Goudsche Courant, woensdag 23 november 1892

De beer Oliphant die ons dit anlwaord toezond verzoekt ons ie melden dat daar het niet in jlen handel is ieder belangstellende een ex kan ontvangen als hg naam en adres opgeeft aan Kolonel W Élwin Oliphant Prins Hendrikkade lSl Am4erdam met bg voeging van 6 ets posuegel voor frankeerkosten Du Ilaagache Ct sohrgft Kindalijk is dan eens officieel en aan een minister van Justitie wien men niet licht een rad voor de oogen draaien zal evenmin als meu hem tot accommodéments avec la loi zal bewegen de vraag gedaan wat er waar is van de geruchten omtrent htt hazardspel in het Kurhaus te Scheveniugen en indien ze juist zijn wat de justitie daartegen doet Maar wat zal le minister antwoordeu Vermoedelijk dat hem van zulke wetschenuia niets bekend is Koogatons dat bedoeld spel in een besloten kring een sociëteit de Club de Schéveniogue wordt gespeeld Want had Z Exc iets anders te antwoorden dan zou hg er lang een eind aan hebben moeten doen maken en dit gedaan hebben ook Daarom veroorloven wg ons op iets aau te dringen ui op het instellen van een ernstig onpartijdig gerechtelgk onderzoek dus buiten allen invloed van personen die financieel of ander belan zouden kunnen hebben bg geheimhouding van de waarheid Officieel gerechtelgk echter zal dat onderzoek moeten zijn Want dan alleen zal men de ware getuigen knnneu doen spreken de ex croupiers die ie Scheveningen hebi en vertoefd den smid jdie er s nachts een brandkast had te openen en de koetsiers die club rijden de personen die in de Club werden toegelaten en van wie men dan kan hooren hoe t met die sociëteit gesteld is de ambtenaren en bedienden die anders natuurlgk zuUen zwijgen Dan alleen zal men kunnen uitvinden welke spelen er worden gespeeld of er inderdaad zelfs knapen in de Club worden toegelaten als zij maar 30 jaar oud zijn ot de Maatschappg werkelgk in ééa jaar 40 000 winst van de exploitatie der Club heeft genoten enz Thans zgn dit alles geruchten die met nog heel veel meer van mond tot mond gaan doch die men eenvoudi knn ontkennen misschien omdat ze inderdaa l onwaar zijn of wellicht omdat niemand ze kan bewijzen Zal de minister daaraan uu eens voor goeil een einde maken naar den eenen of naar den anderen kant hetzij aan het verderfelijk hazardspel of aan de praatjes door een onderzoek van justitieambte juren die bereid zijn hun plicht te doen en niemand te ontzien als dit noodig is Voor postzegel verzamelaars ds postadministratie van Arugnay heeft op den 12n Oct jl eenstempel gebruikt waardoor aan de daarmee afgestempeldd postzegels voor verzamelaars een groote waarde is gegeven Dat stempel in elypsvorm heefi het randschrift Correos Telegrafos E O del ürugnay Montuvideo terwijl in het midden staat li Oetobre 4a Ceuteoario del Descubrimiento de America Na enkele dagen zgn de postzegels die er van voorzien waren voor 2 boven de waarde meer krggen Hagsnins kan er geen enkels meer leveren al bood je hem een rijksdaalder het stok tic zal u een een van de mgne geven du Bminr antwoordde do Gunst als ik mgn koffer heb lütgepakt Ik rook nooit anderen dan die Deze zijn toch ook van een fijn merk hermm oom iprnef ze maar eens goed jXu ja ik kan ze wel rookso verzekerde de Gunst die da sigaar weder in zgn mond had gestoken en zwggend met dampen voortging Uw twee oudsten hebt gij dus te Amsterdam achtergelaten zoo als ik vernomen heb zeide tante nu tot mevrouw de Gunst Ja kinderen loeren moeten Hut is een zeur goede school mevrouw I Hebt gij ze zelve er gebracht Een mijnheer aan boord kwam aan die herberg en ze heeft medegenomen Tante ag haar gast vragend aan doch ontving geen nadere opheldering over dit vreemde Verdwijnen der oudste telgen van het oostersche echtpaar Oom vroeg aan de Gunst hoe de zaak zich had toegedragen en deze verhaalde ons iu korte woorden dat hij nit den Hulder naar den kostschoolhoudur tu Amsterdam dien oom hum had aanbevolen getelegrafeerd had en dat deze daarop in persuiin zyn kinduren aan de Nieuwe Stads Herberg in ontvangst was komen nemen Terwijl hij ons dit vertelde had zgn vrouw aan de meiil diu wijn binnen bracht beduid dat haar briefkaarten mat betaald antwoord voor 7 verkocht Thans zyn te bgna niet ipeer te koop Een blad te Budapest schrgft Wie in de tooneelwereld te Budapest bekend is weet sedert geruimen tgd dat er aan de opera zoowel als aan den Nationalen schouwburg een zeer gewichtig persoon als hoofd der claque fungeert Hg zorgt echter niet alleen voor handgeklap eu stormachtige toejuichingen doch redt ook de tooneelspelers uit de vergelegenheid als zg in geldgebrek verkeereu Deze wel wat kostbare vriend der artisten had in den laatsteu tgd zelf met financieele zorgen te kampen en deze op zich ze f geringe zaak heeft onder de le len van het opera on Nationale sohouwburgpersoned een groote crisis veroorzaakt daar de pretenties op hen van het gefiiilleerde hoofd der olaque niet minder dan 218 000 bedra ien en de op die vorderingen uitgestelde wissels op den aanstaanden vervaldag betaald moeten worden Er ziju eenige onder hen wier schuld 2 000 ƒ 30 000 32 000 en nog meer bedraagt Omdai zg niet anders uit de crisis wisten te geraken hebben le kunsteuaars geiaoienlgk een verzoekschrift aau den minister van bianenlaudsohe zaken gericht waariu zg hem vragen de 218 000 voor hen te betalen Zg zullen dan van hun salarisjaarlgks een gedeelte laten afhouden eu stellen zich voorde teruggave der som solidair aausprakelgk Op welke wgza de ngverheid zich reeds de resulfait n der phonograpbie teu nutte maakte bigkt uit eena mededeeling uit Zwitserland voigena welke aan een horlogemaker uit Oenève een brevet is uitgereikt voor een sprekend repetitie horloge Hiervan wordt het volgende medegedeeld Hel sprekend horloge is met behulp van den phonograaf vervaardigd in de hortogekast bevindt zich oene phonographiiche plaat waarop vóór de gereedmakiog van het uurwerk de uren n kartieruren uitgesproken lijo In het geheel draagt de scligf 48 concentrische voren of insngdingen waarvan 12 de phonographisclie tgdsopgaven der volle uren 12 die der uren en het eerste 12 die der uren en het tweede en 12 die der uren en het derde kwartier in zich dragen Wgat nu b v de uurwgzer op de wgzerplaat 12 uur aan dan grgpt eene fgne spits in de overeenkomstige insnijdin en van de gelijktijdig draaiende schijf zal dao de tijdsopgave twaalf en een kwnrt weerklinken juist zoo als bij de phonograaf vanden draaienden wala de daarop gesproken woorden worden weergeven Het dekael van het uurwerk heeft in bet midden eece kleine geluidopening gelijk aao de natuurlgk belangrijk grootere gaiuidopeningen bij de telephoon Wordt de opening aan bet oor gehouden dan ia de gesproken tgd dea te duidelgker t hooren De minister van binnenlandslphe raken brengt ter algemeens kennis dat vol ns de bg hem ingekomen ambtsberichteu in de vorige we k als aan Aziatische cholera overleden zijn aangegeven in Noord Brabant te Breda 3 personen te Dranen 1 persoon in Zuid Holland t Barwoutswaa der 1 persoon te Bodegrave 1 persoon j te Hazerswoude 1 persoon te Rietveld l persoon te Rotterdam 2 perrooen in Noord Holland te Weesp l persoon korset losgeregea moest worden en toen dit geschied was tot even groots verwondering van lantn als van de meid die zich van zulke gewoonten geen denkbeeld kon maken strekte zij zich gemakkelijk in haar leuosloel uit on deelde het gezelschap meds dat zg Btt lekker was De meiden van tante atonden vreemd te kijken over de logeergasten Nu riep mevrouwv ds Gunst I haar om dsn zakdoek op ts rapen die juist van haar schoot gegleden was dan om de itoof te verzetten die voor de liggende houding welke zij had aange nomen ts dicht hg haar stoul stond Zij bewezen j baar al diu kleine diensten gewillig en zoo dikwyls I die gevergd werden maar toch op een wijze die haar verbazing liet doorsohemeren dat zoo o zwart mins een mevrouw wa De werkmeid trouwen een vrg oonoozele bals acheen door een plntselingen omkeer van gedachten nu te muenen dat alle vrouwen met zulk een donkere gelaatskleur recht op de gedienstigheid badden welke mevrouw de Gunst eischte Zij begon de zwarte kindermeid die nog altijd met de wichtjes op haar schoot in een hoek van het vertrek zat met dezelfde onderschuidiug te behandelen als haar raeetturusse en noemdu ze eenige malen mevrouw baboe tot tante hoor omtrent de maaischappelijke beteekunis van het woord baboe bad ingelicht Maar eerst toen de laatste op ee i wenk van mevrouw naar bet kamertje was vertrokken w iar lij en de kinderen verblijf zouden 6ou ien tn de kinileren to bed waren gelegd begon de werk in Utrecht te Utrecht 8 personen P S Blijkens ingekomi n ambtsberichten moet de opgave van de in de week van 8 12 dezer aan Aziatische cholera overledinen Slaatacouraid van 15 November jl alsnog aangevuld worden met twee overledenen te Nnlerliorst den Berg Noord Holland Xn gemelde opgave staat Hazerswoude Zuid Holland 1 persoon lit mout zijn 2 personen St Cl Door do nrrandisseraents rechtbauk te s Gravenhage zgn vrggesproken do drie gewezen opjiehleti iu het lirankzmnigengeslicht te s Huge die terechtstonden wegens misbandt ling Ten ijanzien van den hoofdopzichtor W K over woog het vonnis o a dut tegenover du iiunstive verkloriogan v n unkelu getuigen die verklaaril hadden dat buklnniide Heen lan krachtig optrad wanneer de toestand van lu patiënten dit noodig mankte miinr dat hg overigens goed voor do verpleegden was het bewgs voor zijne schuld ni l geleverd is terwijl de ruohtbunk het mogelgk achtte dat de drie getuigen d char je dü knechts van den heer Iserief ile teiten minder duidelgk hebben waargenomen en zich daardoor euno verkeerde voorstellini hebben gemankt Ten aanzien vnri dun tweeden bekl i P F i achtte de rechtbank ile getuigen gehoord en bg ds pertinente onlkentenis du ten laste gelegde raisbandeling mede niet bewuzen terwijl hut vonnis teo aanzien van den derden beklaagde P C van Q overwoog dut alleen gebleken is dat beklaagde enkele malen in den zomer een patient op de opsn plaats heeft gereinigd door hem emm rs water over het bloote lichaam tu werpen doch dat dit niet langer gedaan werd dan voor de reiniging noodig wsi dat hou afkrurunswaardig dergelgke manier van reiniging ook moge zyn zij niet als mishandeling ku warden beschouwd Een Fransche uitvinder beefi aan een gewoon pollood een gloeilampje aangebracht ten gobru ke vuverslaggevers stenografen en anderun diedesnaohtiaanteekeniugen mouten maken L o batturg wordt in den zak gedragen tcrwgl de guleidiogadraden hrngtds armen loopeu Een belaatiogreclame In de Vrgdag geboudeii vrrgadering der Gedeputeerde Stalen van Groningen ia bebandelil eeu reclame in zake den boofdelgken omslag van den beer B Ij Tgdens to Nieuw Beertt Appellant was in vroegere jarm aangeslagen naar een inkomen ran 1800 tegen welken aan ls2 hg geen bezwaar h l Door den raad van Nieuw Beerla was hg thans aangeslagen naar een inkomen van 2200 welke verhoogin j van 400 geschied was wegen zgn lidmaatschap van de Tweede Kamer Hiertegen had appellant wèl l ezwaar Hg beweerde dat dia ƒ 2000 die hij ontving geheel noodig waren voor aan het Kamerlidmaatachap verbonden kotten Dit becijferde hij aldus reiskosten 410 logies 450 diners en dejeuners 520 extra reizen noodzakelgk om zich vin toestanden op de hoogte te stellen en personen te spreken 300 extra kleeding 200 meerdere kosten van zijn boorderg tengevolge van zijn afwezigheid waardoor hg oen arbeider meer h il moeten aaDStellen 400 te zamen 2280 Hg ontving 200U schadeloosstelling voor het Kamerlidmaatschap en 40 reiskosten ts zamen do meid iets te bsgrgpen van het verschil tusschen mevrouw de Gunst en haar kleurgenoot Ik vermoed dat bet lang geduurd zal hebbeu alvorens zg die nieuwe opvatting van de roeping ssner baboe in het bram van de kuuk nmeid had overgeplant want door I deze die wul een iets van oostersche harems had I gehoord en met baar geleerdheid op dit stuk gaarne I pronkte was zoo ik later ontdekte aan da werk meid en den staljongec verhaald dat baboe zooveal wilde zeggen als bgwgf en dat voor een Indisch hear één bijwijf zeer pover mocht heeten I Wat anders in ooms gezelligo zgkamer nooit voorviel gebeurde heden avond Het gesprek staakte herhaatdelgk onilanks al de spraakzaamheid van den gastheer die met geuren en kleuren Izijn ganseben levensloop vertelde sudort do Gunst het vaderland vaarwel had gezegd De onderhouden ato prater ter wereld wordt evenwel ten laatste langdradig als hg niemand vindt die met belangstulling naar hem luistert Oom was een van die vluggu vortollers wulke geen togenspraak noodig hebben als prikkel voor hun reden een op lettend oog of een glimlachenden mond behoefde bg echter om aan dun gang to kunnen b ijven Deze ontbrakon nu ft ordt vmo yd J 2040 Het lidmaatschap koste hem dus s ja irs ƒ 240 Verhooging van aanslag kwam uiut te pas Bovendien wees appellant er op dat hetueen de kamerleden ontvangen is oen schadeluosstelling De verordening der geroeeula zngt iu art 5 dat do ingezetenen der gemuunte zullen worden anngeslagun naar het zuiver inkomen uil ambten bodiuningen bedrijven enz Hieronder valt uiel helgeun spreker als lid van de Kamer ontvaui t daar dut lidmautscbp geo ambt of bediening ts of iuts anders van hot in ttrtikul guiioemdu De burgeraoester van Niouw Beurtu di ud opmerkon dat do raad bogrijpundu dat vau dit 2000 oen groot bodrag af iiiig voor onverragdulijko uitgaven appellant slechts vorhoo l hail int t 400 hetgeen toch zeer zeker billijk berekHnd was Hij woos er op dut do raad d r gomeuntu Ulrum hot inkomen van den heer Zglina toen deze liil van do Kamer geworden wns met f 800 verhoogd had on ilo raad van Winschoten den heer Zijlkor toen hij opgohondon had lid der Kamer tu zijn verlaagd had raet 1000 Spreker geloofdo dat mon wel kon z ggon lul die ƒ 2000 was een inkomst uit oen ambt of oen budiening Hij goloofilo dut ile raad teaojioier den heer Tgdens uitorat uiilijk en geinodoreurd sruhundeld had De huur Tg tlens wues nog op de pomoento Devunter waar de raad hot lid van tie Tweede Kamer ook niet hooger aangeslagen had Uitspraak van Gedeputeerden v l t nader Dat het stalen rijwiel ouk in ilu Vereonigdu Staten van Noord merika populair oegini tu wonlua blijkt uit twee artikelen tlie hut tijdschrift ile Arena er aan wijdt In hut eerste artikel behandeld du hoor Baxter de economische en mnatsohappelijko invloetlcn van het rijwiel en iu het tweede spreekt do heejFlower over den invloed van het rijwiel op ilu kleuderdrnchl Du heer Flower zegt Hot is nog niet lang guleden dat hut schouwspel van een iwoewiol rgdende damo een blos vnn ergernis bracht op hut gelaat vi n elke eerzame buismooiler Thans gunieteu roods duizenden joi gu meisjus on vrouw jn iu onze groote steden vnn dezo gezondhuiil brangendu uitspanning en zelfs do algemeen guachtu prusiiluniiu tlor VVomun s Christian Temperance Union hoeft du voorkuur gegeven aan den tweuwiuler Het cenigo bezwaar aan het wieirgden verbonden zgn do rokken et bet rijwiel is dan ook een der bestu middeluu lot hervorming der kleedordrncht Over hetzelfde onderwerp sprokendu zegt du heer Baxter o a Do hsilzamu invloed van het wielrijden op vrouwen zou stof genoeg geven voor uon afzordurlijk artikel Het tweewiul heeft ineur ilan eeuig andere zaak het middel gegeven voor de gezinde lichaamsbeweging en de opwekkende ooispanniug waaraan de vrouw zooveel behoefte heeft Iu de parken onzer groote steden kan men dagelijks jonge meisjus en vrouwen alleen of in groepjes zien rondzwieren op hun rijwielen Zg kunnen dit ceu ongestoord doea als hun wandelingetje in hun tuin De schrijver vertelt verder dat er in Amerika 27 rijwielfabrieken beslaan en ant hut aantal lieden van den wieirgdersbond op 26 000 wordt geschat Het rijwiel heeft reeds groeten invloed gehad op den aanleg van goede verkeerswegen Jaren lang kende ds Amerikaan slochls één soort van weg nl den spoorweg Het rgwiel heeft de noodzakolgkheid bepleit om naast de spoortvegen ook goede rg en wandelwegen aan te Ibgge Volgens den heer Baxter bevat hot rgwiel den kiem van het voertuig iler toekomst licht van bouw en door electriciteit bewogen Paarden tullen van den weg verdwgnen golgk zg nu reeds verdwenen zgn van de tramlgnen Volmuakt gladde wegen zullen worden aangelegd eu daar deze niet meer zullen hebben te Igden van het gestamp der paarden zullen zo weinig sigtuu Honderden lichtijebouwde voortuigen door electriciteit voortbewogen zullen geruischloo door elkaar schuiven Al het gedruisch der straat zal verdwgnen en do zenuwen van hen die aan de straat mouten wonen zullen daardoor weer tot ruit komun enz enz Men ziet de schrijvers zgn vol vertrouwen Zg venvachten vaa het rijwi 1 niet meer of mindor dan de ideale kleederdracht voor do vrouw en de ideale miil lelen voor de grooto stedoni Wg zgn geneigd hiorup te antwoorden dat indien het rijwiel in staat is de kleederdiaclit der vrouw lo hervormen hot tot a lles in staat is Jiandbl Buiteolandscb Overzicht De aanneming dar drukporswet door de Bransche Kamer was vooral te dunken uun ilo rudu van don premier Loubet Die rede was een vastknooping of ei eulgk weerleggiiig van dio van Ernest Kocho tot bestrijding au het ontwerp Doze botoogdo dat dn porswet een wapen in handen der Begeering zou wezen om het socialisme te bestrgdeu do sociale quaustie inuest opgelost worden maar die oplossing was niet te verkrggen door maatregelen von onderdrukking Ook gaf Roche een treurige sohildering van dun toestand van Frankrijk Do heer Ljubet sprak onmiddellijk daarop Ik vraag u of dit Fransche woorden zyn dio hier uitgesproken zyn Ziet gg niet dut gg uw geheeie land belastert Gij lastert niet alben do rupublikuinscho party muur goheel Frnnkrijk dut zich mot de oplossing dezer vruugstukkeu heeft bezigguuoudon Daarna we s Louboi op het ieu Prankrgk gedaan hnd voor do bofchuving de volk Het kan zoide hg met elk undur land van Eunipu gorust do vorgülijkiug doorstHuii Do lotjnen ijn in Frankrijk niet lager dun iu Engoland België of Duitachland En dut du bourgeoisio veul buloofd en weinig gedaan hud was nog minder waar Door zoo ovor do republikeinen tu sproken lasterde men hot genoolo Fransche volk Beteekandu het dun uiois dat or ovurul kosteloos ondunvij wus ingovouril Dat de inrichtinguu van woldudighuld op een anderun voet geschooid waren llail do wet van 1874 tot boB herming van kinderen geen wuurde Overal in hot biLcl heerschto irainors volkoinun vryheid Er is nug vuul tu doen luaar nimmer is een tuuk geheel geëindigd ledere dag houl t zyn eigen wurkzaamhudeii eu bij het vorvullen van dien arbeid is hot al veal waard uls eeu gevoel v n vaderluudsliefdu tot niuuwu kruchtsinspanningun aanspoort Eun ding moet evenwel vermeden worden Men moet niet aan du minder ontwikkelden aan do groote mussa buloftuii dueii welke niet kunnen worden nagekomen Een dor eurstu plichten voor hun nie uhu hut bewind zgn en hen die bij da wetgoviiig betrokken zgn is aau hut volk de waarheid tu zeggen eu niets dan du waarheid Na nog eenigo andoro sprekers beantwoord te hobbün vroeg Loubot de aandacht der Kamer voor do porswut Met vele voorbeelden toonde hij aan dat de wet van 1881 niet meur opgewassen wus lugon du tydeomstundigheden Meermutun stond do Regooring volkomen machteloos tegenover een of ander misdiyf Du pers buschuldigde iu zulke gevallen de Rogeering vun zwakheid en gebrek aan doorlaatundheid maar wat de bladen uun de Rogeering verweten wu do schuld van de wet vuii 1881 die de Reguering niet du iioudigu vrijheid van hundulcn liet Loubet eindigde zijn boscboMwing met hot verzoek Ae vüorstallon die jn Mei jl ingediend waren te willen aunnemuii üe Rogecj ing vraagt u die voorstellen goed tu kuuren en gij weot wulke betuekenis do Bugeuring daaraan huclit i i Thans is de Panamu zaak i tn de orde Er is ooslotun tol eone parlDmeutnira unquêtu en heden 33 leden bij Serutia tie liateit in eenu commissie tu bunouinen Een Frausohman schrgft ovor dezo treurige geschiuduuis diu na zoovele andere rampen over zyn volk komi hut volgmdu Wolk uen tijd beleven wg VVat hebbeu wg in minder dan een kwart eeuw niet doorleefd I Een oorlog dun inval van de Duilscbu lugors nudurlagen euu burgerkrijg de vervolging dur guustolijkhuid de vernietiging der raouarchalo partijen du opkomst van het proletariaat moorddadiice wurkstukiogen de huldendadon von het dynamiet het hoofd van den staat Gróvy onder de algemeene vemcbtiug vocdrovun uit zgn paleis Frankrijk bgna een prooi vaii en gelukzoeker de middelmatighudeu aan het bestdur de instorting vun groote financieele iustelliiigen en du toeneming vun misdaden ds uilspattingen sener bandelooze letterkunde naast du ontluiking van nieuwe krachten ongaloofigics ontdrkkingen der wetenschap ontsluiting van nieuwe landen voor de beschaving eeu liefdudigbeidszin als nooit wns getoond uu tevens uun Europa uit zijn voegen onziotiige wapeningen tot de taniluu dun Czaai bondgenoot der republiek en den Paus deze tevens steunende een ooguloofigk muugulmous van beginsuleu eu denkbeelden van goed en kwaad van eur en schande van dingen waarover wij hebban te blcion vun ichaamte en hebbon te juichen mot rechtmatigen trots Welk een balans in 90 jaren I Do Engelschu onornist acht tlu vervolging van De Lcsseps noodzakelgkheid vooral om hem gelegenhuid te geven zich tu vurdedigen muur ook omdat groot taluut en verdiensten ovunmin als hoogen leeftijd een vrgbrief mogen geven wannooe iuderdnod is misdreven Ook voor het Fransche volk is hot noodig Dat volk is huiverig zijn spaarpenumgen auii andoren toe to vertrouwen dan aan den staat Slechts schourvoetODcl geeft het vertrouwen aan partlcnliero ondo nomingen Zal dat vertrouwen niet gelioel verloren gaan en niet de Staat geroepen worden alles zelf tu ondernemen dan moeten verkeerdheden niet ongestraft blijven en daarom moeten de bestuunlors dnr Punaina mantschnppg worden vervolgd De Duitsche officieele Reicfasanzeiger dselt het volgende mede De voorstellen tot dekking der voortilurende vermeerdering van uitgaven welke door de lugurwet ontstaat ijn met goedkeuring van den Keizer bij dun Bondsraad ingudiend men is voornemen de benoodigde mi Idelen te vinden uit een hoogero belasting op bier en brandewijn en uit de belastiUK op do beurszaken eene hoogere belasting van tabak ligt niet in het plan der regeering het gozamenlyk bedrag uil bedoelde middelen verkregen wordt op 58 inillioen per juar geschat De beursbelnsling zou o a verdubbeld worden Dat de Reheering van de belasting op tubok heeft afi ezi6n zou te danken aan ilen Boiur schen Mitister van Financien Riedel die tu Berlijn deze zaak doorzette Aun het fuestiuaul to Palermo gegeven te zijner eero hield Crispi een rede waarin hy zeide dat hij twee fouten had begaan vooreerst dat hij in hel Kabioet Üeprotis wus gogaun en ten tweede dut hij sumonsraolting vni consorvalieve ele mentan met de meorderheid die dut Kabinet steunde mogelijk had geacht Crispi drong aan op reorganisatie der partijen Wat hum aangaat nooit gaf hg de zgne op hij beriup zich op zijn vrouJero collega s Do partijen inoestun veroeiiigd blyvun en naar evocwicht op de boirooting struven politieke quaesties konden veriloolclhoid wekken niel beginselqnaosties Wat betreft do reorganifulie der Regeorina daaromtrent is er te ooiiunmulo verschil van meuning met do tegenpartg Voljjous ons zeide Crispi verschillen Monarchie on Bopubliek alloen door huor hoofd Hij roemde de Fransche Republiek warm en haar vooruitgang in wijsheid terwijl koninkrijken warou in de war gestuurd Kunnen wij hetzelfde van ons zeggen geziun de wisselingen dezer buitenlaodscbe en financieele staatkunde Crispi verklaarde zich voor een Senaat wauivan du leden worden gekozen en voor de lijststeniming Hij wenschto bezoldiging der afgevaardigduu Van don toestand in Europa sprekend zeide hg wij moetun gewapend zgu maar do militaire opvoeding van het volk mout do vrees voor een slaand leger vurbunnen Crispi prees kleine staande legers in 12 districten aun die in geval van oorlog een kern zoudon vormen waaromheen de burgers zich zouden groupouroc Hij bestreed de wuarborgenwot die hot land weerloos maakt het Parlement raoet de quaustie van do kerkolijio goederen oplossen Over do triple alliance zoida hij Bij den dood van Doprotis werd het drievoudig verbond vernieuwd hot toltarief goeilgukeurd het handulstructaat met Frankrijk opïezegd De financieele toestand was zorgwekkend maar onmogelijk te herstelion achtte hij dien toestand niet mits men voorzichtig zij Men moest beginnen raet een hervi ming van het bolastingstolsul en van de staathuishoudkuudige politiek Da triple alliance word loyaal nageleefd en tweemalen door verschillende midiisteries hernieuwd Diu alliantie moet beschouwd worden als het voorspol vun een verbond der Staten van het vasteland Dat is het doel waarnaar wg streven doch het moet gevolgd worden door een ooconomisch verbond De jongste handelstractuten hebben die gedachte niet verwezenlijkt iDUii hoeft te veul haast gemaakt met de vernieuwing der verdragen men had van geheel andere grondslugen moetun uitgaan want voor Italië is het verbod van zeer nadoelige gevolgen niet wegens de daaruit voortvloeiende militairu uitgaven doch door den vurwouden oecooomischen oorlog die Fronkrgk 11 jaren geleden dot is B joren voor mijn komst non het buwind aanving uen oorlog die voor ons noodlottiger is dao uen strijd mut kanon un zwaard Hij hurinnurde daarna al de vgsndulgke handelingen van Frankrijk tegen Italië en voegde er bij dat al verliest Frankrgk er thans ook 180 millioen franc per jaar door het dezen onvrgzinnigen oorlog toch steeds voortzet Do Ministur had zich moeten doordringen van da ƒ onmogelijkheid om de oeconomische en politieke quaestie van elkander te scheiden alvorens tot een hernieuwing vau de alliantie ovur te gaan Crispi besloot met de verklaring niet ontmoedigd te zgn Hg deed eeen beroep op de jongeren opdat zg een aanvoerder zouden kiezen die hen lot de overwinning voeren zou tot een vrij en groot Italië In hun banden stel ik a s erfstuk het vaandal van Marsala INQEZONDE N Amsterdam 21 November 892 Aan de redactie v d Goudscie Courant tu Gouda Mijnheer de Redacteur Nadat ik kunius genomen had van het ingezonden stuk in Vv blad van 1 Nov j l wenschto ik van verdoye polemiek uf te ziun omdat Een Nutilid mgn strgdluatigo asnvallur zidi óf oedienda vaa het wapen der onvaar ieül óf van dat