Goudsche Courant, maandag 21 november 1892

ONZE m SatuüT WoBai asTjj yitoenii l r Prat Dr O JABOBB tMuul gxlaponMTd mark Axa tlauat N Maandag 21 ISovember 1892 anrrMc ▼ g mrxuf U nunan der topiw op JANSEN TgiANOT rriwenveen B BEGEER firma Wed L Welter bericht zgoe geachte Clientèle dat by weder RUIM VOORZIEN IS van Artikelen op terschillend gebied zoowel in Luxe als in Huishoudelijke Zaken en beveelt zich daarvoor minzaam aan Toor I het a 8 St Nicolaasfeest Ontvangen eeneURÜOTE SORTBBRING EINSEIISFESLSOES iTo a ©a u tés zeer geschikt voor St Nicolaas Cadeauz Aanbevelend Lange Tiendeweg J J yao Bemmel Markt Gouda Voor het aanstaande St NICOLAA8FBB8T ontvangen eene mime keuze HUISEOUDELIJEE EN LllE ARTIKELEN Coneurreerend e JPrj men Sociëteit Ons genoegen e Mlfnnement roorateUtHg Donderdag 24 November 1892 TI VOLT SCHOUWBURG Directie Dn Vos Vam Koelaab Optreden van Willem van Zaaien CE REIS NAAB TÜSEIJE Biyspel in 3 bedreven gevolgd door Onder Vier Oogen blijspel in 1 bedrijf Ann vang half 8 uur Gewone bepalingen en prözen Heden avond OPEMIMG van het in GASAKTIKELEII Spieringstraat F 55 Gouda ZÜIVKIIK FKAASCHK WIJNEIN Do bekende BORDEAUX ft 27 per 48 Plessohen met aooUns tt anoo huis geheel Nederland ook per proefflesoh kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts allo MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 iOUWE C 13 Gouda Eeng Depot van Eeynwit s Boonekamp Elizter llederlandscbe Stoomboot ilaalschappij De Stoomschepen BATA VIER t pt J SAUER en BOLLAND k pt J SMIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage rervoege men zich bg de Cargadoors der Maatschappö BO Dls£ T J Ei3 72 De Stoomschepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te Londen WILLIAM SUGG É Co Ltd Keizersgracht 409 Amsteriam FABRIKANTEN VAN i Sugg s Patent Gasbranders LAMPEN RüüKFORMJIZE RACBELS enz enz hebben de eer ü te berichten dat zij als hun Ag ent hebben aangesteld de Heer W J van Leeuwen Spieringstraat F 41 Gouda welke zij de eer hebben in uwe g eachte protectie aan te bevelen Hoogachtend f William Sugg Co Ltd BANEETLETTERS Dik St iNicolaasgebak Zoete Chocolaad TWEEDE ï ten voordeele van bet alhier op te richten op Maandagf 21 iXovember in de R C Leesvereeniging AANVANG 8 DDR Toegaogakaarten alleen voor Katholieken R n 1 1 P t i P e zfln tot Maandagmiddag 5 uur verkrögbaar ik r line AOUie o U l C l J C g h den Kastelein der Leesvereeniging te bekomen by Het bestanr van ü I L TE HÜÜE voor een klein gezin eene nette i a ƒ 1 25 per week adres onder No 2230 aan het Burean dezer Courant L M de Goederen Siroopwafelbakker enz Korte Ti ndeweg D 18 Gouda Snelporsclruk vau A Brinkman Zoon BINNENLAND GOUDA 19 November 1893 De St James s Gazette bovat oen sohrijvon van iemand die een bezoek beeft gebracht aan generaal Booth s landbouwlcolonio in Essex e sohrijver plaatst zich geheel op een objectief standpunt on vertelt eenroudig hetguen hy sezien en opgemortt heeft Óp oon mooien Octoberdag be af de correspondent zioh met een paar vrienden op weg naar de kolonie die in de nabijheid van de ruiue van het kasteel Hadloiith aangelegd is Na een groot weideveld over te eijn gegaan waarop evenwel geen schaap of koe te ontdekken viel kwam men aan een straat gevormd door stallen woonhuizen slaapzalen ver Een eenvoudig gekleed man met een glans van blijmoedigheid op het gelaat leidde de gasten rond Hij zeide belast tezijn met de huishouding in ds kolonie Hy had tl orgen voor de geregelde aitdeeling van het vomsel voor bet in orde houden der slaapzalen voor de reiniging enz Behalve zgn departement waren er nog vier andere t w de melkerij de hoeoderteelt de konijneuteelt SD de moettninen De eetzalen de keuken de alaapkaraers en de verschillende bergplaatsen voor voedsel en kleeding sagen er zoo zindelijk en netjes uit dat men er van verbaasd stond Toen de bezoekers de eetzaal binnenkwamen hadden de verpleegden juist bun maaltijd geëindigd en stonden op om zioh naar hun werk te begeven In eeo aangrenzende zaal werd een lofzang aangeheven en zacht voor zich heen een geestelijk lied neuriënde kon men eenigs der verpleegden zich sien verwijderen De hoenderfokkerij geeft winst evenals de kon jnenteell De gasten merkten op dat men tevergeefs rondzag naar proletariers Het uitvaagsel was er niet Het waren landlieden uit Essex die hier het werk deden Wegen en paden verkeerden in een treurigen toestand zeer afstekend by de zindelijkheid der gebouwen Dit was te meer vreemd omdat Londecsche leegloopers juist daarvoor goede diensten hadden kunnea bewyzen Do koeien die gemolken waren werden door boeren op stal gebracht De lieden uit de liondensche aohterbuurten worden volgens verklaring van den gids nooit bij het ploegen of melken gebruikt In een groote schuur ontdekte de bezoeker voor het eerst twee east enders die bezig waren met onder toezicht van 3 personen een grijsaard en zijn beide zoons zich te oefenen in het maken van grof aardewerk In de nabgbeid van de schunr waren 12S leden van de submerged tenth bezig klei te graven Zy vervaardigden tevens ruwe potten en kannen die volgens de verklaring van den gids te slecht waren om verkocht te worden Don correspondent scheen het dat het voor lieden die over zee een kolonie moesten stichten minder noodzakelijk was te loeren potlebakken Bovendien geloofde hy niet dat dit werk geschikt was om een gevallene op te beuren en opnieuw geschikt te maken tot den stryd des levens Tevergeefs vroeg hij zich af Wat is het doel vaa generaal Booth mei deze kolonie P Een soort van proefkolonie naar wier mode de landbouw koloniën in het buitenland in Afrika uf elders gevormd moeten worden kan het met wezen Van de 200 personen die tegenwoordig waren hielden er lioh IBO bozig met op een kleiveld potten en kannen te maken De kolonie bezit 1000 acre land en op dat land was niet oon der zoogenaamde proletariers werkzaam en toch dacht de correspondent en velen met hem dat die 1000 acre juist gekocht waren om die mannen vertrouwd te maken met bet landbouwbedrijf Er zijn in de landbouwkolonie reeds 823 verpleegden geweest maar er waren er nooit meer dan 200 te gelyk Hoeveel van die 828 zyn nuttige leden van de msatschappy geworden P Op deze vraag konden de bezoekers der kolonie geen antwoord krygen Welk economisch vraagstuk door deze kolonie opgelost moet worden is even raoeilyk te zeggen De landlieden in de melkorij en bij do hoenderen koBÜnenteell ontvingen hooger lonnen dan in Es sax gelden De mannen op den kleiakker verdienden echter minder dan gewoonlijk voor dat werk betaald wordt Do oorrespondont moest echter erkenn n dat er ongetwijfeld van gpnoraa Booth een groote kracht uitgaat tot zedelijke verbetering van ben die bij zijn eteliol betrokken zyn Et heersoht een opgewekt godsdienstig leven en dit is reeds veel waard De redactie van de St James s Gazette vraagt naar ainloid n van dut schrijven van haren corros pendent Is et waar dat hel eigerilylso work in de landbouwkolonie alleen door landliedtn van Essex wordt gedaan P Hoeveel van de 823 man die in do kolonie geweest ifyn hebben zich bozig go ioudon met het Iandbouwbe lry f of met eeni nuttig hand werk P Is de kolonie niet geschikt om dezen monschen den landbouw of eonig handwerk te leeren Zijn er ni t tal van inrichtingen van weldadigheid of liefdadigheid die voor heel wat minder geld dan generaal Booth gebruikte 800 mannen bij afdeelingen van 200 zouden willen voeden kleeden en een woning verschsffon P Bulteolandscb Overzlcbt De Fransphe bladen zijn hot daarover eens dat Je porswet op hot oogenblik slechts bg zaak is De stry d loopt over het bestaan van het Kabinet AU men zegt de Figaro een middel kon vinden om Lonbet en zijn kabinet althans eenige leden daarvan omver te werpen zonder de wet te verwerpen dan zou men wel een flinke meerderheid gevormd zijn Ondertusschen hoeft de rede van Loubet groeten indruk gemaakt Zyn beroep op wat de republiek in tien jaren deed zijn uiteenzetting van wat door de Kamer is gedaan in het belang van hen die arbeiden en van hen die lydeu Is door de republikeinsohe meerderheid luide to ejuiebt Hoo verward de beraadslagingen zyn bleek reeds bij de eerste behandeling van het perswetontwerp Nndat Iiaguerre Laserro Descbanel gesproken en Loubet de regeering verdedigd had tegen het verwyt van De Mun dat zij elk godsdienstig denkbeeld vertrad dit zal een lerkiezingskroet worden meende Loubet was de Kamer met de perswot nog even ver als toen zij begon Onmiddellijk voor de pauze was ieder van oordeel dat het rainistono vallen moest Maar merkt de correspondent dor Time op de versche lucht van de couloirs een sigaret en een wandeling op en neer schenen de stemming geheel te veranderen Toen zy naar hunne plaatsen terugkeerden waren de Kamerleden algemeen van gevoelen dat Loubet niet vallen zou Donderdag ging bet evenzoo In den avond was alleen dit zeker dat de Kamer het ontwerp in zijn tegenwoordigen vorm onaannemelijk acht Maar van den vermoedelijkon uitslag kan niemand iets zoggen De Belgische Kamer beeft het adres van antwoord ongewijzigd aangenomen Generaal Poutus verklaarde in antwoorn op eene vraag van generaal Brialmont dot algemeene dienstplicht niet op zijn programma staat Het amendement Janson betrotlende het algemeen stemrecht werd het 89 tegen 2 stemmen verworpen Zeven leden namen oan doel aan de stemming Het adres in antwoord op de troonrede is teii slotte aangenomen met 50 tegen 38 stemmen oviteenkomstig de door Woeste voorgesteldo rednotio In den laatsten tijd heeft inen herhaaldulijk willen opmorkon dat er een zekere ontspanning valt wa ir te nemen in de betrekkingen lussclieo Busland en Oostenrijk Door het bezoek van den czarevitch te Weenen en de hartelyke ontvangst hem aldaar bereid licbbon deze geruchten nieuw voedsel gekregen Overbodig Ie verklaren dat ze te Berlijn alleen beschouwd worden te vloeien uit Buslands koker dat zon trachten Oostenrijks vriendschap te verwerven lun einde des te krachtiger positie te kunnen innemen tegenover Duitschland Binnen en buiten Zwitserland is met belangstelliug de proef gadegeslagen in hqt kanton Geneve genomen met do verkiezingen voor de proportioneele vertegenwoordiging in den Grooten Raad De uitslag is geweest dat de meerderheid aan de conservatieve purtij wier ledea zich democraten noemen en die eenige ff jaren geledon de radicale had vervangen is onttrok ken Maar diimaal keeren de beide partyen in vrij gelijke getalsterkte in don Grooten Eaad terug zelfs wannoer men bij elk der partijen de bondgenooten rekent die dank zij hel stelsel der proponioneölo vertegenwoordiging zioh bobbon kunnen handhaven Gekozen worden 38 radicalen 33 prolestantsche conservatieven of democraten 16 clericalen 8 socialisten en 7 dissidenten der radicale partij de zoogenaamde Carterettiston of nationale radicalen Stemmen de socialisten met de radicalen dnn beschikken doziyi over 46 stemmen de conservatieven met de katholieken verbonden hebben een meerderheid van 48 stommen tuaschen dezo twee combinaties staan do lissiilenten die alzoo den doorslag geven bjj elke te nemen beslissing In Zwitserland sluit echter zulk een samenstelling van de vertegenwoordiging altijd minder gevaar in clan in eenig ander rijk daar toch ten slotte het souvereine volk met het referendum het laatste woord spreekt Burgerl ke Stand GEBOKEN 15 Nov Anton Philippus Thoodoor ouders 1 A Verhoelf en A Verbruggen 17 Johanna Wilhelmina ouders E C Schnitger eu J W Berlyn Joannes Wilfried ouders C Vergeer en C J Bont OVERLEDEN 18 Nov J J de Jong 4 w ONDERTROUWD 18 Nov J van Roon te Rotterdam 29 j en M Theunis 36 j G F van Gent te Gorinohem 29 j en M E de Gidta 28 j Moordrecht GEBOREN 13 Nov Neeltje ouders J van Kranenburg en D de Jong Johannes ouders W Vlot en S Pak 14 Jacoba Cornelia ouders J C Ketel eu N Verkerk Jacobus ouders G J Steenbergen en M Hoeboer 15 Hermanu Theodonis ouders D J Carlier en M Vink OVERLEDEN 18 Nov J Tuynder S w De Cholera kan meestal voorkomen worden door bij de EBRSTB dunne Ontlasting GENEESKUNDIGE HULP in te roepen Gebruik tooh alles gekookt Advertentiën Firma J VVKLTER MAGAZIJN VAN CORSETTEN voor Dames en Kinderen REOTH OUDERS Orthopedische Gezondheid Omstandigheids Goraetten Vlamkolen Prima Kwaliteit GROVE VLAMKOLE V per Wag gfon vottó J ö frauco alle Stations der voormaliÉ 4 ynspoorweg Maataohappg WJSw Worden ook CONTRACTEN OESLOTEN voor franco aan huis te bezorgen A KAPTIJIT Gouda Nov 92 Flaweelensingel 630 ADVERTENTIEN in aWeBinnen eu Biiitenlandsche Couranten worden dadeljjk opgezonden door het Advertentie Bareaa van A BRINKMAN en ZOON te Gouda