vier Oogen bigipel in 1 bedr i AnnvaH j half 8 uur t0 Gewone bepalingen en prgzen De jaargrangp 189 3 graat mei enkele da en ter perse Gewenschte veranderingen of hijvoegin gen worden zoo spoedige mog elijk ingfewacht bij de uilg evers G B VM GOOE ZONM GebrS Stollwerck s Chocoladjejen Cacao UctjmatlKe aoor de nieuwste uitvindingen op nia liinaal geincd verbeterde fabricatiP 11 uitsluitend gebruik van fijne en fijn tc ijr n lbto ibti garaniiwr n urbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao my anbevolenswiuirdig fabrikaat nauwkeurig Ijcantwüordoado aan den inhoud dor respi iiketteii De Firma behaalde 27 Brevets als Hofleveraiicier 44 Eere Diplomas gouden enz Medailles een bewijs vaa uitmuntend fijn fabrikact K eds 1874 schroef do Accademie national de Paris w Jif= S r Kj t ll première el s e en oonsldération delvotre exoellante fabrication de Chocolat bonbons varies etc etc Stollwerck 8 fabrikaat is verkrijgbaar bij H H Confiseurs Banketbakkers enz enz fJeneraalvortegenwoordiger voor Nederland Junius Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 Gouda Siielporsdrulc va i A Bkiiikman Zoon De uitgave dezer ponrant geschieut dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr B per drie maanden ia 1 25 tranoo per po t 1 70 ilïotiderlpe Nommer VIJK CENTEN By deze Courant behoort een BUvoegsel BINNENLAND GOUDA 1 November 1892 VEBGADEEING tam beii GEMEENTERAAD op Dinsdag dan 22 November 1892 d namiddags ten 1 uro Aan de orde Het voorstel om uitstel te vragen voor de invoering van bet onderwijs in de vrije en orde oefeningen op de openbare lagere scbolen Het voorstel betreffende wijziging van het schoolgeld np de Stads Muziekschool Het voorrtel tot wijïining dor Verordening regelende het Politie toezicht op de huiisen van ontucht en de publieke vrouwen Het adres van 1 van de Putte en anderen houdende verzoek om te bepalen dat in de Lange Groenendaat niet anders dan stapvoeta mag worden gereden Bij kon besluit van 17 Nov ia mr M M Schim van der Loeff te Gouda met ingang van I December a St benoemd tot schoolopziener in het arrondiseement liouda Wy vestigen de aandacht op de voorstelling van het Theatre des Variétés dat morgen in de Sociëteit Ons Genoegen optreedt Men hoort wel eens de klacht dat er in dit genrd zoo weinig te doen is ie Gouda wulnu van Aon zeldzaam voorkomende gelegenheid zal zeker door velen gebruik gemaakt worden Wy vernamen dat de voorstellingen tan zeer amusant zijn zoodat zij FEVILLETOK Il S Daar komt het van daan dal er zoo weinig jonge lui naar de Oost gaan met al dat bL semsche gekies over krissen en amok d t jelui en anderen uitslaat en dat gezeur over hitte en leverziekte en wat weet ik al meer doe jolui de menschen hier blijven Daarom zit Jan en alleman maar t huis bij moeders pappot en denkt dat d raven hel hem aan zullen brengen Het mocht den d nder Gelukkig voor hem want behalve de majoor stondook Specht gereed om onder stille goedkeuring vanden geheelen kring den man op het Igf te vallen die knenelijfc tot de flauwe zielen behoorde welko nog al op moeders pappot gesteld zijn en het er izoolang bg houden als zij kunnen Inlusschen was het tijd geworder om naar den spoorweg te gaan Oom slak zijn arm door den mgnen en al pratende over den vriend dien zijn hart met warm verlangen reeds welkom heette wandelden wij naar het station De trein was er nog met maar op het koraen Oom kende natuurlijk aen stationschef de buroaulistea het gehcele personeel Het eerste geval van cholerl asiatica in de gemeente Reeuwijk ia geoonstataanl bg de huisvrouw van A de K woonachtig in d deeling Sluipwijk Voor de vacante betrekking An onderwgier aan de openbare gchool te Uaaairwlit heeft zich geen sollicitant aangemeld Er is te Berg Ambacht weder onder eene koppel rundvee mond en klauwzeer geoonstateerd l it is het 6e geval in die gemeente heden vertrekt het detachement dat ter bewaking v n den veestapel van A Oskam Uz lieeft gediend Nog hccrscht de ziekte onder bet rundvee van Q Mak J Vooraluis Gz W van den Berg Petsrst en M van den Berg Pieters Dt iMDOetoiDg vaa eeo ataJjdgwOlïMt oór da droogmaking der Zuiderzee werd in de afdeelingen der Tweede Kamer door enkele leden afgekeurd omdat zy betwgfeleu of daardoor wel resultaten van groote waarde zullen worden verkregen Vele anderen hadden bezwaar tegen de Bameostelling der commissie en de baar verstrekte opdracht daar er onder hare leden velen waren die zich reeds ten gunste van hel plan der Zuiderzee veroeniging hadden uitgelaten en dat de minister met het voorzitterschap was belast scheen verder te eer bedenkelijk uu de opdracht beperkt werd tot de beoordeeling van één plan aan de saraenstelliog waarvan de heer Lely zelf eeo groot aandeel had gehad Uad de commissie echter ook het recht de uitvoering van een ander plan te overwegen gelijk uit do installatie rede was op te maken dan had deze uitbreiding van den werkkring en het kostte hem niet anders dan een vragenden blik om op het perron te worden toegelaten Populaire opgeruimde lieden als oom vinden overal vrienden dit is een der voordeeligste gevolgen van hun gelukkig stelsel en waar een ander niet dan met de uiterste inspanning zgn recht verkrijgt norden hun voorrechten aangeboden Daar kwam de trein de schoorsteen van de locomotief vertoonde zich aan de kromming van den hollen weg eeo paar zuchten fn hij stond voor ons stil In een oogwenk vlogen de portieren van alle rijtuigen open en drongen de passagiers er door met oen haast die in omgekeerde reden stond tot de klasse der rijtuigen dat wil zeggen die der derde waren er hot eerst en die der eerste het laatst uit Het spreekt van zelf dat onze logeergasten nergens anders dan op do Zeg ereis Viktor vroeg oom aan een conducteur die hem voorbg wilde snellen maar door ooms krachtige hand in zijn vaart werd gfstuit Zeg ereis Viktor heb jij ook een Oostersohe familie aan boord Viktor bedacht zich een oogenblik haalde do schouders op en zoide iiiet gezien iiJa wel mijnheer de Bruin riep een tweede conducteur het is onbegrijpelgk zelfs de conducteurs van den spoortrein gewoonlijk norsch tegen elkeen kennen oom bij naam en staan hem ton dienst ja wel mijnheer in den achtersten wagen jaar stappen zij er al uit ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTEB3 worden berekend naar plaatsrnimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt der commissie weer groot bezwaar wegens de verwarring en het meoningsverschil waartoe zij aanleiding kon geven en de vertraging in het uitbrengen van advies die er het gevolg van zou kunnen zijn In den gemeenteraad van Opsterland heeft de heer v Zinderen Bakker de in die gemeente heerschende werkeloosheid ter sprake gebracht Hg wees op den nood in de vele gezinnen en was van oordeel dat als de rijke grondeigenaren uiet tot werkverschaffing overgingen de gemeente dit verplicht was te doen De nood klom met den dag de gemeente hoe arm zij ook was mocht niet toelaten dat ingezetenen die werken wilden zouden omkomen van gebrek Do burgemeester antwoordde met den commissaris der Koningin over de werkeloosheid gesproken te hebben Z Ex had het voornemen Maandag a s naar Opsterland te komen en met den gemeenteraad te bespreken welke middelen moeten worden aangewend om den nood te lenigen De hoer v Zindelan Bakker betreurde het dat hij niet de vergadering kon bijwonen wegens de vergadering der eenlrale commissie voor de statistiek te s Grarenhage doch hg zou nu schriftelijk een voorstel indienen aangaande werkverschaffing om daarvan in de vergadering met den commissaris der Koningin kennis te nemen Een in de Bilderdijkstraat te s Gravenhage wonend heer die Donderdag den geheelen dag zijne kamer niet had verlaten werd tegen den avond bewusteloos op bed gevonden Het bleek bij onderzoek dat door een open kraantje overvloedige gasontsnappiog had plaats gehad welke bewusteloosheid veroorzaakt had die door aangewende middelen eohter spoedig geweken was Inderdaad een lang en gezet man stompelde uit het rijtuig en stak zijn hand aan iemand tor weike oen prachtig satijnen kleed en een kostbaren stroohoed met keurige zijden linten droeg en die ik daarom maar een dame noemen zal Zij stapte met de uiterste behoedzaamheid op de trede en van deze op het plaveisel Alvorens haar cavalier echtor haar hand had losgelaten was oom op hem toegesneld had de andere hand gegrepen en die met beide de zijne stevig gedrukt onder hot achter elkander luid uitroepen der woorden Wel weergaas ben jij het Frits En hos maak je het nu oude jongen wel is het goed dat je hier komt vent daar doe je wèl aan wat heb je een gauwe reis gehad je moet maar gelukkig wczeu het doet riiij waarachtig goed dat ik je weer terugzie ik herkende je dadelijk Oom liet in zijn geestdrift den weergevonden vriend los ging achter hem staan legde de handen toen op zijn schouflers on schudde hem heen en weder De kinderlijke goedharligheid van den gevooligen man drukte zich op kinderlijke wijs uit Frits de Gunst stond wel wat vreemd te kijken bij die plotselinge ontboezeming van warme vriendschap maar liet oom begaan en toen deze eindelgk ophield hem te schudden zeido hij heel bedaard O 1 ik herinner mg nu Alexander de Bruin en stak oom de hand toe Wel wis en waarachtig Sander de Bruin do oude Sander je beste vriend Oom greep hora onder