Goudsche Courant, dinsdag 22 november 1892

tig wqte ontbonden ea kannen de eigendommen tan de stichting behoorende tot het eigendom dor eisoheresse terugkeoren O dat wel de regeling der sliohlingen in onze borgerlgke wetgeving ontbreekt O echter dat eeoe stichting die eenmaal op deugdelijke wijze ia het leven is geroepen en daardoor een wettig beslaan beeft verkregen aU zoodanig geacht wordt tot de openbare orde te behooren en niet eigenmachtig te kunnen worden ontbonden reel minder nog de eigendommen van die stichting kunnen terugkeereo tot het eigendom der eischeresse O dat noch de eischeresse noch de curatoren dier stichting op wie zelfs do verplichtiug volgens de statuten berustte om bet voortbestaan dier stichting te verzekeren de bevoegdheid bezitten om die stichting te ontbinden en alle goederen gelden en bezittingen dezer stichting van welken aard ook zonder uitzondering tot het fortuin ea den boedel Tan eischeresse Ie doen terugkeeren en de eischeresse evenmin de bevoegiheid heeft om die ontbinding goed te keuren en al de goederen bezittingen en gelden dier stichting neder tot haar fortuin en boedel te doon terugkeeren O dat du eischeresse alzoo geeoe eigi nares zijnde van het meergemelde kinderziekenhuis Mary te Apeldoorn haar haren ingesteldeu eisch behoort te worden ontzegd met veroordeeling van haar in de kosten van het geding Heile in Engeland ingebracht te overwegen en te onderzoeken en daarvan verslag uit te brengen vordert fiink met hare werkzaamheden Een der voornaamste baschnldigicgeu die ingebracht waren nl dat de generaal zekere sommen tot zijn persoonlijk ïebruik zou hebben aangewend is door de commissie voorbijgegaan als totaal onwaardig er een oogeublik hare aandacht aan to schenken t Is waar het komt niet te pas iemand om z jnpolitiek of om t geloof te mijden of achteraf te zotten neon maar het dient dan toch een politiek ofeen geloof te zijn die of dat zich binnen zekeregrenzen der wet natuur en moraal beweegt en ontwikkelt en de gevoelens en de eigoudomsrechten van anderen weet te respecteeroii En als wij nu letten op het woelen en wroeten van sommige soc aal democraten en radicalen zóó alsof zg niets meer heiligedan een molleziet bezitten en hen met een vloek over onze historie en onze iraataohappelijke instellingen hooren gewagen en zien hoe zij ijveren om ontevredenheid te zaaien en alles godsdienst Oranje bezittingen enz als een rommelzoo door elkaar trachten te smgteii zeg huivert men hetzij als Christen lietzg als Israëliet dan niet om zgn kind b j zulko wroetmeosters in de leer Ie doen Met bet oog op die onnatuurlijke wroeterij kan ook du Regeoring hun geen rechtspersoonlijkheid verleenen Wg meenen dal waar het vaderlijk bestuur van Slochteren huivert om eeu sociaal domocraai als hoofdonderwijzor over zijn kinderen aan te stellen i en waar het door de vraag in quacstio oen fout mocht begaan hebben dat dn sociaal dernociateu dezen alleen er de oorzaak van zgn Hot KoHiug Willem fonds te Londen verkeert evenals zoovele andere liefdadigheidsgenootschappen aldaar on elders in geldnood In verband daarmede is het bestuur in de onmogelijkheid om in deze slechte tijden eene bjjzonderen inzameling te houden er op bedacht oen gedeelte van de belegde fondsen aan te spreken en daarvan 600 Lire af te trekken Daartoe is echter de toestemming van twee derden der stemgerechtigde leden 83 in getal noodig eu daar er nu slechts 22 tegenwoordig waren op de vergadering den I4en November opzettelijk voor dit doel bijeeugeroepeii moet eeue nieuwe vergadering plaats hebbeu waarop zij die niet kunnen komen hunne stem ook schriftelijk knnnen uitbrengen Intussohen was de gehouden vergadering toch niet ge nutteloos Graaf van Bijlaadt was er tegen heel woordig en presideerde en de wijze waarop hulp behoorde verleend te worden werd nog eens goed besproken Inmiddels hebben eeuige dames van de bestuursleden hel plan opgevat om harerzijds te trachten ook eeuige fondsen bgeen te brengen Zij hebben den vorm gekozen van een bazar die deu 26e November in de Neilerlandscho Vereeniging zal plaats hebben onder bescherming van Gfnaf en Gravin van Bijlandt Lady Reay Lady de Keyser en Mevrouw Bischoffsheim Het dames comité bestaat uit Mevrouwen Adama van Scheltema Rozenraad van Duiken Maas Stoop Van den Borgh en Frank Stoop en Mej May Mochten er in Nederland wellicht personen zijn die voor het goede doel eeuige voorwerpen wenscbeii te zenden dan zullen die alsnog gaarne iu ontvangst genomeu eu dankbaar erkend worden Indien de opbrengst van deze onderneming eenigszins beantwoordt aan de verwachtingen dan zal het misschien nog onnoodig blgken do fondsen aan te sproken Moii hoopt dat algemeen Dezer dagen doen io Kederlandsche n Duiisohe couranten allerlei mlu of meer onjuiste berichten de ronde omtrent de erfenis Brandt Het Nbl V Ned meldt nu daaromtrent het volgende De erfmaker heette Johan Coeuraad Braudt geboren in Poinmeren in 1708 en overleden te Amsterdam in 1791 In 1733 huwde hij met de weduwe van een koopvaardgkapitein Kva Schuurman Deze J C Brandt reeder en groothandelaar gewoond hebbende aan den Zeedijk te Arnsierdara liet hij bij zijn oveilgdeii aan twee schoondochters een leieuslange jaarrento van 600 elk na Unirersoel erfgeuaam was een achterkleindochter Johanna Coucordina Hahn mits zij den 25 jarigen leefigd bereikte en den Kvangelisch Lutherscbeu godsdienst beleed Nog geen tien jaren oud overleed dit meisje en het grooto vermogen van den overgrootvader kwam thans onder berusting van een kleindochter die gehuwd was met eeu Katholiek Vau Meurs genaamd Toen deze echtelieden de vrouw het laatst in 1829 overleden waren werd de nalatenschap in beheer genomen door verschillende bekende B K instellingen hier te lande Reeds in 1793 hadden in Hollandscbe couranten oproepingen van erfgenamen plaats Men verzuimde echter dit ook te doen in Duitsohe couranten Vandaar dat aangezien zich niet alle peisonen welke bij de erfenis belang badden aanmeldden deze niet verdeeld werd en de Staat der Nederlanden ook nooit successierechten heeft willen ontvangen In 1832 werd dit officieel geconstateerd En wie waren nu die erfgeuamen in Duitschland Een broeder van den erfmaker geb in 1693 De rechtstroekschv nakomelingen vau dit echtpaar wonen thans in Old burg de zijdulingsche in Pommeren Oost en West Pruisen ook hier te lande te Amsterdam Rotterdam Assen enz Van de familie Van Meurs bovuugenoemd loven nog nakomelingen t s Gravenhage Arnhem enz Voor de rechthebbenden thaus 189 in getal treden twee advocaten van naam op die zorg dragen dat het recht op de nalatenschap niet verjaart De geslachtkundige opsporingen z ja na een nauwgezet onderzoek van jaren tot een goed einde gebracht door den heer J A Pottkemper te Oldenburg In verschillende afdeelingen werd bg het onderzoek van hoofdstuk Financieu in verband met de belastinghervorming van den Minister aangedrongen op spoedige indiening der door de Regeering aan ekoudigde wetsontwerpen die met deze ondernomen hervorming samenhangen Dringend noodzakelgk achtten sommige leden spoedige herziening der personeele belasting zoowel om de haar aanklevende gebreken als ter correctie van lie werking dor vermogensbelasting Üoor enkelen werd hieibij de wensch geuit dat de Kamer bij eventueele herziening der parsonoele belasting een einde zon maken aan de onbillijkheid gelegen m de bepaling dat do vrijdom voor het houden van eene dienstbode vervalt wanneer iemand zijne vier kinderen niet allen meer geregeld bij zich doet inwonen Hierin lag volgens hunne meeniug eene bevoordeeliog van de bewoners van steden boven die van het pl itleland Bevreemding werd te kennen gegeven dat bet wetsontwerp tot afschaffing der Bijkstollen nog niet was verscbeneo iüukele leden bütoogdea naar aanleiding van de wet geworden vermogensbelasting de noodzakelijkheid om maatrei elun te beramen ten eiudö schenkingen onder de levenden gedaan ter ontduiking van belastingen tegen te gaan Men vreesde dat bij invoering der nieuwe bel iBting dit misbruik waarvoor tot nu toe alleen gevaar ten opzichte van de successiebelasting bestand kon toenemen Voorts kwam ter sprake de godaohtenwissoling in de vergaclenug van de Eerste Kamer op 24 Sopt 11 betreffende de geheimhouding ten opzichte van den aanslag welke geheimhouding door den Minister van Financiën werd voorgesteld bij de Vermogensbelasting terwijl in de door den Minister van Biniienlandsche Z iken ingediende kiesrechtoutwerpen de publiciteit wederom werd opgenomen Velu leden De minister van Financiën handhaaft in ziju antwoord op het Verslag der Tweede Kamer over het wetsontwerp betreffende de ptraequaestie der grondbelasting zijn voorstel om net percentage op 6 ten honderd ie bepalen Hot totale bedrag der rgksgrondbelasting zal daardoor in 1011 gemeenten verminderen terwijl het in J45 van de 326 ovefigeu slechts met oen tot 10 pet klimmen zal In 187 gemeenten van eerstbedoelde 1011 bedraagt het getal dor aanslagen 94 030 Daarvan zullen 90 019 h j een heffing van é pCt geen vurhooging ondergaan voor 3070 blijft de verhooging beneden ƒ 5 voor 536 is zij ƒ ó tot beneden ƒ 10 voor 271 van ƒ 10 tot beneden ƒ 20 en slechts voor ƒ 134 is zg f 20 of meer Het bedrag der grondbelasting zal in de groote meerderheid oer gevallen niet klimmen on klimt het wel dan zal toch geen depreciatia van den grond daarop volgen wegens de verlaging der mutalierechten Bij de algeraeeiio herzieumg der grondbelasting zal rekening worden gehouden met bet denkbeeld om de uitkomsten iler herziening vau de ongebouwde eigendommen te zuiveren van de gebreken en rekening te houden met de verandering in de vei houding var de waarde dor eigendommen ouderling gekometi Verlaging der percentage tot 5 pCt zou ook zonder te denken aan afschaffing van de tollen een tekort doen outstaau in de finanoieele plannen van 7 ton en de minister ontvouwt uiivoerig het bedenkelijk karakter daarvan in financieelcn zin Hij kan zich dus met het denkbeeld niet vereenigen Te barer tgd hoopt de Regeering oodubbelzinnig hare voornemens uit te spreken ten opzichte van de gomoentelgke opcenten op de belasting der ongebouwde eigendommen Voorshands herhaalt zij dat volledige gegevens tot oplossing van het vraagstuk hoe het verband tusschen rijks en gemeentelijke belasting beter to regelen vooralsnog ontbreken zou zijn weggestreken ik had mij voorbereid op eeu vormiuderin van vlugheid en vermeerdering van gezetheid ja ik had de mogelgkheid voorzien ilat veel van de vroegere losheid in deftige statigheid zou zijn overgegaan maur daar Frits de Gunst e n voorspoedig leven had genoten waarin hem letterlijk alles zoo als men zegt voor den wind was gegaan geloofde ik ook iemaud te zullen aantreffen in uiterlijk en geaardheid overeenkomende met oom Wat had ik uu outmoet Een stroef koel man die zijn ouden getrouwen hartelijken boezumvrieiid mot denzclfilen glimlach en denzrlfdcn hoofdknik begroette waarmede hij mg den bekende van éeu minuut bedankte dat ik ziJE echtgenoote in dn vigelante had geholpen In plaats van gulhoii ia plaats van geestdrift bij het wederzien in plaats van den luchtigeu Frits de Gunst een allorbedaardst heer met stijve maniereu en een ijskoude Gleichgu iigkeil Ik was teleurgesteld Het is waar men maakt altijd verkeerde gevulgtrekkiugou wanneer men mensollen beoordeelt naar liuu voorkomen en manieren bij een eerste ontmueting en ik betooïde dit aan mij Zflven om het gevool van spijlighoid dat mij had aangegrepen tu verdrijven doch het was en bleef een teleurstoiiii i Ik had mij oen ontmoL ting tusschen twee vriondeu ua een afwezigheid van jiirou zoo geheel auders gedacht Ik meeudo de woilorkeorenile zou zich bij het wederzien eensklaps hebben verplaatst in het verleden De terugkomst haddo een vroolgk toontel van hartelijkheid moeten oplevereu Generaal Booth beeft verslag gegeven van ile uitgaven en inkomsten van het Darkest England fonds loopeiide van I October 1890 tot 30 September 1892 Er is een tekort van 62 468 pd st Onder deposten van uitgaven komt ook voor 32 415 pd st aangewenil tot het in werking brengen van hetplan Hoe werden die 82 415 pd st besteed Hierover geeft do generaal een uitvoerig verslag Er was bijvoorbeeld aan 4000 arme mensclien s nachts onderkomen veraahaft Er waren 6 000 000 goedkoopo middagmalen verstrekt Aan ongerew600D werkeloozen was arbeid versohaft Do 5000 man hadden voor 63 525 pd st aan verschillendeartikelen geleverd doch teneinde hen san het werkte houden w het fonds verplicht eene uitgaaf te doen vau 98 992 pd st Uit do acvangenis waren misdadigers ontslagen en door het fonds liof dergk opgenomen Hel was aan het fonds gelukt voor 134 dezer misdadigers betrekkingen te vinden Do landbouw icolonie heeft aau het fonds voor oprichting en iU werkiug stellen 3 088 pd st gekost De Commissie dio op voorstel van generaal Booth j gevormd om de verschillende beschuldigingen Bultefllanüscb Overzicbt Iu baar zitting van Zaterdagochtend heeft de commissie uit de Fransche Kamer voor het drukpersontwerp overleg gepleegd met den minister Kicard die verklaarde dat de Begeering zich vereenigde met het ameudement Gerviile Réaohe inhoudende dat de aanhouding van verdachten van bijzondere waarborgen zou worden omringd welk amendement daarop door de commissie word goedgekeurd en aau de Kamer tegen het maatschappelgk werk van het Leger des zal worden voorgelegd vroegen omtrent da tegenstrijdigheid vtn den Minister een afdoend antwoord De ingekomen wetsontwerpen tot regeling van de wgte van beheer en verantwoording der Koloniale geldmiddelen van Suriname en Cura9ao on wijziging van de reglementen op het beleid dor Begeering in beide KoloDièu strekken om de definitieve vaststelling der West Indisohe begrooting altqd bg de wet te doon geschieden en niet enkel wanneer de raming geeu tekort aanbiedt waarvan het gevolg zal moeten zgn dat ook de verantwoording altgd san de Wetgevende Maoht wordt geilaan Do controle over de Koloniale uitgaven en ontvangsten zoowel in de Koloniën als in Nederland alsmede het onderzoek der rekeuiug wordt aau de Algemeene Rrkenkanier toevertrouwd die in een jaarlgksch verslag hare bedenkingen en opmerkingen mededeelt over de rekening zoodat de Wetg Macht beter dan tot nu toe in staat zal zijn over de juistheid der cijfers Ie oordeelen en het slot van den dienst vast te stellen Do koloniale ontvangers eu betaalmeesters zullen dus aan de Algemeene Rekenkamer lekenplichtig zgn De bedoeling is elk der begrootingen van Suriname en van Curapao gelijk tot dusver één geheel te doen uitmaken eu niet in twee hoofdstukkeu te doen splitsen voor uitgaven en ontvangsten in Nederland en in de koloniën Het opmaken der rekening zal dus geschieden door den administrateur vau financiën Voor uitgevoerde specie of betaalde wissels tot overmaking of verrekening van bier te lande aan de koloniale geldmiddelen toegestane bgdrageu alsmede voor betalingen en ontvangsten voor rekening van dorden zal met de koloniën eenc rekeuinx moeten geopend worden bestemd om te worden medegedeeld aau de Algem Rekenkamer Volgens de So r Ct is de resident Te Mechelen den 6ii October met den opiumstoomer te Soerabaja gekomen op weg naar Probolinggo eu Bali het doel ia officieel opium in werkelijkheid jagen met den pianist Friedeiilhal Lattitgeiiurmde schrijft dal hg met den heer Te Mechelen in trobolingo bantengs gaat jaeen en op Bali tggers en dat zgn schoonzusters en zgn kleinzoontje ook meegaan De heer Te Mechelen schijnt het opium stoomschip als eeu pleizieijacht te beschouwen A propos hiervan weet thans de Imb te verhalen dat de veel besproken tocht van don heer Groenevcldt mot den heer Te Mechelen niet ten doel had in het geschil ntet den beer Uljee uitspraak te doen maar gevi lg vai van den wensch van den heer Te M om den heer 6 proefondervindelijk te overtuigeu van de verdiensten van zijn systeem Den heer Jroeneve dt werd het goheele systeem de langs de kust gestationeerde vaartuigjes en wat er verder voor kunstgrepen eu listen toe mogen behooren getoond Het resultaat was dat de hetr Grocnevoldt van zgn uitstapje terugkeerde meer dan ooit overtuigd van de ondeugdelijkheid van Te Mechelens stelsel Meer bepaald de prauwen ter kust van Banjoewangi welker iulandscho opvarenden tegen een Tast iraktoment op smokkelaars moeten kruisen maar zoo rustig mogelijk blijven liggen eens in de week gtiuspectaerd en in dien tusschentijd natuurlgk heerlijk slapende wie die den inlander kent twijfelt er aan F vooral deze vernuftige regeling waarmee le hoer Te j Mechelen zeer opheeft moet den heer Grociiovoldt als pendant van dat andere toooeul ook hartulgk maar droevig het tooneel des afscheids dat oom mij zoo dikwijls had geschilderd Dit zoide mij niet alleen mijn verbeelding dit moest zoo zijn dacht mij naar den natuurlijken loop der dingen Hoe geheel anders was de uitkomst Het gaat zoo met de meeste onzer verwachtingen ik zou geloof ik kanuen zeggen mot allen Wosturen onze boot in de levenszee naar een vastenkoers wij hebben een ge is kompas aanboord hetroer gehoorzaamt onze hand ons vaartuig kan zeebouwen van stormen hebben wij niets te vreezen geen gevaar is er dat wij niet vooraf berekend hebben een bliksemaAei ler staat op de mast nauwkeurige kaarten wijzen ons hot goede vaarwater aan I en waarschuwen ons tegen de klippen het kaï nietmissen of wij zullen zonder averij op het bepaalde uur de haven b reiken Daar komt eun mist opzet ton en een schip dat wij niet konden zien overzuiltons Het kompas het roer du kaarten en de blik ssemalleider verhiuiloren niet dat wij zinken Dat luohtkastoelen in elkander moeten vallen hierop zijn wij voorbereid wij weten hot terwijl wij ze bouwen Misschien is het dit bewustzijn dat ons drijft er zulk een grilligcn vorra aan te geven eu dal oni de muren die wij optrekken voor dat de fundeeringon zijn gelegd doet versieren met zulke prachtige kleuren Die puiulioopen bedroeven ons mol want aan stoiïeu en ruimte om nieuwe paleizen op te richten uaast de bouwv illen van gisteren out hebbeo overtuigd dat de bestrgding van den sluik handel ter zee door den opium iuspecteur eigenlijk maar larie is Over t algemeen gelooft de uljoe dat de zon van den heer Te Mechelen ter kimme neigt Bij weinigen behalve den beer Rovers vindt hij nog steun en het zou te verwonderen zgn too ia de door don heer Oroeneveldt aan de Regeoring voor te stellen regeling voor hem plaats was Ook de beuren die met hem in oommissiu zijn benoemd om maatregelen te ontwerpen tot tegengaan van den sluikhandel te land tie residenten I autier en Kroesen kunnen niet met hem overweg Samenkomsten met hun mede commissielid houdea zg niet de gedaohtenwisseling gaat schriftelgk of liever ging want zij heeft zoo good als opgehouden omdat men bij Te Meobelen s ouverzettelgk geloof aan nietsmokkelende pachters on wegens zijn oisoh dat het binnenlandsoh bestuur over de opium rocherche niets moor zal hebben te zeggen en dozen staao ouder een eigen chef niet tot overeenstemming kan geraken Aan de Regeering zullen dau ook twee afzonderlijke voorstellen worden ingediend een vsu Ie hoeren Ijsutier en Kroesen eu een van den heer Te Mechelen De heer 1 to Breda bezat gtruimen tgd eeu ekster dio zeur aan de huisgenooten gohecht was ea vrg rondliep en rondvloog tot zij in Augustus 1891 op zekere dag zoek was en zoek bleef Kenigs dagen geleden echter na ruim veertien maanden afwezig te zgn geweest zat op een goeden ochtend onze ekster op haar gewone plaatsje op de vensterbank voor de in den tuin uitkomende huiskamer waar zij altijd baar ontbgt kreeg en sinds is zij weder de oude trouwe vriendin des huir s met al bare vroegere gewoonten Een rekeulustig Franschmnn heeft uiigecgfenl hoeveel het kapitaal der Fransche Bank wel zoa wegen Hg ging uit van de onderstelling dat het gewicht van eeu miltioeii francs in goud 322 kg iu zilver 5000 kg en in biljetten van duizend francs slechts 1866 gram bedraagt Daardoor kwam hij tot de uitkomst ilat de goudvoorraad dor bank dis eene waarde hreft van anderhalf milliard 483 000 kg en hare 1283 millioon aan zilver 6 415 000 kg zwaar zgn Om deze reusachtige melaalreserve te vervoeren zr iiden noodig zijn ca 6V0 waggons van 10 ton laadruimte of 17 spoortreinon van 40 rijtuigen In do circulatie wordt de raetaalreserre der Bank vau Frankrgk vertegenwoordigd door 3 783 000 bankbiljetten van 1000 francs wegende 4946 kg wat niet meer is dan uene halve wsggonlading Ken inzender in de Zaanl Crl beoordeelt aidu den bekenden maatregel van het Dagelgksch Bestnor der gemeente Slochleren Het Dagelijksch Bestuur der gemeeo e Slochleien beeft de volgende vraag gedaan omtrent de soUioitanlen die voor de betrekking van hoofdonderwijzer aldaar io aanmerking kwamen rieeft de sollicitant ook neigingen tot socialistische en radi ale denkbeelden of stoort hg er zich niet aan waartegen do afd Zaanstreek v d Bond van Ned Onderwijiert protesteert als zou die vraag zgn etn aanranding van de politieke vrijheid der onderwijzers Ook wij zouden ertegen willen protesteereo Maar ging do gemeente Slocbteren buiten haar recht breokt het nooit Maar menigmaal brengen wij steviger materialen bgeeu dan de bonte bespiegelingen onzer fantasie voegen die met vaste specie te samen welke niet uit het rijk der droomen is gehaald en bouwen er kleine zedige huisjes van die niets op paleizen gelgken waar geen marmeren zuilen een bronzen koepel steunen maar die er toch met bun bonte luikjes rookendeu schoorsteen en lommerrijka ligging bevallig uitzien Als deze invallen dan bevangt ons dat droevige gevoel van teleurstelling en moedeloosheid waarvan niets ons ontlasten kan dan nieuwe verwachtingen Deze blijven niet lang uit Wij leven er mede en er voor Ik we t wel dut er harten zijn die ze kunnen buitensluiten Het zgn de vromen welke met alle aardsohe wonfchon hebben afgedaan en hun hoop alleen vestigen op het laud des lichts waar geen begeerte onbevredigd blijven kan het zijn ook do ongelukicigen aan wie do maat der droefheid is vol gemeteu en die geleerd hebben in het leven niets anders te gemoet l zien dan de smart Hun har heeft de eigenschap verloren zich te kunnen ontsluiten voor do vreugde het wordt niet meer verwarmd door bet verlangen Ik heb zulke rampzaligen s okend De groote meerderheid der menschookinderen echter ik zelf er onder begrepen zijn noch zoo gelukkig als do eersten noch zoo diep boklagenswaard als Je laatston iffordt venoti i Het amendement Réache bepaalt dal ingevalj van preventieve hechtenis de beschuldigde zgne voorloopige invrijheidstelling zal kanoen vragen eu dat de rechter van instructie daarover binnen Sé uren uitspraak zal doen zgn domicilie in eeu preventieve hec gaan tenzij hij zich aan misdaad heeft Bovier Lapierre diende een amendement in houdende dat een beschuldigde die zijn Frankrijk heeft geen preventieve hechtenis kan oiidi r huldig gemaakt De commissie nam dit amendement aan Verschillende andere voorgestelde amendementen worden niet iu overweging genomeu De beide paragrafen van het ontwerp waarbij de bepalingen der wet van 1881 worden verscherpt werden daarop aangenomen wonlt in eene vreemde taal in Alvorens tot de stemming over het ontwerp lu zijn geheel over te gaan hechtte de Kamer hare goedkeuring aan een door Julien voorgesteld amendement betreffende voorloopige uitvoering der vonnissen en aan het amendement vau Robert Mitchell waarbij de nieuwe perswet van toepasain verklaard op dagbladen die Fraukrgk worden uitgegeven affiches betrekking heeft v cpas ing z zijn op de dag en weekbladen werd verworpen Het regeeringsontwerp tot wijziging der perswei werd daarop in zijn geheel aangenomen Daarna was aan de orde de Panama zaak Argeliers vroeg de behaodehng der De voorzitter las nu het eeuige artikel van het ontwerp en daarna het tegenontwerp van Mezières voor Dit laatste dat alleen op de plakkaten en met vau toepassing zou Maanda interpellatie tot verdragen Delahaye verklaarde dat lloquet boven allen laster verheven is en dat men door de iiMerpelbt e waarde geeft aau de beschuTdt gingen De spreker eindigde met eveneens Zl ging tot heden te vragen Ploquet verklaarde dat hg aau niemand geld gevraagd noch van iemand geld ontvangen bad Voor net overige zou hij nimmer de vermetelheid hebben gehad de eervolle betrekking van voorzitter der Kamer aan te nemen indien er eeuige vlek op zijn verleden rustte De minister Ricard zeide dat daar de zaak aan den rechter was onderwerpen bet hem moeilijk zou zgn afdoende te antwoorden Intusschen nam hij de discussie aan over alle punten welke niet aan de kennisneming der justitie waren onderworpen a De voortzetting der discussie is op heden bepaald In do Couloirs verklaarde Floquet dat hg op geen enkelen legeu hem gerichten aanval zou antwoorden tenzg eeu of ander incident werd opgeworpen Hij verzekerde nimmer iets met betrekking tot de Panamazaak gevraagd noch ontvansren te hebbeu Het in de Couloirs zoo druk besproken incidentFloquet vindt zijn oorzaak in een beschuldiging van Xa Coearde welk blad beweerde dat in do dagen van het boulangistisch gevaar de geheime middelen der regeeriug waren uitgeput Floquet destgds president van den miuisferraad kreeg toen van De Les eps na eeaige aarzeling een bedrag van frs 300 000 uit de kas dor Pauamaroaatschappg Het blad kwam heden op deze beschuldiging terug en zegt De heer Ploquet kan slechts op ééa wijze antwoorden ui door ons voor don rechter to brengen on wg nemen op ons allo bewgzen te verschafifeo welke de openbare meening kan verlangen La Comrde haalt verder de zaak op van baron Joseph de Reiimch die in de Panama zaak een ongelukkij e en overwegende rol heeft gespeeld met do heereu Cornelius Hetz en Arton als medewerkers De Keinach was bolast met de bezorging der publiciteit en had zelfs a forfait oen der laatste uitgiften genomen De dagvaardingen in de Panama zaak zgn hedenmiddag aon de betrokken personen lieteekend In do Pruisische Kamer van Afge aardigden van Vrijdag vroeg Eugen Richter in zgn rede tegen de belastinghervorming hoe het mogelgk was dat de regeering de belastinghervorming tot stand wilde brengen en te gelijk trachtte het legerontwerp met zgn buitengewone lasten te doen aannemen Overal w het land beerscht onrust en de officieuze bladen maken de bevolking bevreesd voor Russen en Franschen Het leger neemt de geheele aandacht der natie in beslag Hoe kan men te gelgk een bevredigende oplossing van de Pruisische belastinghervorming verwachten waarbg elke belastingschuldige zoo ernstig betrokken is Men vraagt niet of een afgevaardigde te gelgk lid van den Landdag en den Rijksdag is Hoe stelt men zich de zaak voor indien de Rgksdag ootbonden werd wat toch onvermijdelijk is Hedeu treden de gevolgen van de scheiding tusschen het ambt an rijkskanselier en dat van minister president to voorschijn Op eenzijdige wijze wordt alleen op do militaire belangen gelet Indien het Staatsminisl rie niet zoo zwak was in de verdediging van do Pruisische belangen had het de indiening van het legerontwerp moeten verhinderen