Goudsche Courant, dinsdag 22 november 1892

f i Sflif 7 5 g iWJSMiWS BLOOKE Dinsdag ZZ November 1892 499Ö GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Oe inzending van advertentiën kan geschieden tot Ma nur des namiddags van den dag der uitgave Wegens de overgroote voorraad worden alle voorhanden zeer soliede tegen Fabrieksprijzen OPGERUIMD bij P KOND Pz Zengstraat G 91 juist over de Waagbmg Magazijn van HAARDEN en KACHELS KOLEN enTURPBAKKEN Haardstellen Petroleumkaoliels enz l fijnste merk niet los per ons verkrijgbaar maar uitsluitend in gesloten bussen De verkoop neemt dfgehjks toe want de prijzen zijn slechts 1 60 ƒ 0 85 ƒ 0 45 pr Vï i lo b i8 pr V4 kilo bus pr Vs kilo bns Daarvoor wordt het beste en opiosbaarste g eleverd wat te maken is Een hoog eren prijs voor CACAO betalen is dus onnoodig BLOOKËR s CACAO t fijnste merk OPETNBARE y VERHÜHING en VERPACHTING Groenten in Blik Heele Blikken f 0 85 Halve Blikken 0 20 I J ï EABEL BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op WOENSDAG den 30n NOVEMBER 1892 des voormiddags ten 11 nur in het Raadhuis aldaar bi inschrijving te VERHUREN of VERPACHTEN Ie Het HUIS en de STALLING aan de Goudsche Sluis mitsgaders het recht van 1 overzetten met de Pont aldaar 2e E n stukje LAND gelegen aan het einde der Lazaruêkade te Gouda bij het kadaster bekend in sectie E No 35 groot 7 Aren en 20 Centiaren 3e Een stuk WEILAND liggende aan den Ooejanveneellen Dijk onder de Gemeente Reeaaijk bij het kadaster bekend in sectie I No 1650 groot 80 Aren en 80 Centiaren Alles ingaande I Januari 1893 en eindigende wat betreft perceel 1 den In Februari 1895 en de perceelen 2 en 3 den 31n December 1895 of 1898 De voorwaarden liggen dagelgks de Zondagen nitgezonderd van des voormiddags 10 tot des namiddags ten 1 ure ter Plaatselijke Secretarie ter lezing J de VEN Gouda Markt blJ de Hoog straat Boek Papier en Muziekbandel ADVERTEXTIE BDREM Boinie sorteenng in l REMEBOEKEK en gebonden KINDERWERKEN en andere gebonden Boeken DOOZEN POSTPAPIER Cartes de Correspondance BLOCNOTES SCHRIJFMAPPEN POÊZIEPLAK en POSTZEGEL ALBUMS en verder velerlei artikelen geschikt voor t nioolms caeeaüi De inschrijvingsbiljetten zullen om in aanmerking te komen behooren te veripelden den jaarlykschen huurprijs en moeten door den inschrgver en zgne borgen geteekend op zegel geschreven en gesloten o i den dag der Verhuring vóór des voormiddags lO j uie ter Plaatselgke Secretarie z n ingeleverd STEENKOLEN EEFOT Hibernia en Shamrock STEE KOLEi branden schoon weg en geven zeer weinig walm Prima grove KACHELKOLEN vrfl thuisper B L O 70 Stationchef Staatsspoor Qouda Snelpersdruk van A fiaiMKMAK Zoon W P Jauliis MARKT A 68 GOUDA gelieve vooral te letten op het juiste adres De grootste keuze in DASSEN opnieuw ontvangen een zeer groote sortéering DAMES en HBERBN Glacé Zijde en Wollen HAlSCUOli i Specialiteit in het leveren van OVERHEMDEN BOORDEN MANCHETTEN en FRONTS Op maat Katoenen en Jager Ondergoederen FOULARDS ZAKDOEKEN BRETELLES PARAPLÜIES en RBISDEKENS W P JAULÜS Marchand Tailleur COUPE GARA N £IB Uitsluilend Ënj clsche Stoffeo MARKT A 68 GOUDA gelieve vooral te letten op het juiste adrei f too belooningf MjtkOoorn eu BÊ rattenUnetuur verdrijving zeker per flacon 00 cent Hoofd Eau de CoIogne van H SEI iLE Haarlem onmisbaar voor schoolgaande kinderen per groote flacon 40 et Kiespijntinctuur geneest dadelgk per flacou 35 et iS ESïja Verkrögbaar by L A dk VLETTER Markt Gouda Fnntemps TE PARIJS Zenden gratis en franco het prachtig geïllustreerd lODE tLBOl met hollandschen of fransehen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Winterseizoen van kleederen hoedon enz voor heeren dames en kinderen op gefrankeerde aanvraag aan MM JULES JALUZOT C PARIJS Stalen van zyden wollen en katoenen stoffen laken enz enz worden eveneens franco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goede en prompte uitvoeringen der bestellmgen benoodigdzijn Bestelhngen van 25 francs en hooger worden met eene verhooging van 5 0 0 franoo oraeht $ n oiij tan Inkomende rechten in alle olaauen van Nederland aan huis bezorgd Da klanten hebben geene formaliteiten voor dfe inklaring of andersints te vervullen daar ons réexpéditlehuls te Rozendaal Noord Brabant daarmede belast is Oe uitgave dezer Courant gescbieüt dagel kt m t uitionderiug van Zon en Feestdagen Da pr s per drie maanden ii 1 25 tronco per poït 1 70 Alzoaderljjke Nommeri VIJK CENTEN BINNENLAND GOUDA 21 November 1892 Uit Zevenhuizen ohr ft meu on Gisteren in alhier overleden na eci ziekte van oageveer 3 weken de oudste kolrer in Nederland T Visser oud Si jaren Bidder van het Metalen Kruis Hij was een yverig beoefenaar van het edele kolftpel en sloeg daarbij z ldeii den bal mis dooh ook de Maatschappij verliest ia hem cq werkzaam eo nuttig lid Te Boskoop is Zaterdag oen jongen van 9 jaar aan cholera bezweken In hetzultde gezin is nu een jongen van 6 jaar aangetast Uit Graf enhage schrift men Pe arbeidsraad voor de bouwvakkon heeft in Mei jl de wenschelijkbeid angetoond dat het loon der werklieden moest wor4eA larhoogd hrt volle loon voor een timmerman moest wonün gestald op 20 cent per uur en voOT de overige bouwvakken geregeld in verhouding naar het bestaande gebruik terwi stukwerk in beginsel werd toegelaten mits de tarieven rekening hielden met 1en aangenomen loonstandaarfl Verschillende patroons hebben dienovereenkomstig gehandeld eo vele arobiteoten hebben daartoe krachtig medegewerkt Toch bewijzen vele klachten van patroons en werklieden dat nog lang niet algemeen tot die verhooging is overgegaan Do werklieden klagen voortdurend over patroons die minder botalen eu de patroons die wel tot den gewenschtcn maatregel zijn overgegaan klagen over ougelgke concurrentie b j aanbestedingen en over soheeve verhouding tegenover hunne klanten Dientengevolge beeft de arbeidsraad opnieuw bij FEVILLETOK GËFORTl EËRD Der baboe zelve was het geheel onverschillig of men haar bekeek of niet Alles wat haar omgaf moest aan die dochter uit het verre Oosten vreemd zijn maar noch de lokoraotief noch het gewoel en het gedraaf aan het station noch de vele blanke geziohten noch het stoomfluitje noch de gastheer van haar meesteresse noch iets ter wereld trok hare aandacht Oom had in zgn geestdrift eo het verlangen naar de terugkomst van zijn boezemvriend vergeten een rijtuig te bestellen om het gezelschap naar zyn woning te vervoeren Ik had daar evenmin aan gedacht OD verweet het mij zelven duchtig omdat eensklaps de gevolgen dier nalatigheid mij voor don geest kwamen Het vooruitzicht van oom en mijnheer de unst te volgen naar het hi is van den eersten met mevrouw aan miju arm on achter mij de baboe met haar hooge stappen lachte mij niet aan vooral niet daar er kans op was dat ik bij dezen optocht gozien i eenigen der bekenden die ik te ud j circulaire de patroons uitgenoodigd tot den gewenschten maatregel over te gaan In bet belang van alle werklieden en tot regeling i$n den toestand Er heeft zich verleden vinter een comité gevormd tot het verloenen van huisvesting aan onbehuisden in Nederland met het doel eerst alle noodige inlichtingen in te winnen en dan geld bijeen te brengen om overal waar het noodig mocht blijken doelmatige gebouwen te zetten waar oen ieder tegen zeer geringe betaling oen goed onderkomen kan vinden De plannen voor zulk een gebouw te Amsterdam zyn reeds gereed Het zal bestaan uit vier verdiepingen waarvan de onderste efne badkamer eetkamer en eene ruime werkplajlts bevat Een ieder die er den nacht wil doorlvengen zal indien hij onzindelijk mocht blijken te zijn genoodzaakt worden een had te nomen terw zijne kleeren alsdan tevens grondig zullen worden kereinigd In de eetkamer zal men tegen billijkeii prijs goed voedsel kuniAn bekomen Het doel 4f werkplaats is dieI genoD die het noodigo gel niet hebben om zich Voedsel en ten otalnHcomern tKreiwhafR ia da gelegenheid te stellen het te verdienen Op de eerste en tweede verdieping worden kamertjes gemaakt voor ééa of meer personen Eindelijkop de bovenste verdiepingen zal men groote luchtige zalen aantreffen die des winters goed verwarmdworden De matrassen die van leder gemaakt worden zijn van eon doelmatig dek voorzien zoodatook de armste hier een gezond en warm nachtverblijf zal vinden m De prijzen vooral van de bovenste Ardiopingen zullen zeer laag worden gestold en dit blijkt gelukkig mogelijk Ie zijn want men heeft nauwkeurig berekend hoe alles moet worden ingericht om do kosten te dokken Men stelt zich voor het geld van de oprichtiiigsI kosten bijeen te brengen door het plaatsen van ren Den vrienden toeroepende dat ik een rijtuig ging halen liep ik naar buiten eu het gelukte mij na eenig zoeken een viïelante te vinden waarin ik oom zijn gast diens eobtgenoote en de baboe met do kinderen stopte terwyl ik besloot zelf te voet naar huis te keeren Do Gunst noch zyn vrouw hadden tot dusverre gevraagd wie ik was of zich eenigszins verwonderd betoond over den vreemden heer die oom vergezelde en niet aan hen voorgesteld werd Ooms geestdrift scheen nu echter genoeg bodaard om op zulke dingen meer acht tegevon Hij richtte terwyl hy mevrouw in de vigelante hielp eenige woorden tot haar zaido dat hij blijde was de ochtgenoote van zyn vriend te zien van wie hy reeds zooveel gehoord had liefkoosde de kinderen van welke het een zijn eigen duim en het andere dien van do baboe in den mond had en maakte mij torwijl ik het portier dichtsloeg als zyn neef on hun aauataanden medelogeergast bekend Mijnheer en mevrouw de Gunst vonden alles natuurlijk en glimlachten even Ik wandelde langzaam naar huis en maakte zelfs een kleinen omweg om er piet te komen voordat de eorste ontmoeting met tante was afg loopen en allen gezeten zoudon zijn Onderweg had ik tijd in overvloed om eens na to denken over hetgeen ik gezien had Hot gebeurt wel meer dat onze verbeelding zich van personen die wij niet kennen voorstellingen vormt welke later zoo wij hen nntraooten blyken geen do minste overeenkomst niet het origineel AD VERTEN TIEN worden geplaaM van 1 5 regels a 50 Centen iedere reg meerlOCeuten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt telooze aandeolen Als het gebouw eenmaal staat moot de inrichting zich zelf bedruipen de exploitatiekosten moeten on kunnen dan gedekt worden door de ontvangsten Zooals gemeld is heeft de rechtbank te Zutfen in de aak van mevrouw de wed Bulkley Bekkiog tegen mej Biegeo den eisch tot ontruiming van het kinderziekenhuis Man te Apeldoorn ontzegd met veroordeelin van de eischeresse in de kosten van het geding Dit vonnis berustte op do volgend gronden Overwegende dat bij akte van den 10 Juni 1887 verleden voor den notaris R J Groll te Apeldoorn door de eischeresse is in het leven geroepen erna stichting onder den naam van kinderziekenhnü Mary te Apeldoorn raet de daarbij vermelde vaste goederen en een kapitaal groot ƒ JOOOO ten dien effecte dat die goederen aan de gezegde stichting in vollen eigendom zullen toebehooren dat bij die zelfao akte door de eischeresse zijn vastgesteld bepalingen welke de statuten zullen uitmaken van da voocoelds stichting kinderziekenhuis Marp gevestigd te Apeldoorn dat bij die statuten wordt vermeld dat voornoemde stichting te Apeldoorn is gevestigd dat bij deze statuten het doel der stichting is omschreven het bestuur van die stichting is geregeld da Destuursleden zijn benoemd en le werlcing van dtit bestuur is vastgesteld en daarbij bepaald dat daartoe onder meerdere behoort het bestaan en voortbestaan dier stichting te verzekeren O dat door gemelde akte raeerffemelde stichting alzoo een wettig bestaan beeft verkregen O dat hieruit toch volgt dat de ve eischten die in het algemeen gehouden worden noodig zijn voor het bestaan van eene stichting hier aanwezig zijn O dut de vraag die het ouderhoorige geding beheerscht doze is is de bedoelde stichting eenmaal op deugdelijke wijze m bet leven geroepen op wet te hebben Ook nu was dit het geval Van lieverlede had zich in mijn gedachten een portret vanFrits do G inst gevormd dat zoo ik meende sprekend moest gelijken Het was niet alleen myn fantazie welke de omtrekken getrokken en de kleurenaangebracht had mijn voorstolling van ooms vriendrustte op echte gegevens In i e eerste plaats hingin ooms slaapkamer zijn afbeeldsel in miniatuur geschilderd op het tijdstip van zijn vertrek Het vertoonde een helder open gelaat met levendige oogen en door krullend haar omgeven Met itit uiterlijkstrookte zijn aard De brieven uit zyn jongelingsjaren zijn handelsbrieven heb ik nooit gezien en de bijzonderheden die oom van hom vertelde hadden mij hem loeren kennen als een vroolykeiï ondernemenden kwant die overal raad op wist en de zorg en tegenspoeden des levens niet zwa ir tilde oom mag m zijn warme vriendschap een vry partydig sehilder lyn geweest het bleek toch uit tantes goedkeurende toestemming en de getuigenissen van andere personen die vroeger met Frits de Gunst hadden omgegaan dat oom het portrel niet moer had geflatteerd dan met de eischen der gelijkenis overeen was te brengen Ik geloof niet dat ik van te weelderige fantasie beschuldigd worden zal omdat het mij hoven allen twijfel verheven scheen dat de Gunst nog op dat portret ou gelijken Ik IVt de jaren met buiten rekening k verwaebtte dat hier en daar een lachende trek van het gel iat door de hand des tijds