Goudsche Courant, woensdag 23 november 1892

Ais aanvulling vao de lUst door de CH0LERA C0MMI8SIE dd 12 NOV U gepabliceerd diene dat mede J fKT aangesloten it aan de Waterleiding d bakker NOUW Spieringstraat F 81 terwyl Terrallen op de Igst als zgnde sedert trEE aangesloten de malksliftera LOMMËRtSE Haven B 178 M PALSGRAAF Peperstraat K 250 J SCHOUTEN Haven B 139 en J STBEKENBÜRG GoHwe C 79 Voor zoovar een scheikundig onderzoek is ingesteld van het Water dat door eenigen der NIET aaogealoten Bakkers en Melkslgtcrs wordt gebruikt bleek dat daarin ROTTIlfOSPBODUKTEN aanwezig waren Gebri StoUwerck s Chocolade en Cacao Doelmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied rerbetorde fiibricatie on uitsluitend gebruik van ne en fijnste grondstoffen garandeerei len verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Oacao oen anbeveienswaardig fabrikaat nauwkearig beantwoordende aan den inhoud der resp Etiketten De Firma behaalde 27 Brevets als Hofleveraacler 44 Ëere Dlploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend n bbrikaat Beeda 1874 schreef de Accademie national de Paris Hous vouB AéoemonB one Hcdallle il or preoalère elaaae sn consideration de votr excellent dabrioation de Ohooolat bonbons variös eto etc Stollwerck t bbrikaat ia verkrijgbaar bij H R Confiseors Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Joliiu lattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 7 Teleurstelling bedroeft ons maar vernietigt ons met Om ons over de eene te troosten streven wij met nieuwe kracht naar een tweede en toch als wij kalm en bedaard ons leven en ons wroeten overdenken voelen wij het zoo duidolyk dat het weder zal gaan als vroeger Wy werpen het zaad in de vore Wat er uit groeien zal is het geheim der toekomst Als het rijp iB mmr al te dikwyls klemt ons dan de pguhjke verbazing van de arme ben in wier nest een moedwillige hand cendonaieren heeft gelegd Degen lang heeft zij er op zitten broeien en als eindelijk haar koesterende warmte de schaal doet barsten snelt haar kroost naar het water Zij mag an den slootkant heen en weder loopen en met de vlerken slaan en koekeloeren zooveel zy wil het is een eend moeder die gü hebt uitgebroed en het blyft een eend nooit zal die bastaard zich onder uw vleugels komen verschuilen ga naar uw nest on leg andere ei ren 1 Welken vreemden loop kunnen onze gedachten toch nemen Frits de Gunst was my een vrij onverschillig wezen in wien ik alleen belang stelde om ooms De minisie r presideDt graaf Ealanburg verwierp de beschuldigiag v n zwakheid van het Staatsmiuisterie Het gevoelen van het miuuterie belrcifende het legorontwerp was duor de Rljksrogeering Ie zijner tyd insjewonnon Xa een zorgvuldig onderzoek had het zijue toestemming gegeven Graaf Kuleoburg betreurde de wgze waarop bet ontwerp besproken werd Die besprekiug is tegenwoordig dikwijls zeer onredelijk en steunt op berichten welker valschheid reeds lang aangetoond is en die alleen in de wereld gezonden zijn om agitatie te wekken De ministerpresident moest dringend verzoeken aan het Staatsministerie geen valsche beweegredenen te willen toeschrijven en zich bij aanvallen alleen te bepalen by de besluiten werkelyk door dat ministerie genomen De Russische minister van financiën doet volgent de Time thans een derde poging eene leening in het buiteulaud te sluiten ten bedrage an 200 000 000 frs de rest der mislukte 3 pl is leening Kerst kwamen vertegenwoordigers van Fransche bankiers te Petersburg doch hunne pogingen eene overeenkomst te sluiten mislukten Bemoeiingen van Russische bankiers te Pargs faalden evenzeer Thans wordt de hnlp van Bc rlijnsche bankiers ingeroepen Het is meer dan twijfelachtig dat aan de Spree gelukken zal wat aan de Seine mislukte Bovendien toont Rusland niet de minste welwillendlieid bij de haiidelsouderhandflingen Deze stuitten alle op de onverzettelijkheid der Russische vertegenwoordigers Daar dezen van verlaging der rechten op de beide voornaamste Dnitsche producten ijzer en steenkool niels willen weten wordt een handelsverdrag voorshands onmogelgk De Tweede Kamer in Denemarken heeft voor hel eerst 1S85 ae staatsbegrooting aangenomen wes nog slechts b eerste lezing maar tot nog toe was zelfs dit iu al die jaren met gebeurd Bovendien ihel opmerkelijk dat het besluit om de begrooting ook hij tweede lezing in behandeling te nemen genemen ia met 62 tegen 25 stemmen De meerderheid bestond uit de rechterzijde en de gematigde liberalen de minderheiil uit de radicalen terwijl de twee democraten lie er zitting hebben voor de hoofdstad zich van stemming onthielden Oe Cholera kan meestal voorkomen worden door bü de EERSTE dunne Ontlasting GENEESKÜNDIOE HULP in te roepen Gebruik tocdi alles gekookt Burgerlijke Stand Zeventanizen GEHUWD H Nieuwland en G Hnak OVERI EDEN T Visser 89 jaar ADVERTENTIBN Een HEER z b b h h zoekt op een der beste standen een nette gemeu bileerde Kamer met SLAAPKAMER Brieven onder letter P aan de Boekhandelaars f van BENTUM ZOON lÜMTSiÊÜIör m I liiiMii Hoofd Agent NIEUWS v d DAG Advertentiebureau Mp Bgksd e pot van POSTZEGELS BRIEFKAARTEN en PLAKZEGELS Verzoekt beleefd spoedige aanvrage van OPZICHTZENDINGEN der Boeken en Scheurkalenders welke als St Nicolaas Cadeau moeten dienen ten einde aan alle aanvrage geregeld te kunnen voldoen Zeer Uette Gesteendrukte NAMAARTJES worden GELEVERD door A BKli kM eii Zn LEESINMTINQ TAN BioDen en iioitenlaii sdie Tijiy HIIcb en Romans voor slechU ZES GULDEN VIJFTIG CENT per Jaar ontvangt men des Woensdags en Zaterdags een Portetenille voorzien van de beste Binnenen Bbitenlandsche Tgdscbriften en des Zaterdags een Roman J T S artseaburg Boekhandel Kleiweg E 92 IIÜDOOIINS Eeltknobbels Hoornvlieë Huidaelt Wratten enz worden in 7 8 dagen tgd geheel verw derd zouder de minste pgn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prija per flacon met jjenseel 50 ets Alléén eelu bg B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekeoing vsn A v TUIJLL FBMSCHE STOOMVEEVEBU Ghemiscbe eo Zwitsersche Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppentieimer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Oameskleedingstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgord nen Taielkleeden Tqjpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tulles fanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgven en worden onschadelijk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 TE HUUR voor een klein gezin eene oetti El 1 25 per week adres onder No 2230 aan het Bureau dezer Courant r Ë r ONZE Pioe Dr G JABOBa t dncaa ToorU ii nsvenataand cedepoDa rd merk n etlqii t N Mnmae Keven wtj gaune d naman dn rarSogvari op JAMBBN A TILAinTS Kumrm Sociëteit Ons Genoegen 9e Mh nnemeHt WoortteUlvg Donderdag 24 TirOLl SCHOUWBURG Directie Dr Vos Van Koelaas Optreden van Willem van Zuijlen SE mS NAAB TUREIJE Blgspel in 3 bedrgven gevolgd door Onder Vier Oogen blflspel in 1 bedr f Aanvang half 8 uur IMF Gewone bepalingen en prgzen Gouila Snelporsdrnk van A Bbinkman ZooN 189d IS 5000 Woensdag 23 IVoveml er GOÜDSCHE COURANT L ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De nitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr B per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlijke Nommera VIJF CENTEN AD VERTEN TIEN worden geplarttt van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De inEeading ran advertentita kan gesoUeden tot eön nor des namiddags van den dag der uitgava bezwaren en een van den heer A K van der Garden tnt benoeming eener Commissie van 6 leden uit den Baad waaronder 1 id van het Dag Bestoor om te onderzoeken of bet noodig is de grondslagen te herzien der gemeente belasting Voorts kwamen aanbevelingen in voor de vacatures ontstaan door periodieke aftreding in de volgende besturen Voor Lid van het Burg Armbestuur worden aanbevolen de hh J A P Montijn en H J de Voogt Voor regent der beide Gatthuizen do hh A W Koes en G Prince Voor regent van het Bestedelingenhuis de hh H J Nederborst en C IJsselatqn Voor de Commissie van toezicht op het Lager Onderwijs de hh Spruijt en H J de Voogt Voor de Commissie van toelicht op de Stadsmuziekschool de hh M Spraijt en Dr B J H üvink Voor de Commissie voor de Volksgaarkeuken de hh A H van Dillen en J A Biezenaar Voor fiegent van het Hoffm is gestioht de hh J A Biezenaar en J W VotWer De Kaad besloot op voorstel van Dr IJssel de Schepper een oproeping te doen voor sollicitanten ter vervulling der betrekking van geneesheer voor het gasthuis m de gestichten opengevallen door het door dr A Bomeijn genomen ontslag De verdere ingekomen stukken vermelden wij in ons volgend Nr heer van Zuijlen komt uiterlijk Woensdag weder in Botterdam terug en zal dan Donderdag hier optreden De afd Utrecht der Nederlandsche Vereeniging van pcatzegelverzamelaars zal in het begin van Mei 1893 ter gelegenheid van baar 6 jarig beslaan eeae nationale tentoonstelling van postzegels te Utrecht houden BINNENLAND GOUDA il November 1892 In de hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad die door IB leden werd bijgewoond afwezig waron de heeren Hoefhamer en Oudglc de eerste wegens afwezigheid uit de gemeente de laatste wegens ziekte werd besloten Te ongeveer 11 uren Zaterdag avond werd op de verbindingsweg van de Hollandsohe Spoorwegmaatschappij en der Staetsspoorwegmaatsohappij te s Hage bij het rangeeren van een paar warens den wegarbeider F van Aarden overreden en dadelijk gedood De ongelukkige heeft blijkbaar tusschen de rails loopen Het treiupersoneel heeft niets van het ongeval bemerkt evenmin als de machinist aangazien deze een machine bestuurde die de rangeerwagens voortduwde Van Aarden die reeds lal van jaren ie dienst van de H IJ S M was laat eene jonge vrouw met 4 kinderen sohter Het zwaar verminkt lijk de beeneu en het hooM waren van de romp gescheiden is naar de begraafplaats overgebracht Aan de Eegearing uitstel te vragen voor deinvoering van Let onderwys in de vrije en ordeoefeningen op de openbare lagere ackolen Tot wijziging van het schoolgeld op de RtadaMuziekschool Afwijzend te beschikken op het adres vanJ van de Putte en anderen houdende verzoek omte bepalen dat in de lange Groeneudaal niet andersdao stapvoets mag worden gereden Over punt I en IU werd oen uitvoerige discussie gevoerd Het eerste werd aangenomen met 14 stemmen terwi de hoer IJssel de Schepper verklaarde bulten stemming te bigven bet laatste met 18 tegen 2 stemmen die drr hh van Itorson en Dercksen Heden was ook aan de orde het voorstel der Commissie voor de Strafverordeningau tot wijziging van de Verordening regelende bot Politie toezicht op de huizen van ontuobt en ne publieke vrouwen De leiders van het Leger des Heils in Nederland hebben een onderzoek ingesteld naar aanleiding van de beschuldigingen ingebracht in eene brochure getiteld Een protest tegen het Leger des Heils door Tom Ie Clercq die zelf anderhalf jaar in het Hoofdkwartier van het Leger te Parijs werkzaam is geweest Het resultaat van dit onderzoek hebben zij thans neergelegd in een zeer uitvoerig antwoord waarin z j de verschillende beschuldigingen achtereenrolgeBS nagaan en weerleggen Naar aanleiding van een dezer dagen in de N Sott Ct voorkomend bericht dat de heer Willem van Zuijleu thans in Berlijn is om de opvoering van een stuk bij te wonen dat het gezelschap van den TivoliSohouwburg zal opvoeren gaat het gerucht in Gouda dat bij Donderdag a st in de Sociëteit lOns Genoegen niet zal optreden Wij kunnen dit ton stelligste tegenspreken De Dit voorstel werd venoorpen na een zeer uitvoerige discussie met U tegon 3 stemmen die der hh Prince Portuija Droogleever en de Voorzitter terwijl de heer Dercksen verklaarde bulten stemming te blijven Op lie gevoerde discussie komen wij in ons volgend nr terugk Onder de ingekomen stokken was een voorstel van Dr H IJssel de Schepper tot aanvulling van het raadsbesluit in zake reorganisatie van de 2e Burgerschool voor meisjes ter legemoelkoming aan de daartegen door Gedeputeerde Staten geopperde tEVILLETOK wille Ik was nieuwsgierig hem te loeren kennen verlangend geenszins Waarom zou ik naar hem verlangen En daar voert nu zyn verschyning aan het spoorwegstation allerlei denkbeelden in mijn hoofd over het ijdele der menschelijke verwachtingen die overigens geen enkele verwachting in my zullen doeden Het is gelukkig dat onze gedachten zoo wij haar den lossen teugel vieren zulk een sterke neiging hebben om van den eenen tak op den anderen ie springen hierdoor verdwijnen vela neerslachtige beelden even snel als zij komen alles kan de geheimzinnige vertooner in ons brein als een middel aanvatten om de figuren zy ner tooverlantaarn af te wisselen en dus verdwenen ook bij mij alle ernstige gedachten zoodra mijn oog iu de verte toevallig den rook zag opstygen uit den schoorsteen van ooms woning Dadelyk stond mij een gezellig huiselyk toonceltje voor den geost Ik zag oom en tante met hun gasten om de tafel geschaard en hoorde oom allerlei voorvallen uit den ouden tyd ophalen Deze voor uur en plaats zeer passende gedachte hield my nog bezig toen ik de stoep opstapte en aanschelde Dat de gasten binnen waren zag ik zoodra de meid mi had opengedaan aan de bagaadje Aif in den gang stond Ik begaf mij naar de zykamer en vond daar het gezelschap byeen De eerste welkomstgroeten waren afgeloopen Tante zat aan do eene zijde van de tafel met mevrouw de Gunst naast zich oom met den echtgenoot van de laatste daartegenover Tante was niet recht op haar gemak ik kon het aan allerlei onrustige bewegingen bespeuren Zy wist niet hoe het met de oostersche dame aan te leggen Oom werkte hard met een klein mesje aan een sigaren kistje dat voor hem stond om het van het deksel te bevrijden vJongens Frits zeide bij toen het deksel er eindeiyk afgewipt was en hij er eeuige sigaren uitgenomen had die moet je eens proeven Zy zijn üjn en oud Echte Havanna hoor Ik heb ze bewaard tot je hier zoudt wezen Wij namen ieder een sigaar Oom deed een paar haaltjes sloeg de blauwe wolkjes met de hand naar zich toe en snoof die begeerig op terwijl hij met beide oogen knipte om dr verrukking uit te drukken die de geurige damp in hem opwekte Ook ik rookte de sigaar welke mij met tulk oen aapprijzende inleiding was aangeboden met zekeren errbied hield haar losjes tusschen de lippen en haalde den rook slechts met lichte teugen naar binnen Noch oom noch ik spraken een woord De Gunst had zijn sigaar stijf tusschen de tanden en blies groote wolken uit Na bet stilzwijgen van oom die van het eerste oogenbhk der ontmoeting af noch niets gedaan had dan spreken scheen hjj eindeiyk te voelen dat er het een of ander van hem werd verwacht Hij sag langzaam in bet rond nam zijn sigaar tusschen de viijgers en sprak op afgemeten toon Ken goede sigaar Wat een goede riep oom uit dat zou ik gelooveu Een echte Byron Je kunt ze zoo mot