Goudsche Courant, donderdag 24 november 1892

f 180S VrUdag 25 November I 5003 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken D9 InMadlQg van advertentiën Itan geschieden tot 66n uur des namiddags van den dag der uitgave 1 en de gestichten Spr wensoht nl tevens eean oproeping te doen van sollitanton om te voorzien in de nog steeds bestaande vaoatare van gemeenteMta Spr acht het wel wensohelijk dat ziob hier een nieuwe arts vestigt De voorzitter brengt in herinnering dat Dr Levedag iu twee arroeuirwgken de praktgk waarneemt Ër is een t jd geweest dat men hier ter stede geen stads mediei Icon krygon Dr Levedag is toen benoemd op voorwaarde dat hem 2 wgken zouden worden opgedragen Spr zou het onbillijk achten hem no een van die wijkeu af te nemen en zou willen wachten totdat hij daarom verzoekt De heer IJssel de Schepper deeU die opvatting van den Voorzitter volstrekt niet De verordening scbrgft voor dat er drie geineonte artscn zullen zgn en ofschoon nu aan Dr Levedag tydelijk de waarneming ia opgedragen van twee wijken is dat geen reden dat zoo te laten Wilile men daarin verandering gebracht hebben dan hail do Verordening moeten worden gewijzigd Da heer Koning betoogt de wenschelijkheid zichte bepalen tot eene oproeping voor sollicitantcQ naarde betrekking van gemeente geneesheer voor hetZiekeuhuis en de gestichten Spr wijst er op dat de eerste benoeming van Dr Leveilag buiten skumerking gelaten h j verlrdou jaar voor deo tijd van 6 jaar benoemd is tot gemeente arla voor twee wijken Nu gaal het niet aan d tt da Raad die de benoeming deed nu weer daarin eranduring brengt De heer Noothoven van Goor meent dat de heer IJssel de cbepper volstrekt niet het beoogde doel zal bereiken Wat toch is het geval Als de dagbladen eene oproeping bevatten voor twee nieuwe artsen te Gouda dan zullen zij die solliciteeron willen aanstonds vragen wat is ilaar de oorzaak van Is er in Gouda een goede praktijk voor een arts opengekoraen Beslaat er grond dal wij op eeu goede praktijk zullen kunueu rekenen Daar die vragen ni t bevestigend kunnen worden lieantwoord i er geen reden om te veronderstellen dat zich sollicitanten zullen opdoen De heer Jager ondersteunt het voorstel van den heer IJssel de Schepper meenende dat het goed is weer den oudes toestand terug te krijgen van vroeger toen er drie gemeente artsen waren De heer IJssel e Schepper zegt dat de verordening voorschrijft drie armen wijken met drie artsen Toen er nu vroeger geen sollicitanten zith opdeden heeft de beer Levedag zich bereid verklaard de waar neming van twee wijken op zieh te nemen Spr meent dat wij geen misbruik mogen makeu van zijn goedheid en tlians trachten de vacature te doen vervullen De Voorzitter meent dat do hoer IJssel de Schepper de z aak eenigszins verkeerd voorstelt Do heer Levedag heeft zich niet bereid verklaart twee wijken op zicb te nemen maar bij wilde zich alleen vestigen in Gouda als arts nU hem twee armen wijken werden opjcdragen Eén wijk met ƒ 700 honorarium was hera uiet voldoende om te besluiten zich hier te vestigen Het was dus eenigszins een voorwaarde waarop bij hier kwam dat hem twee armenwijken zouden worden opgedragen üe boer IJssel de Schepper meent die regeling te moeten beschouwen als een tijdelijke Was Jit zoo mei d n zouden B e W hebben moeten voorstellen de verordening te f erandoron De heer Noothoven van Goor betoogt dat het hier als t ware geldt een o ereenkomst tusschen twee partijei do gemeente en dr Levedaï en nu kan daarin geen verandering worden gebracht dan na ieide partijen geboord te hebbun Gesteld eens er tlierd oen oproeping gedaan en 05 deden zich geen sollicitanten op wat dan Als dr Levedag da ook eens voor de waarneming van die ééne wgk bedankte dan zouden wij genoodzaakt worden tot tractomentsverbooging over te gaan wat dus nadeelig zou zijn voor de gemunte De heer Jager zegt tot zijn bevreemding uu eerst te hooren hoe die benoeming van Dr Levedag in zijn werk is gegaan Daarvan was hem tot heden toe niets bekend Als Dr Levedag benoemd is op voorwaarde dat hem twee wijken zouden worden opgedragen dan verandert de zaak geheel De Voorzitter merkt nogmaals op dat Dr Levedag zich alleen hier wilde vestigen als hera twee wgken werden opgedragen Nadat nog eenige discussie is gevoerd trekt de heer IJasel de Schepper zijn voorstel om een oproeping te doen voor gemeente arts in doch noodigt B en W uit oen onderzoek iu te stellen in hoeverre het wenschelijk is den ouden toestand te her stellen of den tegeuwoordigen toestnid te bestendigen De Voorzitter verklaart zich daartoe bereid Niets meer aan de orde zijnde wordt daarop de vergaileiing door de Voorzitter gesloten Batteniandsch Over icbt Panama en zijn kanaal dringt al het andere te vooBioom ÊEmosT Ten oTerstaan van Mr I MOLENAAR Notari te Waddinxveen ïalle na Terkregen rechterlgln machtiging in het begin van Februari 1893 in bet openbaar verkocht worden Parijs op den aohlergrond na de zelfs voor eene Fransche Kamer voorbeeldelooa onstuimige littiog van Maandag De commissie ren enguête is noch niet gjreed enkelen bedankten vooral leden der rechterzgde Men zal Zaterdag beraadslagen over het volgeudovooratel strekkende om de getuigen te noodzaken voor de commissie te verschynen on aan laastgenoemde het reoht toe te kennen om alles wat haar noodig voorkoiit in beslag te nomen Art 1 luiilt aldus De commissie heeft dezelfde bevoegdheden als dosr het welhoek van strafvordering aan de rechters van instructie z n toegekend c a met diverse perceelen uitmuDtend en goed ooderhoHden WEILAID allergunstigst gelegen in den Voorofschen ei Bloemendaalschen polder nabg de Waddinxveensche brug onder Waddinxveen ter gezamenigke grootte van 21 HECTAREIN Direct bg de toewgzing voor eigen gebruik te aanvaarden Alle informatiën geven de Notaris ANDBÉ 8PRÜIJT te Rotterdam en genoemde Notari MOLENAAR te Waddinxveen xij STT erlag ingr Ferdinand de Lesseps en zgne mededirecteurenzgn op 25 dezer voor het hof van appi l gedaagd De beschuldiging luidt verkwisting der uit deemissieo verkregen sommen en oplichting tscro querie omtrent hei geheelo of gedeeltelijke vermogenvan anderen Eiffel zal wegens medeplichtighoidj terechtstaan j Inmiddels heeft de Kamer tot eeu parlementair onderzoek besloten Telkens dreigde in de zitting van gisteren de lawine van gecompromitteerde namen aan t rollen te komen i Delahaye antwoordde op het aandringen van den 1 voorzitter Floquet en de afgevaardigden rechts om namen te noemen alleen dat die bij de door hem 1 voorgestelde enpuêie aan bet licht zouden komen I ADVERTENTI N Allen die iets te vorderen hebben van verschnldigd zjjn aan of borgtochten onder zich mochten hebben ten laste van den boedel en nalatenschap van den Heer CHARLES JOSEPH FAUBE ifi leven Directeur Boekhoader der Goudsche Glacose fabriek gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden den 9 NOVEMBER 1892 worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen vóór den 6 DECEMBER 1892 ten kantore van den Notaris H GRÜENE VDAAL te Gouda De minister president Louhet is uu eemnaal hetschandaal ouvermgdelgk bleek de eerste geweest om een voorstel tot een onderzoek te ondersteunen 1 Zgn onschuld kan alleen op deze wijie aan het licht komen C Schouten Kapelie a d JJsel Prij en van af heden BOONENBROOD 6 per 100 Kilo LIJNZAAUBBOOD 6 lOÓ HAVERBRÜOD 6 100 MAÏSBROOD 6 j 100 ROGGEBROOD 5 50 100 Societeit Ons Cjenoe en Zeer ITetté Cfesteendrukte NAAmARTJES worden GELEVERD door A BRIi KMA en Zn Commissari en der Sociëteit Ums Qsnuiotiit brengen ter kennisxe van HH Leden iijigevolge Art 30 van het Reglement dbt bjj gel egenheid van de 2e Abonnemenfi Tooneelvoorstelling op DONDERDAG den 24 NOVEMBER 1892 de SOCIËTEIT van len avond ZM UOB af xal GESLOTEN zijn Namens het Bestuur F HERMAN Pz Secrelari Gouda 22 November 1892 Mederlandscbe StoombooHWaatschappij De ötoomscjiepen BA TA VIEB kapt J SAUER en HOLLAND kapt J SMI6t vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatschappj B003iid i=CrBS 72 te Londen P Brewersqaay de markt van Boter enKaa J T SWARTSEt BURG BINKEN EN EUITENLANBSCHE SOESEANEEL Grootste sorteerin Prenteboeken JOÏÏGEITS en MEISJES BOEKEIT enz mM P wordt beleefd tot een bezoek uitgenoodigoi S r ter bezichtig ing der fraaie collectie PRACHT en PLAATWERKEN in verschillende prijzen van af 5 tot 50 Gouda Snelpersdruk van A Beinkman Zoon De uitgave dezer Courant geschiedt dsgelgks met aitzondering van Zon en Feestdagen Ue prgs per drie maanden is 1 25 franco per póBt 1 70 IJzonderlöke Nommers VIJK CENTEN BINNENLAND GOUDA 24 November 1892 Het toeziehl op bet ouderriofat in den vrijwilligen wapenhandel is voor de f emeenten Sehoonboven BergAmbaohl Bodegraven en Boskoop opgedragen aan den 2en luit Duijmaer van Twist vAor de gemeenten Lekkeikerk Cappelle a d Usel en Bleisw k aan den den 2en luit De Bidder Te Ba outswasrder bij Woerden is weder een sterfgeval aan Aiiatiaohe cholera voorgekomen bg een kind met doodelijlcen afloop In die gemeente is dit reeds het derde geval Uil Haastiecht meldt men De inspecteur van de lelegraphie heeft j l Vr dag de telefoougeleiding v n hier naar Gouda onderzocht en in ome bevonden In den loop deter week komt een telegrafist den benoenidta MMaaiM d iHiuriaielPkiiuia èlli zaamhjden leeren zoodat men verwachten mag dat het kantoor met 1 December voor bet publiek zal geopend worden Gisteren voormiddag viel een der beide paarden van de diligence op weg van Gouda naar Schoonhoven op de ransehe kade plotseling dood neder Iu den dienst werd geen vertraging gebracht Een huzaar en een veldartillerist ts Amersfoort in garnizoen vervoegden zioh in de vorige week bg een horlogemaker aldaar bij wien zg voorgevende laor een officier gezonden te zgn horloges op zicht vroegen Drie zilveren horloges ter waarde van ongeveer 2B werden hun medegegeven Het tweetal toog toen naar Woerden verkocht de horloges en maakte goeden sier Spoedig echter werden zg I FEVILLETOm 1 i iu If 8 ge leelfelgk vreemdoliiJgen gedeeltehjk Arnhemmers ik zeide echter om nieJ in eens het pas geboren gesprek te dood u Aannemers Zoo aannemers Ja 1 Op speculatie Sommigen op speculatie anderen als aangenomen Zoo Het terrein is hier vrij duur Zoo r De oorzaak ia dat deze sireek zoo gezocht is iiloo Door wie Ik oid e oo d n g weder te stade Door Arnhemmers en anderen Zoo en lm f Ou hier meestal winter hüitenties aa T g hi optrekje en uiientjea aan Voor DrieBergon en vooral voor de als deserteur aangehouden en aaar Amersfoort teruggeleid Zij zullen wegens desertie en oplichting voor den krggaraad torechtstMO Voor de rrchtbsnk te Amsterdam stonden Dinsdag terecht 1 Wilhelmus Johannes Jalius üres oud 31 jaar metaaldraaier en 2 Johannes Jossphus Evers ond 40 jaar gaawerker belde wonende te Amsterdam De Ista bekl heeft eene wouw met 6 kinderen en staat terecht onder aanklacht dat hij in den loop van Augustus jl valsch guldens en kwartjes heeft gemaakt en daarvan verschillende stuks te Haarlem en te Amslerdam heeft uit egeven Deze beschuldiging wordt erkend Als reden van zijn misdrgf geeft hg op dat bfj in deu laatstan tgd geen werk had en met zijn gezin armoede leed Du 2de bekl heeft zich te verantwoorden wegenshet iritgeven van de valsche munten door den latenbekl semaakt I Beiden kozen tot veld Yoa teratie UMrlem J er kermis die daar in Augustus gehouden werd was eene uitstekende gelegenheid Maar op zeker oogenblik werden zg onvoorzichtig en bemerkte eene vrouw aan wie zg valsch geld in da hand stopten dat zij beetgenomen was Eeu politie ageut schoot terechtertgd toe en bracht de maimen voor deu commissaris van politie te Haarlem die naar Amsterdam telegrapheerde Hier werden terstond twee rechercheurs naar het huis van den Isten bekl gezouden met hei gevolg dat eenige toestellen en stoffen golijk valsche munters die noodig heb ben in beslag genomen werden In do woning van den 2den bekl werd niets gevonden Er is ook nog een derde persoon die aan de zaak schijnt deelgenomen te hebben on ook gearresteerd was Daar van zgne schuld uiet wettig bleek ontsloeg do rechtbank hem van de vervolging streek langs de Vecht is dit veel schade Zoo Het gesprek wilde met den heer de Gunst niei vlotten Ik vermande mg nu tot een proefneming om met mevrouw aan de praat te komen toen ik eensklaps een schok voelde Jk er uit wil riep mevrouw lloud u bedaard bet is niets zeide ik Ik bang word ik er uit wil I riep zg weder Haar echigenoot greep haar bij dep arm en zijbleef zitten De reden van den schok was deze Het paard had onder zijn vele eigenaardigheden ook een bgzondfre neiging tot stilstaan en vierdedie nu naar hartelust bot Wij waren bij een herbergje aangekomen waar oom hem gewoonlgk een kwartiertje liet uitblazen en zoodra hem do trog die aan den weg stund in hcc oog gevallen was zette hg eensklaps zijn vier pooten stukstgf neder en verroerde zich niet Reeds vroeger had hg zgn hebbelijkheid tot staan aan deu dag pogen te leggen eenige rukken aan de teugels hielden hem echteraan bet loopen doch deze waren nu Ie vergeefs zijn besluit stond vait Ik van mgn kant vcttd het niet oirbaar om na nog geen half uur rgdens haltte houden maar wist geen middel om het paardvooruit te krijgen i Wat zal ik doen riep ik uit i De Gunst gaf geen teeken van loven Ik hem slaan zou zeide zgn echtganoot 1 Waarmede vroeg ik op den koker naast het ADVEBTBNTIEN worden geplaitiit van 1 5 regels ik 50 Centen iedere reg l meer 10 Centen GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën g r a t i opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijuL Het getuigenverhoor bevestigde de bekentenissen van den bek Tegenover den eisoh van het O M dat tegen deu Isten bekl 4 jaren en tegen den 2den bekl 3 jaren vordert doet de toegevoegde verdediger mr Fockens een beroep op de clementie der rechtbank Zaterdagmorgen vertrok van Harderwgk een detachement troepen voor ons leger in O I Onder de vertrekkenden bevond zicb ook de soldaat J van Boekhoven die zich voor Indie liet aanwerven methet doel om als koloniaal onder de kolonialen inhet evangelie werkzaam te zijn De heer Van B is gegaan met een opdracht van de f Verecnigingtot evangelisatie onder de militairen in Indiè dezelfde voreeniging die de de heeren Heller en Lothen uitzond en in de stukken van den heer v B staat uitdrukkelijk bet doel vermeld waarmede hg gaai waarom hg ook reeu hier onder de kolonialen sla da zendeling bekend was Sl od In verband met bet opzweopen van de rolksmaaaa door soiiaal demooratiBche leiders wordt in de jAmsterdarasohe Brieven van het D e Z H geschreven Heldhaftig zgn die heeren dat moet gezegd worden Een der grootste schreeuwers alhier die altgd deo mond vol heeft tegen de bourgemie Velks vernietigd moet worden hg behoort er n b zelf toe en moet ijn bestaan erbij zoeken over het alleenzaligmakende proletariaat over bloed dat men moet veil hebben enz dien bombasticus heb ik eens in een andere plaats van ons vaderland gezien waar hij in een socialistische vergadering zgn holle theorieën zou verkondigen De bevolking die deo socialisten echter weinig genegen was poogde ds vergadering op allerlei wijzen te verijdelen Zg maakte in de onmiddellijke nabijheid van het lokaal ketelmuzidk zoodat de sprekera onverslaanbaar waren slijkbord wijzende waarin geen zweep stak Mevroiiw de Gunst reikte mg haar parasol toe een prachtig voorwerp van lioht blauwe igde met breede franjes en een langen ivoren steel Het scheen mij wat erg toe die tot straftuig te gebruiken maar voor de herberg zaten twee voerlieden van vrachtwagens welke lieden er altijd een zeker behagen in scheppen als heeren tegenspoed met hun paarden ondervinden het schouwspel aan te rien met een spotacbtigen glimlach om den mond Ik greep den parasol ran boven en tikte met het handvatsel het koppige paard gevoelig op den rug Aan zulke behandeling niet gewoon verschrikte het zoodanig dat het de viar pooten te gelgk opnam eu al spriugend den weg op holde Ongelukkig was de kuop van den parasol afgevlogen Ik legde dien naast mg neder met het doel om er te Ik zag om en mgn oogen ontmoetten het vergramde gelaat van mevrouw de Gunst Akeliï j ing schreeuwde zg mgn parasol kapot is jou sphuld Het doet mg leed sj fak ik bedaard dat mogelgk was daar het paard inmiddels zijn geliefkoosd draQe weder had aangenomen maar de ramp is niet onherstelbaar Ik zal er een nieuwen kuop op laten zetten