Goudsche Courant, woensdag 23 november 1892

f tA i I89S Donderdag 24 November 1 5001 GOUDSCHE COURANT ISieuwS en Admrtenlieblad voor Gouda en Omstreken met Kruidenierswinkeh Men adresseere zich bg SOHOÜTEN Groeneweg No 147 over de Rolwagen te Gouda Er wordt terstond Cievraagd EEN FLINKE tabakskërvër Firma G v d ZWALM Dubbele Buurt Gouda Zonder goede getuigen onnoodig aan ta melden Evtra voordeelige Wollen Ondergoederen voor Mannen Vrouwen en Kinderen Schenk en Zn De Inseadlng van advertentlön kan gesobieden tot efin am des namiddagB van den dag der uitgave BINNENLAND GOUDA 23 November 1892 Bü do hedenmiddag ten Kaadliuize gehouden aanbesteding vau het leveren planten en onderhouden van SS atuka opgaande bootnen eu de benoodigde beesten met plantsoen gewassen voor het jaar 1893 iras eenig insohrijver T de Loos Zn te Boskoop voor 712 In de fitting der KotterJamsohn Arr Beohtbank van gisterenmorgen werd veroordeeld M v d K huistrouw van J van T wonende te Oouda bekl van koppelarg tot 3 maanden gev met vermindering van den tyd in voorarrest doorgebracht De heer J A F van der Meer van Kuffeler predikant te Moordrecht heeft voor het beroep naar Zoelen bedankt TE HUUR voor een klein gezin eene aetu De hmivnmw vso A de Knikker te fieeawijk afdeeling Sluipwijk die ladende was aan cholera asiaticn is hoewel aanvanicelijk herstellende overleden aan bijkomenden typluÉ Te Muercapelle is in de vorige week de 21 jarige J v d W die aau toevallen leed te water geraakt en bij gebrek aan tydige hulp verdronken De personen n l die het lichaam uit het water trokken waren nog steeds van meeniug dat zij dat met de voeten daarin moesten laten liggen tot de politie er bij was Tengevolge daarvan zijn er geen popingen in het werk gestold om do levensgeesten weer op te wekken Togen die personen is procesverbaal opgemaakt Te Nieuwerkerk a d Usel Kortenoord is Zondag Sociëteit Ons Genoegen e jÊb0nnemeut Toor telUng Donderdag 24 ovember 1892 TirOLI SCHOUWBURG Directie Db Vos S Vak Koelaae Optreden van Willem van Zujjlen DE KEIS NAAE TIIIIEIJE Blgspel in 3 bedrgven gevolgd door Onder Vier Oogen blgapel in 1 bedrgf Aanvang half 8 uur S Gewone bepalingen en prgzen Mevrouw de Gunst geheel verzonken in de aangename gewaarwordingen door liet bewustzijn van zich lekker te gevoeleu voortgebracht lag in haar stoel uitgestrekt met een volstrekte onverschilligheid voor alles wat haar omringde eu haar echtgenoot gaf weinig meer acht op ooms gekeuvel dan zij Antwoorden deod hij in het geheel niet en geen enkele trek van zijn gelaat verried aandacht loen oom zich eenige oogeublikken rust gunde ging ik op mijn bourt beproeven den heer de Gunst aan hot praten te krijgen Ik vroeg hem naar bijzonderheden over het prachtige land waar hij den schoonsten tijd zgns levens had gesloten en dwong bem door den aanhoudenden spoorslag mijner vragen tot spreken Ik do zoon van hot koele Noorden werd al vragende begeerigor naar een schildering uit don mond des oosterling van het zonnige Indie met ijn uuizend kleuren zijn pittoreske bevolkins zgn woel üerigon plantengroei naar een tafereel vau al de heerlgkheden die de natuur in dat paradijs met miwe hand heeft uitgestort De autwoorden die ik ontving waren even koud zakolgk eu kaïegorisch Gouda Snelpersdruk vatt A BeinkMan Zoon drr oitKetemUetd en ik met aldus genapende lieden uiet gaarne in bel atrydperk Iroed Nu rog tïenwel door eenii e mijner Goudsche vrienden geiraagd wordt of aij mijn zwijgen moeteu beschouwen als ee i toegeven mijnerzijds aan de beweringen van eon Nutalid nu wil ik nog slechts bet navolgende zeggen Een tiental respectable geloofwaardige personen die myne lezing ten Uwect bijwoonden en die waarlijk niet tot de miiist oclwikkelden behooren hebben iry persooqlijk verklaard dat ly nooit eenig gedickt tan Ftrwey of van Eedm ondtr de ooge kihhen gehad en dat zy dtu ocer de meerdere of mindere duidelykkeid dier Kerken Kanneer ty ze lelven lezen met kunnen oordeelen Een Xutslid spreekt dus onwaarheid wanneer hy beweert dat het Goudsche Nutspubliek beter lezen kan dan bet publiek elders Ik beweer dat het nóch hooger nóch lager staat dan de leden van andere Nutsdeparlemenlen die even weinig kennis genomen hebben van de geiatesuitingen der jongeren Én ik ontzeg op dien grond Een Nutslid bet recht zich als woordvoerder op te werpen voor een dergelijk publiek en mij aau te vallen zooals hy deed ten minste wanneer hij hooger meent te staan dan zijne medeleden Staat hy littérair met hen gelijk dan beeft hij nooit iets van fetmey en ra Eeden gelezen en raag hij dus zeker niet oordeelen Een Nutslid is dus of iemand die ontcaarkfid eekt óf een abioluut oiütetoegde Is dit logisch of niet Maar ik wil aannemen dat hij oen onbevoegde is ware hij dit niet dac zou h j na eeiiig nadenken aldus geredeneerd hebben by het lezen der voorlaatste alinea van mijn vorig schrijven Van Leer heeft op 8 November in het Nu eene eauterie over de n NietiKe n Gidj gehouden nu boo t hy nog in dit seizoen eene letterkundige soiree te geven waarop hy noUeen de toogenaamd meeft onduidelijke N Gidt proza en poëzie itukken zal vertolken Ieder die goed lezen kan zal daaruit be rijpen dat ik mij dus op de volgende mai met verdiepen zal in beschouwingen over kunstrichtingen en wat dies meer zij maar uitsluitend mij dien avond zal bezighouden met de vertolking van de pennevruohten der N Gidsmannen Begrypt een Nutalid dit onderscheid niet En wil wat ik eerst schreef zeggen dat ik op 8 November alleen duidelijk verstaanbare stukken ten gehoore bracht Wie beoordeelen wil of de scheta die ik als toegift voordroeg het praedicaat Humoristisch al of niet verdiende leze fEen echte kwajongenMtreek in Wareodorfs Geïllustreerde familiekalendor voor 1893 Hij kan dan zelve beslissen En hiermede is mijnerzijds het laatste woord over deze kwestie gesproken Ik dank U M H de Redacteur voor Uwe onpartydige welwillendheid en voor de plaatsruimte mü verleend Uw Dw WILLEM VAN LEEE petrolrümnoteeri ge van de Makelaars Caotzlaur Schalkwijk te Kotterdam De markt was heden dauw ïjoeo Tankfust 6 20 Januari levering f 6 25 Februari 6 20 Maart 6 16 April Mei Juni en Juli ƒ 6 10 September October November vemberen December levering 6 30 Burgerlijke Stand GEBOREN 18 Nov Pieter Jelles ouder J Ferwerda en W Visser Franciscus Antonius ouders K Keij en H E F Jansen 19 Josina ouders J C Streng en M H Neerscholten Cornelia ouders J Blokland en C M den Haag Petronella ouders C Znidam en J Kisman 21 Carolina Theodora ouders L J Blok en C T Stienissen OVERLEDEN 1 Nov G Woerlee 5 w 20 L Dokter 2 j 7 m G Schoenderwoerd 72 j 21 A M de Korte 11 m M G Borst 3 w APVERTENTIËN Voorspoedig bevallen van een Dochter E CAT8 Gouda 22 Nov 1892 ï Ter OVERNAME AA NGEBO DB Neen goed beklante iinn niT Trmmvi Wordt gevraagd VOOE DADELIJK een 3 ezor5 d e 2v £IiT voorzien van geneeskundig attest en niet ouder dan 6 weken kraams Adres letter L b d Boekhandelaar G JUKLlNti te Kampen L ündergeteekende bericht hiermede aan zgne geachte begunstigers dat hg zgne BROODBAKEBRIJ heeit otserffedaan aan den fleer J U Begeer Onder dankbetuiging voor het ruimschoots genoten vertrouwen beveelt hg zgnen opvolger minzaam aan Hoogachtend L w Dv Dienaar R SLEGT Stolmjkertluu bg Gouda Mg refereerende aan bovenstaande annonce neem ik bg deze de vrgheid mg minzaam aan te bevelen voor de levering van eerste qualiteit a 1 25 per week adres onder No 2230 i het Bureau dezer Courant Wit Tarwe en Roggebrood Wie zeker zija wit de Echte Eikel Cacao te ontvangen tesamengesteld en na vele proefnemingen in den handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr MicbaeliB Tenraardigd I op de beste machinee in het irereldbercemde étabblissement van Qebr StoUwerck te Keulen eische J rTI2ie 2tLeItf Eikel Cacao in vierkanten bussen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt 1 eene aangename gezonde dnink voor da gelijksch gebruik een ft 2 theelepeli van t poeder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank b gevti van diarrhee slechts met water te gebrnikea Verkrijgbaar bg de Toonuuuste H H Apotbekers en f Ko Ko proBfbnqee J f 1 80 c 0 90 c 0 36 GeneraalTertegenwoordiger roor Neder1 land Julius Mattenklodt Amsterdam Ealveistraat 103 zullende ik door eene nette en accnrate bediening mg het vertrouwen door mgnen voorganger zoo mimschoots genoten trachten waardig te maken Hoogachtend üw Dw Dienaar StolwykeriluU bg Gouda 20 Nov 1892 Zeer Nette Cfesteendrukte mUSAAMS worden GELEVERD door A BRIiXKAIAiX eo Zo Keo ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retail s ëLFBEWABIl G JJ HolUndscbe uitgave met 27 aib Prqs 2 gulden Ieder die aan de verscbrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt joarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Alom te bekomen BE mim SLAZEN of de beschrgving der beroemde geschilderde Eerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der 8t Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderljjk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth Oe uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 tranoo per poit 1 70 Alzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN avond een jongeling ernstig met messteken gewand De dader die reeds den heelen avond twist had gezocht verliet omstreeks 10 uur tegelijk mot den ander een koffiehuis Benige oogenblikken later werd de gewonde hevig bloedende binnengebracht zes wonden waren hem toegebracht De dader is Maandag naar de gevangenis te Botterdam overgebracht Het Nuls Departement te Leeuwarden heeft beslaten tot de oprichting van eene instelling waarin de werkman tegen eene zéér kleine vergoeding gelegenheid vindt om zich op gepaste wijze niitligo en aangename ontspanning te verschaifen Tot dat doel zullen de bovenlokalen van het Nntsgebouw met meubilair vuur en licht ter beschikking van hot bestuur worden gestold en wordt aan het bestuur opgedragen maatregeien te nemen om zoo spoedig mogelijk de stichting ie openen Staten Oeneraal 2 Kamee zitting van Dinsdag 22 November 1893 Hot beleid vair tien minnter Van Dedem werd bij de Bigemeene beraadslaging over de Indische begrootiog aangevallen door den heer Van Houten die zich teleurgesleld sag dat door dien bewindsman na een jaar workens nog niet meer godaan was in liberale richting Schoon de nchtiog de de hoer Van Houteo uit wil zeker de gewenschte i schijnen zijne verwijten aan den minister overdreven en voorbarig Dit allhans was de meening der moeite andere sprekers zooals de hoeren Bool Pijuacker Hordijk en Norman welke vau liberale zijde het woord voerden Van de overzydo kwam geec groote politieke rede nu de heer Van Nunen die zeer het oor der K imer had niet langer tegenwoordig is De heeren Van der Oye Mackay en Babiman maakten eenige opmerkingen voor den Minister welwillend eu do Minister VEVILLETOS 8 als die waarmede de belastingschuldige het biljet van zijn ontvanger invult Zoo vernam ik stuksgewijs dat men ui de Oost des middags slaapt eb des avonds rijtoertjes maakt dal men er weinig werkt katoen draagr veel slaapt reel drinkt en tamelijk veel eet dat men zich wachten moet voor het gebruik van verkoelende vruchten en dat er veel whist om hoog geld gespeeld wordt voorts dat de meeste Europeanen die zich niet lu acht nemen er de leverziekte krijgen dat er veel geld te verdieneu is met suikercontracten en dat men ook iu s lands dienst het ver kan brengen als men goede kruiwagens heeft Dit waren do indrukken welke het verblijf op Java in de ziel vau de Gunst had ua elaten Hel reisverhaal vau iemand die uaar een naburige paardeumarkt geweest was zou even belangrijk mogen heeten als het zijne Behalve de muskieten die hem zoo hij verhaalde toen hij zich in het binnenland ophield vreeselijk haddon gestoken kw im er niets iu zijn woorden voor dat een oosteracho kleur bezat Hoe de avond word doorgeworsteld is mij nog onverklaarbaar Ik geloof dat ieder blijde was toen de nachtblakers werden binnengebracht Oom heeft naast zijn huis een stal waarin zich eeu dik en l ort zwart paardje met stoppelige maiven bevindt benevens een pleizierwagentje voor vier personen en een etaljongen die Kees heet Paard cu rijtuigje werden gebruikt om oom en tante het genoegen te verschaffen van wandelndjes in den omtrek ADVERTENTIEN worden geplaag van 1 5 regels 50 Oenten iedei regel meer 10 Geuten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën g r a 11 g opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt die nog op het late namiddaguur aan het woordkwam traohtle politieke verzoening te vindon van beide zijden der Kamer met de stelling dat ds orthodoxe oeconoraie voor Indie heeft uitgediend enmen zich heeft te stellen op den bodem der feiten Een stelling die eenigo aanvulling zou behoeven omals grondslag te kannen dienen voor vruchtbare politiek Dat er intusschen werkel k meer in liberale richting gedaan wordt dan de heer Van Houten aannam viel hem niet moeilijk aan te toonen Het grootste ieel der Ministerieele rede moest tot heden bewaard blijven Op voorstel van den president is besloten dat d geheele kolfiequaostie eu de bekeude motie van den heer Vau Houten niet zullen besproken worden by de algemeene beraadslagingen maar bij de desbetreffende onderafdeelmg Op een dioht bebouwd plekje van den Joidaan t Amsterdam brak gisteren nacht kort na halfeeneen bijzonder hevige brand uit Op een achtorterrem tusschen de Bloemgracht en do Bloemstraat slaat eon groot pakhuis vau vier verdiepingen ongeveer dertig meter breed en acht meter diep eene reusachtige bergplaats hoofdzakelijk gevuld met hout van den heer H Willers verder tabak van den heer Lub hooi en turf Daai het gebouw geheel ingesloten ligt en slechts door een poort met de Bloemgracht tusschen de percoelen 61 eu 65 verbonden is had de brandweer eena moeielijke taak Terstond werden di eerst aangerukte stoomspuiten in werking gebracht en om versterking geseind zoodat langzamerhand i lior rijdende een drijvende stoomspuit benevens twee brandkranen werkten Maar het vuur was met te bereiken Wel werden van drie zyden over eu door eeu zestal huizen slangen aangebracht ook door het eerst verleden week geo j bij welke gelegenheden d sialjongen in het voorstel en zijn meesters ie het aclitersie bakje zitten Het paard is het voorwerp van ooms zorgen en van tantes liefde De goede vrouw koestert het dier als een schootbondje is altijd bevreesd dal het te veel nerk doel en boveelt den staljongen bij eiken rid herhaaldelijk aan niet te ver te rijden en het niet te snol te laten loopen Twee ol driemaal dasga gaat tante naar den stal en geeft hel haver of trakteert het op et n klontje Terwyl het staat te kuabb len streelt haar haud zachtjes zijn stekelige manen wat het zich nu eu dan vervaardigt toe te laten maar ook somtijds door een nijdig schudden met zgn dikken kop alHijst Hot is eeu bedorven paard vol van allerlei strokeu en kwade hebbelijkheden en dat er aanspraak op maakt met veel onderscheiding behai deid te worden Des morgens aan het ontbijt devd ik het voorstel een rijtocrtje ie makeu Oom juiclitu dit plan toe tante berekende eerst dat haar lipvehnv m de laatste drie dagen niets noemeuanaanl had uitgevoerd on gaf toen schoorvoetend haar toestemmins Hegrgpende dat als er niet gereden werd hij waarschijnlyk oen wandeling zou moeten doen hetzü naar de ï oci eit hetzy eldey heen nam ook de Gunst genoegen iBvt raijn É 8 od Wandelen dpcil hij alloen bij gebr jiin ee llt tende lichaam bewegin Mevrouw zei ja en Hi op allo Zoo ik had voorgesteld mé hjar een terechtstelling te gaan kijken zou zg ook en op dezelfde manier ja hebbin go