Goudsche Courant, zaterdag 26 november 1892

E In iedere Gemeente des Rijks wordt een Winkelier in Margarinehoter g evraag d om één Depot van eene groote Alargarineboterfabriek te aanvaarden De winsten door de fabriek verleend zijn enorm hooger dan dat men voor rekening koopt en bovendien worden bijzondere geldelijke voordeelen aangeboden Alleen komen in aanmerking soliede flinke beklante zaken Brieven franco onder j o 440 bij den Boekhandelaar H B Breijer te Arnhem 10 rZoo Frits riep oom Ik dacht niet datje zoo spoedig van hot toertje zou teruggekeerd zijn Ik ben daarom maar naar de sociëteit gegaan Het doet mij genoegen dat je er mü komt opzoeken Meem plaats wat wil je gebruiken De Gunst liet zich in een leunstoel neerzakken en bestelde een glas mineraal water Wat is dat riep oom water Dat drinken KI hier nomt Wil je niet liever een bittertje Dat IS mg verboden Of een glas madera f Daar krijg ik hoofdpün van t jn dan djen hebben ze hier overheerlijk I Die is te verhittend afgeraden In de volgendü agen bleek het meermalen dat er nog veel andere dingen waren die de Gunst niet gebruiken mocht omdat ze te dit of te dat waren m het bepaalde zich niet alleen by ten tof drinken J n aantal aken moost bij laten en een aantal anaere moest bij doen Alles wat hy verrichtte of persdruk vaa A Beinkman ZijQ H van der S te Gouda tot ƒ 8 of 3 dagen hechtenis J B ts Gouda tot 5 of 3 dagen hech Openbare dronkenschap P den H P den O G N M A M allen te Gouda en W van E te Waddinxveen tot ƒ 1 of 2 dai en hechtenis Allen zijn tevens verooi deeld lu de ko ten verhaalbaar by Ujfsdwaug van hougatens een dag MAR TBERICHXEN Gouda 24 November 1892 Graqen lieden met fliuken aanvoer De verkoop ging langzaam ziodat met dan tot verlaagde prgzen was te verkoopen Alleen kauariezaad brlangrgk hooger Tarwe Jarige Zoeuwsche ƒ 6 25 a ƒ 7 Nieuwe dito ƒ 7 a 7 60 Mindere 0 6i h ƒ 6 90 Afwgktnde ƒ 6 a 5 B0 Polder ƒ 6 a ƒ 7 Soode 6 ü ƒ 625 Anjiel 6 75 a ƒ 7 Eogge Zeeuwsohe ƒ 5 50 a ƒ 5 75 Polder ƒ 5 a ƒ 5 25 Buitenlandsobe per 70 kilo ƒ 4 50 a ƒ 4 75 Gerst winter ƒ 4 40 ii ƒ 4 80 Zomer ƒ 4 30 a ƒ 460 Chevalier ƒ 4 75 a ƒ 5 75 Havor per heet ƒ 3 40 a 4 per 100 kilo ƒ 7 40 a ƒ 7 80 Hennepzaad Inlaudsch 10 25 a ƒ 10 50 Buitenlandsch 7 60 a ƒ 8 Kannriezaad ƒ 15 a 16 Erwten kookerwten ƒ 9 50 a 10 Buitenlandschn voererwten per 80 K G f 8 25 a ƒ 6 40 Boouen Bruineboonen ƒ 8 50 a ƒ 9 50 Witte boonen ƒ 8 a ƒ 9 Paardenboonou ƒ 6 40 a ƒ 6 75 Koolzaad ƒ 8 50 a ƒ 9 10 Mais per 100 kilo Bonte Amurikaansche f 6 20 a ƒ 6 40 Ginquantine ƒ 6 65 a ƒ B 8B Veemarkt Melkvee gewone aanvoer handel eu prezen traag Vette varkens goede aanvoer handel vlui 22 a 26 ot per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vlug 21 a 22 et per half K G Magore Biggen goede aanvoer handel vlug ƒ 0 90 a ƒ 1 60 per week Vette schupen goede aanvoer handel traag ƒ 13 a ƒ 18 Nuchtere kalveren eeuige aanvoer handel vlug ƒ 5 a ƒ 12 Graskalveren goede aanvoer handel traag ƒ 20 a ƒ 46 Aangevoerd 99 partijen kaas Handel zeer vlug Islo Qoal ƒ 28 a ƒ 30 2de Qual ƒ 25 a ƒ 27 Zwaardere ƒ 31 a ƒ 3S Noord Hollandsche ƒ 29a ƒ 33 V Boter weiuig aanvoer handel vlug Goeboter 1 60 a 1 70 per kilo Weiboter ƒ 1 40 a ƒ 1 60 per kilo Burgerlijke Stand GKBOBEN 22 No Anionius ouders A van Leest en J Kooien Sophia ouders P Cats en E Cohen Maria Pietemella ouders W van den Berg en M P Snel Johannes ou lers J Wennet en J Louwerier Maria Helena ouders P Scharloo en H M Verhoef 24 Cornelia ouders i P Tan der Voorden en G Danes OVERLEDEN ÏS Nov C G van SoUooneveld 63 j GEHUWD 23 Nov J P de Jong en M van Klaren J D Wagenaar en J C Verdouw 24 J van den Berg en C A C Haverkamp StolWijk GEBOEEN Mamgje ouders L de Mik en M van Egk Sijgje ouders M Koolwijk en A de Mik Reeuwijk OVERLEDEN A Zaal 1 j A van den Berg 68 j echigenooto van A de Knikker De Cholera kan meestal voorkomen worden door bij de EERSTE dunne Ontlastinu GENEESKUNDIGE HULP in te roepen Gebruik toch alles gekookt ADVERTENTIËN Om zoo spoedig mogelyk in dienst te treden WORDT GEVRAAGD een fatsoenlijke Jongen ter opleiding in een net vak Adres Bureau dezer Courant Wed M MOL Korie Tiendeweg D 3 is het goedkoopste adres van Nieuwe paraphien en reparatie BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zullen op WOENSDAG den 7n DECEMBER 1892 des namiddags ten één ui in het Raadhuis aldaar bjj inschrgring a anbes teden De levering van de ten dienste der Gemeente gedurende het jaar 1893 benoodigde materialen als Perceel 1 B odtwaren 2 Ijzerwerk 3 Spijkers en ligte IJzerwaren 4 Koper Lood Zink en Solder 1 5 Verfwaren en Glas e Teef 7 Kalk s Grind 8 Zand 10 500 M Fijne Puin 11 lOObO Ben Ahinkeien Vit demie rétaillé 12 60000 blauwe LJselstraati kiinkers 13 25000 Vechtsche vlakke Straatklinkers Waaivorm 14 88000 Vechtsche vlakke Straatklinkers Waaivorm De monsters der perceelen 8 9 10 11 12 13 en 14 zyn aao de Stadstimmerwerf te bezichtigen By de inschrgTin en voor de Straatsteenen en voor de Keien moeten drie stuks duidelgk gewaarmerkte steeneu worden ingezonden De bestekken en Toorwaardeu liggen dageIgks Zondag uitgezonderd des voormiddags ran 10 tot des namiddags 1 ure ter inzage op de Secretarie der Gemeente en aan de Stadstimmerwerf Inlichtingen worden gegeten door den Ge meenteBouwmeester De inschrgvingsbillettenmoeten voor ieder perceel afzonderlijk op zegelgeschreven door den aar er en zjne beideborgen eigenhandig geteekend den v6n DECEMBER 1892 voor des namiddags vgf Mi ter Gemeente Secretarie bezorgd zgn ƒ ADVERTENTIËN in alle Binnen en BuUenlandnche Cou ranteiii worden dadelgk opgezonden door bet Advertentie Bureau van A BülNKMAN en ZOON te Gouda BANEETLETTEES Dik St Mcolaasgebak Zoete Chocolaad i Fijne Zoute Bolletjes te bekomen bg L M de Goederen Siroopwafelbakker enz Korte Tiendeweg D 18 Ontvangen eene G R O O T E SORTEERING EINSESSFEELQOE EN zeer geschikt voor St ITicolaas Cadeauz Aanbevelend Lange Tiendeweg TE UUOR voor een klein gezin eene nette u 1 25 per week adres onder So 2230 aan bet Bureau dezer Courant Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dv Retau s ELFBEWABI G Zoon tiouda Bollandsche uitgave met 27 afb Pr s 2 gnlden Ieder die aan de verschrik kelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bjj het Verlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boethandel in Holland 189S I 5003 Zaterdag 26 IVoveinber GOUDSGHE COURANT iMeuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prj per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 yzoaderlflke Nommer VIJF CEJSTB 1 AD VERTEN TIEN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regal meer 10 Centen QROOTB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in h t ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt 0e Inzending van advertentiën kan geschieden tot pên unr des namiddags van den dag der uitgave De inhoud der statuten ons ter inzage aangeboden verdient alleszins steun eu aaubevelirg BINNENLAND GOUDA 25 November 1892 Woensdag ia te Leiden overleden de heer F Muldar in den ouderdom an ruim 82 jaar iraarvan bg 46 jaren als stationschef heeft gefuni eerd de laatste 26 jaren daarvan aan het station alhier Het Nut te Leeuwarden heeft besloten voorloopigals proef voor twee jaren een inrichting te vestigen waar de werkman togen zeer geringe vergoeding zich op gepaste nuttige eu aangename wijze kauvermaken Eeu lokaal zal daarvoor iwof avonden iu do week en des Zondags van 2 tot 6 uur beschikbaar worden gesteld lyk schijnen de min en de comm van rapporteura het tamelijk eens eu komt de zaak weer op een verschil tin titels en woorden de min wil alleen znn millioen meer als crediet behouden omdat hij dan de handen vrijer heeft Het amendement Kielstra om ile Minahassa van dwangoultuur van koffie te king Aan den Broekweg n gisteren een boerenknecht H 6 dei morgens ten 6 uur bij het gaan naar hut land om te melken doordien een hond voor een hondenkar hem aanvloog waardoor de kar omsloeg te water geraakt en verdronken ontlasten vond overal waardeering maar weinig steun De min is bang voor beoordeolmg van anderen dan de bevolk die men op t oog heeft I In de avondzitting zgn in eoiie zeer onvoltallige i vergadering er waren niet meer dan 64 leden tegenUit hot nieuwe Kon besluit betreffende besmet S Ifietal beslissingen genomen waarvan lelijke veeziekten blijkt ten opïiclite van het mond 1 Komakkolijk in al hare gevolcü klauwzeer dat in bijzondere gevallen tor beoor 8 te tond is te dooreen Bij kon besluit i aan B L Martess burgemeester d r gemeente Bodegraven toestemming verleend om tot 1 Mei 1893 te s Oravenhage te wonen of verdachte dieren kan worden bevolen Ten aanzien van de uitoefening va i dozo bevoegdheid volgt rie districtsveearls de bevelen van den Minister van Binnentandscht Zaken De buiden hoorneu hoeven en klauwen van afgemaakte zieke of verdachte dieren moeten worden ontamet De bont en bnikin wanden en wanneer dit door den districtsveearts noodig wordt geacht ook do koppen der afgemaakte zieke of van ziekte verdachte dieren moeten warden verbrand of begraven deeling van den distriotsveearts afmaking van zieke A ngenomen is bij een uiterst gemengde stem ming een motiü Van Houten met 36 tegen 29 stemmen zoodat de Kamer den welisch heeft te kennengegeven tot oe5o geleidelijke opheffing van hetkofiiemonopoUe Door bet Hoofdbestuur van den Ned Band van Oudonderoflicieren üal eerstdaags gevolg worden gegeven aan het plan hier ter steds eene afd eling op te richten Deze bond welks statuten zijn goedgekeurd bij kon besl van 8 Maart 1888 n 24 telt onder lijne beschermers en donateurs verscheidene hooggeplaatste invloedrijke personen Eorevoorzitter is de gep generaal majoor A W Ph Weitzel oudminisier van oorlog De Boud telt op dit oogenblik 23 afdeelingen in verschillende steden terwijl Amsterdam als de zetel van het Hoofdliestuuris aangewezen Zyn doel is in hoofdzaak onderlingesteun bij ziekte en tegenspoeil het plaatsen zijnerleden in vacante betrekkingen waarop een oudonderoflTcier aanspraak mag maken en verder alle gepaste maatregelen die tot zijue werkkring behooron alles met bepaalde uitsluiting van alle politieke be Eene oproeping langs dezeu weg zal weldra Staten Generaal 2 Kamer Donderdag 24 November 1892 De geheele morgenzitting werd in beslaggenomen door bet debat over de koffiecultuur Do meeste sprekers die het onderling en met den minister lu sommige boofdpuuton oneens waren zooals de heeren = Hinlzen Van Houten Norman en Geerlsema hadden f 9 a bijslag toch veel lust met den minister van kolomen een egepast hetwelk de verplichte cultuur op nieuwe proef te wagen met het stelsel van bijslag Voor dslagen wil vestigen uiet deskuudigen zooals wig en de meestüii onzer lo Zitting van Aangenomen is ook met 42 tegen 24 stemmen de motio Geertsema ter vervanging van het amen d8meiitK i8l tBi vaoM ata d waardoor d Kamer b haar ooriloel uitspreekt dat het koffie monopolie in j de Minahassa behoort te worden opgeheven I Aangenomen is eindelijk hot amendement der oommissie van rapporteurs waardoor het bedrag voor den bijslag toegestaan wel beperkt wordt doch het nemen van de proef desniettemin wordt mogelijk gemaakt Zeor zeker zullen deife beaiissingeo tot veel uaJer Hoe de Begeering deze gezamenlijke besluiten der Kamer zal uitvoeren schijnt voorloopig noï eenigszins duister met name hoe de motie Van Houten zal worden uitgevoeril die van geen gedwongen alle hier woonachtige oud onderofficieren geworden zers verliest het debat veel van zijne waarde Eigen S aameidingjnoeten geven FEViLLETOm naliet stond in vorb d met zijn gestel en met de raadgevingen van den dokter aan gene zijde des Oceaans die hem een volledigen leefregel voor zijn verblijf in de gematigde luchlstreek had medegegeven De man leefde uu als een uurwerk Op de uren heel slag met een deuntje op de halve uren halfslag op de kwartieren het denntje alleen Miste dit dhn kon men r zeker van zijn dat er iets aan de klok haperde De borlogiemakcr moest komen om 1iaar oji te winden en gelijk te zetten soms om het raderwerk te herstellen De dokter die den post van horlogemaker bij de Gunst verva de had geen gemakkelijken patient aan hem Dé Gunst toch had altijd amendementen en op zijn raadgeviu gen en op zijn recepten De arts in Java bad dit gezegd en dat voorgeschreven eu hij vergunde den arts uit Arjihem niet hiervan af te wijken De laatste kon immers zoo goed niet bekend zijn met ijn gestel als de eers4e die hem jaren lang behandeld bad p Hoe zwijgend de aard van de Gunst ook mocht geworden ziJn op dat eene punt zijn gestel was hij do spraakzaamheid in persoon De dokter die een man van ondervinding was stond verwonderd te kijken over de onafzienbare reek ziekteverschijnselen die de Gunst by zich zolveo wairnam Ondanks de regelmaat in s mans levenswijs ondanks de instruotien van den oosterschen Jüsculaap ondanks de recepten van diens collega te Arnhem ondanks de waarnemingen van de Gunst op zich telveu bleek het met zijn gezondheid alles behalve II I in orde te zijn Nu werd hij plotseling doodsbleek dan weder hoogrood Hg was spoedig afgemat en als hg lang bleef zitten klaagde hij over pgo iu den rug Hij raoest nu en dan dit was hem door bi i re artsen opgelegd eeuige beweging nemen en niets streed zoo zeer togen zijne natuur als vermoeienis hg raoest zich geweld aan doen om een wandeling te maken en ging bij daartoe over dan stond de loomheid die hij in zijn ledematen gevoelde op zijn gelaat uitgedrukt Dit alles werd nog verzwaard door een onverschilligheid een dofhoid die u de amfioenschuivers te binnen bracht van wie de reizi gers verbalen dat als zij de opiumpgp hebben weg gelegd zij wakend slapen en levend dood zgn De Gunst maakte zich niet driftig verblijdde zich in niet toonde UQch verontwaartliging noch ingenomenheid noch afschuw noch belangstelling Het ceiiige wat bij met wezens die gevoelen gemeen bail was dat hij soms met of zonlter aanleiding geducht korzelig kon zijn Do dokter heeft hem mü sterk Toen do knecht het glas mineraal water voor den oosteling had nedergeaet plaatste oom zich naast hem en aielde hem den majoor als ecu oude konnis vo De Gunst schudde h m de hand rees even uirzijn leunstoel op vroeg of de majoor welvarende was en liet zich toeti weder nederztnken De majcfor die in de laatste twee dagen aan al de leden dar societeii verhaald had dat hij in den logeergast van Bruintje een ouden vrienÜ terug vond zag er vrg teleuigestold uit over deiü ontvangst dié