Goudsche Courant, zaterdag 26 november 1892

een ander plan gelgk uit de installatie rede te maken dan bad d eze uitbreiding van den kring der commissie groot bezwaar wegens warriug en het meeuingsvorschil waartoe zij ding kon geven en de vertraging die nu uitbrengen van advies het gevolg er van zou zijn Gisteren is te Kapelle a d IJsel weder oen geval Tan Aziatische cholera voorgekomen was op werke voraaulei aauleibij het kunnen Naar wordt medegedeeld heeft het bestuar van het koninkigk ZoölogiscK Botanisch Genootschap Ie Gravenhage besloten in het laatst van de maand Januari of het be in van de maand Februari eene tentooustelthng van kunstbloemen en kunstvruchten te houden waaraan zoowol vaklieden als liefhebbers van hier en elders zullen kunneu deelnemen De juiste datum zat later worden gemeld Hot V D verneemt dat de centrale commissie Toor de statistiek uit haar midden eena commissie benoemd heeft die onderzoek zal instellen naar het achuolver uiiii O m is tot lid dier euinmissie benoemd de heer B t v Zinderen Bakker te Kortetwnas Fr Tevens zal tie centrale commissie onderzoek doen welke bedrijven schadelijk zijn voor de gezondheid en zal zij aan ambtenareq van den burserïijken stand het verzoek richten om bij aangifte het bedrijf van de overledene ia de akte te vermelden De gemeenteraad van Made had bij verordening bepaald dat de leertijd der kinderen aan de openbare school aldaar zou eindigen met het He levensjaar Gedeputeerde Staten van Noord Brabant overwegende dat naar het wettig voorscnntt lu lotloro gemeente gelegenheid moet gegeven worden om voldoend openbaar lager onderwijs te ontvangen oordeelden dat een onderwijs hetwelk eindigen moet met het 12e levensjaar uiet als voldoende is ta bo chouwen zq meenden tot het 14e levensjaar moest kunnen voortgezet worden wii het aanspraak kunnen makten io zijn voldoend onderwijs Daarenboven bevatte de verordening geen uitzonderingen zelfs niet voor kinderen die in vorige jaren door ziekte verhinderd waren geweest de school Ie bezoeken Of grond van bovenstaande overwegingen onthiel den G lep 6t t n hunne goeilkouring aan de verordening Uit Friesland wordi nesoUreven Diep treurig ziet het er thans in onze provincie uit Reeds sedert jaren zijn wij er an gewend geraakt dat voor een groot deel van onze arbeidersbevolkiriï bij hi t bi e in van den vintor gfbrek aan werk introedl maaj zoo erg als het ditmaal is was het voordszen nog nooit Zelfs midden iii den zomer hebben tal van arbeiders te vergeefs uitgezien naar dp gelegenheid om een dagloon tfl verdienen Tegenover eéu lens diensten werden aangenomen moesten er zes of zeven worden afgewezen in een tgtl dat er in an iera jaren iets bespaard werd voor den naderenden Hnter of in den vorigen winter gemaakte chuld gedelgd fterd had ditmaal menig arbeider de grooiste moeite in S dagelij ksche behoefte van lijn geziii to voorzien Ën dienkeiiler da ooit zijn de vooruitzichten De tdch reed jnar fddrukta pachtboeren Igden belangrijke Is lïa le duor lo ongekend lage prijzen van het vee ze nioGteni eu zullen natuurlijk bedacht zgn op inkrippin van alle niet geheel onvermij elijke uitgaven Üe houthandel is slapper dan hg sedert vele jaren was en waaf trool e stapels onverkocht egn blijven staan wordt er ditmaal slechts weinig hout Voel minder dan anders gekapt Ook een hij het fijner speelt dan de majoor eo die is toch eeu held met de domino sleonen Geluk is toch maar alles hoorden wg de bedeesde stem vdn den hee Specht achter ons aanmerken Dat moogt gij el zeagen bevestigde de wijnkooper hg zou er wel gekomen zijn die de Quhst zonder geluk Ik heb hem altijd als eeu man van doorzicht en verstand hooren prijzen zeide k en ie hoeda nigheden hebben hem in le Oost toch waStvchgnlijk goede diensten bewe zen Och wat verstand riep de wijnkooper uit men komt er ver mede Ik voor mij heb liever een ons geluk dail een pond verstand I zonder geluk vaart niemand wel Het laatste is waar zeide de ingenieur maar zoo men de unst van de fortuin behoeft om het ver te brengen hebben de schranderen de meeste kans om de gaven die zg met blinde hand uitstrooit op te vangen Zij welen beter to berekenen naar welken kant die zullen vallen Neem tien zotten die beproeven willen of de fortuin huo gunstig is en laat een van hen het ver brengen dan zal men omdat het hier of daar een man van kennis en geestKracht in de wereld tegcnloopt overal uittrorapetten dat noch beleid noch overleg noch inzicht noch arbeid noch een belder hoofd iets afiloeu tot het welslagen Desniettemin zou ik durven weddeivdat als er vau die tien zotten ééu zijn fortuin maakt en groot deel der turf staat nog onverkocht te veld en de kleine tot de arbeidersklasse behoorende veenbaas heeft z j voorraad ver beneden de waarde moeten opruimen om zgn pacht eu slijkgelden te kunneu voldoen Het laat zich onder deze omstandigheden wel verklaren dat reedt ihans ofschoon er nog geen sprake ie van winterkoude reeds honderden werk vragen Hot is maar de vraag hoe hen in deze wensoh te gemoet te komen Verplaatsing van do veel te overvloedige arbeidskrachten ware zeker wenschelijk Toch kunnen we in emigratie niet veel heil zien en wel om twee redenen Ten eerste weiischt men voor emigratie dinke energieke en bekwame arbeiders maar zulke willen we hier ooK wel houdeu en de meesten van dezen inden uog hun brood Ku ten tweede de emigratie zal ze eenigen invloed uitoefenen op de thans heerschende werkloosheid en armoede moet op zeer groote schaal plaats vinden on daarop is zeker weinig kans waar de emigratiekosteu naar Canada vo r ééa p rsoon op omitreeks ƒ 500 wordt b j root Andere middelen het verstiekkon van onderstand in geld en levensmiddelen kunnen en zullen zeker niet achterwege blijven Dan zij mogen hier en daar voor het oogenblik de cllüt de leuigeo uls afdo jnde geneesmiddelen voor de kwaal zal niemand zo beschouwen Naai on o wgzo lau zien kan slechts één vog met goed gevolg gekozen warden Het is die welke ingeslagen is door den baron van Lgnden te Beetsterzwaag die aan honderd arbeiders werk verschaft Waar bgua de helft van Frieslaudsbodem aan zeer schatrgke famdien behoort daar moge ook deze laatste beseffen dat op hen de zedelijke verplichting rust helpetid tussehen beiile te treden Eu dan zij het op de wijze vau den heer Van Lyndeu die uitgestrekte half woeste gronden laat omwerken dan wordt bovendien een arbeid verricht die zij h t ook 0 1 verloop vau eeuige jaren ook voor den ondernemer vruchten dragen kan Door den minister van waterstaat is met belrekking tot de pakkflipost ter geiei onheid van het aanstaande SintNicolaasfeest bepaald dat de vergunning om meer pakketten met één adreskaari te verzenden gedurende die dagen zal zijn ingetrokken I Bij ieder pakket behoort dus een adreskuart Op Zondag 4 Ü£c mbfr zullen gedurende de ifüwono uren van opeusteltiug op dcu Zondag pakketten ter verzending worden nangeuomen Op de spoorwegen zal do postpakkettendienst worden uugevoerd la op werkdagen Blgkens het verslag der Kamer over de begrooting van Waterstaat werd de benoeming eener Staatscom missie voor de droogmaking der Zuiderzee door en kelen afgekeurd omdat men betwijfelde of daardoor I wel resultaten van groote waarde zullen worden ver I kregen vele anderen hadden bezwaar tegen de sa i menstelling der commissie en de haar versterkte op dracht daar ouder da leden velen waren die zich reeds ten gunste van het plan der Zuidurzee vereeni ging hadden uitgelaten eu dat de Minister met het voorzitterschap was belast scheen verder te eer be denkelgk uu de opdracht beperkt was tot beoordee liu van een plani aan de samenste ling waarvan hg een groot aandeel had gehad had de commissie oohter ook het recht te drsrwegen de uitvoering van niet koeler had kunnen zijn zoo de Gunst in plaats Tan een half menschenleven sUchta eeu dag weg wa gewe 8l Gg herinnert u den majoor toch wel vroeg oom wien deze koelheid ook in h t oog viel Wel zeker antwoonlde zgn gast en slurpte vanhet water Hij IS de majoor van Tameren verleden jaar gepensionneord Hij wa luitenant bij de kurassiers tow gij naar de Oost ginüt De Gunst glimlachte even en kni cle met het hoofd br werd voorgeslagen een partijtje domino te spelen Dp Gunst oom rn de ajoor namen er deel aan Ik bh of toeschouwer De Gun t spi eldo met qzeren oplettendheid die mij te meer in het oog Tiel daar hij zgn steeneu zeer kalm vooruitschoof eo zich geen aogeublik bedacht als liet hij van het lot afhangen welke sieeu zijn hand zou grijpen Het bleek echter weldra uit den loop van hot apel dat een scherfl oordeel zijn kous had geUid Na eenigen tgd do spelers te hebben gadegeslagen voegde ik mg bij don ingenieur en den wijnkooper die niot Te an het raam zaten te p aten Is er al een potje uit vroeg mij de laatste Bgna Wie zal het winnen De Gunst waarschijnlijk Du anderen zijn nogonder Jan Het geluk dient hem altijd Doch ook zgn tchranderboid Ik verzeker u dat dar Ka land iner is de pmaken iUe he Daar en den 80 II rij ven kunnen Op bet wetsontwerp voor do organisatie macht dat de vorige week bij do Twoedo ingediend zal waarschg nlijk nog in deze zitting hoofdzaak volgen Zoo althans mag men o uit het antwoord dor regeering op de algeme schouwingeu betreffende de Staatsbegrooting wordt gezegd dat de wetsontwerpen well dienst bij militie schutt rg en landstorm dienst plichtightid daarbij regelen en omi binnen eeu niet ver verwijderd tgdstip volgen lio De N R Ct die mf t groote b dangste het praeadvies van het bestuur dor liberale Vm net betoog te gemoet zag waarmee het wetsoutwtfp tot uitbreiding van het kiesrecht tegen de vele bedenkingen die het ontmoet htid zou verdedigd worden verklaart het teleurgesteld en onvoldaan uit handen te hebben gelegd Over het geheel onderscheidt zich hot preadvies meer door warmte lau overtuiging clan door kraout van betoog Waar het zich beroept op de degelijkheid van het Nederlaudsche volk die de verwachting wettigt dat het roepeu van een grooter aantal staatsburgers tot medewerking aon de samenstelling onzer volksvertegenwoordiging bevorderlijk zat zijn aan het welzijn dor ijeheolo natie waar het herinnert dat do betrekking van den burger tot den Staat hier te lande voor zeer velen niet voldoende tot baar recht is gekomen en dat te lang reeds zeer velen zijn uitgesloten van eenu bevoegdheid welke de reciitvaardigheid en het landsbelang eischen niet dan in de hoogste noodzakelijkheid aan den staatsburger te onthouden verkondigt li t onbetwistbare waarbeden maar dit aan bedenkingen tegen de aan do or e zijnde ontwerpen wel niet het zwijgen zullen opleggen Of het kiesrecht moet worden uitgebreid is althans onder liberalen de vraag niet uitbreiding willen alten dat de kiesbevoogdheid niet dan in de hoogste noodzakelijkheid den staatsburger ma worden onttiouden betwist T it ronnd Het punt van verschil is alleen hoe ver de politieke ontwikkeling van ons volk gedoogt te gaan en vooral welke grenzen de grondwet voor die uitbreiding heeft gesteld Niet gelukkig is het praeadvies waar liet zich led gunste van deze uitbreiding beroept op de agitatie die bij beperkter toekenning niet zou ophouden Voor hen dia hopen op uen tij l dat het lam met den wolf verkeeten zal zeker eene aantrekkelijke gedachte schrgft de A R Ct en wel geschikt óm 0 er bezwaren heen te stappen deen oproerige meetings geen dreigende optochten geen straatrumoer meer De vrede hersteld De vertegenwoordiging als volksvortogenwoordiïing eriend de rtgeering niet langer gewantrouwd als regeering van de bevoorrechte standen do wet als uitdrukking vau den wil des volks geëerbiedigd wat schoon vooruitzicht I Maar een vooruitzicht helaas waarin men slechu door de oogen voor de werkelijkheid i te stuiten zich verlustigen kan Ëene voor lange negen blijven wal zij waren daarentegen van de tien mannen van kunde er negen hun fortuin maken terwijl de tiende overblijft om doofde oppervlakkige toeschouwers al het beklagenswaardig pendact van den eenen gelukkigen zot te worden vertoond Ik schaarde mij aan de zgdo van den ingenieur hoewel ik mij de aanmerking veroorloofile dat zijn berekening van de verhouding mij niet juist voorkwam Ik nam gaarne aan dat het verstand meer kansen had dan de domheid docli betwijfelde zeer of die wel zoo gunstig stonden als negen tot een De wijnkooper hield zijn meening vol dat beiden evenveel kans hadden ja liet zelfs het gevoelen doorschemeren dat de zotten zelfs nog een schrapje voor hadden dit geloof werd ook door den heer Specht beteden hetgeen den wijnkooper in do vollieid zijnet blijdschap van een medestander tegen den ingenieur en rag gevonden te heUben deed voorspellen dat Specht ongeMvijfeld fortuin vn de Oost zou maken Dit scheen ook mij idtijd wanneer der wijnkooper stelsot doorging zeer waarschgnlijk toe Onze woordenwisseling lokte hoorders en weldra ook medestrijders van do omliggende tafejtjes die zich in twee oiigelgke kampen splitsen en tot mijn verbazing ontwaarde ik dat verreweg het grootste getal zich onder dt vaan van den wynkooper schaarde SM volgt jaren geldende oplossing en nu leeds steken van alle kanten protebten op tegen hot uitsluiten van zoo velei die naar de democratische leer kiezer moeten zijn v n de ongeletterden van do bedoelden vau de wanbetalers enz Voor lengo jaren maar hourt gij dan niet hoe Ie eene groep nu reeds deze wol als hot werk der pluloorutie vervloekt on een andere groep liaer wel wil aaunomn maar alleen als een begin van het goedü on mot do belnfto dat de beweging niot zal atlnten totdat er geen politieke afgrstootonon geen van hun recht beroofde staatsburgers meer zullen zijn Niets iioodloltiger dun dat voortdurend de vraag of het kiesrecht rechtvaardig geregeld ja door een groot aantal onzer modeburgors in iwijful getrokken ja ontkend wordt Maar dio vraaa wordt nu reeds in twgfol getrokken ja ontkend en znl het in klimmende mate worden naiirmato do niouwo kiejreoht in gebreke blijft de wonsohen die ocliter de kiesrochtagitatiü schuilen to bevredigen Als do mannen toegelaten zijn komen de vrouwen aankloppen nu reeds kan er geen volksvorgaderiug golioudon wordon of zij komen bet onvervrocipdbaur rucht als burgeres opeischon Nu zijn het nog maar weinigen maar nuneor strak hot ulleraaus storancht uiet geeft wat men zoekt zullen do dames kunnen rekenen op hulp van den heer Gerritsen se achter do sooiauldomoer ilcn m t l tt kiesrecht Ur rju aa koan nJo Er zal dus noi hooi wai agitatie moeten voorafgaan oer dut kruiende ouvorzuud om mot dr Kuypor te 8 reken voorgoed tot rust zal zijn gekomen En als er geen nieuwe kiezers en kiezerosson meer in reserve zijn om den heilstaat waarop gehoopt wordt aan te breoKen dan zullen de uitverkorenen van het algemeen kiesrecht het zelvon lu misgelden hebben en liet koningschap en hot kapitaal en wie verder hot verwezenlijken der schoono druoinen in den weg staïm De voor lango jaren geldende oplossing de tot rust gekomen agitatie hot zijn zinsbfgooohclingen geen ooxenblik togen de aanrakingen der worknlijk ieid bestand Wat hot praeadvies zoo noodlottig vuidt blglt hotzg deze of eene andere wet bret kiesrecht regelt T O O iT ID E L Gisterenavond had de 2e abonnomontsvoorslel ling plaats in de Sociëteit Ons Genoogen Ditmeal tra 1 ii i I cl p an d ii ll jtlurdaiuscliou ïivolisohouwburg op met twee blijspolen De Rek aar Turkije van do hh Blumenthal en Kudelburg en Onder vier Oogen van pWulda Vooral naar hut eersigonoeinde waren wij min of meer nieuwsgierig daar oon vroeger stuk van diozolfde schrijvers ïoo n énorm succes had ook hier ter stede namelijk Staiklticht dat bij vele schouwburgbozookors nng in herinnering is Hadden wij vooraf hooreu beweren dat hot nieuwe stuk hooger moest slaan en uit een letterkundig oogpunt meer beteekouen dit kunnen wij niet toestemmen daar het inderdaad veel meor onder de rubriek kluchten dan ouder die der lilijspelon bühjj i gerangschikt te worden Aanstonds moeten wg er echter bijvoegen dat bet een recht amusant stuk is dat een vroolijkeo avond verschaft al is de intrigue van weinig beteekenis L at de heer Willem vau Zuijlen daarin optrad beloofde he reeds dadelijk succes want de gezolligo jolige wijze waarop hg de toeschouwers weet ta boeien is eeiiig TooL spijt het ons dat deze uitstekende karakter apelor tegenwoordig bijna altijd in kluchten optreedt Wij herinnoren ons immers allen zijne uitmuntende creaties in stukken van edeler geballe toen hij nog I u éff e n bepaald gezelschap men denke BT v aan zijn l riend FriUI terwgl hg nu 11 K wordt om op te treden jn stukken waarin hij dun schoousten kant van zgn talent niet kan laten zien I intussohen was zgiie medewerking op sistorenavond ons hoogst aangenaam Met hem deden Alex Faasseu Aug van Bieiie Jan t de Vos en do dames Tartaud van Westonhoven eu van Bieno het grappige stuk geheel tot zgn recht Komen Mevr van Kortaar wus door ou estotdlieid verhinderd op i treden Blgkbaar amuseerde het publiek zich uitstekend zoo ls ook bleek uit het herhaald applaus Het nastnkjei Onder vier oogen was van beter gehalte dan de meeste dio tot slot eener voorstelling worden Begeven Hier en daar scheeu hoi ons wel een veii ig gerekt toe maar over t geheel viel f lt Mevr van Bieno Poolman en rte heer Jan C do Vos speelden uitstekend Hetgefipgeerde tafelgosprok van don laatste liad ook veel succes Het kwam s voor dat de bediende met het oog op do gasten die verwacht werden beter gekleed bad moeten zijn Balteolandscb Overzicht Nu men de redevoering door Caprivi ter verde diging van het legerwetsoniwerp in den Bgksdag gehouden in haar goheol leert konnei blijkt zij nog veel belangrgker te zgn dan zg uit de eerste korte modedeeliiigon reeds scheen De hoofdpunten van den politieken toestand in Europa zijn daarin behandeld Allereerst verklaarde de rijkakanselier te erkennen dat het iets buitengewoons was een wet in te dienen op de wijze zooals hel thans gedaan we d Maar de groote beteekenis rechtvaardigde dit Evenmin trachtte de rogeeriug zich den omvang der lastoii te ontveinzen wolko hel nieuwe ontwerp zal opleggen maar men moot niet vergeten dat dezu over 20 jaron worden vordeold en bovendien kan elk jaar uitstel noodloitig zijn Men moi t dit met opvatten alsof de rpi eering hot oorlogsspuok weer wil vertoonen mot het geduohto opschrift Kriog lu Sieht zij zal zich onthouden van elk onnoodig wapengekletter maar alleeu de zuivere waarheid voorstellen Do Duitscho regeoringen staan tot allo andere in uurinale en vrieiidsohappülijke betrekkingen toejuiching en Bismarck zeide na den laatsten oorlog Üuitsclibind is voldaan Helgoland was nug het laatste stuk Duitsohen grond dnt wij begeerden Nu is ons iiul is waar aauueraden zeide Cuprivi eeu ioogeuaamden preventieven oorlog te beginnen maar daaraan denkt de regeeriug niet Ton eerste üa Kot iut zoo gemakkelijk zijn als in 1870 Frankrijk te overwinnen on dan nog wat zou hot baton Biiinon weinige jaren zou men zich weer in donzelfdon toestand bovinden En wat het grondgebied betreft wg bogeeren van Prankrgk geen vierlcanten kilometer meoi Vervolgen besprak da rijkskanselier de quaestie van hot Emsor telegram Dat er vervolschmg had nlaats gehad door Bismarck sprak hij zeer beslist tegen en hij las de geheele tolegraphisclia corrospondeiitio voor Als men de artikelen in buitoniiimlsche bladen over deze zaok leest on gelooft dan wekken zij de overtuiging dat alles wat wij sedert 22 javen over hot ontslaan van don Fransch Uuitscheii oorlog geloofd hebben niets anders was dan leugen en badrug Hiertegenover zal ik op grond dier bescheiden het bowgs leveren 1 dat Duitschland den oorlog niet uitgelokt heeft 2 dat Bismarok op geen punt hot telegram verscherpt heeft 3 dat hij de dépêche niot heeft vorvalscht 4 dal het niet juist is dat do ouiie keizer VVilhelni to persooulgk of te zwak gewo stis of wellicht in verkeer met Fransche diplomaten niet den toon heeft getroffen 4ie aan het gevoelen vau het Duitscho volk beantwoordde Frankrijk wilde den oorlog Ook thans verlangt het geen bondgenootschap in het belang van dan vrede maar herziening van de kaart van Europa Nergens in het buitenland heeft men er a ii gotwijl old of Frankrijk heeft in 1870 bepaald den uorlog moten de vernedering van Duitschland gewild Tot zulk eau prijs mocht men Duitschland den vredo niot koopen levendige bijval Frankujk heeft zijn revauoho noigingen in t minst niot opgegeven en zonder den afstand van Elzas Lotharingen zoudon die noigingon er mot minder om geweest zgn Frankrgks verbonden hebben dan ook zeker niot een verdedigend karakter zooals die van Duitschland maar een aanvallend met de bepaalde bedoeling om de kaart van Europa te verandoren Anders was de verhouding van Duitschland Caprivi zeide daaromtrent Ik woet op grond van een autoriteit dat do Czaar de vredelievende en loyale politiek die ik op bovol van keizer Wilhelm voer waardoert Het doet mij leed dat de Czaar door de Duitsche pers uiet met die achting bohaudold wordt welke nom lu K inl on ik hob hot dikwijls bOtroiTl dat da perswo mg uiet do macht geeft tusschonbeiden te komen Er zijn evenwel andere toestanden in Eusland welke het evenwicht dreigen te verstoren Men moet rekening houden met do ontevredenheid welke iii Rusland hoorsohl Wij hopen dat dit mettertgd varanderen zul De Russische politiek rekeut mol groote tgdruiinton en gaat tevens voorl zich te Torsterken Met een vast dool voor oogen gaat het Kussisehe legorbestuur steeds verrfer en hot Russische spoorwegnet in liet Wosten wordt aanhoudend verbeterd Euslanil maakt zich gereed dou volgenJon oorlog niet in hot Zuiden maar in het Westen te voeren Volgens een vast plan hebben de troepenverschuiviiigen plaats Op het ooaenblik is de toostaud niet dreigend maar wg moeten rekening houden met Jhi mogelijken oorlog met Rusland De tegenwoordige Czaar kan ais souvereiiï van oen groot rijk iu eoii toestand komen die hem dwingt den oorio te beainnen Aan do uitlatingen der pers over de toenadering tussehen Frankrgk en Rusland hechtte do rijkskanselier blijkbaar grooto waarde Zelfs noemde hij het veelbesproken artikel in de figaro Alliance eu Flirt Bij die wederzijdsche vertjrooderingsvuurwerken Zeide hij vliegen er dikwgls vonken ovor onze hoof den Met het oog daarop hebben wg alle reden onze bluschmiddelon lu ordo te houden en als zn uiet compleet zgn ze aan te vullen Voorts betoogde Caprivi teu eorsle dat in acm verhooging der Duitsche weerbaarheid voor Ruslands niets beleedigeuds lag maar ten tweede dat zeker een volgende oorlog voor Duitschland een oorlog mot twe fronten zou zgn Dat Duitschland tegen zulk een oorlog niet opgewasseu kon zijn mocht nooit als rodeo worden aangevoerd om uu verder maar niels meer ak het leger to verbeteren Ook mag men niet uitsluitend op de bondgenooton steunen Vooreerst kon het Drievoudig Verbond thans nog niet eene even groote troepenmassa op de been brengen als Frankrijk en Rusland to zaraen ten tweodo zijn er bijzondere oorzaken die eene samenwerking bemoeilgkou b v de tuisohenligging van Zwitserland en eindolijk lal toch altijd op Duitschland de grootste last neerkomen Duitschland hooft zijn militair overwicht van 1870 en 71 uiet geheel meer behouden Als men vraagt hoe dat komt dan antwoord ik dat dit niet do schuld van Duitschland zelve is Da regeeingen on do Rijksdag hebben steeds de noodigo middelen boscbikbaar aesteld Maar bet ligt m den aard der zaak dat na eeu kVijg de overwinnaar met zoo veel offers wil brengen als de overvonenne Do overwinnaar vraagt naar het ininuuum a i L ff i3 do uvorwomieno legt zich ecu maximum op Op dit oogenblik berust het militair overwicht bg onze naburen Zij hielden niet zooals wij deden rekening met economische verhoudingen Wg hinken achteraan waar wij voorop behoordeu te gnau Wij grepen naar hiilpiniddeltjes dio niet voldoende hielpen en dus noodmiddoltjes worden Zulke noodmiddolen waren ds vermeerdi ring van het aantal yorlofgaugers welke tor beschikking blijven hot instellen dor annvullingsreserve de wederinvoering van do landweer 2de ban met verlenging van den diensttijd tot 39o jaar Door den 2 jarigen diensttijd zou men het leger ver tHrkon verjonjen en vcrbeleron Over hot voolbesprokLU artikel m een Duitsch militair tijdschrift waarin de landweer zon zijn verongelijkt zeide Cuprivi dat hij mot wist wie het anikel geschreven had maar dat hij er die verongelgking met uit komen lozen üe middelen tot dekking der kosten do bier hrundewijn on boursboUstin zonden volgens Caprivi slechts per uuofd dor bevolking een gormgen last opleggen Do militaire middelen zullen gevonden worden door zorgvuldige toepassing van den algemeenen weerplicht Bovendien moest de legerorgenisatie minder doorzichtig gemaakt wordon zoodat troepenverschuivingen plaats konden hebbon zonder dat het buitonland het aanstonds bemerkte Van de oefening der aanjullmgsreserve wordt geheel afgezion Natuurlijk is het ontwerp alles behalve welkom de regeering ging er ongaarno too over maar eennederlaag zou milliardon kosten in plaats van de nugevraagde millioouen Caprivi eindigde mot het dringend verzoek namens de verbonden rogoeringen Duitschland te geven wat het toekomt opdat iedereen zoggen kan Lieb Vaterland kaunst ruhig sein Zgne rede werd aan de reohlerzijd met luide toejiiichingon ontvangen De vrgziunnige afgevaardigdo Richter verklaarde daarna dat hg en zijno partij genooten volstrekt niet overtuigd woion door het gehoorde dat trouwens ui ets meuws bevatte en eenvoudig neerkwam op de oude overschatting van het militaire met achter stolling van do economische welvaart De afgevaardigden zoudon van bot recht om te autwoorilen niet thans doch oei t later gebruik maken nl bg de bosproking der begrooting en do eerste lezing van uit wetsontwerp De voorzitter Von Leretzow merkte op dat indien een der leden flen rijkskanselier had willen weerleggen hij hom daartoe in de gelegenheid zou hebben gesteld In de Fransche Kamer van Afgevaardigden gafde minister van marine modedeeling van een telegramvau generaal Dodds waarin do bezetting van Abomoy wordt gemeld De Kamer nam met algemeene stemmen en onder toejuicliiug een voorstel aan om eene militaire Dahomey medaille te stichten zoomede een voUrstel tot het tookennon van eeretoekenen Paul Déroulède heeft aan de Kamer bericht gezonden dut hij zgn benoeming tot lid der commissie niet aanneemt De commissie welke dus thans bestaat uit 33 ledon der linker en 9 der rechterzgde koos Brisson tot haar voorzitter Zg besloot geen officieel verslag van haar bgeènkoinsten te geven on den leden vrg te laten onder enen verantwoordetgkheid datgene mede te dealen wat tg oirbaar achten Hedenmiddag te 2 uur vangen de verhooren aan