Goudsche Courant, vrijdag 25 november 1892

t beid der gedichten van Verweij en van Eeden atntien menschen die nimmer iets daarvan eelezeu hebben Zeker de juiste manier om er achter te komeo I En als hij du bij die tien menschen niet terechtkan gaat hij dan andere raadplegen die de bedoelde gedichten u el lazen Neen hij concludee t diu kan het Goudsobe Nutspubliek niet bi er lezenda het publiek elders 1 Alzoo het feit dat het Goudsche Nutspubliek beter kan lezen dan het publiek elders bigkt niet uit het feit ilat tieü Goudsobe Nutsleden in i feheel niet hebben gelezen Is dat onzin of niet Wij hebben geen lust ons in de wartaal van denheer v Leer verder te verdiepen maar raden hemin gemoede hel Nederlandsch wat te besludeeren Of do rnaiinoFi va Ie Nieuwe Gidi zulks eon verdediger noodig hebben en wenschen betwijfelenwg zeer doch zeker is dat de heer v L in zijnpogen om op letterkundig gebieil eenige beleekeaiste verkrijgen het als declamator verder zal brengen Uit dè redevoering blijkt dat Crispi j da a s sciirijver Waar hg mot zijn eigen product Eeu echte kaajüiigensstreek optreedt doet bijous levendig denken aan wat Bildcrdijk zingt Eens ging door een der beemden Van t zangrig leeuwendal Een ezel zich vermeien Vermeien bij geval Do langoor voiid een pgpzak Dien bij een schiipeiistal Ee herder had vergeten Vergeten bij geval Daar trapt hij op den doedel E t geeft een groot gesohal Een largo op zijn ezolsch Een largo bij geval Haha sprak toon de lomperd Ceci ne va pas mal Wat praat me toch van ezels t Is overloop vaii gal Tot het nalezen der pennevruchten van de heer V Ij zullen wij ons niet leenen vvij knniip onzen tijd beter oevtodo Wil de heer v L tooiion dat zijn geschrijf vel wat beteekent welnu hij geve Een echte kwiyongoiisstreok ter beoordecbng aan critici als Verweij van Eeden van Degssel wier kritiek hij zeker vertrouwt Kennen zij aan dergelijke producten eenig recht van beslaan toe dan zullen wij gaarne erkennen de schrijver v L te hobbe voroiiL olijkt in t bijzointer houden we ons dan aanbevolen voor de aanwijzing waar toch de humor zit waarvan de heer v L maar geen afstand wil doen Miss hien redeneert hij zoo li keb iets willen schrijven dat riTSLCITEND fmmoriilisci Kas ENKEL u iABOP tei li het oog gehad Is dat uu tnislukt wat is er dan van mijn geschrijf geworden Ja dat weten ook wij met Mocht de heer v L de discussie met ons wenschen voort te zetten da geve we hem in overweging daarvoor een grnoter orgaan ilan een plaatselijk blad te kiezen we zgn dan gaarne tot zijn dienst Anders roepen we hert bij het afscheid in navolging van onzori dicliter nug toe Wilt gij ilen humor in uw schrijven Vrang eerst ii wat betookent dat Voelt gij t niet laat uw b ad wit blijven Daar wordt genoeg papier beklad Voor de plaatsruimte zegt Ü dank M de R Eek NUTSLID Bultejlanüsch Overzicht Do Frnnsehe Kamir is zioteron overgegaan tot de benoeming van og 16 loden der cornmissia van onderzoek Al fooijnnii worden aanïewec en de afgovaardisrden die waren geplaatst op de gisteren in de openbare zitting vastgestehlu lijst De zitiing is daarna opgeheven In do couloirs wordt Brisson als president der enquêto ocmmissie genoemd In den Duitsche Rijksdag zij do voorzHler en onder voorzitters herkozen De rijkskanselier Von Caprivi gaf eone toelichting van de militaire voorstellen Het betrof hier Z ide bg do toekomst van Duitschland Een aanvallende of preventieve oorlog zal nimmer door Duitschland gevoerd worden Hij verklaarde verder dat Duitschland nimmer Frankrijk had gotart e dat Bismarck de Emser dépêche iet heeft vorvalscht De persoon van den czaar biedt de beste waarborgen voor het behoud van den vrede Wat do militaire omwikkeling van Rusland betreft deze wekt vooralsnog geen bezorgdheid maal zij kan gevaarlijk worden Duilsohland moet den vooi naamsten militairen last op zich nemen omdat hel in staal moet zij naar twee kanten front te maken De rijkskanselier besprak daarna het hervorrainsplan en do middelen welke tot dekking der hoogere uitgaven zij aangewezen Hij besloot met oen beroep op de vaderlandsliefde hg wees ook op hetgeen men verschuldigd was aan de nagedachtenis van hen die het Duitsche rijk hadden gegrondvest en daarvoor gestcrveii zij opdat me later niet kunnen zeggen de gevalletien hadden hud bloed veil maar het tegenwoordige Duitschland wil voor het behoud van het rijk niet de noodigo middelen verschaffen Bijval Bg den Rgkadag is een wetsontwerp op de land Rantonirerecht te Gouda Zitting van Woensdag 23 November 18 2 De volgende personen zijn veroordeeld wegens Het te Gouda zooder vergunning van den Burgemeester oprichten van een huis van ontucht M va der K huisvrouw van J van T te Gouda tot ƒ 10 of 3 dagen hechtenis Verknopen v an visch vóórdat die gekeurd en goed bevoitrlen is A H S te Gouda vrijgesprokun C C G huisvrouw van A H S te Gouda lot ƒ 3 of 2 degen hech In staat van dronkenschap verSioren van de orde in het openbaar J van V te Gouda vrijgesproken Zonder daartoe gerechtigd te zijn loopen op grond die beplant is D S te Gouda tol 3 ol S dagen hechtenis Te Goiiila buiten openbare waterbakken datgeeno verrichten waarvoor die inrichtingen bestemd zgn H T den R te Gouda tot ƒ 2 ofl dag hechtenis Opoubare dronkenschap bg de 7e herhaling binnen het jaar F van der H te Gouda tot 3 weken heclitenia benevens 6 rananrien plaatsing in eene Rijks werk inrichting Openbare dronkenschap 2 maal gepleegd by 2e herhaling binnen het jaar L S Ie Gouda tot 2 maal 2 wekeu hechtenis Openbare dronkeiieohap bij Ie herhaling zji verzamelde zich in grooten getale vóór het huis en wierp zelfs met steenen de glazen in en daar binnen stond de wetenschappelijke socialist sprakeloos en op zgn nagels bijlend door de reten naar buiten te turen angstig uitziende naar bescherming n do zoo gehate politie Wat was hy blijde dat hij onder geleide van een paar agenten een goed heenkomen kon vinden I Ook heb ik niet gehoord dat hij daar nog is terug geweest Het terrein zal eerst bewerkt en voor den deskundigen zaaier geschikt moeten gemaakt worden alvorens hij er zich weer waagt Te Amsterdam echter op plaatsen waar hg zich reili acht daar is hij radder van tong dan ooit en daar geeft hij zooveel fraais te hoeren dat men soms wel eens j eiifii d is tu denken dat hij te en den tgd dat het algemeen kiesrecht uitbreekt de aandacht der nieuwe kiezers op zich vestigt wijl men nooit itan weten waar het goed voor is Over de werking van n ttte voeten heeft men onderzookingen ingestelif die lot do grootste voorzichtigheid moeten aansporen Wanneer wij op de straal natte voeten gekregen bobben dan heeft zuodra wij in een kamer met venrarmde luclit komen een aanzieulijke verdamping plaats Wanneer men aan de vofcten slechts drie lood natte wol heeft dan vordert hot water dal zich laarin bevindt voor zijn verdamping zooveel warmte dat men i aarmede een half pond water van nul graden tot het kookpunt zou kunnen verhitten of een half pond gs zou kunnen doen smelten Even onverschillig ais sommige menscheu ten opzichte van natte voeten zijn even sterk zouden zij er zich tegen verzotten wanneer men hun voeten tot het verhitten van ten zekerehoevcelheid ijs zou willen aanwenden en tuch doen zg niet anders dan dit wanneer zg met natte voeten niet tot vervvipseling van kousen overgaan of erittimen om bij n it weer overschoenen aan te trekken Soldatenmishandeling Twee rediiptiMirs een an lift B rliner ïagehlatt en een van de Potsdamer Korrespondenz stonden Ie Berlijn terecht wegens laster omdat zij geschreven hadden dat de zelfmoord van den eardegrenadier Hermsdorff die zich verdronken heefl het gevolg was van slechte behandeling in de kazerne Het getuigenverhoor bewees dat de man nerhaaldelijk gestiigfu was soni s door kameraden op bjvel van korporaals en cuderoHicieron Ook bleek hoewel anderen bel tegenspraken dat de soldaat in den Kerstnacht uit zijn bod gehaald en gedwongen was een half uur lang om een Kerstboom die in de chambrée was opgericht te marcheereu en het lied Stille nacht hi itii u nacnf tu zingen Het O M eisclite tegan do redacteurs gevanaeniss r if en boete msar df rechtbank nam aan dat tij de waarheid geschreven hadden en sprak hen vrij Staten Genoraal 2 Kamee Zitting van Woensdag 23 Xuvember 1892 De Aijüh politiek d i de meerdere of mindere voortreffolijkheid eener scheepvaartregeling in plaats der onmogelijk gebleken blokkade werd in de replieken op de mmisterieele rede nog druk besproken vooral door do heeren Gnyot en Mackay Voorts liep de discussie bij deariikelen over allerlei detail terwijl het slot der zitting werd ingenomen door net begin van het koffiedebat Jon schuld 1 gilde zij woder Hier mijn parasol en in hevige drift bukte zij voorover on griste haar parasol van de bank Waarlijk het is zoo erg niet voegde ik baar toe Niet erg heel erg kwaadaarllig baldadigjong Ik zeide niets meer toen ik zag dat de hartstochtelijke vrouw niet klimmeiM i i iiwQndenbeid al tampv ieti nde de fra j 8 va haarjparasol scheurde en er den weg nt de bestrooide De i gansohen weg over richtte ik het oog en bot woord niet me r lot het echtpaar en reed zoo gauw mogelijk naar huis Do Gunst had bij de woede zijner vrouw even gegl miacht Overigens bleef hij zitten toezien of er niets gebeurde Ik begon de dienstboden die mevrouw de Giinst en haar baiioe voor wezens van hetzelfdo slag hadden aangezien voor zeer scherpzinnig te houden Torn het rijtuiifje voor het huis van oom stil tond en do slaljonKeu het paar 1 bij dun kop gegrepen had sprong ik er uit en bood povrouw de Gunst mijn hand bg het atstggen Haar drift scheen bekuelil want zij nam mijn hulp aan en dankte mij met een snellen hoofdknik Ongelukki er wijs viel tantes ooir zoodra wij binnen waren op den gehaveuden parasol en vroeg zij het hoofd Ichuddende met belangstelling naar de oorzaak van deze verwoesting Er volgde een vloed van onza I Men herinnert zich dat de motie van den heer Van Houten drie jaar geloden voorgesteld een priu cipiëele beslissing omtrent de dwaugoultuur wilde I uitlokken Stellende dat verhooging vao den iuI koopprijs der kollie de fouten van het stelsel niet I wegneemt beveelt hg daarin aan ophelling van het koffiemonopolie en hetzg betaling der voor de Oonv cultuur gepraesteerde diensten naar da marktwaarde hetzij uitgifte van gronden aan de bij bun cultuur betrokken bevolking of aan iulandsche of Ëuropeosche ondernemers tegen vaste betaling in geld of levering van koffie aan het üouverneinent Welke weg op dit oogenblik is in te slaun welke overgangsmaatregelen zijn te nemen wordt door deze motie met uitgemaakt Zij behoeft dan ook niet geacht te worden bepaald vgandig te zijn aan het plan des Minister dat door de invoering van een bgslag voor aanplant daar waar de cultuur niet loonenjj is streeft naar billijke bezoldiging van gepraesEeerde diensten Het plan is nog vaag en de toepassing zal zijn bezwaren hebben l e groote vrees bestaat dat veel zal blgven hangen aan maat en strykstok een meer geijkle uitdrukking dan tusschen viool en strijkstok zooals du voorzitter der rapporteurs het noemde uie namens de commissie een vermindering vau do credietaauvraag ad l millioeu met 1 millioen voorstelde b eu drang tut bezadiifde toepassing lai in dit amendement terwgl tevens beoogd word de hoofdin pi etie die de Minister aan ambtenaren van het boschwezen wii toevertrouwen te veranderen in een louter advisourende betrekking Evenmin als do rapporteurs stelde de heer Van Houten die de toelichting zijner motie voorhands liet rusten zich bepaald vijandig tegenover de Ministerieele plannen Hij wilde slechts te weten komen of de betaling zich bg de doorvoering daarvan grondfu zou op contracten mot de bevolking en of inmiddels hot monopolie geleidelijk zou worden ingetrokken t Scheen zelfs dat hij bij bevredigende beantwoording geneigd was zijn motie in te trekken I Do Haagsche kroniekschrijver van de f Gr Cl J vult het bericht dat de aideeiingen der Tweede Kamer I Vrijdag zijn gereed gekomen met het onderzoek van de wetsontwerpen tot regeling van het kiesrecht aan m t de mededeeling dat dit geschied is dank zij een Donderdag ïchoudeu avond bijeenkomst Hg sciir jt t veidijr Voor oorfer ik luu op d i ïioogïe heb kunnen stellen van den gang der debatten in de Kamer afdeelingen acht ik de kansen dal t ent werp der Kegeerin zal worden aangeuomea gelgk het daar ligt zeer gering Er zijn natuurlijk allerlei bedenkingen grondwettige practisctie en andere ge I opperd en tal van nieuwe denkbeelden zeer be I trekkelijk nieuw altijd aanbevolen als woniugceusus algemeen kiesrecht met getrapte verkie ing t van afgovaaidigdeu aUoo verkiezing van afgevair I digdeu door kiescolleges uit h t algemeen stemrecht voortgevloeid wat in sirgd zou zijn met het 8e woord van art 80 der grondwet algemeen kiesrecht zonder meer uelastingaauslag zonder eensus en met een lagen census verhoogden leeftijd v or de kiezers i capacileiieii stelsül van allerlei soort maar lot oenig juist geformuleerd contra voorstel is men ook bij t sectie debat niet gekomen Er is heen en wee ge 1 praal voor en ttgoa en oin de quaeslie iieen doch feitelijk zonder iieel veul practisch nut Zooals het nu staat zijn de kansen niet beter geworden de I meuhangende woorden die een onduidelijk verslag I van het gebeurde opleverden maar waar t mte genoegi van begreep om er uit op te maken itat ik haarlieveling wreedaardigigk had mishandeld De vrees I kwam bij mij op voor een veruituwing der heflig held van mevrouw de Gunst mot tante als bondgei noot Ik vlood dat wil zeggen ik verliet ondereen gezocht voorwendsel het vertrek en begaf mijnaar de sociëteit waar ik oom vond Ik verhaaldehem mijn wedervaren en verzocht hem mijn voorspraak te zijn bij tante als deze soms verstoord op mij wj en mocht Dat zal wel schikken jongen zeide hij maak I J3 niet ongerust Zij meent het zoo kwaad niet Oom vond zooveel smaak in mijn verhaal van dentoorn der oostersctie dame dat bij de geschiedenisdadelijk half fluisterend ovei telde aan den majoor den dokter den wijnkooper eb nog een ander heer welken ik niet kende doch mij later bleek een roit zend ingenieur te zijn die al hij te Arnhem kwam rouw de sociëteit bezoóht I Zoo zijn die zwarte meiden altijd zeide do maI joor Als zii driftig worden is het of ze den dui vel in het lijf hebben Je vrouw zal er nog eeu dromraelschon last van hebben Brnintje I I En mijnheer haar echtgenoot niet minder voegde de ingenieur er bij j Dat gewent wol was de raoéning van den wijn I kooper Die zoo n zwurtje krijgt weet vooruit wat hij ttowi gauche der antirevolutionaire partij heelt zich vier kant legen t Eegeerings voorstel verklaard de katholieken zgn dat valt nog het meest tegen zonder uitzondering in de oppositie ook dr Scliaepman is niet voor de voordracht te vinden zooals ze nu luidt en onder de liberalen is een zeer talrijke fractie di er heel veel op ifil afdingen Het staal er dus alles behalve gunstig mee en ik moet erkennen dat dit bgzonder tegenvalt men had t ander verwacht Op de Heerengraoht bij do Heisteeg te Amsterdam ten huize van dea lieer A de V had gisteren ochtend omstreeks elf uur een droevig voor l plaats De dienstbode lannotje Nop was sedert eonigen tijd door den weduwnaar barer zuster Elbert van der Toorn met huwolyksaauzoekeu achtorvolgd zoader dat zg geneigd was aan die herhaalde aanzoeken gehoor te verleenen Dit verdroot den afgewezen minnaar znor die daarom besloot zich te wreken Daartoe begaf hg zich gisteren ochtend naar de Heereugracht en wachtte tot het meisje naar buiten kwam Toen dit omstreeks elf uur het geval wji trad hg op haar toe en loste na een korte woordenwisseling dl ie revulverschoten op do ungrlukkige diu terstond neerzonk Het bleek dat twee der kogeli haar hadden getroffen een in de zgde deacdeni de dij Van der Toorn was terstond na het plegen der dald door de Heisteeg weggeloopen en sprong op den Singel voor de Beulingsluis in het water Eenige omslande brachten den man op het droge en stelden daar bet ouderwgl bekend was geworden waaraan hij ziek schuldig had gemaakt in handen der politie die hem in wezenloozen loestand naar een politiebureau brubt Het meisje was onderwijl per raderbaar naar bttgasthuis vervoerd JiU Een schrijver van een stuk aan het N p d P die zich ine vakman noemt wensoht eensdeaofldacht te vestigen np den zoiiderlin en smaak vsn hel pubiiak dat de voorkeur eeft iiaii goedkoope galanterieën glasdiamanten nieuwzilvereu of verzilverde voorworpen en die tallooze artiktlen welk als gouden of Zilveren kleinoodién worden uitgestald hoewül toch dikwgis voor denzelfden ofzelfo voor minderen prijs dezelfde artikelen van zuitet edel metaal kunnen v ftJo verkregeu Doch bel puuiien vraagt daar ninlunuer naar en is vulico iiel tevreden ah et maarjeen keur op staat Dii keur echter is juist de jgroote quaeslie en bet is zeg de schrijver oor een uningewü le fei igk niet te doen om er wijs uit te worden want alle gouden en zilveren werken welke uit het buitenland worden betrokken zoowel van het hoogste als van het laagste gehalte worden aan de grenzen over één kam geschoren en alle van precies denzelfden slempel iuvoersiompol voorzien Men is nu wel geg raudeerd dat er belasling voor betaald is maar niet dut de qualiteit goeil is en juist van dien stempel wordt het meest misbruik gemaakt omdat de koopei gewoonlijk al bevredigd zijn wanneer zij maar een deukje ion De voorwerpen van dezen btempel voorzien worden nu met mooie namen opgevijzeld ze heeton b v echt goud en zilver argent premier litre gewaarborgd goud of zlver wat moet sqn gekeurd goud of zilver daar alleen goederen via Nederlandschen oorsprong gewaarborgd worden doublé best goud of zilver enz Het is toch een naargeestis leven met zulk een vrouw opgescheept te zitten oordeelde de ingenieur Ik wou voor den duivel dat ik zulk een leven had liep dfr majoor met een vloek op hwt eind van den zin dien ik niet zal overschrijven Ik liet zoo n wijf aangaan on brullen zooveel zAmaar wilfle en nam er een goed leven van Dat zoU me o zorg wezen met zooveel geld Juist zeide de wijnkooper Zoo moet je doen Ik ken nog iemand die met zoon portret uit do Oost weerom gekomen is Maar wat doet hij Hij gaat op reis en laat haar t huis bg de meiden en knechts of als hij ze meeneemt is het in sezelsehap van anderen en overal waar wit t zien is bigft de zwarte madam in hot logement om oostindische kost klaar ie maken waar buiten zjj niet leven kan naar het schijnt Zoo paaien ig haar Ik kan niet inzien dat het zoo ii groote last is Aan deze gedachtinwisseüng werd een einde gemaakt door de komst van de Gunst die langzaam do societeitszaal binnen trad Waarschijnlijk verveelde hot hem te huis en had tante hem gezegd waar hij oom kon aantreffen Dit vermoeden werd zekerheid toen ik door het venster ziende den staljongen do stoep zag afgaan Oeze had tie Gunst den weg gewezen wrf vervolgd verhuizing ingediend Het bepaalt dat hij die zich belast met het vervoer van landverhuizers naar vreerade landen de vergunning behoeft van den Rijkskanselier dat hij ryksburger moet ziju en in Duitshland zijn verblijf moet hebben De vergunnintc wordt niet Jverleend voor het verder vervoer uit nietDuitsche havens doch kan worden toegestaan voor niet Duitsche tussohenstations Ook de agenten behoeven vergunning zij moeten rijksburgers zijn en door de toe telalei onderüuraers gemachtigd worden Do verdere bepalingen bemoeilijken de landverhuizing wegens de vastgestelde voorafganndo aanmelding bij do politie De landverhuizing is verboden wanneer vreerado regeeringen of vreemde maatschappijen het vervoer Ljelieel of ten deelt betalen of voorschot verleenen Passagiersbiljetten van overzeescho plaatsen mogen niet verkocht worden De Italiaansche Ministorieele blad n üebb n heel wat op de redevoering van Crispi aan te merken De Diritto zegt weder aan het bewind weiisehc te komen e nieis geleerd heeft sedert zijn val Het blad laat zich woder oaguustig uit over het militaire gedeelte van do redevoeriny en zout dat dir uoduelto op het lesj er oen ongunstige indruk zal maken Crispi heeftnamelijk verzekerd dat het uit liefde voor hot vaderland was dat hij het stilzwijgen bewaard hadover hetgeen gubnurd is ua zij aftroduii Dezewoorden zoudon in den vreemde opgevat kunnenworden als oen veroordeeling van hetcreun voor hetleger gedaan is sedert Januari 1891 Niettemin ishet ontegenzeglijk waar dat het leger i beterentoestand is geraakt De Tribuna prijst de redevoering en zegt dat zij in overeenstemming is met deeischen van den toestand De Parloraoiito zegt dat de afirevaardi de Crispi het tegenovergestelde z gt van den Minister Crispi in het bijzimdor wat betreft de buitoalaijdecho politiek en het legor De Riformu verzekert dat Crispi veel telegrammmen van gelukwenscbiiii naar aanleiding va zijii redevoering oiuvi De Italia zes i dat de redevouriuif een pijnlijken indruk maakte in weorwil van het schoone in deze rede dat de inan van genie deed kennen De Opiniune noemt de I rede een betooging van ontevredenheid Volgens I berichten uit de provinciën heeft do redevoering van Crispi diepe indruk gomaatt De aieuwH lloiigaarsclio initiistor pivsuient Weckerlo zal evenzeer als graaf Szaparyi met oen kr chtige Oe inzender herinnert aan oen leemte in do wetgeving ten deze uen grief welke o a ook door de Maatschappij tot bevordering van Fabrieks en Handviorksnijverheid ter sprake werd uebracht en hij eindigt zyn schrijve met den wenk Zoo goed als men voor een brood naar den bakker gaat dient men ook voor goud en zilver naar den goud of zilversmid te gaan De luitenant tei zee Chapelle te Cherbourg heeft eeno electriache sloep du P tit Uob laten vervaardigen die 6 30 meter lauï en 0 63 meier breed is met oen diepgang van 0 65 meter Do electriciteil wordt opgewtkt door 50 aceuraulatoi en 0 i snelheid verkregen bij de proufnemiEig bedroeg 7 S knoopoH deze snelheid kan L uilnreude 13 ure worden volifchouden zoodat g durendo deze tijdsruimte meer da 150 K M ka wordo afgelegd Van de werkzaamheid die een horloge oniwikkolt krijït men zegt het akblad voor uui vverkinakers Chrüliaan llk ijyeM eerst dan een duidelijk begrip wanneer men de beweginiren van iijn gatigdeelo bij elkaar telt of berekent Z ionls bekend i maakt de balans lu eee anker of cyliuderborluge 180Ü0 schoin melini en per uur en gaat iedere schoinmeliiig va eon kleinen sprong vnn hot anker of cylinderblad vergezel I die iuli door hel gulieolu werk voortplant Ifl een dag bedraagt dit iianial schommelingen van de balans of de sprongo j van het gangrad 432 001 on in een jaar 15 763 000 Bedenkt me dat een horloge dikwerf 5 ja S iras 10 jaren en langer aaneou blijft doorgaan dan moet men inderdaad over de werkzaamheid van dit kleine mechanisme versteld staan Indien het publek met deze werkzame beweging meer bekend was dan tot heden wel het gei al is en het behoorlijk wilde overwegen wat hiertoe ver eisoht wordt zou het niet zoo verwonderd opliooren wanneer beweerd wordt dat een horloge hetwelk een zon klein en da irbij zoo werk aani rafcïiaiiisine heeft minstens alle twee jaren sohonngomiiakt en Ie daan vorsletert deele door nieuwe vervan üeii moete wrir den Terwijl het ledor begrijpelijk is dat een vele duizenden kilo s zivaru locomutief allo drie maanden nagezien en zoo noodig herstelil moet worde staa vele menschen verbaasd te kijken als men hun vertelt lat de kleine macliiiie zo mis een horl sjo wer kelgk is die slechts van 50 lot 80 ijrani weegt en bovrondien als g ene andere machine dag en ppositie to kampen hebben Thans reeds verwijt ditzelfde noodig beeft Terwijl de stoommachine om te gaan brandstif verbruikt on smeerolie noodig heelt die belangrijke uitgaven vorderen verbruikt het horloge niets e kost bijgevolg geen cent om het in beweging te hebben In gevallen vvaarin een klant zicti niet kan begrijpen dat een horlüsro van tijd tot tgd hersteld moet worden dient men hem op deze tegenstelling met andere machines te wgzeu nacht 1 beweging is minstens alle twee jaren Em dat hij onder Tisza s invloed staat Toen Weokerle zija pi ogi nma in het Heerenhuis ontwikkelde zwegen do bisschoppen maar declericale maanaten verklaarden dat zij de kerkelijke politiek der reü eerin krachtig besirijden zoude De verklaringo van Weoierle later ir do liliorale club gegeven bewijze dat hij ntet baiiÊT voor don strijd is Hij zei namelijk d it het eenige streven van ZIJ Kabinet zon bestaan in de toepassing der liberale be insolen Gelukte het hem li t die buïinselen in praclijk te biengon dan zou liij het vaandel dat de liberale partij hem thans toevertrouwde onbesmet teruggeven Hij rekende niet op blinde vidgzaamhoid maar op ee manneigk strijden van allen voor ue liberale beginselen Do leiders der oppositie I ötvós A pponvi en Ui ro verweten den minister president dat betreffende hot verplichte buri erhjk huwelijk blijkbaar nog voorbehoud bestaat Srnaf Appoiiyi die er op geVekend had dat zijn oorduel ingewo inon zou zg bg de jonifste crisis maar die niet door den keiier naar Weenen werd soroepen toont door zijn iiouding volgens du foasische Zeitmcj dat hij zich beschikbaar blijft stollen voor minisler presider t vour het geval het nieuwe Kabinut mocht aftreden Hij heeft namelijk tu kennen gegeveu dat hij wol voor het burgerlijk huwelijk is maar hij ko uiet zegj e of du verplicht moest wezen da of er een anderen vorm diende ïevoiideii te worde Door du e verklaring wenscht hij zich aaagenaam te in ken bij kuizer Frans Jozef voor het geval de kroon niet geneigd zou zijn zoovur te gaah als Weckerlo mocht wenschen INGEZONDEN Aan de Eedactie der Qoudsche Courant Mijnheer de Redactmr Ik hoop niet te veel van Uwe welwillendheid te vergen indie ik nog ééltmahl over eenige ruimte in Uw blad beschik oni eo laatste woord te spreken met don heer Willem v i Leer Hoemeer die man schrijft hoeraeer hij ra i in de oogen van het outwikkeld publiek aan betrekenis moet verliezen Dat hij mot woorden schermt die hij zelf niet verstaat is reeds gebleken en hoe het mot zgne logica gesteld is toont zgn laatste artikel Hg heeft het oordeel gevraagd over de duidielgk