Goudsche Courant, maandag 28 november 1892

ZiedeStNicoIaas Etalage bij F GREi DEL Gelukkig ign we nog lang niet aan de eindatemuing toe nBlijvea we daarom hopen dat de houdin vanonze Club of althans ran haar grootere helft geenal ta bittere teleurstelling breuge aan ons Calvinistiaeh volk iu den lande J dimmers Christelijk demooratisch zou siudj we te Utrecht iu 1891 saam waren ne richting zyn waarin heel onze partij zioh zou voortbewegen Staten Qen aal 2 Kamer zitting van Vr dag 25 November 1892 De Indische begrootiug deed een fliukeu stap voorwaarts zoodat het zich laat aanzien dat Maandag do wet geheel wordt afgehandeld Althans tegen Diusdag zijn andere ontwerpun aan de orde gesteld Van de vele behandelde onderwerpen noemen wy slechts de volgende daar de meeste uitgaveu voor openbare werken ons niet interesseereu Succes had do heer üeerlsema met zgo denkbeelden betreffende verbeterde keuring van ambtenaren on officieren De opmerkingen zijner nota beaamde de Minister en zijn amendement om d tarvoor ƒ 10 000 uit te trekken werd door den Minister overgenomen Zoo ooit een uitgelokte verhooging eSner begroeting is geoorloofd dan was het hier want deze aanvankeIgke vermeerdering van uitgaven zal cp don duur leiden tot groote vermindering van uitgaven Bij de spoorwegen werden versobillende quaesties aangeroerd die van tamelijk vérstrekkend belang zijn Zoo il hot te hopen dat do aandrang van den hoer Geertsema om concessie aanvragen voor stoomtramwegen welwillend te bejegenen en ze niet met verwijzing naar eeu nog vast te stellen algemeeu spoorwegplan af te schepen practisck effect zal hebben De heer Van fieuuingen vrueg naar do aanvankelijke resultaten van de ontginning der kolenveideu op Sumatra s westkust en kwam mot eenige cijfers aan die twijfel wettigden of do voordeolen voorfaands v p zoo erg groot zijn De lijd is zoker nog te kort om een oordeel te vollen en do minister kon dan ook niet veel meer doen dan goede ïorwachlingon uitspreken Kij de wetsontwerpen tot vaststelling der uitgaven sluiten zich aan dat tot maken van een tSkui in t Westgat van Sourabaja en dat tot aanleg der spooilijn Tank Soerabaja Over het eerste opende zich een uit technisch oogpunt zeer belangwekkend debat V waarbij do heer Land tegenover du hoeren Guyot en Cjnrad trachtte te betoogen dal het werk ounoodig was Op hot gebied der dames hoeden heerscht thans volkomen anarchie Iu het Bois de Boulogne te Parijs kon men 0 i de mooie herfstdagen lettgrlijk vau alles zien de reusachtige boeden der MerveiUi uses met strikken als molenwieken den kalmer hoed van het eerste Keizerrijk met veeren do eenvoudige hoedjes uit den lijd v m Louis Philippe de stmlmoedi e baret ilenri 11 de wonderlijke chapeau byzaniin en allerlei toques bolero s en kleine tulbanden zelfs hoedjes als boorinnoraut jes In den afgeloopeu zomer scheen het of alles te Parijs een nneud Alsacion zou dragen een oogei blik zag men niet anders De mode verspreidde zich VVeoueji St Petersburg en Berlijn namen deu den tia denkbeelden üan dat zij be laard had kunnen blijven Zij gaf een bits antwoord Dit deed deu toorn van mevr iuw de Gunst tot woede overslaan die zich in ctieldwoorden luchl gaf 0 k tante werd drifiigor en met scarik hoorde ik haar ieis dat de zachte vrouw geloof ik nog nooit had gedaan een scheldwoord uiten Baviaan zeido zij Wat hier op volgde heb ilc nooit recht te weten kmnen komen maar spoedig tonden oom de hoer de Gunst on ik in de kamer Oom hield tanto die luid snikte in zijn armen Hut woriit te ori riep de goede man die er bleek en ontdaan uitssg Had ik dit ooit kunnen donken Mevrouw de Gunst lag op de canapé met haar gelaat in het kussen Zij trok haar voeten in zenuwachtige beweging heon en weder en gilde De Onnst stoiul naast haar en zeide tot ons het is niets het zal wel overgaan het gobeurt meer De baboe suste de kinderen die dreigden aan het tchreeuwen te zullen gaan maar bemoeide zich verder met niets O m bracht tante naar beneden en ik volgde het aan de Gunst ovijrlatende bij zijn wederhblt te blijven tot dat haar woede geweken zou zijn Tante ktvam door raiiidel van lloffinansdruppels tot beilaren maar toe i zij haar kalmte terug ireki egen had zag zij doodsbleijk Wij zaten een poos zwijgend bij elkander a eenigen tijd kwam de Gunst binnen Het gebeardo had een zichtbaren invloed op hem strik over maar eren plotseling la hjj la Parijs was opgedoken is hy er weer verdwenen In de toques ziet men eigenlijk het meest gracieuse vooral voor jonge teoro gezichtj ea Viei X rose ot rob jnrood fluweel ook wel dahlia violet pauwblauw omvat men met oen eenvoudig randje bont en met een kleine afgretto lan veeren en een broche van strass is de hoed klaar Sommige voegen er een paar rozen by geen natuuriyk gekleurde maar violet genuanceerde ook wol cbrysanth mums en asters een boven het linkeroor en een van achteren tegen het haar Eeiie vreeaelyke moordgeschiedenis brengt Bome in beweging Nabq de Porta San Pancrazio woonde een priester Pater Blondel een gewezen monnik uit een klooster waarvan de bezittingen door deu staat aan zich zijn getrokken Hg leefde daar met zgne zuster eene 47 jarige vrouw hijzelf was 44 Om iijue woning had hy een wijuplanting waarover hij een opzichter had aangesteld eeu zekeren Mazzieri die haar met zijuo vrouw iu orde hield Dezer dagen begaf zioh Mazzieri die kort geleden ontslagen was omdat Pater Blondel den wijnberg bad verhuurd naar diens kamer maar kwam er weldra weer uittcopen roepeude dat Bloudel drie schoten op hem had gelost Ëeuige buren gingen bet huis binnen en vonden deu priester dood evenals zijne zuster Er wordt tweeerlei verklaring van deze misdaad gegeven In t eerst dacht men dat Mazziei i wellicht eene liefdesbelrekkiug mot de zuster van den priester had aangeknoopt en dat deze daarom hen beiden had gedoo l Maar later is meu op t vermoedeu gekomen dal misschien Mazzieri zelf den priester had aangevallen evenals zijn zuster uit wraak omdat hij onts ageu was Aan de N Roti Cl wordt uit Hongkong door eeu daar gevestigd Nederlander geschreven lat de behartiging dor Nederlaudscho belangen in Cnina grootendeels aan du Duitsche diplomatie te Peking en deu Duitschun consulaireu dienst ep de kujt van China is opgedragen Dit is thans nog verergerd omdat de coosul geueraal do hoer Hamel wegens ziekte met verlof naar Europa is en do secretaristolk te Peking do heer Khein is overleden De oorri spondent stelt daartegenover dat Port gal uit zijn bezitting Macao op 45 mijlen van Honkong gulegen in slaat is geweest ten vorigen jare 525 Chineusohe koelies op zeer gunstige voorwaarden eu met eoede waarborgen tegen misbruiken naar den Congo te zenden Dit geval geeft den schryver met het oog op het belang dat Deli nog altijd heeft bij den aanvoer van werkkrachten uit I China aanleiding tot de volgende opmerking I Tcrwijl nu lu Nederland lo vraag Amoy of I Swatow nog steeds onopgelost blijft on zij die van j Macao gewagen geen gehoor krijgen terwijl mell j den steun hooft gciocht en aangenomen van Duilsch land voor do emigratie naar Nederlaudsche koloniën 1 torwijl men aan Duitsche consuls den Nederlandachen I Leeuw uitreikt als belouiiug hunnw dienstens de j geheele emigratie stelt iu handen van Duitsche koop lieden en Duitsche stoombooten ziet men hoe een I staat die ledur zeker z l toegeven dat op politieK I gebied nog weinig of niets te iieduidfn heeft die hier geene vertegenwoordiging hoegeuaimd bezit jioh Cluneusch werkvolk zuuder slag of stoot heeft gehad Zijn gelaat dat van het oogenblik zijner aankomst af dezelfde ploji had behouden was verandeid Het trof ons ilat hij er zoo onthutst Uitzag Het doet raij leed dat dit is voorgevallen zeide hij tol oom Spreek er mij niet van antwoor 1de deze ontroerd Het was mij een feest Frits dat gij weder in het laud kwanml Vraag bet n ijii vrouw vraag het mijn neef hoe dikwijls ik van d gesproken heb Ik verlangde vurig naar u Gij hebt het kunnen zien met open armon heb ik u ontvangen Nog geen enkel hartelijk woord hebt gij tot mij gesproken en gij duldt het dat uw vrouw mijn goede Anna belecdigt wat is er toch van u geworden Frits Du Gunst was aangedaarf en zijn stem trilde toen hij antwoordde Ik beu ongelukkig do Hrün Gij weet niet welk leven ik leid Mijn opgeruimdheid is verdwenen Ik heb hard gewerkt in de Oost en ik ben rijk geworden maar mijn gezondheid is verwoest mijn gestel is ondermijnd en gij ziet hoe weinig huiselijk geluk ik Hiel Dat alles drukt mij de Bruin ïSrgeef mij als ik ii oveHast heb berokkend ik had li er naar een logemei moeten gaan Kom kom zeide oom wiens goude hart weder boven kwam hot was zoo kwaad niet gemeend heft maar moed Frits I Ik k n er niets aan veranderen antwoorddedeze Ik word nooit weder deJ ri S van voorheen Ik wihie verzekerd en ik kan er byvoegen op dien weg zal voortgaan Waarlijk het is te hopen dat de tegenwoordige minister van buitenlaodsche zaken die rMds blyken heeft gegeven iu staat te zijn to grMp a situation de Deii Cnina emigratie eens flink ouderzoeke en zat wetun te handelen zooals de belangen en hét aanzien van Nederland als koloniale mogeudheid dringend vcreischen Het hoofdbestuur der Maaltchoppij tot bevordering van Landbouw en veeteelt ia Zeeland heeft de volgende circulaire verspreid Mond en klauwzeer liet hoofdbestuur der Maatscliappy tot bevorderingvan Landbouw en veeteelt in Zeeland meent dat nuin enkele gemeenten van onze provincie gevallen vanmondeu klauwzeer zyn voorgekomen het in hetbelang der eehoudtrs strekken al om hunne aandacht te vestigen op eenige voorzorgen waardoor hetvoorkomen of bestrijden der bedoelde ziekle kanworden bevorderd Daar hot mond en klauwzeer tongblaar uitsluitend ontstaat nïi besmetting van gezond vee door besmotto personen dieren of voorwerpen hebben de veehouders het voor een groot deel in hunne maoht hun vee voor de ziekte te vrijwaren of wel verbreiding daarvan tegen te gaan in hoofdzaak bahooron tot de bedoelde voorzorgen Het vermijden van alle plaatsen waar zich ziek vee bevindt of sedert kort bevonden heeft in geen geval moeten die aatseii uit bel ingsielling weetgierigheid of nieuwsgierigheid wordeti bezocht hel zooveel doenlijk verwijderd houden uit stallen erven of weiden van niet tot de hoeïo behoorendo personen vooral indien die personen uit stroken komen waar mond en klauwzeer voorkomt het afzonderen van nieuw aangekocht vee en wel gedurende 15 dagen na den dag van aankoop het reinigen van schojisel en bovcukleeren na ieder bezoek ter veemarkt waarbij zeer zeker moet vermeden wonlen het komen bij eigen vee vóórdat bedoelde kleedereu ziju verwisseld of gereinigd Uestaat vermoeden dat de ziekte is uugobroken of zijn w rkolijk een of meer dieren aanojètast dan moet overeenkostig arlt 13 on 14 der wit ran 20 Juli 18 0 Stbl no 131 onverwijld aangifte worden gedaan bij den burieraoester ter plaats waar zieh hut vee bevindt en bet aangetaste veo worden afgezonderd De hierbedoeldu afzondering gesobieile zoo mogelyk door opstelling indien echter by het vervoer naar sta gevaar van besmetting voor ge ond vee bestaat is het beter het z cli op de aangrenzende weide bevindejide veo en niet de besmette kudde naar stal lu brengen Aangeziejp voorts ai de u twerpseien on afscheidingen mest inoadslijm enz ilur zioko dieren benevens personen dieren of voorwerpen welke met die stoffen zijn bezoedeld of die in aanraking met ziek vee zijn geweest smotstof kunnen overbrengen is hot in afHaehUng van hut ileakundig underzoek noodzakelijk Vüorloopig de volgende maatregelen te nemen De V rzorging melken inbegrepen der aangetaste dieren of der besmette kudde worde opgedragen aan personen die niet in aanraking komen met ander vee bovenkleeduren en sehouisel diur personen moeten iu do besmette weide of stal telkens worden achtergelaten terwijl die verzorgers en melkers de Hij haperde Het viel hem zwaar het te zoggen maar hij vermande zich Ik wilde dat ik nooit naar do Oost was gegaan M l i zeide hot gelukskind dat door elkeen benijd werd en aan elkeen als een voorbeeld ter navolging werd aangewezen Het was trouwens de eenige keer dat ik hem met gevoel hoorde spre con on een bowgs zag geven dat iels hom kon aandoen Na hfl voorval dat tot deze uitstorting van zijn gemoed aanleiding gaf verviel hij weder in Ajn vroegere dofheid Hy gaf te kennen dat hij spoedig het dak van oom zou verlaten en toon hij een iKeschikt hu s gevonden had bepaalde hij den dug waarop hij vurtrukkeu zou en liet zich niet overhalen oen uur langer te blijven Hij begreep ougetwyfelil welke levende teleurstelling hy voor bom was Daar ik oom nog eeriler verliet dan hij was ik geen getuige van het afscheid Ik vermoed ilat het gedwongen zal geweest zijn Zoolang ik ïchter te Arnhem verwijlde was ik elk uur van den dag toeschouwer on somstijds deelgenoot van ooms pogingen om do levenslust bij zijn ouden yriend weder op te wekken Het mocht nirt baten Wel Is waar hy loeg niets af en deed alles met ons mede maat zonder dat zijn ziel er bij was Het stil gesprek een woelig gezelschap oen opgeruimdo kring I van tafolvriuiiden eon rijtoertje een wandeling onder ons of met goede bekenden alles liet hem eVeu koel enr strak Hetivas pijnlijk er gatuiae van te zijn Toch verande de wijukooper eiji zijiis gelijken niet handen ferm met zeepwater moeten reinigen alvorens de weide of stal te verlaten wDe gebruikte stal cf melkgereedsohappen moeten na elk gebruik met kokend water worden gereinigd en de stalgoreedsehappen daarenboven met oarbolwater 1 kruik ruwe eijrbol op 1 emmer water worden ontsmet de goreedsohappen dienen niet by ander vee te worden gebruikt De mest roet inbegrip van stroo strooisel der opgestalde dieren moet voor verwijdering uit den stal met carbolwiiter van opgegeven sterkte worden overgoten en de bevloeringen van den stal eenmaal daags met dergelijk water worden geschrobil Tot hot aatigetjs e vee worden slechts die personen toegelaten welke mot de buhandeling of verzorging daarvan ciju belast Behalve carbolwater worden door deskundigen nog als goedo ontsmettingsmiddelen genoemd lysol opgelost in water oreoline gemengd met water sallicykuur en pyoktanine Voor men tot het gebruik dier stoffen overgaat raadplege men echter eerst den veearts f 33 Ondertrouwd JBB ü ft J VAN DBB VAABT j Ü C ö LUNENBURG iï m m J £ L Ï 24 November 1892 M M i iii 1 ffliïïöil door de Kindereu der BSartha Stichting TE Mlfen aan den Hijif o Dünderilas 15 December a s in de Sociëteit lONS GENOEGEN Boelekade te rouda Prograoitna s tevens Bewija van Toegang zjjn a ƒ 0 25 en voor de Heeren Leden der gocieteit a ƒ 0 15 verkrijgbaar gesteld bij den Boekhandelaar H C EDAUVV Jr alhier Aanvang s avonds 7 uur precies van gevoelen De üuust zeiden zy ha l zooveel Van de wereld gezien eu was aan zoo e o geniutingon gewoon dat het met te verwonderen viel zoo hg weinig smaak vond in oiiiu alledaagscho vurstrooiiii gen Helaas dat wa het met du ongelukkige had nergffliis meer smaak in noch in onzu lovenswys noch ia enige andere Hij was een levunu lyk Wat de Gijnst zoo gemaakt had kan ik niiH met zekerheid neggen Missahion het klimaat misschien do oostorsehe levenswijs misschien ook dal te vele be igheden ouder den oostersclion zonnegloed hem badden uitgepnt Ik weet echter dat hij de eenige man met is die aldus uit ile Oost wederkeert en Jhet schiint wel i juist opgeruimdo en levendige karakters den raeesien aanleg bezitten om Zuo te worden Het is daarom dat ik mij menigmaal heb afgevraagd of nien uiet al te dikwyls dJ oogon to wyd openzet voor den glans vau de fortuin die sommigoD uit de Oost meilebruigen en vergoot acht te slaan op hetgeen die fortuin zoo vaak vergezelt Dat hij die m zi u va lerland geen brood kan vinnen hot gaat zoeken in den vreemde is natuurlyk en pnjMnswifar l m iar hij die hier het noodige heeft bedeukon zich tiveemaal eer hij den Oceaan oversteekt om hot overvloedige te verwerven Hij overwege alvorens hij zich van ouilors eu broeders en vrieiidon losscheurt dat tot geld waaraan hij h Iietde ten ott or brengt wellicht nog daarenboven gezondlioid van zijn lichaam en geest zal eiseheu Hij berekene vooraf of do rijkdom hem zooveel wel waard is By ooih hndihot verblijf van do Gunsteen diepen indruk achtergelaten Ik heb hem sedert dikwijls ontmoet en zooals gewoonlijk over alles met hem gesproken maar nooit heb ik hem iv uder hooren hutreiiron dat hij met in zijn jongen tijd naar de Uost 18 gogaan n z u ik l j val dat onderwerp anruuk praat hy er over heen 7DflEL00n BERIOHT Ten overstaan van Mr I MOLENAAR Notaris te Waddinxveen zullen na verkregen rechterlijke machtiging in het bei iu van Februari 1893 met diverse perceelen in bet openbaar verkocht worden uitmuntend en goed onderhouden WEILAND allergunstigst gelegen in den Voorofschen en Bloemendaalschen polder nabij de Waddinxveensohe brug onder Waddinxveen ter gezameuljjke grootte van 21 HECTAREN Direct bij de toewjjzinjr voor eigen gebruikte aanvaarden j Alle informatiën geven de Notaris ANDRÉ SPRÜIJT te Rotterdam en genoemde Notaris MüLKNAAH te Waddinxveen J de VEN Gouda Mariit bij de Hoogstraat Boek Papier en Muziekhandel ADVEllTEiTIE BllltEAl Ituiuie suileertnij iu PttEiVrMOËOi en gebonden KINDERWERiCEN en andere gebonden ttoeken DOOZEH POSTPAPIER Cartes de Correspondance BLOCNOTES öCHRIJFMAPPEiN PüÈ ziEPLAK en POSTZEGBL ALBUMS en verder velerlei ar£ikeK n geschikt voor T NIOOLAAS OADEAÜI TE HUUR voor een klein gezin eene nette a ƒ 1 25 per week adres onder A o 2230 aan het Bureau dezer Courant lf oli n Dekens iioiiiieii Dekens Gestikte Dekens Molton Dekens Gegarandeerd soiled WOLLEN DEKENS van f 3 75 af ZOEMK Zn ïmiM uiiiyLiüiiLi merk De KRüO Y Het gebruik van BRÜINKOLENBRIQOET TEN neemt toe Het is een aangename meest zindelijke en bij verstandig gebruik ook de goedkoopste brandstof Alleen verkrijgbaar bij P Kfijgsman Kantoor VEST O 161 KORTE TIENDEWEG ü 81o SIllQOP V PlIiNCH CITROEN PUNCH TROEBELE PUNCH a l ARAC COGNAC iliverse fijne kvvalfteiten Zuivere Bordeaux Wijnen M J DEGfeAAF HOOGE GÜÜVVE 2Ö5 7 Bonten Mutsen in alle prijzen en flinke sortering voorhanden S TT an rra agr HOOGSTRAAT ONGEMEEN In verscheidenheid der NiËUWSfE ARTIKELEN voor St A ieolnns Cadcanx ia Jh f Bazar LI lL llIïi Men overtnige zich door een bezoek Henri Backer Oosthaven 37 Gouda W P Jaulus MARKT A 68 GOUDA gelieve vooral te letten op het juiste adres De grootste keuze in DASSEN opnieuwontvangen een zeer groote sorteering DAMESen HEEREN i Glacé Zijde en Wollen H llSCeOEl Specialiteit in het leveren van OVERHEIVIDEN BOORDEN MANCHETTEN en FRONTS Op maat Katoenen e ö Jager Ondergoederen FOULARDS ZAKDOEKEN BRETELLES PARAPLLIES en REISDE EiNS W P fAULüS f Marchand Tailleur COVPB OARuiNTlE Uitsluitend Eniielsclie Sloffen MARKT A 68 GOUDA gelieve vooral te letten op het juiste adres