Goudsche Courant, maandag 21 november 1892

Opruiming wegens verplaatsing VAN HET xMAGAZIJN VAN Qouden Zilveren en met Diamant bezette VOOEWEEFEN Gouden en Zilveren Heeren en Dame s HORLOGIËN enz enz naar de ülelweg E lUo 4 Hoek ISt jênthonteatraai OPRUIMIMG tot LAGE PRIJZEN iff E Monasch Iflarkt A 89 naast het Hotel De PAAUW Id D tt T d leun e de volgende vaarsohuwing Ouder de bedelbrieQes waarmede wg in dezen tgd van het jaar overstroomd warden kwam er ons een onder de oogen dat een nieaw ea vernuftig middel om aan den kost te komen aangeeft Op een vodje papier worden kurkvuumakers te koop aangeboden met het onderschrift Dit biljet wordt teruggehaald indien toek geraakt moet 1 cent vergoed worden Het spreekt vanzelf dat men zich aan dezen eisch uiet behoeft te storen t Is eenvoudig een speculatie die machtig veel heeft van een poging tot afzetterij Naar de Qpr Uaarl Ct verneemt zal ouder de wcialistische arbeiders in Friesland eene verloting op touw gezet worden van 1000 geweren I Een groothandelaar moet deze geweren afgekeurde Beaumonta aangekocht hebbeu Het voorbeeld van den Uuitschen theoloog Paul Göhre die naar men zich zal herinneren eenige maanden onder de Saksische fabrieksarbeiders leefde it thans gevolgd door mevr Minna Wettsteiu Adelt een der strijdsters voor de rechten der vrouw in Duitschland Met bewonderenswaardige volharding heeft zij haar vrgwilliï aangenomen taak vervuld om geraimen tijd als fabrieksarbeidster te leven vreugde en leed met deze arbeidsters te doelen hare gewoonten te bestudeeron haar levensopvattingen en gebiuiken uit eigen ervaring te leeren kennen Natuuriyk zijn de hinderpalen objectieve en subjectieve die een beschaafde vrouw bij de uitvoering van een dergelyk voornemen in uen weg staan bijzonder groot Meer nog dan de tgdelijke afstand van hare gewoonten moest voor de in de meest beachaafde kringen verkoerende vrouw bet schouwspel p nlgk zijn van zooveel voorbeelden van zedelyke verwaarloozing waarvan zij herhaaldelijk getuige moest zijn De mededeelingeu van mevr Wettslein over de gruwelijke toestanden iu de woningen der arbeiders waar üe fainilieu in hokken opeengehoopt zijn komen overeen met die tal van andere schrqvers Waartoe dergelijke toestanden leiden is duidelijk De bijzonderheden door mevr Wettsteiu meegedeeld leveren een bewgs dat de zorg voor gezonde arbeiderswoningen oen dor gewichtigste plichten van den staat is De oplossinsr van de woningquaestie is dringend noodzakelijk dan eerst kan verlKtering komen in de toestanden der arbeiders Behalve de woningquaestie bespreekt de schrijfster nog uitvoerig de econoTiiMhe opvoeding der mei jes De meisjes lu die fabrieksdistricten zijn over het algemeen goedig fatsoenlijk maar onverstandig Zy stellen zich tevreden met het ellendigste voedsel met de afschuwelijkste slaapplastsenl maar hebben veel over vo r mooie kleeren Bij het leggen van een vloer in een nieuwe woning te Wouw N Br was e u jonge kat ongemerkt daarouiler geslopen met bet natuurlijk gevolg dat zy ingesloten werd Toeu de eigenaar nu een paar dagen geleden het huis betrok hoorde hij onder den vloer een voortilureod gemiauw Een deurdorpel moest worden uitgebroken om poes uit hare gevangenis te verlosstrn waarin ze negentien dagen zonder eten of drinken had doorgebracht Hoewel ze lo den arm en deed hem eenige stappen voorwaArts zetien Ik had mij intusschen tot de dame in het satijnea kleed gewend Na de gesprekken in de sociëteit behoefde men geen waarzegger te zijn om uit haar gelijktijdig verschijnen met den heer de Gunst op te maken dat zij zijn echtgenoot was Haar donker bruin gelaat stompe neus dikke lippen en kleine zwarte oogen spraken zoo duidelgk dat de geheele geschiedenis van haar afkomst en baar huwelijk met At Gunst mg aanstonds voor den geest kwam Zij stond rechtop met de handen lang het lijf het toooeel der ontmoeting luaschen baar echtgenoot en zg vriend waarvan zij niets begreep aan te staren maar noch haar houding noch baar gelaat toekende iets dat niar verbazing geleek Mevrouw de Gunst zeide ik vragenderwijs Zij zag naar mijn kant maakte met het hoofd eeo snelle korte buiging en bleef toen weder in haar vorige onverschillige houding staan Ik ben de neef van mijnheer de Bruin die daar met uw echtgenoot spreekt ging ik voort om haar te doen begrijpen dat ik geen indringer was Weder een knik met bet hoofd oven kort en snel als de vorige Zou die dame dacht ik gewoon zgn alleen roet Engelscheu om Ie gaan dis slechts spreken tot personen welke aan hen voorgesteld zgn geworden Ik besloot niet te ondernemen die vraag door verdere proefnemingen naar de standvastigheid van haar 8lil den beginne mdI Ids t jmeldo liep i spoedig weer dartelend rond De pas op ijjn kasteel te Blenheim nabq Oxford overleden Hertog van Marlborough wat in vele opziohteo een merkwaardig man Ongelukkig beeft hq lioh meer naam gemaakt door zgne verschgniugen als hoofdpersoon of als getuige in eohtsoheidingsprooessen en bij andere schandalen dan op andere wgze Maar afgescheiden daarvan was hg een man van groote bekwaamheden Hg stelde veel belang in de ontwikkeling van wetenschappen en kunsten en was o s een autoriteit op het gebied van electriciteit Hg was directeur van eene electrische verlichting maatschappg en van eene telephoon maatscbappg en zgn eenige redevoering in het Hoogurbuis betrof de telephoneu Ofschoon hij zich aan de verwgten der geheele wereld blootstelde toen hg de door zgn grooteu voorzaat bgeengebrachte kunstverzameling en bibliotheek waaronder Kafael s Ansidei Madonna en Van Dgk s Karel I te paard welke twee stukken £ 87 600 opbrachten verkocht was hg lang niet onverschillig voor de kunst Hg kocht sedert zeer vele kunstvoorwerpen en schreef ook over kunst terwijl hij de overheerschende schilderschool in Engeland herhaaldelgk aanviel Maar ondanks zgn groote bekwaamheden zal hg toch het moest bekend blgven door zijne losbandigheden Hg werd in 1844 geboren en huwde eene dochter van den Hertog van Abercorn die echter in 1883 eene echtscheiding aanvroeg en verkrteg In datzelfde jaar volgde hg zijn vader als Hertog van Marlborough op Weinige jaren later huwde hg eene rijke Amerikaansche weduwe Mevrouw Hammersley uit New ïork Hg was een oudere broeder van Lord Randolph Churchill en werd inderdaad door hen die hem keuden beschouwd als veel bekwamer dan deze Zgn opvolger iu den titel is zgn eenige zoon die juist dezer dagen meerderjarig wordt en te Cambridge studeert Zijn zeer plotseliog overlgden heeft geruchten doen ontslaan sis zou hg de hand aan zicbzelven geslagen hebbeo maar deze blijken onwaar te zgn De fabrikant Behr te Balingen in Wurlemburg ontving onlangs het verzoek eeo monster zending tricoigoederou af te zenden aan de firma madams Marie v d Meer en Co te Amsterdam De bestelling had eene waarde van ongeveer vijfhonderd mark Da fabrikant vretg waar hg inlichtingen kou verkrggen omtrent At soliditeit der firma en de firma antwoordde dat ioliohtingeu waren Ie verkrijgen bg de firma Holle k Co eu bg de Amsterdamsohe Bank Du antwoord was met behulp van eeue uitstekende schrijfmachine geschreven op lene briefkaart die aan de blanke zijde he Nederlaodsohe wapen droeg en daaronder den naam der firma madame Marie v d Meer Co De fabrikant scheen nog geen voldoende zekerheid te hebben en zond het antwoord der firma aan ziju agenten te Amsterdam met het beleefd verzoek eens een onderzoek naar bedoelde firma in te sttilen Mrt de briefkaart ging men naar het hoofdbureau van politie waar de cumraissaris de heer Van Doesburgh de verzekering gaf dat men te doen had met de bekende opliehtersbende waartegen onlangs nog is gewaarschuivd Dat de firma handelt iu alles wat zij maar krijgen zwijgen op ie helderen en wendde mgn blikken tot oom Al pratende en huppelende en de hand drukkende had hij met den orm van de Gunst in den zijnen dezen een eind weegs medegenomen Ik stond gereed naar hen toe te gaan en den pas aangekomene mgn hulp aan te bieden voor het bezorgen zgner bagaadjo iets waar oom kennelijk niet aa i dacht Eensklaps keerde de dame zich naar mg met het gezegde Kinderen er uit Wat belieft u vroeg ik Kinderen er uit herhaalde zg Ik stond verlegen te kgken niet wetende waf dit te beduiden bad Kinderen er uit zeide zg nog eens en stampvoette Wat bedoelt mevrouw waagde ik te zeggen Kinderen in do koets met baboe Nu begon ik iets van haar meening te vatten en stapte naar den wagen dien hot gezelschap pas verlaten bod Ik zag daar een bruiue vrouw zitten die twee wichtjes op haar schoot hield en met het onverstoorbaarst geduld op een bevel wachtte om af te stijgen Ik zeide haar dat mevrouw wenschte dat zij voor den dag zou komen maar werd niet begrepen Eindelijk trad merrouw zelvo aan het portier en uitto op zangerigen toon eenige maleische klanken of woorden waarvan ik alleen het woord baboe onthouden heb Dp bruine vrouw nam uiterst be kan blijkt nit het feit dat een fabrikant in Lsno shire er is ingoloopen voor een som van zeshonderd gulden aan naalden een fabrikant te te St Gallet in Zwitserland voor een vrij aanzienigk bedrag aai horlogeveeren en een eenvoudig boertje uit Dodo waani voor twee partyen aardappelen waarvan de eerste partg honderd mud bedroeg Bcho Op het Museum van Kunitiigverheid te Haarlem zullen a s Zondag en volgende dagen nog lenlooo gesteld blgven de beide tafereelen van den Kruiagait door dou kunstschilder A Derkinderon oiitworpea en nanvaiikelgk bestemd om in matkleurige muuftegels uitgevoerd de kerk van het gesticht 8 Johannes de Deo tu Haarlem te versieren Het voornemen der commi iHie om op het eiode der volgende maand in het Museum van Kunstnij verheid eene tentoonstelling van kunstsineodgzsr te houden schgnt met het beate gevolg te zullen wordtg bekroond reeds hebbeu vorscbilleode eigenaars war ken van sraaedgzer behoorende tot het gebied dtr kunstuijverheid ter eipositi aaugeboden Ook hebfasu verschillende kunslsmeden hier te lande hunne inedgwerking tuugezesril Verdere iiiliohtingeu omlreot die lentooustFlliiig kunnen verkregen worden bg dea beer E von Saher conservator vun het Museum In het Gmifeahm uj Tgitchnft morN l verhult de officier van güzoudheid lu klasse dr J K Jaoebi drie gevallen van inenschen wier huid ton gevolge van het eten van papaijas eene gele kleur aaonio De eene is oene te Kota Radja wonende volbloed Europees ihe bloudiiie met fijne blanke huid eo gezonde gelaatskleur die gewoon was des niiddiigi en des avonds na bet eten steeds een papagt l gebruiken de tweede is de commandant vaD een oorlogsschip die dagelijks eenii e papaijas verorberde en de derde iemand van Italiaanscbe afkomst dis sedert drie jaren lederen dag een papaija ent 8 le dame nam de gele kleur allengs af toen zggSM papagas meer at de zeeofticier verliest degoleklesr telkens als hg in Kurup is en krijgt ze in Indié weer terug els hij papaija s eet dn Italiaan eet dit vrucht door en ziet steeds geel Aan een perceel bij du Wagenaarstraal t4Amlta dam w s een gailucht opalootje Waarom Omdit du nieid was w ggejuag Is dit dan zoo iels bijzonders Juwel dat deze godiecsiige weggozooden WAS dat tvns volgens haar moeder nGodserbirmelijk onvcrdieud Het menscli stond hijueiidu van vermoeienis door te praten niettegenstaande ze door ile vrouw dee huizes erg kalm ward tegengesproken Is ze niet eerlgk en liraaf altgd geweest schreeuwde de verontwaardigde mama Nou ja nou ja dat nnoozele stel hemden el broeken dat weg w a dat is ook heel wat e hierof verzocht muinn steik Ie letten dal had zenetprscies de volgende week terug willen geven als bet uil haar eigen wasch kwam Weer een kalme uiltal uit de huisdeur Wat blief uwee in de Opnieuw klinkt er iets vnn bovon Zoo wat zee je die huzaar dat was voor de j 1 1 11 II II 1 inni daard de kin Ieren van haar schooi iu den arm o ging de trede af Zg was KSkleed als een wclg stelde hollandsche keukenmeid met dit onderscheid dat zg oniler haar hoed geen not pjbsrauts droog waardoor het glimmend pikzwarte haar zichtbaar euoeg was om haar ras aan te duiden zoo dit met reeds uit haar gelaaiskleiir had kunnen blijken m oostersclie vrouwen die westersche fainilièn als dienstbode naar Europa vergezellen zijn ondanks hssr welgevormde gestalte leclgk en dit komt dalibel it als zij kleederen aan bobboii waarin anders gewooolijk een blank vel steekt Waarschijnlijk droeg zij de rokken en den hoed reeds sedert lang maareen gedeelte van haar kleedinijstukkeu was er waarmwl men haar niet bekend bad gemaakt voor zij do nederlandschen bodem betrad Dit waren de schoenen De baboe droeg er e n pnar dat haar veel Ie wijd was on toch oi deu haar voeten zich in die gevangenis te eng Bij eiken stap dien zij zette tilde zg het been hoog op en liep lUardoor over den vlakken vloer zoo als een auder een ladder opgaat Wie ooit in i e weide een paard heeft zien loopen dat men om te beletien dat het over sloten Springt ee blok aan een dor voorpooten heelt geketend kan zich het bi st een voorstelling vormen van den gang dezer personaadje Enkele passagiers die zich ouder da gali rij bevonden toefden nog een oogenblik om haar te zien a te hooren voortstappen Ikfordt eervoli d zelligheid omdat Treei haar Koortsdag bad en dat belubberde glasie pons en twee of drie segaren uit meneert kitsie t mocht wat En dat ie omdat ie in politiek wou loopen op een bruiloft meneers jassie en broek het aangehad nou daar zèl raeheer ook geen koors van krijgen Hein ia een net manspersoon en dal is allemaal nog geen dingsigheid om een fatsoenlgke knappe meid en dat is Trees zoo maar perdoes op straat te zetten Als meneer thuis was zou het bepaald niet gebeuren meneer mocht Trees wel Een ietwat warmer opmerking van uit den mond van de vrouw dos huizes bracht mama geheel buiten wetten en ze riep Da s ook niks jij het zooveel kanten rokken dat die eene die ze voor haar op der uitgaansdag gebruikte wel geen bl zal uitmaken en bovendien Hein zog der graag meê as ie in groot tenue met der liep Zou je denken dat ze van jou loontje soms konten rokken kon dragen kale mevrouw Zoo ging de moeder do onschuld van haar kind verdedigend voort maar vergat dat ze eigenlijk een complete acte vnn oesoliuldiging gereed maakte Uit ging nog eenigen Igd zoo voort totdat eindelijk twee politiemanneu nadertleii en met hot gobruikelijka iedereen zijn weg vervolgen doorloopen de menigte uiteen deed gaan Mot He verontwaardigde mama ging het echter niet zoo gemakkelgk nog huizen ver klonk het gedragslijstje van haar dochter Coed voor de kinderen en lood eerlijk ledor heeft zoo zijn overlui i g I Echo ADVERTEÏVTIEM CommiagarisaeQ voor de bereiding en uitdeeling van Soep te Gouda lokaal PhovkNijSBSHUis hebben de eer hnnne Stadgenooten kennis te geven dat zjj voornemens zgn eerstdaags rond te gaan met de Ljjsten ter inteekeniog van Soepkaurten voor den aanstaanden winter Zy nemen de vrijheid de deelname daartoe bjjzonder aan te bevelen ten einde bg te dragen tot de instandhouding van een der nnttigste inrichtingen alhier Commiseariiien voornoemd W J FORTÜIJN DROOGLEEVBR A A VAN BERGEN IJZENDOOR N J KORTËNOEVER J M NOOTHOVE N van GOOR B G HOEFHAMER B GROENENDAAL D N BROUWER C TAN L P aoOGENDIJK G PRLN CE G a 6 DK LANGE Gouda 19 November 1892 Chr Jongellngs Vereenlging DANIËL De Eerste Le lng van Dr 7 B GUNNING J Hzn zal plaat hebben op Donderdag 1 December 1892 des avonds ten 8 ure in het lokaal Heil des Volks Peperstraat alhier Onderwerp Lüdewwk Pasqoale Ken edel slachtoffer der Inquisitie Plaatskaarten zgn te bekomen bij P van DORP Gouwe en des avonds aan het lokaal zoover de voorraad strekt BET BESTUUR VRAAG Bruinkool Briketten Merk de Kroon Verkrijgbaar VEST O 161 P RRUGSMAi Zaal Kunstmin kiel it ONSGilEGEN Gouda Zondag 20 ovember 1892 TWEE Groote Voorstellingen Des namiddags ten l j nnr Groote Kinder en Familievoorstelling door den bekenden Hamoristisoheu Goochelaar De Hr F F v DIJK De tusschenbedrijven zollen worden afgewisseld door AÏÏGÏÏST DE DOMME Entree Kinderen en begeleiders 25 Cent Bureau 1 uur Des avonds ten 7 s uur pree es Groote Buitengewone Voorstelling door het Theatre des Variétés Directeur T T VIEttBOOM Nieuw Nieutv Tableaux vivants Gezelschap bestaande uit acht schooueEugelache Dames Het Florida Quartet English Song and dancers De Heer F F van DIJK Holl Karakter Komiek en Uoupletzanger lUEJVFFMt MX KM VOORT Holl Coatunm Soubrette met geheel nieuw répertoire Tot Slot EEN LASTIÖE SCHOONPAPA Vaudeville met zang in één Bedrijf De Beer SPANIEB Pianist Accoinpagnalecr Bureau 6 uur Aanvang 7 s uur ENTREE f 0 75 Heeren Leden met hunne Dames Entree 0 50 Wollen Dekens l onzen Dekens Gestikte Dekens Molton Dekens Zeer voordeelige prijzen SCHEUK Zn D ieuw JVieuw GHIESPÜDDI G in verschillende smaken ƒ 0 10 het pakje Theetabletjes Theebanket f 0 12 la e t O Z3 sH J M K4BEL Oosthaven B 36 Joh V d Burg KOK en BAxN KETBAKKËB bericht de Ontvangst eener Prachtige Collectie Mirprises Car nHia t s BONBONS om die te vullen mm mm en Suikerwerken Dagelijks versche Boterletters J T Swartsentnrg IIliMl Hoofd Agent NIEUWS v d DAG Advertentiebureau Leesinrichting van Binnen en üuitenlandsclie Tijdschriflenen Romans bericht de ontvangst eener geheel nieuwe Collectie PEEITTEBOEEEU Jongens en Meisjes Boeken DOOZEN POSTPAPIER eaz enz Op aanvrage wordt gaarne direct een fraaie Collectie ter keuze gezonden R ij k 8 d e p ó t van POSTZEGELS BRIEFKAARTEN en PLAKZEGELS OOSTHAVEN B 36 Versche goed gevulde Boterletters DIVERSE GEBAKJES Ghocoiaad Blnkletlers f 0 10 per M