Goudsche Courant, donderdag 24 november 1892

J fe pende Luthetaoh diaconesaebuis waar juist de eerste patiënt nas opgenomen en de gangen en trappen weldra van het water en het vuil dropen Alles was terergieefs Wel scheen telkens het vuur gedoofd maar plotseling barstten de vlammen weer op eene andere plaats met nieuwe woede uil Te kwart over tweeen had een droevig ongeval plaats Ben omvallende muur viel op een der brandwachts die aan het been zwaar gekwetst werd en naar hel gasthuis moest worden gebracht Te halfdrie brandde het vuur nog ongetemd voort maar de genomen maatregelen waren van dien aard dat zonder buitengewone rampen geen der belendingen gevaar loopt iSerst later toen het dak van het gebouw vernield was kon men boven in het gebouw zooveel water werpen dat het vuur eerst boven later ook beneden zichtbaar minderde Te vier uur kon een der vgf sioombrandspuiten ophouden ie werken Den geheelen nacht heeft de brandweer handen vol werks gehad om den brand kort na half een uitgebroken in het groots aan alle zgden door perceelen van Bloemstraat en Bloemgracht ingesloten pakhuis tot het aangetaste gebouw te beperken Ontzettende massa s water z n gedurende al dien tyd in het perceel geworpen waarvan groote waterschade voor de belendende woningen het gevolg is üe bewoners van eeu huis in de Bloemstraat moesten huntre woning verlaten het water staat een voet hoog in de onderhuizen Het onderzoek van den Coroner betrelTende bet noodlottig spoorwegongeluk te Thirsk is nu geëindigd De jury heeft den seinwachter Holmes die hoewel hij zich uiti oput door het waken bg een stervend kind ongeschikt voor den dienst gevoelde geeu vrijaf kon krijgen en op zgn post in slaap viel schuldig verklaard aan het ongeluk maar ook de directie van den Noord Oosterspoorweg gelaakt wegens den langen dienst der wisselwachters Waarschgnlijk zal Holmes nu vervolgd worden wegens manslag door onvoorzichtigheid Haar de spoorwegarbeiders eu beambten hebben verklaard als hij gestraft wordt het werk te zullen staken Te Munchen vertoeft tegenwoordig een gezelschap negerinnen uit West Afrika In vollen krijgsdos geven zij onder den naam van ffAmazonea van Dahomey daar het op bet tooneel cenige voorstellingen Even noodlottig als voor de blanken in de tropen de koorts is schijnt de tering dit te ign voor de negerinnen die in Europa vertoeven Van het genoemde gezelschap zgn reeds drie negerinnen aan de tering bezweken Het Igk van een barer werd IS November j l ter aarde besteld Eerst had het een paar dagen in het lijkenhuisje op het kerkhof bg de Igkec der armen gestaan en menigeen had een blik geworpen op het stoffelgk overschot van de arme negerin die ver van haar vaderland onder vreemden gestorven was Bg de begrafenis hadden treurige tooneeleo plaats De amazonen namen in vollen krggsdosaan die begrafenis deel eu een groote menigte volgde den Igkstoet Op het kerkhof gekomen trokken de treurende amazonen door hare waardige houding aller aandacht CU schril stak daarbg bet onhebbelgk gedrag der bevolking van Munchen af Met geweld worden de legd Last of afkeer voor het een of ander kwam bij die dame eerst later aan den dag Wie zou nu t hois blijven oom of tanteP Er werd cict over beraadslaagd Vier personen door het paard te laten trekken al was bet rgtuigje ook IOC ligt als een veer dit mocht tante niet dulden Derhalve zou het gezelscbap uit den heer en mevrouw de Gunst en mij bestaan Oom bracht niets tegen deze schikking in Wie hem den vorigen dag bad voorspeld dat bij er hedon reeds genoegen in zou nemen om zijn vriend te laten uitgaan zonder hem ware door hem met verontwaardiging voor een leugenaar uitgemaakt Mevrouw de Gunst droeg een ochtendgewaad bestaande uit een lange witte kabaal zonder fatsoen die bijna tot haar voeten afhing welke in kleurigepantoffels met breeds zolen staken Het kostte nogal moeite haar te doen begrijpen dat men in zulkskleeding niet uit rgden gaat Toen zij dit eindelijkvatte keerde zij noar boven terug om een behooriijken japon aan te trekken hetgeen een goruimen tgd duurde Hut paard stond intu schen asnxespanoenvoor de deur Ter zgner eer moet gezegd worden dat het geen teekenen van ongeduld gaf Het krabbelde niet met de poolen noch rukte aan den toom manr stond dooiUtil Alleen veroorloofde het zich herhaaldelijk het hoofd om te draaien ten einde terion wat bij het huis en achter hem op den wegvoorviel Eindelgk kwam mevrouw beneden Zij droeg een politie agentbn di het jlubliek op tM ftibtad moesten houden onder woest geschreeuw en geUer van het gepeupel op zijde gedrongen Benige agenten werden zelfs tegen den grond geworpen De menigte drong op het kerkhof en bedreef allerlei baldadigheden Verscheidene grafsteenen werden omgeworpen of beschadigd Wie waren hier de wilden de Europeanen of de Afrikanen P VERGADËRIK6VANDEPiGEMËEKTËR4iD Dinsdag ii November Voorzitter Mr A A van Bergen IJzendoorn Tegenwoordig 15 leden Afwezig zijn de hb Hoefhamer en Oudgk de eerste wegens afwezigheid uit de gemeente de laatste wegen ziekte Do notulen der vorige vergadering warden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelt mede dat de gemeenteambtenaar T Kruisheer op 7 November j 1 is overleden Ingekomen zgn 1 Een voorstel van I r H IJssel de Schepper ondersteund door de bb van Iterson en van Vreumingen tot aanvulling van het raadsbesluit van I Juli in rake du reorganisatie der Tweede Burgerschool voor miiajes ter tegemoetkoming aan dobezwaren door Gedeputeerde Sisten daartegen geopperd De strekking van het voorstel is de wgziging in werking te doen treden bg de eerstvolgende insobrgving van leerlingen evenwel zonder aan deze bepaling eene terugwerkende kracht te geven tenopzichle van de tegenwoordige leerlingen der school die den leeftijd van 12 jaar nog niet mocbten hebben bereikt Ter visie 2 Een voorstel van den heer A K van derGarden ondersteund door de bh IJssel de Scheppereo van Vreumiigen lot bet benoemen eeuer Commissie an 6 raadsleden waaronder één lid van het Dag Bestuur om te onderzoeken in hoeverre eene heraieniog der grondslagen der gemeentebelastingnoodig is Dit voorstel wordt door den heer van der Garden nader toegelicht Had spr reeds in de vorige vergadering de wensohelgkheid van benoeming eeoer dergelgke Commissie betoogd hg voegile daaraan nog toe dat het we schelgk was dat die Commissie aanstonds aao het wvk kon gaan opdat zg ook zou kunnen oniferzdvkén in hoeverre eene wgziging der heffing der schkepvaartreehten wensobelgk was Men hoorde toch hier en daar de wensohelgkheid betoogen die aeheepraartrechten in 93 voor een deel te verminderen en een onderzoek daaromtrent zou ook tot de taak der Commissie kunnen bebooren Op voorstel van den Voorzitter werd besloten bel voorstel van den heer van der Garden in de volgende rergaderiog in behandeling te nemen 3 Missives van verschillende besturen inzendende aanbevelingen ter voorziening in vacaturen veroorzaakt door periodieke aftreding Deie werden reedt in om vorig nr medegedeeld Ter visie 4 Eene missive van de Commissie van toezichtop de Stads MnziokMbool de raadsleden alltaoódigende lot het openbaar examen dat gehouden zal arasol in de band waarschgnlijk om haar witten oed tegen sproeten te beveiligen Dat die ooit op hou gelaat zichtbaar zouden worden hiervoor as geen gevaar Wg eUpten in het njluigje Niet to hard rgden neef riep tante hg kan er met goed tegen Ik knikte haar toe sjorde even aan de teugels en reed den Velperweg op Dat wg eel bekijk hadden van de voorbijgangers spreekt van zelf Die zwarte dame met haar willen hoed trok aller oogen Wat toch de redec mag zijn van die ingenomenheid der kleurlingen voor wil Hel is mevrouw de Gunst niet alleen welke haar donker vel bij voorkeur met witte lieten encadreert o choon daardoor de onbehagelgke tint nug n eer uitkomt Ue meeste oostersChe dames van gemengd bloed hebben dit zwak Vraog het aan de eerste mademaakster de beste welke haar vak grondig verstaal of zg niet altgd de witte hoeden voor den dag haalt als eeu dame wier gelaat door de zon der keerknngslanden met een certificaat van oorsprong is voorzien haar winkel binnentreedt Zou hel zijn omdat uitersten elkander niet alleen raken maar ook zoeken Tante s verzoek dat ik niet te hard rijde zou was overbodig waui het paard liep op een gemakkelgk draQe dat een voetganger zouder inspanning bad kunnen bijhouden en dit scheen de eenigo wgs van loopen te zijn waarvan het begrip bad Bukte ik aan de tengels dan schuddn bet met wrevel zijn kop maar ging geen stap sneller Iets dat naar een worden op Dinsdag 20 December e k in de Sociëteit Ons Genoegen De Voorzitter zegt dat die heeren welke niet verhinderd zgn dat examen zeker gaarne zullen bgwonen De missive wordt aangenomen voor kennisgeving 6 Een voorstel van B en W tot aanvulling van de Instructie voor den geneesheer van het zig kenhuis en daaraan de bepaling xob te voegen dat hg om de 4 jaren aftreedt doch herkiesbaar is Ter visie Eeu voorstel van B en W om de Commitiigvan Toezicht over de Stedelgke Zwemscbool over 1892 een bedrag van 50 toe te staan voor bureaa en rergaderingko ten en in bet vervolg een bedragvan ƒ 2B jaarlgks Ter visie Een adres met verzoek om uitgifte van gerioleerden grond en oen rapport van B en W Het voorstel strekt om gerioleerde grond ie verhuren aan N Prins A Snelleman en C Jaske Ter Visie 8 Een adres van de Wed Klare vandnrKlegD verzoekende ontslag als onderwijzeres in de handwerken aan do ie kostolooze school Wordt eervol verleend 9 Een adres van den heer H J de Voogt verzoekende benoemd te worden tot geneesheer vooihet ziekenhuis in de plaats van Dr A Romegn Ter visie De heer IJssel de Schepper vraagt nanr aanluidlDg van dit adres of er geen oproeping in do dai bladsii is geschied van sollicitanten naar die belrekking Nadat de Voorzitter daarop in ontkennenden tJD heeft geantwoor l betoogt de hoer IJssel de 8cbe i per de wensohelgkheid dat alsnog te doen De Voorzitter brengt in herinnering dat bg een vorigi gelegenheid zich geeu sollicitanten opdeden spr vreest dat zulks we r bel geval zal zgn en daaroa meenden B en W geen oproeping te moeten doel wat Ie minder noodig is daar een der Ooudiebs ertsen zich beschikbaar stelde De beer IJssel ds Schepper zegt dat na dien tgd zoovele nieuwe artsen zgn gepromoireerd dat het zeer goed mogelgk is dit zich thans wel sollicitanten zullen aanmelden De Voorzitter vraagt of de vergadering zich kui veroenigen met het denkbeeld een oproeping te does Tan sollicitanten Zulks is het geval en alzoo lal eene oproeping geschieden 10 Adreasen van A Groenendaal eu P Homes solliciteerenda naar de betrekking van marktmeester Tor visie 11 Een rtdres van den heer P Goedewoagen Tzn te Kralingen dio op 27 Juli verzocht ontheffingvan zgn aanslag in de pi dir belasting op het inkomen alhier waarop 13 Sept afwgzend is beschikt onder mededeeling dat volgens de gemeentewet ieder moet worden aangeslagen die gedurende 3 maanden van bet jaar in de gemeente verblijf houdt Deze bepaling is meent Spr niet op hem toepasse I Igk Immers hg is nooit s nachts in Gouda m gebruikt daar nimmer ign middagmaal terwgl b $ alleen daar komt op zgn kantoorlokalen waarofli bjj alsnog ontheffing verzoekt In handen van B en W om bericht en r d Aan de orde is daarop Het voorstel om uitstel te vragen san de Bagac ring Toor de invoering van het onderwqs in dt vrije en orde oefeningen op de openbare lage scholen zweep geleek was in den stal van oom niet te vio den en ik houd mij stellig overtuigd dat het dist dit wist Ik bracht met mijn tong tegen het verll melte het geluid rooH woaraii o voeriiedon hu paarden tot spoled aaatnanon doch maakte er nist deu minsten indruk mede In vredesnaam trachtte il mijn geduld gelgken tred te doen houden met dea Bjokkeoden gang van bet paard en daar er gsM vrees wus dat het aan het hallen zou slaan hield it de teugels slap in de hand keerde mg halverweg om en zeide tot den heer de Gunst Gg zult hier wel veel verantleringon zien Sedert uwe afwezigheid heeft deze weg een geheel ander uiterlgk gekregen ook Arnhem is niet hetzelfde gebleven Geen antwoord volgde Voor iemand dio zoo lang niet in het land uewoest is ging ik voort moeten de vele verandaI ringen van do laatste jaren opvallend wezen Alleen I de spoorwegen reeds moeten zeer zgne opmerkzaamheid trekken Wie bouwen al die nieuwe huizen vroeg d Gunst Dit was een van die vragen waarop men niet recht weet wal to antwoorden omdat men er onkun j dig van is wat daarmede eigenlijk bedoeld wordt Ifordl vervolgd De heer Üitèl de Schepper ze it dat als hg zijn stem geeft an dit voorstel bij uiei gaarne daaruit zou zien afge eid dat bij geheel instemde met de strekking daarvan Uit het voorstel toch blijkt dat de verpliohting om het onderwgs in de vrije en ordeoefeningen der gymnastiek op de scholen op 1 Januari 1893 in te voeren het gevolg is van de Wet van 8 Dec 1889 en nu verwondert bet spr met bet oog op dien dalura dat eerst uu d i in het laiitst van 1892 nu de wot 3 jaar oud is gebruik wordt gemaakt van de bepaling dat gedurende 6 jaren telkens voor lioogalens 2 jareu ontheffing kan worden verleend van dfe verplichting Spr begrijpt volkomen dnt de weigaver een zeer ruimen tirragn heeft gesteld om nan die verplichting te voldoen maar x0aier goed begrijpt spr dat B en W de zaak drie jaren lieten rusten alvorens een voorstel tu doen in deze Te meer verwondert dit spr omdat op vele scholen geen inrichting moge bestaan die aan hol doul be intwoordt B en W toch ééa school noemen die wollioht tesohikt is om bedoeld onderwijs te doen geven Spr zou gaarne gezien hebben dat B en W van hunne ingenomenheid met bedoelde Wet liadden blijk gegeven door voor te stellen op de Ie kostelooze scbool dat onderwijs in Ie voeren Spr zou derhalve van B en W gaarne eenige iulicbünKeu ontvangen daaromtrent Spr verklaart zich een groot voorstander vaa het onderwijs in do gymnastiek on betreurt hot dat niet op alle scholen gelegenhoiil bestaat dat te doen guvon terwgl spr voorziening daarin wenscbelgk acht Spr acht uitstel in deze niet noodig Wel erkent spr dat een dergelijk onderzoek in deze noodig was maar B en W bobben 3 jaar daarvoor den tgd gebnd De Voorzitter merkt op dut hei onderwijs in de vrije on ordeoefeningen der gymnastiek een der verplichte vakken is op de scholen met de invoering waarvan de gemeenten lot 1 Jan 93 tijd hadden Maar de gymnattiek dot een onverplicht vak is ia bier reeds ingevoerd Nu kwam bet B en W voor dat waar wij ia deze gemeente het meerdere hebben er geen reden bestond m met bet mindere zooveel haast te maken Wij zgi tuch zegt spr hier verder gegaan dan wg verplicbt waren en het ware slechts noodelooze kasten maken en tijdverzuim ook het andere in te voeren Spr brengt in herinnering dat de Minister van Binnenlaudsche zaken aan de Tweede Kamer een wetsontwerp heeft aangeboden om bedoelde termgn te verlengen De Minister ziet zelf dus in dat het moeilgkheden in beeft het nu reeds vorpliohtend te stellen De heer li tei de Schepper zegt den Voorzitter dank vour de gegeven inlichtingen doch merkt op dat niet op alle scholen onderwijs in de gymnastiek gegeven wordl nl op de Ie burgerscbool voor jongens is dat in de eerste jaren niet bel geval En dan zijn de jongens juist up een Iteftgd dat een regelmatige ontspanning noodig is tot afwisseling De Voorzitter merkt op dat hij niet gezegd beeft dat in alle klassen gymnasiiek onderwijs werd gegeven maar op alle scholen De beer Noothoven van Goor merkt op naar aanleiding van hetgeen de beer IJssel de Schepper zeide van de Ie k Mh Oze Sèbool waar dat omderwija wellicht zou ingevoerd hebben kunnen worden dat hg vMoeft iat Moatade hsirliet veforstel v n B èn W nht met fjn g tovne i ndMht 4i 8ft gMetn Immers jn dat voorstel staat ook dat nog niet op elke school bet ooodige onderwijzend personeel verbonden is bevoegd om bedoeld ouderwgs te geven en ofschoon na dien tgd bet voorstel is gedateerd 26 October nog vencbèirtetto onderwgiwrs die beveaplheid kregen is t nog iet iet allen het geval oaar spr meent Spr leest daarop een gedeelte van het wetsontwerp ven den Ministor vo r WMrin op var sshillende gronden verleuging van den teiw n wordt voorgesteld Spr stelt vervolgens in het liËht hoe veveisohte voor dat oaderwgs is goede lokalen die voldoe aan 4eiitcke vande getmékaitleer I Spr toapi dus 4at 4e Mad Itet Vderstel mI aannemen tot bet vragen van uitstel hetwelk zelfs niet noodig zal zgn als het wetsontwerp van den MiDister werdl aangenomen Het voorstel vsn B en W wordt daarop aangenomeu met 14 stemmen terwgl de heer IJssel de Schepper buiten steBrtmng blijft Aan de orde Het voorstel tot wijziging van het sohccAgeld ep le euds Muziekaoheel De strekking daarvan is dat na 1 Ji iiunril898 voor ieder l eiili g die de solozang klasse bezoekt 12 per jaar zal moeten worden betaald eu voor hei onderwga op de piano ƒ 25 Zonder hoofdelijke stemming wordt dit voorstel goedgekeurd A n de orde Het voorstel der Commissie voor de Strafverordoiiingen tot wijziging der Verordening regelende het Polilie loezicht op do huizon vau ontuebl en de publieke vrouwen om te voldoen aan het verlangen van don Minister vfto Binnenlaudsche Zaken die anders bedoelde bepalingen zou moeten vernietigen De beer Noothoven van Goor betuigt zgne verwondering over du voorstel en gelooft dat de Commissie hot deed contre coeur Zg zegt toch dat bedoelde voorschriften op haar voorstel in de Verordening zgn opgenomen eu nog steeds door haar hoogst wenscbolijk worden geacht om venerische besmetting te voorkomen Zij stelt dus wijziging daarvan alleen vuor om vernietiging daarvan te voorkomen maar spr acht dit geen roldoeaden rrond voor het voorstel Wil de Minister de bepalingen vernietigen gelijk bij elders ook deed bij ga zgn gang en moet daarvan de vorantwoordelgkheid dragen Spr achl de bepalingen spr weuscht niet in détails te treden aangaande de zaak zeer wensobelijk en hoopt dat de Rand niet zat meegaan mei hot voorstel der Commissie Dh beer Dercksen vraagt het woord en zegt na den beer van Goor te hebben booren spreken bet verklaarbaar te achten waarom het vroeger ingekomen adres van de Middernacbizending hier nog steeds niet behandeld is Spr weet niet of er een termgn voor gesteld is binnen welken ingekomen adressen moeten worden behandeld I Wat nu het voorstel aangaat dat tiians aan de orde is spr achl zich bezwaard vóór of tegen tu stemmen en hg zal dus buiten stemming J n Spr verklaart zich tegen reglumenteering der prostitutie Waarom Spr houdt het er voor dat de Raad zich daardoor mede vcrantwoordolgk stelt voor hot bedrgvon van ontucht Waarom Omdat daardoor zekere gerustheid wordt gei even om ongestraft te zondigen Toch is het volgens bet oordeel van deskundigen slucbts een cAi geruststelling De medici verschillen van gevoelen over de vraag in hoeverre de reglementeering een goede gezondheidsmaatregel moet worden geacht Sommigen zeggen bet is eeu nuttige maatregel anderen zeggen bet is eer schadelijk dan goed Spr gelooft dat de raadsleden een zware verautwourdelijkheid op zich zouden laden door in dezu tot reglementoering te besluiten De beer van Iterson merkt op dat hij die lid ia van de Commissie voor de Strafverordeningen de vergadering waarin besloten werd du voorstul te doen niet bijwoonde Spr die verklaart tegen het voorstel te zullen stemmen meende dit om verkeerde gevolgtrekkingen te voorkomen te moeien mededeelen Du Voorzitter zegt in antwoord op hetgeen de heer Dercksen opmerkte ovqr het adres van de Mu dernachtzending dat dit wel degelijk in deze vergadering ter tafel is gebracht eu del toen besloten is bet ter visie te leggen om ieder raadslid in de gelegenheid te stellen naar aanleiding daarvan een voorstel te doen Ge der leden scbgnt echter daartoe roeping gevoeld la hebben Mocht de heer Dercksen dat willen doen bet staat hem volkomen vrg Wat verder aangaat d door dien spr geuite meening over reglomenteeringder protitutie die wordl door spr niet gedeeld Het is wel een schaduwzijde van de reglementueriug dat bezoekers van dergelij ke hnizen m de gelegenheid worden gesteld met zekere gerustheid dat kwaad te plegen maar daar staat tegenover dat zoiidor do reglementeering de deur wordt opengezet voor verspreiding van een vreeselljke ziekte die zelfs bg tatire geslachten teekenen van verwoesting kan nalaten Spr is het wel is waar ens a M den 4ieer van Goor dat bedoelde bepalinfM in Me vewrdeiiiag mitig i maar als lid der Commissie voor de Strafverordeningen was spr thans toch voor wgziging in de stellige overtuiging dat oe Minister aders die zou vernietigen De heer Dercksen betoogt dat elke overheid zich rttoeiKcbtp heeft te even vsn zgde vernntwoordelijkbeid Als wij wegrukken de souvereiniteit Gods wat blijft ons over P Wij mogen uun grond van bet g Mg niet wegnemen God beeft guzegd gij zult geeu overspel doen En bovendien de medici zelf erkennen dat bet niet steeds te conatateuren is of iemand al dan niet besmet ii Spr beroept zich op de broclwre van Dr Henoanides en zou gaarne zien d t hinr gesshiedde waartoe de f meenteraad van Harderwgk besloot verbod van Me openbare huizen Het raadslid Gerritsen in Amsterdam heeft eenmaal gezegd de elendestiene prostitutie is aiet loo versrbrikkel k als die in openbare huizen De beer Noothoven van Goor zegt dat hot on noodig is te verklaren 4at hg mi dergelgke medische quaestiea evengoed een leek is als de heer Dercksen Spr beroept zich echter op autoriteiten als Prof Fotoken en t ogt vefvétgM d t de reglemonteering bet kwaad wel niet geheel maar toch ten deele voorkomt Spr hoorde met genoegen dat het medische lid van deze vergadering zich ook tegen bet voorstel verklaarde en hoopt dnt de andere raadsleden zgn voorbeeld zullen volgen De beer Dercksen leest uit de brochure van Dr Hermaiiides een passage voor waaruit blijkt dat er groot verschil van gevoelen bestaat zelfs onder de voorstanders er reglomenleering over de wijze waarop zulks te regelen Nadat nog eonige discussie daarover gevoerd is waarbg de heer Koning zgn leedwezen te kennen geeft dat hg niet gevolg had gegeven aan zgn voornemen om daar straks voor te stellen deze uak in eene besloten vergadering te behandelen wordt het voorstel der Commissie ia stemming gebracht en verworpen met U tegen 3 stemmen die der bh Prince Tortuijn Droogleever en de Voorzitter terwijl de beer Dercksen buiten stemming blijft Ann de orde is vervolgens het adres van J van de Putte e a houdende verzoek om te bepalen dat in de Lange Groenendaal niet anders dan stapvoets mag worden gereden De Commissie voor de Strefverordeniogen stelde voor daarop afwijzend te beschikken De heer Dercksen acht het vvèl noodig dat dergelijke bepaling als adressanten verlangen wordt genomen Op marktdagen toch is er in de Groenendaal veel gerg De kleine ateenljesf zijn daar niet breed waren die breeder of was er ecu trottoir het stapvoets rijden ware niet noodig Thans is dal wol bet geval meent spr om ongelukken te voorkomen De Voorzitter merkt op dat als dit verzoek wordt toegestaan ook in de Keizeratraat waar eveneens twee scholen zijn niet hard zal mogen orden gereden en zoo zijn er meer straten de Groeueweg de Jeruzalematraal enz Daar ovoral het hard rijden te verbieden zou een groote belemmering geven in bet verkeer en spr is er daarom niet voor om het verzoek toe te staan De hoer Koning klaagt er over dat er in deze gemeente over t algemeen veel to hard gereden wordt Sommige bleekers maken zich b v daaraan schuldig Met angst gaat men soms de Haven over als zij aankomen Hij hoopt dat daar voortaan op zal gelet worden De beer Dercksen merkt in antwoord op hetgeen de Voorzitter zeide op dat in den Groenendaal veel meer wordt gereden dan in die andere straten De heer van Veen verklaart zich voor het voorstel der Commissie Begonnen wij in den Groenendaal stapvoets rijden te bevelen voor vele andere straten zou met hetzelfde recht dat ook gevorderd kunnen worden Op marl tdageii toch is het overal in de atnd druk met gerg De heer van Iteraon zou willen bepalen dat des Donderdags tot zeker uur alloen stapvoets gereden mag worden mot het oog op de schooljeugd niet alleen van de aobolen in de Groenendaal maar ook van de scbool van Mej Bender die gedeeltelijk kortheidshalve door de Groenendaal gaat De Voorzitter zegt dat de opmerking van den heer Koning juiit is dat er vaak to bard wordt gereden maar het ia voor de politie agenten soms moeilijk uit te maken wat of is harder rgden dan in matigen draf Vroeger werd nogal eens proces verbaal opgemaakt maar meestal werden de personen in quaestie rrggesprokeo daar het niet bewezen kon worden Spr zegt dit omdat men niet de gevolgtrekking zou maken dat de agenten bun plicht verzuimden De heer Koning vreest dat voortaan na hetgeen do Voorzitter zeide nog wat barder zal worden gereden dan tot nog toe Nu de zaak hier ter sprake ia gebraobt en de personen in quaestie liooren dat er niets aan te doen is zullen zg in bet vervolg nog harder gaan rgden Spr zou namen kunnen noemen van personen die steeds te bard rgden Bij de stooraboot van den beer van der Garden komt somtijds een rgtuig voorbij met 2 paarden uit eece andere gemeente waarvan de koetsier gereiteld bard door rijdt bgna over je teeneu heen I Voorts kaaswagens bleekersw agens enz Gisteren nog is spr bgna overreden op de Haven Van twee zgdeo kwam oen bleekerswagen en slechts met moeite kon spr er nog tusschen uit vliegen Spr hoopte dat er cp gelet zou worden maar na de opmerkiig van den Voorzitter vreest spr er voor De Voorzitter merkt op dat hg niet beeft gea dat er niets legen dat harde rgden te doen is maar tot verdediging der agenten zeide bg dal het niet steeds te bewijzen is dat er te hard gereden werd De heer van der Garden betoogt de wensohelgkheid van het maken van trottoirs in de Groenendaal en hoopt dat B en W binnen een niet al te laag tijdsverloop daartoe het voorstel zullen willen doen De Voorzitter zegt dat B en W zulks gaarne in overweging zullen willen oemen Het voorstel om afvigtend te beschikken ep 4et adres wordt aanpatomen met 13 tegen 2 stemmen die der hb Dercksen en van Iterson De heer Dercksen vraagt alvorens de vergadering gesloten wordt om te wgzen op eene onjuistheid inhet Veralag van iet verhamhelde in den Genuenteraad in de zitting van 28 October De Voorzitter merkt op dat dit Verslag geen officieel verslag is zoodat opmarkingen dksiiangaande aan den uitgever moeten worden medegedeeld De heer Dercksen betuigt zgn verwondering erover dat in weerwil dat de Raad het verslag subsidieert deze daarover niets te zeggen heeft g De heer IJgsel de Schepper vraagt daarop sog het woord en verzoekt even teruï te mogen komen op zgn voorste van straka om sollicitanten np te roepen voor de betrekking vnn geneesheer voor hot Ziekenl s i mmimmmm