Goudsche Courant, maandag 28 november 1892

1893 N 5004 D aaodag 28 IVovember ÏOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Onijgtreken U0 laaeadmg van adverienttAn kan gesolueden tot een nur des namiddags van den dag der uitgave MevrouwVAW NIJMEGEN 8CH0NEGEVEL vraagt tegen 11 DECEMBER een Kindermeisje TE HUOB voor een klëïn g2 H a 1 25 per week adres onder No 2230 aan het Bureau dezer Conrnnt Zeer ITette Qesteendnikte NAimABTJES worden GELEVERD door i A BRIiMKAIAN en Zn I Qoaiê 8nelp rs lruk van A Bbinkman k Zoon Het eerst is opgeroepen Loubet te 3 uur wordt Delahaye geboord en daarna dè heer Antonin Proust die heden aan de Kamer een bgzonder onderioek heeft gevraagd naar aanleiding van da door een ochtendblad ten zijnen aanzien Tersproidon laster INGEZONDEN GtachU Redactie Vergun iemand diu uit principe niet naar voordrachten of lezmgen gant omdat inliouft en sprekers hem in der regel tei envallen en die dus ooic niet bij den beer Van Leer en eest is met een kort woord te protesteeren te en den toon dïeu een NuUltd in uw laatste nummer aanslaat Is dit bitlyk tegenover iemand die geen hoogere eerzucbt heeft dan een gewoon Nutspubtiek een avond aHnge 3aam bezig te houden is bij da riu niet voldoende geslaagd welnn dat is jammer voor de leden maar de spreker verdient in geen gnval de onhenschebtfbaodelitig die bem van bet Nutstid te biurt valt Trouwens het NutsUd schijnt ook niet bjjzonder letterkumlig ontwikkeld althans op mij maakt hij den indruk van een tamelijk ledisr at dat groot gesc ial maakt met een versje van BÜderdyk betwelk juist niet heel mooi en erg ouderwetscb is en dat bij ceker in de bloemlezing gevonden hei fti die in zijn tijd op schooi gebruikt werd Ik maak dit op uit zijD puntdicht over Humor waarin de derde regel jammerlijk op de pootcn staat Voor het Xuts id acht ik het wenschelijk dat bij eprst de grondslagen der Nederlandscbe prosodie gaat bestudeeren eer bij weer als criticus zoo n beogen toon aanslaat U dankende voor uw gastvrijheid EEN ABONXÉ Gouda 25 Nov 1892 PETROLRUM OTKERI GE van do Makelaars Cantzlaar SehalkwUk te Rotterdam De markt was heden onveranderd I co Tankfost ƒ 6 20 April Mei en Junileverins ƒ 6 O September October Novemberen Decemberlevering 189S ƒ 6 25 Zeilend ƒ 6 25 De Cholera kan mees ui voorkomen worden door bij de EERSTE dunne Ontlasting GENEESKUNDIGE HULP in te roepen Gebruik toch alles gekookt AP VERTENTIEN Heden overleed nog op het onTerwachts onze geliefde oom de Heer JACOBUS AilJL D£B ood StatioDBchef in den oaderdoin van rnim 82 jaren Uit aller naam J TAM DEK MARK Leiden 23 November 1892 Pspcngracht 10 Verzoeke van rouwbeklag ternelioond te blijren TERSTOND GEVRAAGD een zéér Net Dagmeisje beneden 16 jaar in een klein gezin Spreekanr s morgens tasschen 11 12 en s avonds van 7 8 nor Adres aan t bureau van dit blad ïi TOii iifflöl Wegens drukte van zaken over te nemen een GROSSIEBDEEIJ in GELDEB8CUE WABEK en EIEREN op een der drukste standen van den Haag Benijzen van grooten omzet voorhanden Brieven onder 9095 aan het Adv Bureau HAASENSTEIS VOGLEE den Haag Om zoo spoedig mogelgk in dienst te treden WOEDT GBVEAAGD een fatsoenlijke Jozi i ter opleiding in een net vak Adres Bureau deter Courant Het groote aantal zenuwkwalen van enuwhoofdpyn af lot de voorafgaande kenteokenen van apoplexie hersenberoerte te trotaeeren nog steeds alle middelen door de medische wetensoliap aangewend Eerst aan den nieuwen tijd komt de eer toe dat tij door het gebruik maken van den eeovoudigsteu weg namelijk langs de huid eene physiologisohe ontdekking gedaan heeft die na houderde proefnemingen thans over de geheele wereld verbreid is en terwyl sg ia wetenschappelijke kringen de hoogste belangstellmg wekt tevens eeno weldaail blijkt ie i jn voor do aan zenuwkwalen lijdende monschheid Deae geneoswyze is uitgevonden door don geweten Officier van Gezondheid Koman Weissmnnn to ViUhofen en berust op de ondervinding opgedaan in eene 50 jarigo praktijk Door wassohlng van het hoofd eenmaal per dag worden daartoe geschikte stoö ea door de huid onmiddellijk aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geneeswijze werden werkelijk schitterende resultaten verkregen en zij maakte zooveel opgang dat van eeu door den uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE bare voorkoming en genezing binnen korten tgd reeds de 21e druk verschenen is Dit boekje bevat niet alloon voor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie on de daarmede zelfs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappeiyko voihandelingen uit de medische bladen die aan deze geneeswijze gewijd zijn zoomede afsi hrift van tjtl van getuigschriften vaii hooggeplaatste geneeskundigen onder welke P Heaière med dr professor aan de polykhniek te Parijs rue Rougemont 10 Steingreber mod dr praktisoerond g eneesheer aan het krankamoigea gesticht te Charenton Sinitfitsrath Ur ohn te Stettn Grosamnan med dr arrond arts te Jöhlingen Dr P Porestier geneesbeerdireoteur van het hospitaal te Agen Geheimrath Dr Schenng kasteel Gutenfels Bad Ems Darses med dr geneesheer directeur der galvano therapeutische mrichtmg voor zenuwlijders te Parijs rue St Honoró 334 Consul von Aschenbach med dr te Corfu Dr Busbach arrond arts te Zirknitz Ober stabsarzt Jechl med dr te Weonen Dr C Bongavel te La Farrière Eure lid van den Conseil Central d hyglène et de Santé in Frankrijk uu vele anderen Aan allen wier zonuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwachtigheid lijden waarvan de kenteekenen zijn chroni iche hoofdpijn migraine schele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaaheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder alïe zieken die door beroerte getroffen werden en nog lijden aan de gevolgen daarvan zooals verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatseliike zwakte verzwakking v m geheugen enz en zij die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zijn maar door de kende midAj têa aU onthoudings en koudwaterkuur wrgveu electriseeren stoomlooi of zeebadei geeu genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zg die VTCeS gevoelen OOr beroerte en daartoe reden hebben wegens verschijnselen als zlch aanhoudend angstig roeien verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen n donker worden voor de oogen drukkende pijn nnder het voorhoofd sulzing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan al deze dne categorien van eUUWlljderS als ook aan JOngO me CS ijdende aan bleekzucht en krachteloo eid ook aau gezonde zelfs aan jonge personen die veel met bet hoofd werken en geestelijke reactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden zich het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kOStelOOS en franco verzonden wordt door LEMAIRE Apothekers te Parijs me de l Echiquier 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswijze van ROMAfM WElSSMAi i Ond Officier van gezondheid eere lid der Italiaansche Saniteits ordo van het Witte Kruis en verder te Amsterdam door H CLEBAK Co Heiligeweg 42 Rotterdam F E VÉo SA VTEN KOLFF Apotheker Korte Hoofdsteeg 1 l freellt LOBBY POBTOM Oudegracht bij de Gaardbrug P 160 Vertegenwoordiger Hoest Heesclilieid Voor eene in den Lande met succes werkende Naamlooze Vennootschap worden in de voornaamste Steden en Dofpen van Zuid Holland vertegenwoordigers gevraag Fr Br onder no 1512 Bureau Db AVONDPOST c Wagenstraat 70 Hen Haag hals borst en longbwalen katarrh kinkhoest kinderhoest enz Ontelbare attesten RUNLANDSCHE BBÜM BOEST nONir onderzocht en goedgekeurd door Dr Freytag Koninklgk Professor te Bonn Dr Bischoff te Berlgn Dr Birnbaum hoiraad en Professor te Karlsruhe Dr Scbulte te Bochnm Dr Graefe te Chemnitz en a Volgens oordeel van Dr Bust Grooth medicinaalraad te Grabow verdient dit middeï bg hoest verslgming kuchboest der kinderen de voorkeur tegen fle meeste andere middelen en fl 2 in Flesschen a 65 cents fl 1 verkrügbaar te Te Gouda bfl F H A Wolff iurg Hgnekamp Boskoop bg J van Bergen v Haastrecht b J D den Rè Oudewater bg F Jonker Idenf t Bodegraven bg P Versloot en I Stolwgk bg C G v d Berg Bergambacht bg J v d Dool Haierswoude bg Wed W Hendriks ABVERTENTIEN in alle Binnen en Buttenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BEINKMAN en ZOON te Gouda Ue uitKuve dezer Ooaiaut geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prg per drie maanden i 1 25 trance per post 1 70 tlzoaderlgke Nommer VIJK CENTEN BU deze Courant behoort een BUvoeesel BINNENLAND GOUDA 28 November 1892 Gisteren avond hebben twee vreerade personen bij den Heer Spruijl op de Turfmarkt gebedeld en daarbg eene zeer dreigende houding aangenomen De politie hiervan verwittigd heeft hen onraiddelUJk opKespoorri en in arrest gebracht Deswege zullen zij vervolgd worden Gisteren avond werden in do Vergadering van de plaatsoipe autirevolutionnaire kiesvercQuiging alhier tot candidateu voor de kamer van Koophandel gesteld de heoreu T Grobas E J Van den Heijden A Viugerliug en A W Van Beokei Tevens werd in beginsel aangenomen voortaan bg Gemeenteraadsverkiezingen met de A K saam te werken Zondag 27 November hoopt de heer K Boere den dag te herdenken waarop hij i6ór 50 jaren tot lid van het koor der B C Kerk te Haastrecht werd aangenomen Wegens zijn flinke heldere stem is hij reeds vele jaren eerste voorzanger waardoor hij vule jongelieden aan zich verplicht heeft Aan belangstelling en deelneming zal het den jubilaris niet ontbreken Het detachement infanterie welke politietoezicht io de gemeifnte Vlist uitoefende is weder vertrokken daar het mond en klsuwzi er onder het rundvee in die gemeente heeft opgehouden De militaire detachementen tor bewaking der vee FEUILLETOI 11 Zooals gewoonlijk met zulken woordenstrgd gafgeen der beide partijen toe en had elke het rechtzich de overwinning toe te schrijven De raeestenerkenden echter dat de iunst een man zoowel vanverstand als van geluk was en schier Uilen kwamenhierin overeen dat jonge lieden niels beter kondendoen dan naar da Oost te gaan een konkluzio dieik in da laatste dagen reeds honderd malen uit deverschijning van de Gunst had hoeren trekken loder die deo man zag benijdde 4iom Die tot hem spraken gevoelden zich vereerd éïi verheugd als de lippen van den gelukkige zich om hunnenlwille toteen antwoord openden Het was als ademde zijblijder in de atmosfeer van voorspoed die hem omgaf A Door mij die elk uur van den dag dat voorrecht genoot werd het niet op den waren prijs gesteld Misschien was die atmosfeer op den duur te druk kend daar twee zonnen en haar stralen in it9choten de Gunst en de vrouw van wie het grpiïtste gedeelte zgns geluks afkomstig was Ook tanie gevoelde zich gedrukt en de geestdrift v in oom dtó voor de aan stapels van de Wed De Jong te Berkenwoude W Kokkoutstaal te Sf hoonhoven en W Oskam Dz te BergAmbacht zijn vertrokken daar het vee geheel hersteld is Bij feestelijke gelegenheden en comedievoorstellingen te Gouda zal er gedurende de en winter een extra tram rijden van Gouda naar Haastrecht Op de voordracht van gemeente ontvanger te Lekkerkerk zijn geplaatst de heeren J Tom en C OudenailNeu De gemeenteraad te Zutfen heeft besloten aau ambtenaren der grmeente na 40 jarigen diensttijd of op 66 jarigen ouderdom na een diensttijd van minstens 15 jaren so l el hunner wedde van elk dienstjaar als pensioen toe te kennen Bij aanhoudende ongesteldheid krggen zg slechts de helft en wanneer hen een ongeluk treft wanneer zij in functie zijn j van het volle pensioen it In den laatsten tijd is t een paar malen voorgekomen dat brieven werden bezorgd die lang te voren waren afgezonden met een opschrift der postadministratie waaruit bleek dat ze in eeu brievenbus entre l arbre et récoroe tus chen de vaste en de losse bus geraakt en zoo tijdjilijk verloren gegaan waren De conclusie die man daaruit te recht maakt is dat do inrichting der bussen wijziging behoeft een gevoelen dat dan ook nu bigkbaar door de postadministiaüe is aangenomen blijkens de proef te Amsterdam met een nieuw systeem van bussen De Standaard schrijft het volgende dat geheel I overeenkomt met hetgeen anderen van goed ingelichte komst van zijn vriend zoo hoog geklommen was sloeg tot teleurstelling neder Zijn droom om met den vriend zijner jeugd da Dlgde dagen van vroeger nog eens over te loven was als in vluchtigen nevel opgegaan Zijn openhartige aard duldde niet dat hij dit lang verborg Tante had zich reeds vroeger toleurf steld gevoeld fu zwpegile ouder den last van hare vrouwelijke logeergasieu Zij had rust noch vrede meer in haar huis Mevrouw de Gunst geraakte wel tienmaal daags in drift waaruit hrftige tooneelen nu met de baboe dan met de meiden ja somtijds met mijn geduldige tante zelve ontstonden Ik onttrok mij gewoonlijk aa i die onweersbuien door als zij aan den horizon dreigden naar mijn btillo kamer de wijk te nemen een vooi beeld dat oom weldra volgde De Gunst z tte nooit een schredo om ze to ontvluchten maar bleef ze koud en onbeweogelgk aanstaren Trouwens do donderwolken ontlastten zich nooit in zijn richting Op zekeren morgen had do baboe goed gevonden haar kleine lievelingen zulk een massa zoetigheden uit tantes proviziekast in den mond te stoppen dat tante vreezende dat de wichtjes het met een stuip zouden bekoopen B konfituurflesschen had laten wegnemen KortMlaarop hoorde ik het bulderen van een hovigen storm jn het tot kinderkamer ingelicht vertrek Do baboe had met volstrekte roerTooshaid de lekkernijen zien wegdragen doch toen een oogenblik later haar mue leresso zich op de kanapoB was komen uitstrokt t om van daar haar ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt zijde over den stand der meeningen in de Kamer vernamen Voor zooveel hier on daar van het sectie onderzoek over de Kieswoi iels uitlekt zal deze materie geen enkele der georganiseerde partijen eenstemmig vinden Onder elk der drie partijen schijnt deze voordracht antipathie onverschilligheid en sympathie te ontmoeten A Bij de Roomscbe staatspartij schijnt de antipathie zeer verre te overwegen zoodat slechts een klein aantal onder deze partij geneigd zouden zijn zich in de demokratische richting te bowegfu Van de Liberale partij vertelt men rond dat een groot derde ongeveer er sterk voor en een klem deroe er beslist teg sn is en dat de overige leden tusschen beiden instaan Dat laatste zou indien de loopende geruchten juist zijn zoo nagenoeg ook op de Antirevolutionaire partij van toepassing zijn Ook die zou in drie groep f gedeeld staan de ééna beslist voor de democratische ontwikkeling de andore er beslist tegen en een derde groep tusBcheii beiden in Bij dien stand van zaken zou dus feitelijk het gewone partijverband geheel veibrokon zgn en gelijk we terstond aangaven dat het kon loepen over hst lot van deze ontwerpen beslist worden door een worsteling over heel de linie van het Conservatieve met het Democratische element We behoeven er wel nauwelgks op te wgzen hoe onze Club indien ze metterdaad aldus zonder vast plan optrad de uitnemendste kansen verspeelt om wel geen principieel maar dan toch formeel Huismanskiesrecht bg amendemeut in do wet la brengen Die kaus bestaat Dit zou men kunnen verkrggen Maar natuurlijk valt die kans onvorbiddelgk weg indien niet minstens de helft der Club van meet af een besliste positie inneemt en naar vaste tactiek handelt kindaren la beiohouwen sprak zg in hi naleisoh eeqige woorden die waarschgnlijk een vBRg van het gebeurde behelsden Mavrouiv lo juust jdtijd op de kanapee liggende antwoordde in korte afgebroken geluiden welke nog voortduurden toen tante binnentrad Deze die meende iels zeer goeds verricht te hebben verhaalde eenvoudig wat er geschfej was Jij niet hier noodig heb jij benoden blijf riep de stem van de kiluapea Ik kwam slechts oven zien of irij hier waart antwoordde tante ik dt Bk hior niet te blyven Jij je mond dicht hoiilt Tante ifing naar da deur toen een nieuwe uitval van mevrouw da Gunst haar weder deed stilstaan Dit vermoedde ik althans aau hfl hoorbaar draaien der kruk die eensklaps werd losgelaten Baboe wol op de kinder passen Jij er afblijven schreeuwde de vertoornde vrouw Tjfite zoide iets dal ik niol verstond des to beter veilllnd ik echter wat mi vrouw de Gunst er op liet volgen want haar stem werd al luida en luider Kinder nwet kon fituur smul gezond voor kinder Mevrouw zoide tante ik heb d konlituren laten wegnemen oradat ik de slechte gevolgen vreesde als de baboe de kleinen zoo liet snoepen Heel goud dat kinder snoep heel goed van baboe kinder moet snoep Zulk een stelling streed al Ie leer teücn tante